Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura współczesna wobec literatury XIX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-II-2-LitWs
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura współczesna wobec literatury XIX wieku
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W08

FP1_U03

FP1_K01

Wymagania wstępne:

Znajomość literatury XIX wieku. Zdany egzamin z historii literatury polskiej (romantyzm)

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Problematyka i poetyka polskiego romantyzmu. Rekonesans.

2. Przestrzenie badań nad formami obecności romantyzmu w polskiej literaturze współczesnej

3. Romantyczne strony w twórczości lirycznej m.in. Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza, Józefa Łobodowskiego, Tadeusza Kubiaka, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Józefa Czechowicza, Kazimiery Iłłakowiczówny, Stanisława Grochowiaka...

4. Romantyzm a proza współczesna (m.in. Gustaw Herling-Grudziński, Tadeusz Konwicki).

5. Strofy lozańskie we współczesnej poezji polskiej.

Omówienie:

- ważniejszych prac literaturoznawczych dotyczących związków literatury współczesnej z literaturą XIX wieku

- obecności gatunków literackich polskiego romantyzmu (ballada, dramat romantyczny, powieść poetycka, poemat dygresyjny, gawęda, epistolografia romantyczna) i form ich przekształceń w literaturze współczesnej

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy

Student:

- wie, czym jest tradycja i historia literatury;

- identyfikuje paradygmat romantyzmu w systemie kultury narodowej;

- wyciąga wnioski z aksjologicznego promieniowania literatury XIX wieku na współczesność

- zna kanoniczne dzieła literackie okresu romantyzmu i ich dalsze ślady

- wie, w jaki sposób należy analizować i interpretować powinowactwa literatury XIX wieku i współczesnej;

- ma dobrą znajomość literatury przedmiotu

- potrafi wskazać konteksty kulturowe literatury współczesnej.

Efekty kształcenia z zakresu umiejętności:

- potrafi samodzielnie dokonać interpretacji porównawczej romantycznego i współczesnego dzieła literackiego;

- konstruuje odpowiedni horyzont odniesień aksjologicznych.

Efekty kształcenia z zakresu kompetencji społecznych:

Student ma świadomość roli wiedzy o tradycji literatury romantycznej

w budowaniu tożsamości narodowej i rozwijaniu dialogu

społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym.

Punktacja ECTS

Uczestnicząc w zajęciach Student może uzyskać 3 punkty ECTS, na które składają się:

30 godzin - udział w zajęciach

30 godzin - przygotowywanie się do zajęć

10 godzin - przygotowanie prezentacji

15 godzin - pisanie pracy semestralnej

Metody i kryteria oceniania:

Niedostateczną ocenę uzyskuje Student, który nie opanował efektów kształcenia.

Dostateczną ocenę uzyskuje Student, który:

- wie, czym jest tradycja i historia literatury;

- identyfikuje paradygmat romantyzmu w systemie kultury narodowej, zwłaszcza współczesnej;

- zna kanoniczne dzieła literackie okresu romantyzmu i ich ślady we współczesności;

- potrafi po części dokonać samodzielnej interpretacji współczesnego dzieła literackiego w kontekście nawiązań do romantyzmu;

Dobrą ocenę uzyskuje Student, który:

- wie, czym jest tradycja i historia literatury;

- identyfikuje paradygmat romantyzmu w systemie kultury narodowej, zwłaszcza współczesnej;

- zna kanoniczne dzieła literackie okresu romantyzmu i ich ślady we współczesności;

- wie, w jaki sposób należy je analizować i interpretować;

- potrafi samodzielnie dokonać interpretacji współczesnego dzieła literackiego w kontekście nawiązań do romantyzmu;

- konstruuje odpowiedni horyzont odniesień aksjologicznych;

- ma świadomość roli wiedzy o literaturze romantycznej

w budowaniu tożsamości narodowej i rozwijaniu dialogu

społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym.

Bardzo dobrą ocenę uzyskuje Student, który:

- wie, czym jest tradycja i historia literatury;

- identyfikuje miejsce romantyzmu w systemie kultury narodowej, zwłaszcza współczesnej;

- wyciąga wnioski z aksjologicznego horyzontu literatury okresu romantyzmu i współczesności;

- zna kanoniczne dzieła literackie okresu romantyzmu i ich echa we współczesności;

- wie, w jaki sposób należy je analizować i interpretować;

- potrafi wskazać konteksty kulturowe literatury współczesnej;

- potrafi samodzielnie dokonać interpretacji współczesnego dzieła literackiego w kontekście odwołań do romantyzmu;

- konstruuje odpowiedni horyzont odniesień aksjologicznych;

- ma świadomość roli wiedzy o literaturze romantycznej

w budowaniu tożsamości narodowej i rozwijaniu dialogu

społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Burta, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Burta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Problematyka i poetyka polskiego romantyzmu. Rekonesans.

2. Przestrzenie badań nad formami obecności romantyzmu w polskiej literaturze współczesnej

3. Romantyczne strony w twórczości lirycznej m.in. Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza, Józefa Łobodowskiego, Tadeusza Kubiaka, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Józefa Czechowicza, Kazimiery Iłłakowiczówny, Stanisława Grochowiaka...

4. Romantyzm a proza współczesna (m.in. Gustaw Herling-Grudziński, Tadeusz Konwicki).

5. Strofy lozańskie we współczesnej poezji polskiej.

Omówienie:

- ważniejszych prac literaturoznawczych dotyczących związków literatury współczesnej z literaturą XIX wieku

- obecności gatunków literackich polskiego romantyzmu (ballada, dramat romantyczny, powieść poetycka, poemat dygresyjny, gawęda, epistolografia romantyczna) i form ich przekształceń w literaturze współczesnej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)