Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka historyczna języka greckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-II-1-GrHGrecka
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka historyczna języka greckiego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FK2_W04

FK2_U04

FK2_K06

Skrócony opis:

Podstawowy kurs gramatyki historycznej języka greckiego.

Pełny opis:

Kurs zaznajamia studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu gramatyki historycznej języka greckiego: historią wyłonienia się tego języka z rodziny języków indoeuropejskich, cechami fonetyki i fleksji języka greckiego oraz ich ewolucją od epoki homeryckiej do greki klasycznej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna w pogłębionym stopniu specjalistyczną terminologię z zakresu

językoznawstwa, w szczególności językoznawstwa diachronicznego.

Zna metody badań nad ewolucją języków.

Potrafi opracować wyniki własnych badań w zakresie

językoznawstwa.

Jest gotów do wykorzystania swej wiedzy o języku i

jego ewolucji w pracy zawodowej oraz działalności społecznej.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę dostateczną student zna najważniejsze pojęcia z zakresu specjalistycznej terminologii językoznawczej, w szczególności z językoznawstwa diachronicznego.

Zna najważniejsze metody badań nad ewolucją języków.

Potrafi opracować wyniki własnych badań dotyczących prostych zagadnień językoznawczych. Jest gotów do wykorzystania swej wiedzy o języku i

jego ewolucji w pracy zawodowej oraz działalności społecznej.

Na ocenę dobrą student zna większość pojęć z zakresu specjalistycznej terminologii językoznawczej, w szczególności z językoznawstwa diachronicznego. Zna większość metod badań nad ewolucją języków oraz ich wyniki.

Potrafi opracować wyniki własnych badań dotyczących prostych zagadnień językoznawczych. Jest gotów do wykorzystania swej wiedzy o języku i

jego ewolucji w pracy zawodowej oraz działalności społecznej.

Na ocenę bardzo dobrą student zna w pogłębionym stopniu specjalistyczną terminologię z zakresu językoznawstwa, w szczególności językoznawstwa diachronicznego. Zna metody badań nad ewolucją języków i ich wyniki.

Potrafi opracować wyniki własnych badań w zakresie

językoznawstwa oraz zaproponować rozwiązania złożonych i

nietypowych problemów badawczych.

Jest gotów do wykorzystania swej wiedzy o języku i

jego ewolucji w pracy zawodowej oraz działalności społecznej.

Praktyki zawodowe:

Nd

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Spieralska-Kasprzyk, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Beata Spieralska-Kasprzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

udział w konwersatorium: 30 godz.

przygotowanie do egzaminu: 40 godz.

samodzielna analiza materiałów źródłowych i przygotowanie projektu: 45 godz.

konsultacje: 10 godz

w sumie: 125 godzin = 5 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podstawowy kurs gramatyki historycznej języka greckiego.

Pełny opis:

Kurs zaznajamia studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu gramatyki historycznej języka greckiego: historią wyłonienia się tego języka z rodziny języków indoeuropejskich, cechami fonetyki i fleksji języka greckiego oraz ich ewolucją od epoki homeryckiej do greki klasycznej.

Literatura:

H. Rix, Lexikon der indogermanischen Verben.

Wymagania wstępne:

Na mocy Decyzji Prorektora 28/2021 liczba godzin kontaktowych z tego przedmiotu została zmniejszona o połowę. Zajęcia

odbywają się w formie e-learningu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Spieralska-Kasprzyk, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)