Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia języka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-II-1-HistJez-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia języka
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Skrócony opis:

Przedmiot ma zaznajomić studentów z historycznym aspektem badań języka, jego historią wewnętrzną i zewnętrzną oraz perspektywy zmian. Istotne jest też to, aby w toku zajęć studenci w nowy sposób przeanalizowali wiedzę zdobytą w dotychczasowym kształceniu filologicznym.

Pełny opis:

Przedmiot ma dostarczyć studentom wiedzę na tematy:

1) definicja, przedmiot i cele historii języka polskiego;

2) główne tendencje rozwojowe polszczyzny;

3) fazy rozwoju polszczyzny;

4) najważniejsze czynniki mające wpływ na rozwój polszczyzny;

5) terminologia językoznawcza;

6) związki historii języka polskiego z innymi dziedzinami nauki;

7) poddyscypliny historii języka polskiego;

Przedmiot ma dostarczyć studentom umiejętności w zakresie:

1) wskazania przykładów działania różnych tendencji zmian języka;

2) wyszukiwania i analizy informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych, w szczególności posługiwania się różnego rodzaju słownikami;

3) czytania i interpretacji tekstów naukowych;

4) stosowania terminologii językoznawczej;

5) argumentowania poglądów i wyciągania wniosków;

6) prowadzenia prac badawczych wyznaczonych przez prowadzącego ćwiczenia;

7) klasyfikowania leksemów ze względu na źródło i rodzaj zapożyczenia oraz zmiany znaczenia.

Przedmiot ma wzmocnić kompetencje społeczne:

1) docenienia wartości badań diachronicznych;

2) docenienie europejskiego i narodowego dziedzictwa kulturowego;

3) akceptację potrzeby ciągłego dokształcania się;

4) umiejętność pracy w grupie;

5) docenienie uczciwości i rzetelności naukowej;

6) docenienie znaczenia refleksji humanistycznej dla kształtowania i umacniania więzi społecznych.

8. Traktuje język jako integralną część kultury i historii danego narodu.

Literatura:

I. R. Danka, Tradycje pisowni cygańskiej, w: Językoznawstwo synchroniczne i diachroniczne, red. J. Sambor, J. Linde-Usiekniewicz, R. Huszcza, Warszawa 1993., s. 89 – 106.

A. Cegieła, Polski słownik terminologii i gwary teatralnej, Wrocław 1992.

S. Dubisz, Język – historia – kultura, t. 1, Warszawa 2005.

M. Majewska, Współpraca Bronisława Trentowskiego z wileńskim "Słownika języka polskiego..." w świetle "Przedmowy" do słownika i listów filozofa, "Poradnik Językowy" 2018, z. 10, s. 82 – 96.

K. Nadurska, Z polskiego słownictwa teatralnego, "Język Polski" 1972, z. 52.

P. Pavis, Słownik terminów teatralnych, przeł. i oprac. S. Świontek, Wrocław 1998.

E. Sabelanka, Broda, w: tejże, W encyklopediach nie znajdziecie czyli mini leksykon rzeczy śmiesznych, poważnych i osobliwych, Poznań 1991, s. 34 – 37.

E. Sabelanka, Okulary, w: tejże, W encyklopediach nie znajdziecie czyli mini leksykon rzeczy śmiesznych, poważnych i osobliwych, Poznań 1991, s. 189 – 192.

E. Sabelanka, Parasol, w: tejże, W encyklopediach nie znajdziecie czyli mini leksykon rzeczy śmiesznych, poważnych i osobliwych, Poznań 1991, s. 196– 198.

H. Rybicka-Nowacka, Szkice dziejów polskiego języka literackiego, Warszawa 1990.

K. Rutkowska, M. Bogdzevič, Kognitywny obraz Żmudzina w języku polskim i litewskim, "Slavistica Vilnensis" 2016, t. 61, , s. 107– 130.

Z. i K. Zierhofferowie, Nazwy geograficzne w listach Fryderyka Chopina, w: Język polski – wczoraj, dziś, jutro..., red. B. Czopek-Kopciuch, P. Żmigrodzki, Kraków 2010, s. 334 – 338.

Zasobu internetowe

Efekty kształcenia i opis ECTS:

P6S_WG, P6S_UK, P6S_KO

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę.

Do kolokwium zaliczeniowego mogą przystąpić studenci, którzy zaliczyli zadania i testy z zajęć.

Egzamin pisemny w sesji letniej.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Małgorzata Majewska, Magdalena Partyka
Prowadzący grup: Anna Dąbrowska-Kamińska, Małgorzata Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 punkt - udział w zajęciach (30 godzin)

1 punkt - przygotowanie do egzaminu (30 godzin)

1 punkt - samodzielna analiza materiałów źródłowych, referat oraz konsultacje (15 godzin)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)