Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język łaciński

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-I-1-Jez.łac-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język łaciński
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W12

FP1_U12

FP1_K02

Wymagania wstępne:

znajomość materiału szkoły średniej

Skrócony opis:

Nauka j. łacińskiego od podstaw

Pełny opis:

Poznawanie podstaw języka łacińskiego: fonetyka, fleksja, składnia, etymologia etc.

Literatura:

O. Jurewicz, L. Winniczuk, J. Żuławska, Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych (wydanie dowolne);

Słownik łacińsko-polski (wydanie dowolne, zalecane pod red. K. Kumanieckiego)

zbiory i opracowania sentencji łacińskich: S. Kalinkowski, Aurea dicta, złote słowa, (wydanie dowolne), Cz. Jędraszko,

Łacina na co dzień, Warszawa 1990 lub inne zbiory

Gramatyka j. łacińskiego (dowolny autor, dowolne wydanie).

A.W. Mikołajczak, Łacina w kulturze polskiej, Wrocław 2005

Efekty kształcenia i opis ECTS:

student:

rozumie złożoność i wielofunkcyjność języka, zna metody jego analizy, zna normy językowe i ich rolę w kształtowaniu komunikacji społecznej

potrafi zrozumieć podstawowy tekst napisany w języku łacińskim

jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy językoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu

0,5 ECTS udział w zajęciach

1 ECTS kolokwia

Metody i kryteria oceniania:

student ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach, w ciągu każdego semestru student ma zaliczyć 3 kolokwia, obejmujące

materiał gramatyczny z poprzednich zajęć; w I i II semestrze wraz z wymaganą frekwencją kolokwia te stanowią podstawę

zaliczenia zajęć; na ocenę końcową z każdego semestru może mieć wpływ również aktywność studenta podczas zajęć w

ciągu semestru.

Możliwa jest także inna forma zaliczenia zajęć na ocenę - po ustaleniu ze studentami.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Budzanowska-Weglenda, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Dominika Budzanowska-Weglenda
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7j3z8wQrWxHAFGj-cqDyrB6QU4L68YHaP8EiNP8-BKY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=6a5a185f-73a2-4012-b9ce-c5450e896b1b&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Nauka j. łacińskiego od podstaw.

Pełny opis:

Poznawanie podstaw języka łacińskiego: fonetyka, fleksja, składnia, etymologia etc.

Literatura:

O. Jurewicz, L. Winniczuk, J. Żuławska, Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych (wydanie dowolne);

Słownik łacińsko-polski (wydanie dowolne, zalecane pod red. K. Kumanieckiego)

zbiory i opracowania sentencji łacińskich: S. Kalinkowski, Aurea dicta, złote słowa, (wydanie dowolne), Cz. Jędraszko,

Łacina na co dzień, Warszawa 1990 lub inne zbiory

Gramatyka j. łacińskiego (dowolny autor, dowolne wydanie).

A.W. Mikołajczak, Łacina w kulturze polskiej, Wrocław 2005

Wymagania wstępne:

student posiada podstawową wiedzę z zakresu gramatyki opisowej polskiej oraz historii starożytnej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)