Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka łacińskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-I-1-PrakNauL-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka łacińskiego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=30090
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FK1_W08

FK1_U03

FK1_K02

Skrócony opis:

Podstawowy kurs języka łacińskiego dla początkujących.

Pełny opis:

Podstawowy kurs języka łacińskiego dla początkujących, z naciskiem na klasyfikację gramatyczną zjawisk fleksyjnych i składniowych.

Literatura:

O. Jurewicz, L. Winniczuk, J. Żuławska "Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych"

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student identyfikuje, rozpoznaje, rozróżnia i nazywa podstawowe konstrukcje gramatyczne języka łacińskiego. Potrafi stosować nabytą wiedzę w praktyce do analizy i tłumaczenia tekstów w tym języku na poziomie podstawowym. Rozumie potrzebę samokształcenia.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwia śródsemestralne.

Na 5: student bezbłędnie rozpoznaje i nazywa podstawowe formy i konstrukcje gramatyczne języka łacińskiego. Potrafi stosować nabytą wiedzę w praktyce do samodzielnej i bezbłędnej analizy i tłumaczenia tekstów w tym języku na poziomie podstawowym.

Rozumie potrzebę samokształcenia, czego wyrazem jest indywidualna praca z tekstem.

Na 4: student bezbłędnie rozpoznaje i nazywa większość form i konstrukcji gramatycznych języka łacińskiego. Potrafi stosować nabytą wiedzę do poprawnej analizy i tłumaczenia tekstów w tym języku na poziomie podstawowym.

Na 3: student bez większych błędów rozpoznaje i nazywa co najmniej połowę form i konstrukcji gramatycznych języka łacińskiego w podanych zadaniach. Potrafi stosować nabytą wiedzę do w miarę poprawnego tłumaczenia tekstów w tym języku na poziomie podstawowym.

Praktyki zawodowe:

Nd

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Beata Spieralska-Kasprzyk, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Beata Spieralska-Kasprzyk
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=30090
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

udział w wykładzie: 60 godz.

przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

samodzielna analiza materiałów źródłowych: 15 godz.

konsultacje: 5 godz

w sumie: 100 godzin = 4 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podstawowy kurs języka łacińskiego dla początkujących.

Pełny opis:

Podstawowy kurs języka łacińskiego dla początkujących, z naciskiem na klasyfikację gramatyczną zjawisk fleksyjnych i składniowych.

Literatura:

O. Jurewicz, L. Winniczuk, J. Żuławska "Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych"

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Beata Gaj
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aBKtVHEdRFmE9emZjcmpBRjY86nxMWnVB-2Ds6JAAAss1%40thread.tacv2/conversations?groupId=98394dd9-53cd-4d13-a4e4-e8669c5c029d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

4 punkty ECTS=100 godzin realizowane:

60 godzin zajęć plus konsultacje (5 godz.) - 2, 5 ECTS

przygotowanie do zajęć i praca własna studenta ok 35 godzin - 1, 5 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia praktyczne z języka łacińskiego prowadzone metodami gramatyczno-tłumaczeniowa oraz metodą H Orberga. W zakres zajęć w tym semestrze wchodzą lektury łacińskie przeznaczone do zdawania na pierwszym roku filologii specjalność klasyczna

Pełny opis:

jak w opisie głównym

Literatura:

jak w opisie głównym

PONADTO LEKTURY ŁACIŃSKIE wg wykazu dla pierwszego roku filologii specjalność klasyczna - Vulgata

Wymagania wstępne:

Dla grupy utworzono zespół z MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aBKtVHEdRFmE9emZjcmpBRjY86nxMWnVB-2Ds6JAAAss1%40thread.tacv2/conversations?groupId=98394dd9-53cd-4d13-a4e4-e8669c5c029d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)