Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjolingwistyczne aspekty komunikacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-M-II-SocjolAsK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjolingwistyczne aspekty komunikacji
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W11

FP2_U09

FP2_K06

Wymagania wstępne:

bez wymagań wstępnych

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z rolą, jaką pełni język w społeczeństwie oraz z wzajemnymi zależnościami między komunikacją językową a strukturą społeczną.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EU_W01 - student zna na poziomie zaawansowanym pojęcia i teorie z zakresu socjolingwistyki

EU_U01 - student potrafi samodzielnie organizować proces uczenia się, uzupełniania informacji oraz doskonalenia kompetencji zawodowych z wykorzystaniem wiedzy z zakresu socjolingwistyki

EU_K01 - jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas realizacji zajęć przy planowaniu działalności zawodowej i inspirowaniu aktywności na rzecz środowiska społecznego

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę dostateczną:

wymienia i definiuje podstawowe pojęcia z zakresu socjolingwistyki, wymienia wybrane teorie i badania z tego obszaru;

Na ocenę dobrą:

wymienia i definiuje podstawowe pojęcia z zakresu socjolingwistyki i podaje przykłady, wymienia i charakteryzuje teorie i badania z tego obszaru; potrafi zastosować niektóre z nich w praktyce

Na ocenę bardzo dobrą:

wymienia i definiuje podstawowe pojęcia z zakresu socjolingwistyki, podaje przykłady i potrafi zastosować zdobytą wiedzę w praktyce; wymienia i charakteryzuje teorie i badania z tego obszaru, potrafi je wykorzystać w sposób twórczy,

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Krasowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Krasowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2,5 ECTS:

30 godz. - udział w zajęciach

30 godz. - przygotowanie do zajęć

15 godz. - przygotowanie i prezentacja projektu

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)