Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

How to built strong brand

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-KON-HowBuilt
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: How to built strong brand
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy: Grupa przedmiotów - oferta Erasmus
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU2_W04


KU2_U01


KU2_U02

KU2_U04KU2_K03

Pełny opis:

The main subjects of lessons will be about process of building a strong brand, about brands, their identity, image and brand awareness.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KU2_W04 - posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat teorii kultury oraz ich rozwoju

KU2_U01 - potrafi korzystać z różnorodnych baz danych w celu samodzielnego wyszukiwania literatury

przedmiotu jako źródła wiedzy w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin

humanistycznych i społecznych

KU2_U02 - Potrafi w sposób samodzielny pozyskiwać informacje z różnorodnych źródeł zastanych i

wywołanych w zakresie odpowiadającym postepowaniu badawczemu w obszarze nauk o kulturze i

dyscyplin pokrewnych, rozwijać swoje kompetencje badawcze i zawodowe, oraz kierować swoją

karierą zawodową

KU2_U04 - samodzielnie selekcjonuje i wykorzystuje zdobyte informacje, potrafi korzystać z nich w

odpowiednio dobranym kontekście

KU2-K03 - potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz doskonaląc kompetencje i

sprawności komunikacyjne

KU2_K03 -

Metody i kryteria oceniania:

1.preparation of a project for credit/ minor work during the semester - 60%

2. Attendance during classes, two absences allowed - 20%.

3. Activity in classes - 20%.

At the grade of BDB - the student knows well the issues concerning branding, has a structured knowledge in this field;

For the grade DB - the student knows well the issues concerning branding has disordered knowledge in this field;

For the grade DST - the student has basic knowledge of issues concerning branding, has disordered knowledge;

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kama Pawlicka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Kama Pawlicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS 5:


3 - preparing essey or presantion

1 - attendance at classes

1 - activity during classes


At the grade of BDB - the student knows well the issues concerning branding, has a structured knowledge in this field;


For the grade DB - the student knows well the issues concerning branding has disordered knowledge in this field;


For the grade DST - the student has basic knowledge of issues concerning branding, has disordered knowledge;
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)