Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Normy ogólne prawa kanonicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-S-N1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Normy ogólne prawa kanonicznego
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae2f870cbe21440d392f5db5bfd35c96d%40thread.tacv2/conversations?groupId=8f7abc09-d936-4ee5-8ba0-e97351d097b6&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PK_W03, PK_W05

PK_U06, PK_K05

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: wiedza, rozumienie, zastosowanie

Wymagania wstępne :ukończony I rok studiów

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Zagadnienai wstępne

2. Ustawy kościelne

3. Zwyczaj prawny i jego znaczenie

4. Dekrety ogólne oraz instrukcje

5. Akty administacyje konkretne

6. Pozycja osoby fizycznej i prawnej w kanonicznym porządku prawnym

Metody oceny:zaliczenie

Literatura:

1. J. Krukowski, R. Sobański, Komenatarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 1, Pozneń 2003.

T. Pawluk Prawo kasnonczne wedlug Kodesku Jana Pawla II, t. 1,Olsztyn 1984.

3. E. Sztafrpowski, Podręcznik prawa kanonicznego,t. 1., Warszawa 1985.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenie:

Wiedza:

Student ma pogłębioną wiedzę o źródłach powstania prawa kanonicznego i jego interpretacji, podmiocie prawa i jego czynnościach prawnych, władzy rządzenia i urzędzie kościelnym

Umiejętności

Student potrafi prawidłowo i sprawnie posługiwać się przepisami prawa kanonicznego w celu rozwiązywania konkretnych problemów.

Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania

problemow pojawiających się w codziennym życiu i wykonywaniu zawodu prawnika oraz potrafi ocenić skuteczność i przydatność stosowanej wiedzy

Kompetencje:

Student potrafi w podstawowym zakresie przedstawić sposoby rozwiązywania pojawiających się kwestii spornych oraz udzielić porady prawnej

Punkty ECTS: 0

Metody i kryteria oceniania:

Metody: Wykład konwencjonalny.

Egzamin ustny

Wiedza

ocena 2 (ndst) Student nie zna podstawowej terminologii z zakresu kan. 1- 123 KPK; nie ma wiedzy na temat dyskusji doktrynalnych dotyczących kan. 1 - 123 KPK.

ocena dostateczna (dost). Student zna w ograniczonym zakresie terminologię z zakresu kan. 1- 123 KPK;ma słabo uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z zakresu kan. 1- 123 KPK ; posiada znacznie ograniczoną wiedzę na temat dyskusji doktrynalnych dotyczących kan. 1- 123 KPK.

Ocena dobra (db). Student zna w pełni podstawową terminologię z zakresu kan. 1- 123 KPK; ma średnio uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z zakresu kan. 1- 123 KPK; posiada częściową wiedzę na temat dyskusji doktrynalnych z prowadzonych z zakresu kan. 1- 123 KPK.

Ocena 5 (bdb). Student zna w pełni podstawową terminologię z zakresu kan. 1 - 123 KPK; ma w pełni uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z zakresu kan. 1 - 123 KPK; posiada kompletną wiedzę na temat dyskusji doktrynalnych prowadzonych z zakresu kan. 1 - 123 KPK.

Umiejętności:

Ocena 2 (ndst) Student nie potrafi analizować dyspozycji kan. 1- 123 KPK. Nie formułuje w mowie ani na piśmie problemów związanych z interpretację kan. 1- 123 KPK; nie potrafi uzasadnić poszczególnych stanowisk doktrynalnych związanych z kan. 1- 123 KPK

Ocena 3 (dst). Student potrafi w ograniczonym stopniu analizować dyspozycje kan. 1- 123 KPK ; z trudem formułuje w mowie i na piśmie problemy związane z interpretacją kan. 1 - 123 KPK; z trudem uzasadnia poszczególne stanowiska występujące w doktrynie związane z wykładnią kan. 1- 123 KPK.

Ocena 4 (db) Student potrafi właściwie analizować dyspozycje kan.kan. 1- 123 KPK; dobrze formułuje w mowie i na piśmie problemy związane z interpretacją kankan. 1- 123 KPK; potrafi uzasadnić poszczególne stanowiska występujące w doktrynie związane z wykładnią kan. 1- 123 KPK.

Ocena bardzo dobra (bdb) Student potrafi poprawnie analizować dyspozycje kan.1 - 123 KPK ; bezbłędnie formułuje na piśmie i w mowie problemy związane z interpretacją kan. 1- 123 KPK; potrafi w pełni uzasadnić stanowiska występujące w doktrynie związane z wykładnią kan. 1- 123 KPK.

Kompetencje

Ocena 2 (ndst). Student nie potrafi zorganizować pracy badawczej związanej z kan. 1- 123 KPK; student nie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć.

Ocena 3 (dst) Student potrafi w ograniczonym stopniu zorganizować pracę badawczą związaną z kan. 1- 123 KPK; okazjonalnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć.

Ocena 4 dobra (db) Student potrafi właściwe zorganizować pracę badawczą związaną z kan. 1- 123KPK ; aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć.

Ocena 5 bardzo dobra (bdb). Student potrafi kompleksowo zorganizować pracę badawczą związaną z kan. 1- 123 KPK; bardzo aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć.

Wiedza

(EK 1 - 3) ocena 2 (ndst) Student nie zna podstawowej terminologii z zakresu kan. 124- 203 KPK; nie ma wiedzy na temat dyskusji doktrynalnych dotyczących kan. 124 - 203 KPK

ocena dostateczna (dost). Student zna w ograniczonym zakresie terminologię z zakresu kan. 124- 203 KPK;ma słabo uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z zakresu kan. 124- 203 KPK ; posiada znacznie ograniczoną wiedzę na temat dyskusji doktrynalnych dotyczących kan. 124- 203 KPK.

Ocena dobra (db). Student zna w pełni podstawową terminologię z zakresu kan. 124- 203 KPK ; ma średnio uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z zakresu kan. 124- 203 KPK; posiada częściową wiedzę na temat dyskusji doktrynalnych z prowadzonych z zakresu kan. 124- 203 KPK .

Ocena 5 (bdb). Student zna w pełni podstawową terminologię z zakresu kan. 124 - 203 KPK; ma w pełni uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z zakresu kan. 124 - 203 KPK; posiada kompletną wiedzę na temat dyskusji doktrynalnych prowadzonych z zakresu kan. 124 - 203 KPK.

Umiejętności:

Ocena 2 (ndst) Student nie potrafi analizować dyspozycji kan. 124- 203 KPK. Nie formułuje w mowie ani na piśmie problemów związanych z interpretację kan. 124- 203 KPK; nie potrafi uzasadnić poszczególnych stanowisk doktrynalnych związanych z kan. 124- 203 KPK

Ocena 3 (dst). Student potrafi w ograniczonym stopniu analizować dyspozycje kan. 124- 203 KPK ; z trudem formułuje w mowie i na piśmie problemy związane z interpretacją kan. 124- 203 KPK; z trudem uzasadnia poszczególne stanowiska występujące w doktrynie związane z wykładnią kan. 124- 203 KPK.

Ocena 4 (db) Student potrafi właściwie analizować dyspozycje kan.kan. 124- 203 KPK; dobrze formułuje w mowie i na piśmie problemy związane z interpretacją kankan. 124- 203 KPK.; potrafi uzasadnić poszczególne stanowiska występujące w doktrynie związane z wykładnią kan. 124- 203 KPK.

Ocena bardzo dobra (bdb) Student potrafi poprawnie analizować dyspozycje kan.kan. 124- 203 KPK ; bezbłędnie formułuje na piśmie i w mowie problemy związane z interpretacją kan. 124- 203 KPK; potrafi w pełni uzasadnić stanowiska występujące w doktrynie związane z wykładnią kan. 124- 203 KPK.

Kompetencje

Ocena 2 (ndst). Student nie potrafi zorganizować pracy badawczej związanej z kan. 124- 203 KPK; student nie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć

Ocena 3 (dst) Student potrafi w ograniczonym stopniu zorganizować pracę badawczą związaną z kan. 124- 203 KPK; okazjonalnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć.

Ocena 4 dobra (db) Student potrafi właściwe zorganizować pracę badawczą związaną z kan. 124- 203 KPK ; aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć.

Ocena 5 bardzo dobra (bdb). Student potrafi kompleksowo zorganizować pracę badawczą związaną z kan. 124- 203 KPK; bardzo aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Dohnalik, Ginter Dzierżon
Prowadzący grup: Jan Dohnalik, Ginter Dzierżon
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aooc-hd4iAzq_FpHiZkfxSCwkC_jbIj1ZC2UbL2jkOFo1%40thread.tacv2/conversations?groupId=28463a93-018e-47e3-bfcb-0f7a660efd37&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Dohnalik, Ginter Dzierżon
Prowadzący grup: Jan Dohnalik, Ginter Dzierżon
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8IFvctImNuE7u9-KU_6pQf-3W2RV8xCU-FPRE-QPgZk1%40thread.tacv2/conversations?groupId=6982fa1e-4983-4eb8-8785-ff22c40c54bc&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

.Udział w wykładach- 30 godz.

Lektura uzupełniająca przedmiotu - 10 godz.

Przygotowanie do zajęć - 10 godz.

Konsultacja z prowadzącym zajęcia: 10 godz.

Razem: 60 godz. nakładu pracy studenta

Liczba ECTS: 2


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

oziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: wiedza, rozumienie, zastosowanie

Wymagania wstępne :ukończony I rok studiów

Pełny opis:

W wykładzie zostaną omówione zagadnienia związane z interpretacją kan. 1-93 KPK związane z kanonami wstępnymi (kan. 1-6 KPK), ustawami kościelnymi (kan. 8-22 KPK), zwyczajem prawnym (kan. 23-28 KPK), dekretów ogólnych i instrukcji (kan. 29-33 KPK) oraz aktów administracyjnych konkretnych (kan. 35-93 KPK).

Literatura:

W wykładzie zostaną omówione zagadnienia związane z interpretacją kan. 1-93 KPK związane z kanonami wstępnymi (kan. 1-6 KPK), ustawami kościelnymi (kan. 8-22 KPK), zwyczajem prawnym (kan. 23-28 KPK), dekretów ogólnych i instrukcji (kan. 29-33 KPK) oraz aktów administracyjnych konkretnych (kan. 35-93 KPK).

Wymagania wstępne:

Wykłady odbywać się będą w formie stacjonarnje.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Dohnalik, Ginter Dzierżon
Prowadzący grup: Jan Dohnalik, Ginter Dzierżon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

.Udział w wykładach- 30 godz.

Lektura uzupełniająca przedmiotu - 10 godz.

Przygotowanie do zajęć - 10 godz.

Konsultacja z prowadzącym zajęcia: 10 godz.

Razem: 60 godz. nakładu pracy studenta

Liczba ECTS: 2

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

oziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: wiedza, rozumienie, zastosowanie

Wymagania wstępne :ukończony I rok studiów

Pełny opis:

W wykładzie zostaną omówione zagadnienia związane z interpretacją kan. 1-93 KPK związane z kanonami wstępnymi (kan. 1-6 KPK), ustawami kościelnymi (kan. 8-22 KPK), zwyczajem prawnym (kan. 23-28 KPK), dekretów ogólnych i instrukcji (kan. 29-33 KPK) oraz aktów administracyjnych konkretnych (kan. 35-93 KPK).

Literatura:

1. J. Krukowski, R. Sobański, Komenatarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 1, Pozneń 2003.

T. Pawluk Prawo kasnonczne wedlug Kodesku Jana Pawla II, t. 1,Olsztyn 1984.

3. E. Sztafrpowski, Podręcznik prawa kanonicznego,t. 1., Warszawa 1985.

Wymagania wstępne:

Wykłady odbywać się będą w formie stacjonarnje.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)