Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka greckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-I-2-PrakNauG-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka greckiego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FK1_W03

FK1_U02

FK1_U04

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu gramatyki języka polskiego na poziomie absolwenta liceum, a z zakresu gramatyki języka starogreckiego na poziomie I roku studiów filologii klasycznej UKSW.

Skrócony opis:

Kurs języka starogreckiego dla średniozaawansowanych.

Pełny opis:

Kurs języka starogreckiego dla średniozaawansowanych.

Systematyczne, intensywne ćwiczenia z zakresu gramatyki, elementów składni i podstaw przekładu tekstu greckiego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zaawansowanym stopniu zna i rozumie najważniejsze zjawiska językowe, w tym podstawowe zagadnienia fleksji i składni języków klasycznych (greka i łacina). Zna podstawy gramatyki opisowej języków klasycznych, rozumie specyfikę i zasady dwu relewantnych systemów językowych.

Potrafi dokonać spójnego i poprawnego przekładu tekstu z epoki; potrafi objaśnić dokonane wybory odwołując się do posiadanej wiedzy teoretycznej.

Potrafi wybrać i prawidłowo wykorzystuje dostępne narzędzia badawcze (słowniki, leksykony, bibliografie, konkordancje, bazy danych, etc.)

Metody i kryteria oceniania:

Na 5: Bardzo dobrze zna podstawowe pojęcia z zakresu językoznawstwa, teorii komunikacji i kultury języka. W pełni rozumie znaczenie języka jako narzędzia interpretacji rzeczywistości. Bardzo dobrze zna i rozumie system gramatyczny języków łacińskiego i starogreckiego oraz ich słownictwo. Potrafi w pełni korzystać z różnorodnych baz danych w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu odpowiedniej do danego problemu badawczego, a także dokonać analizy i syntezy pozyskanych informacji oraz krytycznej oceny ich źródła. Potrafi w pełni wykorzystać zdobytą wiedzę do analizy i interpretacji językowej tekstów w języku łacińskim i starogreckim oraz przełożenia ich poprawnie na język polski. Potrafi bardzo dobrze opracować wyniki własnych prac translatorskich w formie pisemnej w sposób dowodzący opanowania leksyki i systemu gramatycznego języków łacińskiego i starogreckiego. Jest gotów do wykorzystania w pełni zdobytej wiedzy przy podejmowaniu oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów związanych z pracą

zawodową i funkcjonowaniem w społeczeństwie.

Na 4: Dobrze zna podstawowe pojęcia z zakresu językoznawstwa, teorii komunikacji i kultury języka. Dobrze rozumie znaczenie języka jako narzędzia interpretacji rzeczywistości. Dobrze zna i rozumie system gramatyczny języków łacińskiego i starogreckiego oraz ich słownictwo. Potrafi dobrze korzystać z różnorodnych baz danych w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu odpowiedniej do danego problemu badawczego, a także dokonać analizy i syntezy pozyskanych informacji oraz krytycznej oceny ich źródła. Potrafi dobrze wykorzystać zdobytą wiedzę do analizy i interpretacji językowej tekstów w języku łacińskim i starogreckim oraz przełożenia ich poprawnie na język polski. Potrafi dobrze opracować wyniki własnych prac translatorskich w formie pisemnej w sposób dowodzący opanowania leksyki i systemu gramatycznego języków łacińskiego i starogreckiego. Jest gotów do dobrego wykorzystania zdobytej wiedzy przy podejmowaniu oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów związanych z pracą

zawodową i funkcjonowaniem w społeczeństwie.

Na 3: Wystarczająco zna podstawowe pojęcia z zakresu językoznawstwa, teorii komunikacji i kultury języka. Wystarczająco rozumie znaczenie języka jako narzędzia interpretacji rzeczywistości. Wystarczająco zna i rozumie system gramatyczny języków łacińskiego i starogreckiego oraz ich słownictwo. Potrafi wystarczająco korzystać z różnorodnych baz danych w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu odpowiedniej do danego problemu badawczego, a także dokonać analizy i syntezy pozyskanych informacji oraz krytycznej oceny ich źródła. Potrafi wystarczająco wykorzystać zdobytą wiedzę do analizy i interpretacji językowej tekstów w języku łacińskim i starogreckim oraz przełożenia ich poprawnie na język polski. Potrafi wystarczająco opracować wyniki własnych prac translatorskich w formie pisemnej w sposób dowodzący opanowania leksyki i systemu gramatycznego języków łacińskiego i starogreckiego. Jest gotów do wystarczającego wykorzystania zdobytej wiedzy przy podejmowaniu oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów związanych z pracą zawodową i funkcjonowaniem w społeczeństwie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Doroszewski
Prowadzący grup: Filip Doroszewski
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=15730
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: średniozaawansowany

Cele przedmiotu: student umie tłumaczyć i rozumie teksty starogreckie dzięki przyswojeniu wiedzy gramatycznej oraz poznawaniu słownictwa j.greckiego

Wymagania wstępne: student posiada wiedzę z zakresu gramatyki polskiej, historii starożytnej oraz gramatyki greckiej z I roku nauki

Link do zespołu MS Teams

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa2a6c66d7eb64a2d9ff240bbc8ea08f8%40thread.tacv2/conversations?groupId=798e9252-ae11-4923-adf2-5394c84d867a&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Pełny opis:

Treści merytoryczne: tryb coniunctivus i optativus; futurum exactum; liczba dualis w deklinacji i koniugacji; wiadomości o składni: rodzaje imiesłowów (participia), funkcje przypadków, Aci, Nci, genetivus absolutus, rodzaje zdań pobocznych; lektura tekstów - głównie tekstów oryginalnych starogreckich

Metody oceny:

student ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach, w ciągu każdego semestru student ma zaliczyć krótkie kolokwia, obejmujące materiał gramatyczny z poprzednich zajęć; w I i II semestrze wraz z wymaganą frekwencją kolokwia te stanowią podstawę zaliczenia zajęć; po roku nauki student otrzymuje zaliczenie na ocenę: jej podstawą jest zaliczenie kolokwiów, gramatycznego testu końcowego, na ocenę końcową może mieć wpływ również aktywność studenta podczas zajęć w ciągu roku.

Zaliczenie lektury w oryginale obejmuje:

umiejętność poprawnego czytania i sprawnego tłumaczenia tekstu oraz dokonania jego analizy gramatycznej, a także podstawową wiedzę o autorze i dziele (kontekst literacki i historyczny), znajomość imion i nazw własnych występujących w tekście.

Literatura:

Podręcznik:

M. Borowska, Mormolyke, Warszawa 1996.

Literatura uzupełniająca:

M. Auerbach, M. Golias, Gramatyka grecka, wyd. dowolne;

Słownik grecko-polski (zwłaszcza Z. Abramowiczówny – czterotomowy lub O. Jurewicza - dwutomowy).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Doroszewski, Beata Gaj, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Filip Doroszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Doroszewski, Beata Gaj, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Filip Doroszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

4

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)