Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja kulturowa czasów najnowszych. Perspektywy i wyzwania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-KON-II-2-KoKu
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja kulturowa czasów najnowszych. Perspektywy i wyzwania
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

S1A_W05

S2A_W05


Wymagania wstępne:

ciekawość poznawcza świata

Skrócony opis:

Celem tego kursu jest poszerzenie zrozumienia kulturowych powiązań współczesnego świata. Nacisk zostanie położony na wyzwania związane z niektórymi z głównych dyskursów kulturowych, które kształtowały i nadal kształtują obraz nowoczesności, zarówno afirmatywny, jak i tragiczny, ale które wpłynęły na obraz współczesnego świata.

Pełny opis:

Współczesny świat jest światem wzajemnych powiązań i szeregu konsekwencji. W ramach zajęć przeanalizowany zostanie szereg procesów, które wpływają na współczesną identyfikację, rozumienie świata oraz procesy, które doprowadziły do tego, w jakim świecie dziś żyjemy. Kulturowa komunikacja tych procesów oraz ich szersze rozumienie w ramach procesów historycznych, kulturowych i społecznych jest ważnym elementem w konstruowaniu tożsamości współczesnego człowieka. Kurs ten, wprowadzony w przystępny sposób w formie seminarium, pozwoli na wspólne omówienie szeregu procesów wpływających na obraz komunikacji kulturowej w naszych czasach.

Z perspektywy historycznej socjologicznej i kulturowej chcę przyjrzeć się kształtowaniu się podstaw współczesnych tożsamości europejskich i narodowych. Ważnym w tym sensie dyskursem jest ten dotyczący wojny i ludobójstwa, zwłaszcza w XX wieku. Wynika to z faktu, że konsekwencje II wojny światowej były bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na powojenny obraz Europy i początek procesów integracyjnych. Istotny w kontekście historycznym jest również temat pamięci historycznej oraz dyskusja na temat mechanizmów tworzenia kanonu kulturowego i jego funkcji.

W dyskursach modernizacyjnych związanych z komunikacją kulturową ważne miejsce zajmują przemiany sfery publicznej w epoce cyfrowej. Dlatego zagadnieniu wirtualnej rewolucji i jej społecznych, politycznych i kulturowych konsekwencji poświęcam osobny blok zajęć. Chcę także przyjrzeć się dyskursom świadomego konsumpcjonizmu i kultury popularnej oraz ich złożonym wzajemnym powiązaniom, próbując odpowiedzieć na pytanie, co można zrobić, by połączyć je w spójny konglomerat.

Wreszcie, konieczny jest także powrót do krytyki społeczeństwa konsumpcyjnego oraz zagrożeń cywilizacyjnych, zwłaszcza dyskursu klimatycznego, dlatego tym zagadnieniom poświęcone będą osobne bloki zajęć.

Literatura:

Poniższe lektury były inspiracją do zbudowania ramowego planu prowadzonych przeze mnie zajęć i chociaż nie wszystkie będą bezpośrednio omawiane stanowiły inspirację dla niniejszego kursu:

1) Anderson Benedict, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, przeł. Stefan Amsterdamski, Społeczny Instytut Wydawniczy, 1997;

2) Billig Michael, Banalny Nacjonalizm, tłumaczenie Maciej Sekerdej, Wydawnictwo Znak. Kraków 2008;

3) Benjamin Walter, Pasaże, red. Tiedemann Rolf, przeł. Ireneusz Kania, posłowiem opatrzył Zygmunt Bauman, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005;

4) Borzym Andrzej, Sadowski Jeremi, Polscy Ojcowie Europy, Trio Warszawa 2007.

5) Canovan Margaret, Lud, przeł. Sebastian Szymański, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008;

6) Cichocki Marek, Czy żyjemy w czasach przełomu, czyli jak przejść przez ucho igielne historii, [w:] Przesilenie. Nowa kultura polityczna, red. Jacek Kołtan, Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk 2016;

7) Cichocki Marek, Czy żyjemy w czasach przełomu, czyli jak przejść przez ucho igielne historii, [w:] Przesilenie. Nowa kultura polityczna, red. Jacek Kołtan, Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk 2016;

8) Pogranicza kulturowe w perspektywie współczesności, Praca zbiorowa pod redakcją Piotra Dejneki i Agaty Mikołajko, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017

9) Piotr Dejeka, Populizm a sfera publiczna. Czy populizm zrewitalizuje sferę publiczną w Europie?, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019,

10) Piotr Dejneka, Populizm emancypacyjny a sfera publiczna, czyli kilka słów o „dobrym populizmie” we współczesnej dyskusji politycznej w Polsce. Przypadek KODu. [w:]Warianty wielokuturowosci, Praca zbiorowa pod redakcją Joanny Kurczewskiej . Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa 2016.

11) Piotr Dejneka, Pegida, -Patriotyczni Europejczycy przeciwko Islamizacji Zachodu. Fenomen nagłego wzrostu znaczenia, [w:] Pogranicza kulturowe w perspektywie współczesności, Praca zbiorowa pod redakcją Piotra Dejneki i Agaty Mikołajko, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017, s.79-94.

12) Gasset José. O, Rozmyślania o Europie, przeł. Henryk Woźniewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006;

13) Gellner Ernest, Narody i nacjonalizm, wydanie drugie, wstęp John Bruelly, przeł. Teresa Hołówka, Wydawnictwo Difin 2009;

14) Grzeszczyk Ewa, Sukces: amerykańskie wzory – polskie realia, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2003;

15) Habermas Jürgen, Europe, the Faltering Project, Polity Press, Cambridge 2009;

16) Habermas Jürgen, Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, przeł.: Wanda Lipnik, Małgorzata Łukasiewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007;

17) Henrykowska Małgorzata, Technika – Ruch – Informacja. Wiek XIX: komunikacja społeczna na progu audiowizualności, [w:] Nowe Media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia, red. Maryla Hopfinger, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002;

18) Horkheimer Max, Adorno Theodor. W, Dialektyka Oświecenia. Fragmenty Filozoficzne, przeł. Małgorzata Łukasiewicz, przekład przejrzał i posłowie opatrzył Marek J . Siemek, Wydawnictwo Krytyki politycznej, Warszawa 2010;

19) Huxley Aldous, Nowy wspaniały świat, tłum. Bogdan Baran, Wydawnictwo Literackie Muza S.A, Warszawa 2011.

20) Iszkowski Krzysztof, Po co nam Europa? O rozbieżnych wizjach Integracji, Wydawnictwo Dyfin, Warszawa 2009;

21) Horkheimer Max, Adorno Theodor. W, Dialektyka Oświecenia. Fragmenty Filozoficzne, przeł. Małgorzata Łukasiewicz, przekład przejrzał i posłowie opatrzył Marek J . Siemek, Wydawnictwo Krytyki politycznej, Warszawa 2010;

22) Huxley Aldous, Nowy wspaniały świat, tłum. Bogdan Baran, Wydawnictwo Literackie Muza S.A, Warszawa 2011.

23) Iszkowski Krzysztof, Po co nam Europa? O rozbieżnych wizjach Integracji, Wydawnictwo Dyfin, Warszawa 2009;

24) Horkheimer Max, Adorno Theodor. W, Dialektyka Oświecenia. Fragmenty Filozoficzne, przeł. Małgorzata Łukasiewicz, przekład przejrzał i posłowie opatrzył Marek J . Siemek, Wydawnictwo Krytyki politycznej, Warszawa 2010;

25) Huxley Aldous, Nowy wspaniały świat, tłum. Bogdan Baran, Wydawnictwo Literackie Muza S.A, Warszawa 2011.

26) Iszkowski Krzysztof, Po co nam Europa? O rozbieżnych wizjach Integracji, Wydawnictwo Dyfin, Warszawa 2009;

27) Kultura Narodowa i polityka, red. Joanna Kurczewska, Oficyna Naukowa, Warszawa 2000;

28) Laclau Ernesto, On Populism Reason, Verso, London-New York, 2005;

29) Laclau Ernesto, On Populism Reason, Verso, London-New York, 2005;

30) Marquand David, The End of The West: The Once and Future Europe, Princeton University Press, Princeton 2011;

31) McLuhan Marschal, Zrozumieć Media. Przedłużenia Człowieka, Wprowadzenie Lewisa H Laphmana, tłum. Natalia Szczucka, Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 2004;

32) Medrano Jean D, Social Class and Identity,[ w:] Sociology of The European Union, collective work, edited by Adrian Favell and Virginie Guirandon, Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, UK ; New York : Palgrave Macmillan, 2011;

33) Nye Joseph, Soft Power. The Means to Success In World Politics, Public Affairs, New York 2004;

34) Osiatyński Wiktor, Human Rights and Their Limits, Cambridge University Press, Cambridge 2009;

35) Pariser Eli, The Filter Bubble, How the New Personalized Web Is Changing What We Read And How We Think, The Penguin Press, New York 2011;

36) Smith Anthony D, Etniczne źródła narodów, przeł. Małgorzata Głowacka-Grajper, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009;

37) Smith Anthony D, Kulturowe podstawy narodów, przeł. Wojciech Usakiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009;

38) Smith Anthony D, Nacjonalizm, Teoria, historia, ideologia, przeł. Ewa Chomicka, Wydawnictwo SIC!, Warszawa 2007;

Efekty kształcenia i opis ECTS:

S1A_W05

S2A_W05

Metody i kryteria oceniania:

Każdy temat będzie najpierw przedstawiony w formie wykładu wprowadzającego na temat danego zagadnienia, a następnie omawiany zgodnie z lekturami przeznaczonymi do prezentacji i czytanymi przez studentów. Wykładowca wyznaczył konkretny termin dla poszczególnych zagadnień (zwykle 2 jednostki akademickie), ale w razie potrzeby dyskusji, będzie ona przedłużana.

Wszystkie wymagane lektury zostaną przesłane za pośrednictwem platformy moodle, lub poczty UKSW.

Ocena końcowa na podstawie oceny trójczynnikowej:

1.Obecność na zajęciach( dopuszcza się do trzech nieobecności)

2. Aktywność (ocena ciągła na podstawie aktywności studenta podczas trwania kursu oraz wiedzy akademickiej z wymaganych lektur).

3. Przedstawienie krótkiej prezentacji na podstawie przydzielonych lektur.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Dejneka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Piotr Dejneka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach - 15h

Przygotowanie do zajęć - 15h

Konsultacje - 15h

Przygotowanie prezentacji- 15h

1 ects = 20h

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem tego kursu jest poszerzenie zrozumienia kulturowych powiązań współczesnego świata. Nacisk zostanie położony na wyzwania związane z niektórymi z głównych dyskursów kulturowych, które kształtowały i nadal kształtują obraz nowoczesności, zarówno afirmatywny, jak i tragiczny, ale które wpłynęły na obraz współczesnego świata.

Pełny opis:

Współczesny świat jest światem wzajemnych powiązań i szeregu konsekwencji. W ramach zajęć przeanalizowany zostanie szereg procesów, które wpływają na współczesną identyfikację, rozumienie świata oraz procesy, które doprowadziły do tego, w jakim świecie dziś żyjemy. Kulturowa komunikacja tych procesów oraz ich szersze rozumienie w ramach procesów historycznych, kulturowych i społecznych jest ważnym elementem w konstruowaniu tożsamości współczesnego człowieka. Kurs ten, wprowadzony w przystępny sposób w formie seminarium, pozwoli na wspólne omówienie szeregu procesów wpływających na obraz komunikacji kulturowej w naszych czasach.

Z perspektywy historycznej socjologicznej i kulturowej chcę przyjrzeć się kształtowaniu się podstaw współczesnych tożsamości europejskich i narodowych. Ważnym w tym sensie dyskursem jest ten dotyczący wojny i ludobójstwa, zwłaszcza w XX wieku. Wynika to z faktu, że konsekwencje II wojny światowej były bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na powojenny obraz Europy i początek procesów integracyjnych. Istotny w kontekście historycznym jest również temat pamięci historycznej oraz dyskusja na temat mechanizmów tworzenia kanonu kulturowego i jego funkcji.

W dyskursach modernizacyjnych związanych z komunikacją kulturową ważne miejsce zajmują przemiany sfery publicznej w epoce cyfrowej. Dlatego zagadnieniu wirtualnej rewolucji i jej społecznych, politycznych i kulturowych konsekwencji poświęcam osobny blok zajęć. Chcę także przyjrzeć się dyskursom świadomego konsumpcjonizmu i kultury popularnej oraz ich złożonym wzajemnym powiązaniom, próbując odpowiedzieć na pytanie, co można zrobić, by połączyć je w spójny konglomerat.

Wreszcie, konieczny jest także powrót do krytyki społeczeństwa konsumpcyjnego oraz zagrożeń cywilizacyjnych, zwłaszcza dyskursu klimatycznego, dlatego tym zagadnieniom poświęcone będą osobne bloki zajęć.

Literatura:

Poniższe lektury były inspiracją do zbudowania ramowego planu prowadzonych przeze mnie zajęć i chociaż nie wszystkie będą bezpośrednio omawiane stanowiły inspirację dla niniejszego kursu:

1) Anderson Benedict, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, przeł. Stefan Amsterdamski, Społeczny Instytut Wydawniczy, 1997;

2) Billig Michael, Banalny Nacjonalizm, tłumaczenie Maciej Sekerdej, Wydawnictwo Znak. Kraków 2008;

3) Benjamin Walter, Pasaże, red. Tiedemann Rolf, przeł. Ireneusz Kania, posłowiem opatrzył Zygmunt Bauman, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005;

4) Borzym Andrzej, Sadowski Jeremi, Polscy Ojcowie Europy, Trio Warszawa 2007.

5) Canovan Margaret, Lud, przeł. Sebastian Szymański, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008;

6) Cichocki Marek, Czy żyjemy w czasach przełomu, czyli jak przejść przez ucho igielne historii, [w:] Przesilenie. Nowa kultura polityczna, red. Jacek Kołtan, Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk 2016;

7) Cichocki Marek, Czy żyjemy w czasach przełomu, czyli jak przejść przez ucho igielne historii, [w:] Przesilenie. Nowa kultura polityczna, red. Jacek Kołtan, Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk 2016;

8) Pogranicza kulturowe w perspektywie współczesności, Praca zbiorowa pod redakcją Piotra Dejneki i Agaty Mikołajko, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017

9) Piotr Dejeka, Populizm a sfera publiczna. Czy populizm zrewitalizuje sferę publiczną w Europie?, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019,

10) Piotr Dejneka, Populizm emancypacyjny a sfera publiczna, czyli kilka słów o „dobrym populizmie” we współczesnej dyskusji politycznej w Polsce. Przypadek KODu. [w:]Warianty wielokuturowosci, Praca zbiorowa pod redakcją Joanny Kurczewskiej . Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa 2016.

11) Piotr Dejneka, Pegida, -Patriotyczni Europejczycy przeciwko Islamizacji Zachodu. Fenomen nagłego wzrostu znaczenia, [w:] Pogranicza kulturowe w perspektywie współczesności, Praca zbiorowa pod redakcją Piotra Dejneki i Agaty Mikołajko, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017, s.79-94.

12) Gasset José. O, Rozmyślania o Europie, przeł. Henryk Woźniewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006;

13) Gellner Ernest, Narody i nacjonalizm, wydanie drugie, wstęp John Bruelly, przeł. Teresa Hołówka, Wydawnictwo Difin 2009;

14) Grzeszczyk Ewa, Sukces: amerykańskie wzory – polskie realia, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2003;

15) Habermas Jürgen, Europe, the Faltering Project, Polity Press, Cambridge 2009;

16) Habermas Jürgen, Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, przeł.: Wanda Lipnik, Małgorzata Łukasiewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007;

17) Henrykowska Małgorzata, Technika – Ruch – Informacja. Wiek XIX: komunikacja społeczna na progu audiowizualności, [w:] Nowe Media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia, red. Maryla Hopfinger, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002;

18) Horkheimer Max, Adorno Theodor. W, Dialektyka Oświecenia. Fragmenty Filozoficzne, przeł. Małgorzata Łukasiewicz, przekład przejrzał i posłowie opatrzył Marek J . Siemek, Wydawnictwo Krytyki politycznej, Warszawa 2010;

19) Huxley Aldous, Nowy wspaniały świat, tłum. Bogdan Baran, Wydawnictwo Literackie Muza S.A, Warszawa 2011.

20) Iszkowski Krzysztof, Po co nam Europa? O rozbieżnych wizjach Integracji, Wydawnictwo Dyfin, Warszawa 2009;

21) Horkheimer Max, Adorno Theodor. W, Dialektyka Oświecenia. Fragmenty Filozoficzne, przeł. Małgorzata Łukasiewicz, przekład przejrzał i posłowie opatrzył Marek J . Siemek, Wydawnictwo Krytyki politycznej, Warszawa 2010;

22) Huxley Aldous, Nowy wspaniały świat, tłum. Bogdan Baran, Wydawnictwo Literackie Muza S.A, Warszawa 2011.

23) Iszkowski Krzysztof, Po co nam Europa? O rozbieżnych wizjach Integracji, Wydawnictwo Dyfin, Warszawa 2009;

24) Horkheimer Max, Adorno Theodor. W, Dialektyka Oświecenia. Fragmenty Filozoficzne, przeł. Małgorzata Łukasiewicz, przekład przejrzał i posłowie opatrzył Marek J . Siemek, Wydawnictwo Krytyki politycznej, Warszawa 2010;

25) Huxley Aldous, Nowy wspaniały świat, tłum. Bogdan Baran, Wydawnictwo Literackie Muza S.A, Warszawa 2011.

26) Iszkowski Krzysztof, Po co nam Europa? O rozbieżnych wizjach Integracji, Wydawnictwo Dyfin, Warszawa 2009;

27) Kultura Narodowa i polityka, red. Joanna Kurczewska, Oficyna Naukowa, Warszawa 2000;

28) Laclau Ernesto, On Populism Reason, Verso, London-New York, 2005;

29) Laclau Ernesto, On Populism Reason, Verso, London-New York, 2005;

30) Marquand David, The End of The West: The Once and Future Europe, Princeton University Press, Princeton 2011;

31) McLuhan Marschal, Zrozumieć Media. Przedłużenia Człowieka, Wprowadzenie Lewisa H Laphmana, tłum. Natalia Szczucka, Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 2004;

32) Medrano Jean D, Social Class and Identity,[ w:] Sociology of The European Union, collective work, edited by Adrian Favell and Virginie Guirandon, Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, UK ; New York : Palgrave Macmillan, 2011;

33) Nye Joseph, Soft Power. The Means to Success In World Politics, Public Affairs, New York 2004;

34) Osiatyński Wiktor, Human Rights and Their Limits, Cambridge University Press, Cambridge 2009;

35) Pariser Eli, The Filter Bubble, How the New Personalized Web Is Changing What We Read And How We Think, The Penguin Press, New York 2011;

36) Smith Anthony D, Etniczne źródła narodów, przeł. Małgorzata Głowacka-Grajper, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009;

37) Smith Anthony D, Kulturowe podstawy narodów, przeł. Wojciech Usakiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009;

38) Smith Anthony D, Nacjonalizm, Teoria, historia, ideologia, przeł. Ewa Chomicka, Wydawnictwo SIC!, Warszawa 2007;

Wymagania wstępne:

W przypadku pracy zdalnej

Kod zespołu:

ut64t7i

link do kanału

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a18DnyDDJ57yc3Ow22zBOIxDMQSGVeDxmg6pU2VHM0Co1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=98c83fa4-5a89-4733-aa26-7cba87c74a7c&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)