Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Problemy edytorskie literatury przekładowej z języka włoskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FW-M-I-2-ProbEdyt
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Problemy edytorskie literatury przekładowej z języka włoskiego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW1_W11

FW1_U05

FW1_U08

FW1_K03

Wymagania wstępne:

Zakres wiedzy odpowiedni dla Studenta, który ukończył I rok studiów licencjackich na kierunku filologia włoska. Znajomość języka włoskiego pozwalająca na wykonywanie zadań podczas zajęć.

Skrócony opis:

Konwersatorium poświęcone jest przekładom współczesnej literatury włoskiej w perspektywie wydawniczej.

Pełny opis:

Konwersatorium poświęcone jest omówieniu i analizie wybranych przekładów współczesnej literatury włoskiej. Problematyka zajęć obejmuje dwa bloki tematyczne. Pierwsza część zajęć dotyczy teorii przekładu, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki przekładu literackiego w perspektywie edytorskiej. Druga część zajęć poświęcona jest omówieniu poszczególnych problemów translatologicznych na przykładzie konkretnych tłumaczeń literatury włoskiej w Polsce. Ważnym obszarem tematycznym omawianym podczas zajęć jest tło historyczne recepcji literatury włoskiej w Polsce i jego wpływ na formowanie się rynku literackiego w kontekście kultury docelowej, z uwzględnieniem istotnej roli krytyki literackiej oraz różnorodnych form medialnego istnienia literatury przekładowej. Kurs ma na celu zaznajomienie z problematyką związaną z funkcjonowaniem przekładów w kulturze docelowej, przede wszystkim w świetle dotyczących ich praktyk redakcyjnych, jak i uwarunkowań rynku wydawniczego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna najważniejsze teorie translatologiczne, rozumie problematykę związaną z teorią przekładu, etyczne uwarunkowania pracy tłumacza w perspektywie edytorskiej (FW1_W11), w pracy z tekstem przekładu umie posługiwać się uznanymi w filologii metodami, w swoich działaniach wykazując zdolność do zachowania spójności metodologicznej (FW1_U05), potrafi wykorzystać zasoby związane z teoretyczną wiedzą na temat pracy translatorskiej i dokonać poprawnej analizy przekładu tekstu o umiarkowanym stopniu trudności, rozumiejąc specyfikę pracy tłumacza literatury włoskiej i spoczywające na nim powinności (FW1_U08), jest gotowy do rozpoznawania i rozstrzygania dylematów naukowych i etycznych związanych z wykonywaniem pracy filologa w perspektywie przekładowej i wydawniczej, zarówno w pracy indywidualnej, jak i zespołowej (FW1_K03).

3 ECTS

30 h – aktywny udział w zajęciach, m.in. w prowadzonych na zajęciach dyskusjach

30 h – przygotowanie do zajęć i wykonanie wskazanych zadań

15 h – przygotowanie do zaliczenia końcowego

Metody i kryteria oceniania:

Kurs kończy się zaliczeniem pisemnym na ocenę.

Wymagany jest aktywny udział w zajęciach i toczonych podczas zajęć dyskusjach oraz wykonanie wskazanych w trakcie kursu zadań.

Na ocenę dostateczną – Student w stopniu zadowalającym zna najważniejsze teorie translatologiczne, rozumie problematykę związaną z teorią przekładu, etyczne uwarunkowania pracy tłumacza w perspektywie edytorskiej (FW1_W11), w pracy z tekstem przekładu w stopniu dostatecznym umie posługiwać się uznanymi w filologii metodami, w swoich działaniach wykazując zdolność do zachowania spójności metodologicznej (FW1_U05), potrafi dość sprawnie wykorzystać zasoby związane z teoretyczną wiedzą na temat pracy translatorskiej i dokonać poprawnej analizy przekładu tekstu o umiarkowanym stopniu trudności, rozumiejąc specyfikę pracy tłumacza literatury włoskiej i spoczywające na nim powinności (FW1_U08), jest gotowy do rozpoznawania i rozstrzygania dylematów naukowych i etycznych związanych z wykonywaniem pracy filologa w perspektywie przekładowej i wydawniczej, zarówno w pracy indywidualnej, jak i zespołowej (FW1_K03).

Na ocenę dobrą – Student dobrze zna najważniejsze teorie translatologiczne, rozumie problematykę związaną z teorią przekładu, etyczne uwarunkowania pracy tłumacza w perspektywie edytorskiej (FW1_W11), w pracy z tekstem przekładu umie dość sprawnie posługiwać się uznanymi w filologii metodami, w swoich działaniach wykazując zdolność do zachowania spójności metodologicznej (FW1_U05), potrafi dobrze wykorzystać zasoby związane z teoretyczną wiedzą na temat pracy translatorskiej i dokonać dobrej analizy przekładu tekstu o umiarkowanym stopniu trudności, rozumiejąc specyfikę pracy tłumacza literatury włoskiej i spoczywające na nim powinności (FW1_U08), jest gotowy do rozpoznawania i rozstrzygania dylematów naukowych i etycznych związanych z wykonywaniem pracy filologa w perspektywie przekładowej i wydawniczej, zarówno w pracy indywidualnej, jak i zespołowej (FW1_K03).

Na ocenę bardzo dobrą – Student bardzo dobrze zna najważniejsze teorie translatologiczne, rozumie problematykę związaną z teorią przekładu, etyczne uwarunkowania pracy tłumacza w perspektywie edytorskiej (FW1_W11), w pracy z tekstem przekładu znakomicie umie posługiwać się uznanymi w filologii metodami, w swoich działaniach wykazując zdolność do zachowania spójności metodologicznej (FW1_U05), potrafi z powodzeniem wykorzystać zasoby związane z teoretyczną wiedzą na temat pracy translatorskiej i dokonać bardzo dobrej analizy przekładu tekstu o umiarkowanym stopniu trudności, rozumiejąc specyfikę pracy tłumacza literatury włoskiej i spoczywające na nim powinności (FW1_U08), jest gotowy do rozpoznawania i rozstrzygania dylematów naukowych i etycznych związanych z wykonywaniem pracy filologa w perspektywie przekładowej i wydawniczej, zarówno w pracy indywidualnej, jak i zespołowej (FW1_K03).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Ślarzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 ECTS

30 h – aktywny udział w zajęciach, m.in. w prowadzonych na zajęciach dyskusjach

30 h – przygotowanie do zajęć i wykonanie wskazanych zadań

15 h – przygotowanie do zaliczenia końcowego

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Ślarzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)