Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tradycja biblijna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-MU-I-1-TradBibl-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tradycja biblijna
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=32808#section-2
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Muz1_W18 Muz1_U02 Muz1_U05

Wymagania wstępne:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z dziedzictwem Pisma Świętego, oraz z jego kulturotwórczym fenomenem w zakresie sztuk wizualnych.

Pełny opis:

Podstawowe zagadnienia omawiane na zajęciach (niektóre tematy obejmują więcej niż dwie jednostki)

1. Wstęp do Pisma świętego (powstanie, tradycja, sensy)

2. Problematyka obrazowania Pisma Świętego - judaizm i chrześcijaństwo (ikonoklazm, teologia ikony, malarstwo wchodu i malarstwo zachodu, reformacja, kontrreformacja)

3. Stary testament w sztukach wizualnych na przestrzeni dziejów (omówienie wybranych przykładów obrazowania tematów pochodzących ze Starego testamentu)

4. Nowy testament w sztukach wizualnych na przestrzeni dziejów (omówienie wybranych przykładów obrazowania tematów pochodzących z Nowego Testamentu)

5. Concordia Novi et Veteris Testamenti - Biblia Pauperum

6. Apokryfy w sztuce

ZAJĘCIA PROWADZONE W SYSTEMIE BLENDED LEARNING stacjonarnie i na platformie moodle

Literatura:

Pismo Św. ST i NT, przeł. Jakub Wujek, Warszawa 1962.

Apokryfy nowego testamentu, red. Marek Starowieyski, Lublin 1980, t 1-2.

Wstęp ogólny do Pisma Świętego, red. J. Homerski, Warszawa 1973.

W. Harrington, Klucz do Biblii, Warszawa 1984.

M. Bocian, Leksykon postaci biblijnych, Kraków 2000.

Mały słownik biblizmów języka polskiego, red. J. Godyń, Krak – Warszawa 1995.

P. Cz. Bosak, Postacie Biblii, Poznań 1999.

J. Partyka, Apokryfy w sztukach plastycznych, Znak 29, 1977, nr 275.

D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 2001.

S. Kobielus, Krzyż Chrystusa, Warszawa 2000.

J. Marecki, L. Rotter, Jak czytać wizerunki świętych. Leksykon atrybutów i symboli hagiograficznych, Kraków 2009.

P. de Rynck, Jak czytać opowieści biblijne i mitologiczne w sztuce, Kraków 2009.

P. de Rynck, Jak czytać malarstwo. Rozwiązywanie zagadek, rozumienie i smakowanie dzieł dawnych mistrzów, Kraków 2005.

P. de Rynck, Jak czytać malarstwo. Rozwiązywanie zagadek, rozumienie i smakowanie dzieł dawnych mistrzów RD, Kraków 2006.

Materiały dydaktycznych do nauczania asynchronicznego zostały umieszczone na platformie Moodle

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Muz1_W18 Zna Pismo Święte postrzegane jako źródło kulturotwórcze w zakresie sztuki europejskiej.

Muz1_ U02 Potrafi rozpoznawać i poddawać analizie tematykę dzieł sztuk wizualnych mającą swoje źródło w tekście biblijnym i apokryficznym.

Muz1_ U05 Potrafi skonstruować logiczną wypowiedź w obrębie szczegółowego tematu o biblijnej proweniencji.

30 godzin kontaktowych - 1 ests

15 godzin - realizacja nauki w systemie e-learnig (moodle) – 0,5 ects

15 godzin - przygotowanie prezentacji - 0,5 ects

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia przedmiotu jest:

Zaliczenie na ocenę wyznaczonych przez prowadzącego zadań -

w tym: zadań na platformie moodle (50% oceny) oraz prezentacji power-point jako opracowania zadanego przez prowadzącego tematu szczegółowego (50% oceny).

TEMATY i zakresy do WYBORU:

Zakresy:

Sztuki Plastyczne (malarstwo, rzeźba, rzemiosło), Film, Teatr, Muzyka, Nowe media, Media społecznościowe.

Tematy:

Postaci Biblijne (wybrane), Zwierzęta Biblijne (wybrane), Rośliny Biblijne i ich znaczenie w sztuce i kulturze współczesnej.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZGŁOSZENIA WŁASNEJ PROPOZYCJI

Kryteria oceny

Ocena niedostateczna - student nie spełnia kryteriów przewidzianych na ocenę dostateczną

Ocena dostateczna - student posiada podstawową wiedzę na temat Biblii i rozpoznaje podstawowe tematy ikonograficzne pochodzenia biblijnego

Ocena dobra - student rozpoznaje i objaśnia tematy ikonograficzne pochodzenia biblijnego, potrafi analizować materiał wizualny w odniesieniu do tekstu biblijnego

Ocena bardzo dobra - student rozpoznaje i objaśnia szczegółowe tematy ikonograficzne pochodzenia biblijnego, potrafi analizować materiał wizualny w odniesieniu do tekstu biblijnego obu testamentów, zna typy i figury. Potrafi w sposób spójny wykazać "długie trwanie" w kulturze znaków i symboli biblijnej proweniencji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Wrześniak
Prowadzący grup: Małgorzata Wrześniak
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=24480
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z dziedzictwem Pisma Świętego, oraz z jego kulturotwórczym fenomenem w zakresie sztuk wizualnych.

Literatura:

Materiały dydaktyczne do nauczania asynchronicznego zostały umieszczone na platformie Moodle

Literatura znajduje się na platformie moodle oraz w opisie przedmiotu niezależnym od cyklu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Skrzydlewska, Małgorzata Wrześniak, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Wrześniak
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=32808#section-2
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

30 godzin kontaktowych - 1 ests

15 godzin - realizacja nauki w systemie e-learnig (moodle) – 0,5 ects

15 godzin - przygotowanie prezentacji - 0,5 ects

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Pismo Św. ST i NT, przeł. Jakub Wujek, Warszawa 1962.

Apokryfy nowego testamentu, red. Marek Starowieyski, Lublin 1980, t 1-2.

Wstęp ogólny do Pisma Świętego, red. J. Homerski, Warszawa 1973.

W. Harrington, Klucz do Biblii, Warszawa 1984.

M. Bocian, Leksykon postaci biblijnych, Kraków 2000.

Mały słownik biblizmów języka polskiego, red. J. Godyń, Krak – Warszawa 1995.

P. Cz. Bosak, Postacie Biblii, Poznań 1999.

J. Partyka, Apokryfy w sztukach plastycznych, Znak 29, 1977, nr 275.

D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 2001.

S. Kobielus, Krzyż Chrystusa, Warszawa 2000.

J. Marecki, L. Rotter, Jak czytać wizerunki świętych. Leksykon atrybutów i symboli hagiograficznych, Kraków 2009.

P. de Rynck, Jak czytać opowieści biblijne i mitologiczne w sztuce, Kraków 2009.

P. de Rynck, Jak czytać malarstwo. Rozwiązywanie zagadek, rozumienie i smakowanie dzieł dawnych mistrzów, Kraków 2005.

P. de Rynck, Jak czytać malarstwo. Rozwiązywanie zagadek, rozumienie i smakowanie dzieł dawnych mistrzów RD, Kraków 2006.

Materiały dydaktycznych do nauczania asynchronicznego zostały umieszczone na platformie Moodle

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Skrzydlewska, Małgorzata Wrześniak, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Wrześniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

30 godzin kontaktowych - 1 ests

15 godzin - realizacja nauki w systemie e-learnig (moodle) – 0,5 ects

15 godzin - przygotowanie prezentacji - 0,5 ects

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Pismo Św. ST i NT, przeł. Jakub Wujek, Warszawa 1962.

Apokryfy nowego testamentu, red. Marek Starowieyski, Lublin 1980, t 1-2.

Wstęp ogólny do Pisma Świętego, red. J. Homerski, Warszawa 1973.

W. Harrington, Klucz do Biblii, Warszawa 1984.

M. Bocian, Leksykon postaci biblijnych, Kraków 2000.

Mały słownik biblizmów języka polskiego, red. J. Godyń, Krak – Warszawa 1995.

P. Cz. Bosak, Postacie Biblii, Poznań 1999.

J. Partyka, Apokryfy w sztukach plastycznych, Znak 29, 1977, nr 275.

D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 2001.

S. Kobielus, Krzyż Chrystusa, Warszawa 2000.

J. Marecki, L. Rotter, Jak czytać wizerunki świętych. Leksykon atrybutów i symboli hagiograficznych, Kraków 2009.

P. de Rynck, Jak czytać opowieści biblijne i mitologiczne w sztuce, Kraków 2009.

P. de Rynck, Jak czytać malarstwo. Rozwiązywanie zagadek, rozumienie i smakowanie dzieł dawnych mistrzów, Kraków 2005.

P. de Rynck, Jak czytać malarstwo. Rozwiązywanie zagadek, rozumienie i smakowanie dzieł dawnych mistrzów RD, Kraków 2006.

Materiały dydaktycznych do nauczania asynchronicznego zostały umieszczone na platformie Moodle

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)