Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Łacińska literatura europejska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-ŁacinLiterat
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Łacińska literatura europejska
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FK2_W01

FK2_W02

FK2_W03FK2_U01

FK2_U03


FK2_K01

Wymagania wstępne:

znajomość łaciny pozwalająca na podstawową translację tekstów

Skrócony opis:

deskrypcja literatury nowołacińskiej w Europie

Pełny opis:

Konwersatorium zapoznaje studentów z nowołacińską literaturą europejską w kontekście zarówno recepcji łaciny klasycznej, jak i nowych tendencji literackich. Wybrane utwory lub fragmenty utworów będą tłumaczone na język polski.

Literatura:

E.R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze,

oraz literatura wybierana i dostarczana przez wykładowcę.

autorzy nowołacińscy m.in. Legenda aurea, J. Voragine,

Morfof, Polihistor etc.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FK2_W01

FK2_W02

FK2_W03

student zna specjalistyczną terminologię z zakresu

literaturoznawstwa oraz poprawnie odnosi ją do poznawanych dzieł europejskiej literatury nowołacińskiej

FK2_U01

FK2_U03

student tłumaczy teksty nowołacińskie z wykorzystaniem aparatu krytycznego

FK2_K01

Student samodzielnie przygotowuje materiały spośród najnowszej literatury przedmiotu do opisu danego pojęcia lub utworu

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą:

- student zna na poziomie rozszerzonym specjalistyczną terminologię z zakresu

literaturoznawstwa oraz poprawnie odnosi ją do literatury nowołacińskiej, umiejętnie tłumaczy teksty nowołacińskie z wykorzystaniem aparatu krytycznego, samodzielnie przygotowuje materiały spośród najnowszej literatury przedmiotu do opisu danego pojęcia lub utworu

- na ocenę dobrą student terminologię literaturoznawczą wykorzystuje dobrze i w pełni, poprawnie tłumaczy wskazane teksty, wyszukuje samodzielnie większość źródeł spośród najnowszej literatury przedmiotu dla zadanego utworu lub zagadnienia

- na ocenę dostateczną student zna podstawową terminologię literaturoznawczą przedmiotu, poprawnie lub z nielicznymi błędami tłumaczy wskazane teksty, wyszukuje samodzielnie niektóre źródła spośród najnowszej literatury przedmiotu

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Beata Gaj
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aU7Km08NHcrKK7lkVJOzLmshnwP87gC9g2zAd-Z-nB6E1%40thread.tacv2/conversations?groupId=b0324307-b048-4760-a80c-c6a285aadde4&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 ECTS praca na zajęciach pod kierunkiem wykładowcy w trybie konwersatorium, 1 ECTS praca własna studenta - samodzielne opracowania zadanego tematu i translacje

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Literatura nowołacińska w Europie ze szczególnym uwzględnieniem terenów Polski

Pełny opis:

jak w opisie głównym

Literatura:

jak w opisie głównym

Wymagania wstępne:

zajęcia odbywają się online

środa g. 11.30 - 13.00

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aU7Km08NHcrKK7lkVJOzLmshnwP87gC9g2zAd-Z-nB6E1%40thread.tacv2/conversations?groupId=b0324307-b048-4760-a80c-c6a285aadde4&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)