Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury łacińskiej - średniowiecze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-I-3-HisLitLaSL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury łacińskiej - średniowiecze
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FK1_W01

FK1_W07

FK1_U03

FK1_U04

FK1_K01

Wymagania wstępne:

znajomość literatury antycznej, zwłaszcza łacińskiej.

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studenta z dziejami literatury średniowiecznej, zwłaszcza we wczesnych wiekach średnich (VI-XII wiek); nabycie umiejętności krytycznej analizy i interpretacji utworów wczesnośredniowiecznych; doskonalenie kompetencji w krytycznej analizie dzieł literackich.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studenta z dziejami literatury średniowiecznej, zwłaszcza we wczesnych wiekach średnich (VI-XII wiek); nabycie umiejętności krytycznej analizy i interpretacji utworów wczesnośredniowiecznych; doskonalenie kompetencji w krytycznej analizie dzieł literackich.

Wykład ma charakter konwersatoryjny i polega na prezentacji dziejów tej literatury, ale także na wspólnej krytycznej analizie wybranych fragmentów tekstów źródłowych reprezentatywnych dla średniowiecza.

Zajęcia koncentrują się na literaturze wczesnego średniowiecza, jaka rozwijała się na terenach dawnego Cesarstwa Rzymskiego (w Italii ostrogockiej, Hiszpanii wizygockiej, Galii merowińskiej, Anglii). Obejmują także łacińskie piśmiennictwo tzw. renesansu karolińskiego, ponadto wybrane łacińskie dzieła środkowego średniowiecza, w tym także łacińską literaturę średniowiecznej Polski. Wykład jest prowadzony za pomocą nowoczesnych metod dydaktycznych, połączony z prezentacją multimedialną.

Literatura:

Curtius Ernst Robert, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, tł. Andrzej Borowski, Kraków 2018.

Ledzińska Anna, Gramatyka wobec sztuk wyzwolonych w pismach Izydora z Sewilli, Kraków 2014 (rozdz. I. Życie i dzieła Izydora z Sewilli, s. 1-102; rozdz. II. Sztuki wyzwolone, s. 103-170).

Wilczek P., Pisarze łacińscy w dawnej Polsce – rekonesans, w: Civitas Mentis, t. 1, pod. red. Z. Kadłubka, T. Sławka, Katowice 2005, s. 110-127. http://www.sbc.org.pl/Content/83958/09.pdf

Pomocnicza:

Beda Czcigodny, Natura Wszechświata. Czas i jego rodzaje. Rachuba czasu", tłum. Zbiorowe, red. T. Gacia, wstęp H. Wąsowicz, objaśnienia N. Turkiewicz, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015.

Benedykt, Reguła, http://benedyktynkisierpc.com/wp-content/uploads/regula-sw-benedykta.pdf

Boecjusz, O pocieszeniu jakie daje filozofia, tłum. Gabriela Kurylewicz, Mikołaj Antczak, Wyd. Marek Derewiecki, Kęty 2006 (inny przekład: tł. W. Olszewski, przypisy L. Joachimowicz, wstęp Jan Legowicz, PWN, Biblioteka Klasyków Filozofii, Warszawa 1962).

Einhard, Życie Karola Wielkiego, tłum. Jan parandowski, Warszawa 1935 (1950). (https://bc.radom.pl/dlibra/publication/26924/edition/26380?language=en).

Jan Długosz, Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, red. J. Dąbrowski, tłum. S. Gawęda i inni, Warszawa 2009 (wyd. 1, 1962). https://polona.pl/item/jana-dlugosza-roczniki-czyli-kroniki-slawnego-krolestwa-polskiego-ks-1-ks-2-do-1038,Mzg0Mjc5MTU/6/#info:metadata; https://dlugosz.polona.pl/pl/rekopisy-i-edycje

Mistrz Wincenty Kadłubek, Kronika polska, Wrocław: Ossolineum 1996 (księga I) http://biblioteka.kijowski.pl/sredniowiecze/kadłebek%20wincenty%20-%20kronika%20polska.pdf

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekt FK1_W01- student wymienia pojęcia, koncepcje oraz metody badawcze z zakresu literatury średniowiecznej

Efekt FK1_W07 - student ma uporządkowana wiedzę o periodyzacji literatury średniowiecznej, dominujących w niej nurtach literackich i kulturowych

Efekt FK1_U03 - student posiada umiejętność analizowania oraz interpretacji średniowiecznych dzieł literackich

Efekt FK1_U04 - student umie zastosować wiedzę z literatury średniowiecznej w kontekście różnych epok literackich

Efekt FK1_K01 -student umie odnieść posiadaną wiedzę do aktualnych zjawisk społeczno-kulturowych

FK1_W07- student umie wymienić podstawowe pojęcia i metody z zakresu parafrazy antycznej

Wykazuje umiejętności i kompetencje analityczne i syntetyczne pozwalające na dokonanie interpretacji utworu z epoki w jego kontekście kulturowym, z uwzględnieniem kwestii warsztatowych. Dysponuje aparatem pojęciowym pozwalającym na poprawny opis zachodzących w tym okresie zjawisk kulturowych i literackich. Rozumie znaczenie literatury okresu średniowiecza dla kultury europejskiej. W dyskusji na temat utworów epoki wykazuje wiedzę merytoryczną i umiejętności metodologiczne pozwalające na samodzielny dobór metod, argumentów i rozwiązań umożliwiających koherentne przedstawienie własnego stanowiska na dany temat.

Opis ECTS, nakład pracy studenta/studentki:

30 godz. – aktywne uczestnictwo w wykładzie

2 godz. – konsultacje z prowadzącym wykład

8 godz. – bezpośrednie przygotowanie studenta do wykładu

20 godz. – przygotowanie do egzaminu osobiste lektury

60 godz. – razem

Zajęcia są obowiązkowe. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

Efekt FK1_W01

- na ocenę bardzo dobrą student wymienia wszystkie omawiane pojęcia, koncepcje oraz metody badawcze z zakresu literatury średniowieczne

- na ocenę dobrą student wymienia większość omawianychpojęć, koncepcje oraz metody badawcze z zakresu literatury średniowiecznej

- na ocenę dostateczną student wymienia niektóre omawiane pojęcia, koncepcje oraz metody badawcze z zakresu literatury średniowiecznej

Efekt FK1_W07

- na ocenę bardzo dobrą student ma uporządkowana wiedzę o periodyzacji literatury średniowiecznej i wszystkich dominujących w niej nurtach literackich i kulturowych

- na ocenę dobrą student ma uporządkowana wiedzę o periodyzacji literatury średniowiecznej i o większości dominujących w niej nurtów literackich i kulturowych

- na ocenę dostateczną student ma uporządkowana wiedzę o periodyzacji literatury średniowiecznej i o niektórych dominujących w niej nurtach literackich i kulturowych

Efekt FK1_U03

- na ocenę bardzo dobrą student posiada umiejętność analizowania oraz interpretacji wszystkich omawianych średniowiecznych dzieł literackich

- na ocenę dobrą student posiada umiejętność analizowania oraz interpretacji większości omawianych średniowiecznych dzieł literackich

- na ocenę dostateczną student posiada umiejętność analizowania oraz interpretacji niektórych omawianych średniowiecznych dzieł literackich

Efekt FK1_U04

- na ocenę bardzo dobrą student wszystkie omawiane dzieła z literatury średniowiecznej potrafi umieści w kontekście różnych epok literackich

- na ocenę dobrą student większość omawianych dzieł z literatury średniowiecznej potrafi umieścić w kontekście różnych epok literackich

- na ocenę dostateczną student niektóre omawiane dzieła z literatury średniowiecznej potrafi umieści w kontekście różnych epok literackich

Efekt FK1_K01

- na ocenę bardzo dobrą student umie odnieść wszystkie analizowane dzieła do aktualnych zjawisk społeczno-kulturowych

- na ocenę dobrą student umie odnieść większość analizowanych dzieł do aktualnych zjawisk społeczno-kulturowych

- na ocenę dostateczną student umie odnieść niektóre analizowane dzieła do aktualnych zjawisk społeczno-kulturowych

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Naumowicz
Prowadzący grup: Józef Naumowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z dziejami literatury średniowiecznej, zwłaszcza we wczesnych wiekach średnich (VI-XII wiek). Elementem zajęć jest wspólna analiza wybranych pism lub ich fragmentów, która ma służyć doskonaleniu umiejętności interpretowania twórczości najbardziej reprezentatywnych autorów.

Pełny opis:

Zajęcia koncentrują się na literaturze wczesnego średniowiecza, jaka rozwijała się na terenach dawnego Cesarstwa Rzymskiego (w Italii ostrogockiej, Hiszpanii wizygockiej, Galii merowińskiej, Anglii). Obejmują także łacińskie piśmiennictwo tzw. renesansu karolińskiego, ponadto wybrane łacińskie dzieła środkowego średniowiecza, w tym także łacińską literaturę średniowiecznej Polski. Wykład jest prowadzony za pomocą nowoczesnych metodą dydaktycznych, połączony z prezentacją multimedialną. Jego częścią jest wspólna krytyczna analiza wybranych fragmentów tekstów źródłowych reprezentatywnych dla omawianych tematów. Ocena końcowa – na podstawie pracy studenta przez cały semestr końcowego (zaangażowanie we wspólnej krytycznej analizie wybranych fragmentów tekstów źródłowych) oraz końcowego egzaminu ustnego.

Literatura:

Curtius Ernst Robert, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, tł. Andrzej Borowski, Kraków 2018 (rozdz. II. Średniowiecze łacińskie, Rozdz. III. Literatura I Edukacja. Sztuki Wyzwolone; rozdz. IV. Retoryka)

Ledzińska Anna, Gramatyka wobec sztuk wyzwolonych w pismach Izydora z Sewilli, Kraków 2014 (rozdz. I. Życie i dzieła Izydora z Sewilli, s. 1-102; rozdz. II. Sztuki wyzwolone, s. 103-170).

Wilczek P., Pisarze łacińscy w dawnej Polsce – rekonesans, w: Civitas Mentis, t. 1, pod. red. Z. Kadłubka, T. Sławka, Katowice 2005, s. 110-127. http://www.sbc.org.pl/Content/83958/09.pdf

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Józef Naumowicz, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Józef Naumowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

30 godzin - uczestnictwo w kowersatorium

20 godzin - przygotowanie do zajęć

20 godzin - samodzielna analiza materiałów źródłowych

5 godzin - konsultacje

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studenta z dziejami literatury średniowiecznej, zwłaszcza we wczesnych wiekach średnich (VI-XII wiek); nabycie umiejętności krytycznej analizy i interpretacji utworów wczesnośredniowiecznych; doskonalenie kompetencji w krytycznej analizie dzieł literackich.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studenta z dziejami literatury średniowiecznej, zwłaszcza we wczesnych wiekach średnich (VI-XII wiek); nabycie umiejętności krytycznej analizy i interpretacji utworów wczesnośredniowiecznych; doskonalenie kompetencji w krytycznej analizie dzieł literackich.

Wykład ma charakter konwersatoryjny i polega na prezentacji dziejów tej literatury, ale także na wspólnej krytycznej analizie wybranych fragmentów tekstów źródłowych reprezentatywnych dla średniowiecza.

Zajęcia koncentrują się na literaturze wczesnego średniowiecza, jaka rozwijała się na terenach dawnego Cesarstwa Rzymskiego (w Italii ostrogockiej, Hiszpanii wizygockiej, Galii merowińskiej, Anglii). Obejmują także łacińskie piśmiennictwo tzw. renesansu karolińskiego, ponadto wybrane łacińskie dzieła środkowego średniowiecza, w tym także łacińską literaturę średniowiecznej Polski. Wykład jest prowadzony za pomocą nowoczesnych metod dydaktycznych, połączony z prezentacją multimedialną.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Józef Naumowicz, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Józef Naumowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)