Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka greckiego I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-I-1-PNJGI-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka greckiego I
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FK1_W03

FK1_U02

FK1_U04

Wymagania wstępne:

Ukończony pierwszy semestr Praktycznej nauki języka greckiego I.

Skrócony opis:

Nauka języka starogreckiego od podstaw.

Pełny opis:

Nauka języka starogreckiego od podstaw.

Systematyczne i intensywne ćwiczenia z zakresu gramatyki i podstawowych elementów składni.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zaawansowanym stopniu zna i rozumie najważniejsze zjawiska językowe, w tym podstawowe zagadnienia fleksji i składni języków klasycznych (greka i łacina). Zna podstawy gramatyki opisowej języków klasycznych, rozumie specyfikę i zasady dwu relewantnych systemów językowych.

Potrafi dokonać spójnego i poprawnego przekładu tekstu z epoki; potrafi objaśnić dokonane wybory odwołując się do posiadanej wiedzy teoretycznej.

Potrafi wybrać i prawidłowo wykorzystuje dostępne narzędzia badawcze (słowniki, leksykony, bibliografie, konkordancje, bazy danych, etc.)

Metody i kryteria oceniania:

Na 5: Bardzo dobrze zna podstawowe pojęcia z zakresu językoznawstwa, teorii komunikacji i kultury języka. W pełni rozumie znaczenie języka jako narzędzia interpretacji rzeczywistości. Bardzo dobrze zna i rozumie system gramatyczny języków łacińskiego i starogreckiego oraz ich słownictwo. Potrafi w pełni korzystać z różnorodnych baz danych w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu odpowiedniej do danego problemu badawczego, a także dokonać analizy i syntezy pozyskanych informacji oraz krytycznej oceny ich źródła. Potrafi w pełni wykorzystać zdobytą wiedzę do analizy i interpretacji językowej tekstów w języku łacińskim i starogreckim oraz przełożenia ich poprawnie na język polski. Potrafi bardzo dobrze opracować wyniki własnych prac translatorskich w formie pisemnej w sposób dowodzący opanowania leksyki i systemu gramatycznego języków łacińskiego i starogreckiego. Jest gotów do wykorzystania w pełni zdobytej wiedzy przy podejmowaniu oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów związanych z pracą

zawodową i funkcjonowaniem w społeczeństwie.

Na 4: Dobrze zna podstawowe pojęcia z zakresu językoznawstwa, teorii komunikacji i kultury języka. Dobrze rozumie znaczenie języka jako narzędzia interpretacji rzeczywistości. Dobrze zna i rozumie system gramatyczny języków łacińskiego i starogreckiego oraz ich słownictwo. Potrafi dobrze korzystać z różnorodnych baz danych w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu odpowiedniej do danego problemu badawczego, a także dokonać analizy i syntezy pozyskanych informacji oraz krytycznej oceny ich źródła. Potrafi dobrze wykorzystać zdobytą wiedzę do analizy i interpretacji językowej tekstów w języku łacińskim i starogreckim oraz przełożenia ich poprawnie na język polski. Potrafi dobrze opracować wyniki własnych prac translatorskich w formie pisemnej w sposób dowodzący opanowania leksyki i systemu gramatycznego języków łacińskiego i starogreckiego. Jest gotów do dobrego wykorzystania zdobytej wiedzy przy podejmowaniu oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów związanych z pracą

zawodową i funkcjonowaniem w społeczeństwie.

Na 3: Wystarczająco zna podstawowe pojęcia z zakresu językoznawstwa, teorii komunikacji i kultury języka. Wystarczająco rozumie znaczenie języka jako narzędzia interpretacji rzeczywistości. Wystarczająco zna i rozumie system gramatyczny języków łacińskiego i starogreckiego oraz ich słownictwo. Potrafi wystarczająco korzystać z różnorodnych baz danych w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu odpowiedniej do danego problemu badawczego, a także dokonać analizy i syntezy pozyskanych informacji oraz krytycznej oceny ich źródła. Potrafi wystarczająco wykorzystać zdobytą wiedzę do analizy i interpretacji językowej tekstów w języku łacińskim i starogreckim oraz przełożenia ich poprawnie na język polski. Potrafi wystarczająco opracować wyniki własnych prac translatorskich w formie pisemnej w sposób dowodzący opanowania leksyki i systemu gramatycznego języków łacińskiego i starogreckiego. Jest gotów do wystarczającego wykorzystania zdobytej wiedzy przy podejmowaniu oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów związanych z pracą zawodową i funkcjonowaniem w społeczeństwie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Doroszewski, Beata Gaj, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Filip Doroszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

4 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)