Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza dzieła literackiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-II-1-AnDzLite2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza dzieła literackiego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FK2_W02, FK2_U03, FK2_K06

Wymagania wstępne:

Ukończenie pełnego kursu PNJG i PNJŁ na studiach pierwszego stopnia.

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: zaawansowany.

Analiza wybranych utworów lub grup tematycznych utworów literatury antycznej i średniowiecznej szczególnie ważnych dla literatury europejskiej.

Pełny opis:

Analiza wybranych utworów i wątków literackich, uwzględniająca utwory ważne dla kultury i literatury europejskiej. Zajęcia obejmują lekturę tekstów w językach oryginalnych (język grecki i łaciński) oraz lekturę literatury sekundarnej.

Literatura:

Teksty teoretyczne:

Wykaz literatury podstawowej:

- M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, Wrocław 1972 lub wyd. następne.

- S. Sawicki, Uwagi o analizie utworu literackiego, w tomie: Poetyka. Interpretacja. Sacrum, Warszawa 1981.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FK2_W02 Zna na poziomie rozszerzonym specjalistyczną terminologię z zakresu

literaturoznawstwa oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych.

Rozumie kluczowe koncepcje i teorie wypracowane na ich gruncie w

stopniu pozwalającym na zintegrowanie perspektyw właściwych dla

kilku dyscyplin naukowych.

FK2_U03 Potrafi opracować wyniki własnych badań w zakresie

literaturoznawstwa oraz zaproponować oryginalne rozwiązania

złożonych i nietypowych problemów badawczych.

FK2_K06 Jest gotów do wykorzystania swej wiedzy o literaturze oraz języku i

jego ewolucji w pracy zawodowej oraz działalności społecznej.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny jest praca semestralna, będąca analizą formalną i treściową wybranego tekstu literackiego. Kryteria oceny pracy.

Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą student powinien: analizując wybrany tekst, opierać się na tekście oryginalnym, dowodząc jego bardzo dobrego zrozumienia na poziomie językowym, zastosować metodologię i bardzo sprawnie posługiwać się terminologią literaturoznawczą poznaną na zajęciach; wykazać się gruntowną wiedzą na temat gatunku literackiego, które reprezentuje analizowane dzieło oraz znajomością związanych z nim konwencji formalnych; wykorzystać wiedzę z zakresu historii literatury niezbędną do umieszczenia analizowanego działa w kontekście rozwoju gatunku.

Na ocenę dobrą student powinien: analizując wybrany tekst, opierać się na tekście oryginalnym, dowodząc jego poprawnego zrozumienia na poziomie językowym, poprawnie zastosować metodologię i w miarę sprawnie posługiwać się terminologią literaturoznawczą poznaną na zajęciach; wykazać się wiedzą na temat gatunku literackiego, które reprezentuje analizowane dzieło oraz znajomością związanych z nim konwencji formalnych; odwołać się do wiedzy z zakresu historii literatury niezbędną do umieszczenia analizowanego działa w kontekście rozwoju gatunku.

Na ocenę dostateczną student powinien: analizując wybrany tekst, opierać się na tekście oryginalnym, posiłkując się przy tym istniejącym przekładem polskim, wykazać się znajomością podstawowej terminologii i zasad metodologii poznanej na zajęciach; wykazać się ogólną wiedzą na temat gatunku literackiego, które reprezentuje analizowane dzieło oraz podstawową znajomością związanych z nim konwencji formalnych; wykazać się elementarną wiedzą z zakresu historii literatury niezbędną do umieszczenia analizowanego działa w kontekście rozwoju gatunku.

Na ocenę niedostateczną student: analizując wybrany tekst nie odnosi się do jego wersji łacińskiej, nie zna podstawowej terminologii i zasad metodologii prezentowanej na zajęciach; nie wykazał się wiedzy na temat gatunku literackiego, które reprezentuje analizowane dzieło oraz znajomości związanych z nim konwencji formalnych; nie posiada elementarnej wiedzy z zakresu historii literatury niezbędnej do umieszczenia analizowanego działa w kontekście rozwoju gatunku.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Doroszewski, Beata Gaj, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Filip Doroszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Zajęcia w TUTORINGU

ECTS 4

Udział w zajęciach = 1 ECTS

Przygotowanie do zajęć, zapoznanie się ze wskazanymi tekstami literackimi, samodzielna analiza tekstu, przygotowanie pracy zaliczeniowej = 3ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest analiza literacka Platońskiego Fajdrosa ze szczególnym uwzględnieniem drugiej mowy Sokratesa.

Pełny opis:

Analiza Platońskiego Fajdrosa (ze szczególnym uwzględnieniem drugiej mowy Sokratesa) jako arcydzieła stojącego u początków formowania się literackiej tradycji metafory misteriów, która odegrała fundamentalną rolę we wszystkich wielkich tradycjach filozoficzno-religijnych starożytności z judaizmem, chrześcijaństwem i neoplatonizmem na czele.

Literatura:

Platon, Fajdros, tłum. W. Witwicki, dowolne wydanie.

Plato, Phaedrus w: Platonis opera, vol. II, Oxford 1901 (repr. 1967)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)