Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

język polski B1/B2 dla cudzoziemców semestr II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-POL-B1/B2-II
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: język polski B1/B2 dla cudzoziemców semestr II
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy: Wszystkie przedmioty językowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Znajomość języka polskiego na poziomie B1

Pełny opis:

Student, rozpoczynający naukę j. polskiego na poziomie B1, powinien mieć opanowany materiał z zakresu gramatyki, leksyki oraz składni z poziomów A1 i A2. Po zaliczeniu dwóch semestrów student uzyskuje poziom średni ogólny (B2), a także ma możliwość kontynuacji nauki języka polskiego na poziomie zaawansowanym.

Zakres tematyczny, uwzględniający potrzeby (językowe, gramatyczne, leksykalne, socjokulturowe) studenta na poziomie B1, B2.

Literatura:

K. Dembińska, K. Fastyn-Pleger, A. Małyska, Gramatyka dla praktyka. Czasownik, seria Aktualizacje, Postdam 2021.

M. Januszewicz, Pisz po polsku!, Jelenia Góra 2021.

P. Chechłacz, E. Komorowska, M. Kowalska, E. Maślankiewicz-Pagacz, V. Neszew, M. Olechowska, K. Rosińska, M. Siembida, B1-Piszę, mówię i zdaję!, Warszawa 2020.

K. Fastyn-Pleger, M. Ułańska, K. Dębińska, A. Małyska, Gramatyka dla praktyka. Fleksja i słownictwo, wyd. Kolegium Języka i Kultury Polski, seria Aktualizacje, Postdam 2017.

E. Lipińska, Z polskim na Ty, Universitas, Kraków 2006.

E. Lipińska, Pisać jak z nut, Universitas, Kraków 2016.

P. Garncarek, Czas na czasownik, Universitas, Kraków 2006.

A. Madeja, B. Marcinek, Polski mniej obcy, Katowice 2007.

E. Lipińska, Nie ma róży bez kolców, Universitas, Kraków 2010.

E. Lipińska, Umiesz? Zdasz!, wyd. Universitas, Kraków 2009.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zaliczeniu poziomów B1, B2 student potrafi uzasadnić swoją opinię, przytaczając odpowiednie argumenty, aktywnie uczestniczyć w dyskusji (tematy ogólne, wybrana tematyka specjalistyczna). Student nabywa kompetencji językowych, umożliwiających swobodne przedstawienie samodzielnie opracowanego materiału w formie ustnej oraz pisemnej.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą (5): student wykazuje się bardzo dobrą znajomością leksyki, gramatyki oraz składni, które są przewidziane w katalogu tematycznym i katalogu zagadnień gramatyczno-syntaktycznych dla poziomów B1 oraz B2. Student potrafi bez trudu wypowiedzieć się na dowolny temat, uwzględniony w katalogu tematycznym na poziomach B1 -B2, a także stosować odpowiedni styl (oficjalny lub nieoficjalny).

Na ocenę dobrą (4): student wykazuje się dobrą znajomością leksyki, gramatyki oraz składni, które są przewidziane w katalogu tematycznym i katalogu zagadnień gramatyczno-syntaktycznych dla poziomów B1 oraz B2, jednak sporadycznie popełnia błędy. Student potrafi wypowiedzieć się na większość tematów, uwzględnionych w katalogu tematycznym na poziomach B1 -B2, a także stosować odpowiedni styl (oficjalny lub nieoficjalny). Niektóre tematy mogą sprawiać studentowi trudność oraz wymagać uzupełnienia.

Na ocenę dostateczną (3): student posiada niekompletną wiedzę z zakresu leksyki, gramatyki oraz składni, które są przewidziane w katalogu tematycznym i katalogu zagadnień gramatyczno-syntaktycznych dla poziomów B1 oraz B2, uczący się często popełnia błędy gramatyczno-leksykalne, które czasami utrudniają zrozumienie jego wypowiedzi. Student potrafi wypowiedzieć się na określony temat, uwzględniony w katalogu tematycznym na poziomach B1 -B2, a także stosować odpowiedni styl (oficjalny lub nieoficjalny), jednak wypowiedź nie jest płynna, często wymaga uzupełnienia, a styl wypowiedzi czasami jest nieporadny.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat języków nowożytnych, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Vira Neszew, Joanna Zajkowska, Karolina Zioło-Pużuk
Prowadzący grup: Vira Neszew
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat języków nowożytnych - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat języków nowożytnych, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Vira Neszew, Joanna Zajkowska, Karolina Zioło-Pużuk
Prowadzący grup: Vira Neszew
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat języków nowożytnych - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Do lektoratu, prowadzonego w formie 30 godzin, przypisano 2 punkty ECTS:

udział w lektoracie: 30 godzin

wykonywanie w domu różnego rodzaju zadań (np. napisanie tekstu, opracowanie artykułu, wykonanie ćwiczenia grań.-leks. itp.): 20 godzin

przygotowanie się do testu końcowego: 5 godzin

konsultacje: 5 godzin

Łącznie: 60 godzin = 2 ECTS


* 1 ECTS = 25-30 godzin

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat języków nowożytnych, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Vira Neszew, Joanna Zajkowska, Karolina Zioło-Pużuk
Prowadzący grup: Vira Neszew
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat języków nowożytnych - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Do lektoratu, prowadzonego w formie 30 godzin, przypisano 2 punkty ECTS:

udział w lektoracie: 30 godzin

wykonywanie w domu różnego rodzaju zadań (np. napisanie tekstu, opracowanie artykułu, wykonanie ćwiczenia grań.-leks. itp.): 20 godzin

przygotowanie się do testu końcowego: 5 godzin

konsultacje: 5 godzin

Łącznie: 60 godzin = 2 ECTS


* 1 ECTS = 25-30 godzin

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)