Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wyzwania komunikacji kulturowej czasów najnowszych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-WyzKomKul
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wyzwania komunikacji kulturowej czasów najnowszych
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

S1A_W05

S2A_W05


Pełny opis:

Współczesny świat jest światem wzajemnych powiązań i szeregu konsekwencji. W ramach zajęć przeanalizowany zostanie szereg procesów, które wpływają na współczesną identyfikację, rozumienie świata oraz procesy, które doprowadziły do tego, w jakim świecie dziś żyjemy. Kulturowa komunikacja tych procesów oraz ich szersze rozumienie w ramach procesów historycznych, kulturowych i społecznych jest ważnym elementem w konstruowaniu tożsamości współczesnego człowieka. Kurs ten, wprowadzony w przystępny sposób w formie seminarium, pozwoli na wspólne omówienie szeregu procesów wpływających na obraz komunikacji kulturowej w naszych czasach.

Z perspektywy historycznej socjologicznej i kulturowej chcę przyjrzeć się kształtowaniu się podstaw współczesnych tożsamości europejskich i narodowych. Ważnym w tym sensie dyskursem jest ten dotyczący wojny i ludobójstwa, zwłaszcza w XX wieku. Wynika to z faktu, że konsekwencje II wojny światowej były bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na powojenny obraz Europy i początek procesów integracyjnych. Istotny w kontekście historycznym jest również temat pamięci historycznej oraz dyskusja na temat mechanizmów tworzenia kanonu kulturowego i jego funkcji.

W dyskursach modernizacyjnych związanych z komunikacją kulturową ważne miejsce zajmują przemiany sfery publicznej w epoce cyfrowej. Dlatego zagadnieniu wirtualnej rewolucji i jej społecznych, politycznych i kulturowych konsekwencji poświęcam osobny blok zajęć. Chcę także przyjrzeć się dyskursom świadomego konsumpcjonizmu i kultury popularnej oraz ich złożonym wzajemnym powiązaniom, próbując odpowiedzieć na pytanie, co

co można zrobić, by połączyć je w spójny konglomerat.

Wreszcie, konieczny jest także powrót do krytyki społeczeństwa konsumpcyjnego oraz zagrożeń cywilizacyjnych, zwłaszcza dyskursu klimatycznego, dlatego tym zagadnieniom poświęcone będą osobne bloki zajęć.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student posiada podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie tworzącym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach. Podczas trwania niniejszego kursu wiedza ta ulega rozszerzeniu i uszczegółowieniu.

Student posiada rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury, pogłębioną w odniesieniu do wybranych obszarów działalności ludzkiej wiedza ta ulega rozszerzeniu w trakcie trwania niniejszego kursu wiedza ta ulega dalszemu rozszerzeniu i uszczegółowieniu

Metody i kryteria oceniania:

sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

S1A_W05

ocena 3 (dst.): - student ma podstawową wiedzę o człowieku, zwłaszcza jako podmiocie tworzącym struktury społeczne i reguły ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach

- ocena 4 (db.): - student wykazuje dobry poziom podstawowej wiedzy o człowieku, zwłaszcza jako podmiocie tworzącym struktury społeczne i reguły ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach.

- Ocena 5 (licencjat): student wykazuje się rozległą wiedzą ogólną o człowieku, w szczególności jako podmiocie tworzącym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach.

S2A_W05

ocena 3 (dst.): student posiada ogólną wiedzę na temat człowieka jako twórcy kultury, również w odniesieniu do wybranych obszarów działalności człowieka

- ocena 4 (db.): student wykazuje się zadowalającą wiedzą o człowieku jako twórcy kultury, także w odniesieniu do wybranych obszarów działalności człowieka

- na 5 (bdb): student posiada rozległą wiedzę o człowieku jako twórcy kultury, także w odniesieniu do wybranych obszarów działalności człowieka

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Dejneka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Piotr Dejneka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach - 30h

Przygotowanie do zajęć - 20h

Konsultacje - 10h

Przygotowanie prezentacji- 30h


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)