Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rynek sztuki - dzieje i mechanizmy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-MU-M-I-2-RynSztuk
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rynek sztuki - dzieje i mechanizmy
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab0236718e95c4b55914267535151b807%40thread.tacv2/conversations?groupId=11d7326f-027b-4797-8fa4-9c70f4fd17fb&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

W02; W09; W13

U02; U03; U04; U05; U16

K01; K06; K07

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przybliżenie studentom zagadnień związanych z rynkiem dzieł sztuki. Celem jest zapoznanie ze specjalistyczną terminologią, czynnikami wpływającymi na zachowanie rynku.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu przybliżenie studentom zagadnień związanych z rynkiem dzieł sztuki. Celem jest zapoznanie ze specjalistyczną terminologią, czynnikami wpływającymi na zachowanie rynku.

Literatura:

Banaś B., Polski New look. Ceramika użytkowa lat 50. i 60., Warszawa 2019.

Bochińska B., Zacznij kochać dizajn. Jak kolekcjonować polską sztukę użytkową, Warszawa 2016.

Bryl M., Rynek sztuki w Polsce. Poradnik dla kolekcjonerów i inwestorów, Warszawa 2016.

Hübnej-Wojciechowska J., Przewodnik dla kolekcjonerów. Lata 60. XX wieku. Sztuka użytkowa, Warszawa 2014.

Jasionek K., Asteroid i półkotapczan. O polskim wzornictwie powojennym, Warszawa 2020.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty w zakresie wiedzy:

Student zna podstawową terminologię.

Student zna i rozumie zastosowania nowych technologii.

Student zna mechanizmy rynku sztuki w Polsce.

Efekty w zakresie umiejętności:

Student potrafi samodzielnie sformułować i analizować problemy badawcze samodzielnie wyszukiwać literaturę specjalistyczną, potrafi sprawdzać aktualne i archiwalne notowania aukcyjne dzieł sztuki.

Student potrafi posługiwać się nowoczesnymi metodami i narzędziami informatycznymi (ITC).

Potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować w praktyce właściwą terminologię.

Student posiada umiejętność logicznego formułowania wypowiedzi.

Student potrafi posługiwać się językiem polskim zgodnie z najwyższymi standardami poprawności językowej oraz kultury komunikacji.

Efekty w zakresie kompetencji społecznych:

Student rozumie potrzebę konieczności ciągłego samokształcenia oraz konsultacji z ekspertami.

Student jest gotów ponosić odpowiedzialność za swoje działania.

Student jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas realizacji wybranej ścieżki kształcenia przy planowaniu działalności zawodowej i aktywności na rzecz środowiska społecznego.

Metody i kryteria oceniania:

Metoda e-learningowa na MS Teams, platforma Modle. Efekty kształcenia będą weryfikowane poprzez przygotowane przez studentów referaty na zajęcia, pisemne prace zaliczeniowe oraz zaliczenie ustne na koniec semestru.

Kryteria oceniania:

Bardzo dobry (5): student poprawnie napisał i wygłosił referat, przygotował na ocenę 5 (bardzo dobry) pracę zaliczeniową. Był obecny na wszystkich zajęciach. Na zaliczeniu ustnym na koniec semestru odpowiada poprawnie na zadane pytania, płynnie prowadzi konwersacje na zadane tematy. Bez problemu wskazuje przykłady.

Dobry + (4+): student poprawnie napisał i wygłosił referat, przygotował poprawnie pracę zaliczeniową. Był obecny na wszystkich zajęciach. Na zaliczeniu ustnym na koniec semestru odpowiada poprawnie na zadane pytania, prowadzi konwersacje na zadane tematy. Bez problemu wskazuje przykłady. W odpowiedziach dopuszczalne potknięcia. Ocena będzie wynikała ze średniej ocen uzyskanych przez studenta.

Dobry (4): student poprawnie napisał i wygłosił referat, przygotował poprawnie pracę zaliczeniową. Był obecny na wszystkich zajęciach. Na zaliczeniu ustnym na koniec semestru odpowiada poprawnie na zadane pytania. Dopuszczalne niepełne odpowiedzi lub drobne potknięcia. Naprowadzony podaje przykłady. Ocena będzie wynikała ze średniej ocen uzyskanych przez studenta.

Dostateczny + (3+): student napisał i wygłosił referat, przygotował poprawnie pracę zaliczeniową. Był obecny na 80% zajęć. Na zaliczeniu ustnym na koniec semestru odpowiada poprawnie na zadane pytania. Nie zna w pełni poprawnych odpowiedzi. Naprowadzony podaje przykłady. Ocena będzie wynikała ze średniej ocen uzyskanych przez studenta.

Dostateczny (3): student napisał i wygłosił referat, przygotował pracę zaliczeniową. Był obecny na 80% zajęć. Na zaliczeniu ustnym na koniec semestru naprowadzany przez prowadzącego odpowiada zdawkowo na pytania. Ocena będzie wynikała ze średniej ocen uzyskanych przez studenta.

Niedostateczny (2): student nie napisał i nie wygłosił referatu, nie przygotował pracy zaliczeniowej. Nie był obecny na ponad 50% zajęć. Na zaliczeniu ustnym na koniec semestru nie zna poprawnych odpowiedzi, naprowadzany nie potrafi wskazać przykładów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Markowski, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Marcin Markowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Markowski, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Marcin Markowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Chabiera, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Piotr Chabiera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)