Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Religijność publiczna i prywatna w świetle zachowanej literatury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-M-I-2-ReliPubl
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Religijność publiczna i prywatna w świetle zachowanej literatury
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aBMoIqTJixEl78VT4HGxNc5D03DHxiVaAMAy9qGt4joE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=da58c14b-86f5-40a9-92e2-cc22b19015a6&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FK1_W05

FK1_U04

FK1_U05

FK1_U06

Wymagania wstępne:

Wiedza wyniesiona z zajęć Elementy kultury antycznej na I roku I stopnia filologii klasycznej.

Skrócony opis:

Konwersatorium poświęcone roli, jaką religia pełniła w życiu publicznym i prywatnym starożytnych Greków. Wspólna lektura i dyskutowanie wybranych fragmentów źródeł antycznych (w tłumaczeniu) z komentarzem.

Pełny opis:

Konwersatorium poświęcone roli, jaką religia pełniła w życiu publicznym i prywatnym starożytnych Greków. Wspólna lektura i dyskutowanie wybranych fragmentów źródeł antycznych (w tłumaczeniu) z komentarzem. Celem konwersatorium jest uświadomienie studentowi kluczowej roli religii w życiu człowieka antyku, a także nierozerwalnego związku, jaki istniał w czasach antycznych między homo politicus a homo religiosus.

Literatura:

Wybrana przez prowadzącego antologia tekstów antycznych poświęconych religijności.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Zna w pogłębionym stopniu religijne i społeczne uwarunkowania cywilizacji antycznej, szczególnie te, które poznajemy na podstawie literatury antycznej.

Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy i interpretacji utworów literackich opisujących religijność grecką, a także ich oddziaływania kulturowego.

Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy i interpretacji pisanych źródeł historycznych związanych religijnością grecką oraz do wyciągnięcia z nich wniosków dotyczących procesów historycznych i kulturowych.

Potrafi opracować wyniki własnych badań nad religijnością grecką i

zaprezentować je w formie pisemnej lub ustnej w sposób dowodzący opanowania specjalistycznej terminologii.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą: student zna w pogłębionym stopniu religijne i społeczne uwarunkowania cywilizacji antycznej, szczególnie te, które poznajemy na podstawie literatury antycznej; potrafi w pełni wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy i interpretacji utworów literackich opisujących religijność grecką, a także ich oddziaływania kulturowego; potrafi w pełni wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy i interpretacji pisanych źródeł historycznych związanych religijnością grecką oraz do wyciągnięcia z nich wniosków dotyczących procesów historycznych i kulturowych; potrafi bardzo dobrze opracować wyniki własnych badań nad religijnością grecką i zaprezentować je w formie pisemnej lub ustnej w sposób dowodzący opanowania specjalistycznej terminologii; na podstawie wiedzy zdobytej o nierozerwalnym związku homo politicus i homo religiosus w starożytnej Grecji jest gotów do aktywnego, świadomego i tolerancyjnego uczestnictwa w bieżącym życiu kulturalnym oraz do wypełniania swoich zobowiązań społecznych, wykazując troskę o szeroko rozumiany interes publiczny.

Na ocenę dobrą: student zna w dobrym stopniu religijne i społeczne uwarunkowania cywilizacji antycznej, szczególnie te, które poznajemy na podstawie literatury antycznej; potrafi w większości przypadków wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy i interpretacji utworów literackich opisujących religijność grecką, a także ich oddziaływania kulturowego; potrafi w większości przypadków wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy i interpretacji pisanych źródeł historycznych związanych religijnością grecką oraz do wyciągnięcia z nich wniosków dotyczących procesów historycznych i kulturowych; potrafi dobrze opracować wyniki własnych badań nad religijnością grecką i zaprezentować je w formie pisemnej lub ustnej w sposób dowodzący opanowania specjalistycznej terminologii; na podstawie wiedzy zdobytej o nierozerwalnym związku homo politicus i homo religiosus w starożytnej Grecji jest gotów do w miarę aktywnego, świadomego i tolerancyjnego uczestnictwa w bieżącym życiu kulturalnym oraz do wypełniania swoich zobowiązań społecznych, wykazując troskę o szeroko rozumiany interes publiczny.

Na ocenę dostateczną: student zna w wystarczającym stopniu religijne i społeczne uwarunkowania cywilizacji antycznej, szczególnie te, które poznajemy na podstawie literatury antycznej; potrafi w części przypadków wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy i interpretacji utworów literackich opisujących religijność grecką, a także ich oddziaływania kulturowego; potrafi w części przypadków wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy i interpretacji pisanych źródeł historycznych związanych religijnością grecką oraz do wyciągnięcia z nich wniosków dotyczących procesów historycznych i kulturowych; potrafi zadowalająco opracować wyniki własnych badań nad religijnością grecką i zaprezentować je w formie pisemnej lub ustnej w sposób dowodzący opanowania specjalistycznej terminologii; na podstawie wiedzy zdobytej o nierozerwalnym związku homo politicus i homo religiosus w starożytnej Grecji jest czasem gotów do aktywnego, świadomego i tolerancyjnego uczestnictwa w bieżącym życiu kulturalnym oraz do wypełniania swoich zobowiązań społecznych, wykazując troskę o szeroko rozumiany interes publiczny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Doroszewski, Beata Gaj
Prowadzący grup: Filip Doroszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Lektura wybranych fragmentów źródeł antycznych dotyczących religijności prywatnej i publicznej (w tłumaczeniu).

Pełny opis:

Lektura wybranych fragmentów źródeł antycznych dotyczących religijności prywatnej i publicznej (w tłumaczeniu).

Literatura:

D. Karłowicz, "Tragedia religii, tragedia polityki", cz. 1 i 2, Warszawa 2020.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Doroszewski, Beata Gaj, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Filip Doroszewski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aBMoIqTJixEl78VT4HGxNc5D03DHxiVaAMAy9qGt4joE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=da58c14b-86f5-40a9-92e2-cc22b19015a6&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 punkty ECTS


udział w konwersatorium

samodzielna analiza materiałów źródłowych z komentarzem

przygotowanie wypowiedzi pisemnej po polsku

konsultacje

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Lektura wybranych fragmentów źródeł antycznych dotyczących religijności prywatnej i publicznej (w tłumaczeniu).

Pełny opis:

Lektura wybranych fragmentów źródeł antycznych dotyczących religijności prywatnej i publicznej (w tłumaczeniu).

Literatura:

Antologia tekstów antycznych z komentarzem:

D. Karłowicz, "Tragedia religii, tragedia polityki", cz. 1 i 2, Warszawa 2020.

Publikacja udostępniona studentom za zgodą autora w formie plików pdf.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Doroszewski, Beata Gaj, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Filip Doroszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)