Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia chemii fizycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-CH-S1-E6-PCHF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia chemii fizycznej
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CH1_W05

- wyjaśnia podstawowe techniki eksperymentalne wykorzystywane w pomiarach właściwości fizykochemicznych

- prezentuje zasadę działania aparatury pomiarowej stosowanej w wykonywanych eksperymentach

CH1_U01, U07- U08

-przeprowadza wyznaczone pomiary wybranych właściwości fizykochemicznych

CH1_U01, U06, U08-U10, U16

- dokumentuje i analizuje uzyskane wyniki z wykorzystaniem technik informatycznych

CH1_K01, K05

- pracuje w zespole zachowując należytą ostrożność przy obsłudze aparatury i kontakcie z odczynnikami

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: Średnio-zaawansowany

Cele przedmiotu: Zaznajomienie się z przykładową aparaturą i metodami fizykochemicznymi

Wymagania wstępne: Podstawy chemii ogólnej, podstawy spektroskopii

Pełny opis:

• Wpływ temperatury na stałą szybkości reakcji

• Wpływ siły jonowej na szybkość reakcji w roztworach wodnych

• Kinetyka zaniku atmosferycznego tlenu w zanieczyszczonych wodach naturalnych

• Ogniwo elektrochemiczne

• Elektroosadzanie powłok niklu i miedzi. Określenie wydajności na podstawie prawa Faraday’a

• Zastosowanie woltamperometrii cyklicznej do badania równowag kompleksowania

• Wyznaczanie stechiometrii kompleksu metodą zmian ciągłych i metodą stosunków molowych

• Badanie polimorfizmu metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC)

• Wyznaczanie izotermy adsorpcji błękitu metylenowego na węglu aktywnym

Literatura:

Literatura podstawowa:

P. W. Atkins, Chemia Fizyczna, wyd.6, PWN, Warszawa 2001

Literatura uzupełniająca:

A. G. Whittaker, A.R. Monut, M.R. Heal, Chemia fizyczna, PWN 2003

B. Stypuła, Wykłady z chemii fizycznej, (wersja elektroniczna) 2003, adres strony: http://galaxy.uci.agh.edu.pl/~stypula/

Każde ćwiczenie ma swój opis zawierający : (i) cel ćwiczenia, (ii) wprowadzenie literaturowe (w tym opis techniki badawczej), (iii) opis wykonania ćwiczenia, (iv) pytania kontrolne i (v) literaturę.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia:

EK1: wyjaśnia podstawowe techniki eksperymentalne wykorzystywane w pomiarach właściwości fizykochemicznych

EK2: prezentuje zasadę działania aparatury pomiarowej stosowanej w wykonywanych eksperymentach

EK3: przeprowadza wyznaczone pomiary wybranych właściwości fizykochemicznych

EK4: dokumentuje i analizuje uzyskane wyniki z wykorzystaniem technik informacyjnych

EK5: pracuje w zespole zachowując należytą ostrożność przy obsłudze aparatury i kontakcie z odczynnikami

Opis ECTS:

uczestnictwo w zajęciach: 60h

przygotowanie do zajęć: 65h

przygotowanie do weryfikacji: 30h

konsultacje z prowadzącym: 5h

Metody i kryteria oceniania:

Metody weryfikacji efektów kształcenia:

EK1-EK3: metoda ciągła

EK2: weryfikacja ciągła, sprawozdanie

EK4: sprawozdanie

Metody:

EK1-EK5: metoda obserwacji, metoda doświadczeń, pokaz opowiadanie, opis

Kryteria oceny efektów kształcenia:

EK1:

(5.0) weryfikacja wykazuje, że wyjaśnia podstawowe techniki eksperymentalne wykorzystywane w pomiarach właściwości fizykochemicznych

(4.5) weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie wyjaśnia podstawowe techniki eksperymentalne wykorzystywane w pomiarach właściwości fizykochemicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(4.0) weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie wyjaśnia podstawowe techniki eksperymentalne wykorzystywane w pomiarach właściwości fizykochemicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(3.5) weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie wyjaśnia podstawowe techniki eksperymentalne wykorzystywane w pomiarach właściwości fizykochemicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(3.0) weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych wyjaśnia podstawowe techniki eksperymentalne wykorzystywane w pomiarach właściwości fizykochemicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(2.0) weryfikacja nie wykazuje, że wyjaśnia podstawowe techniki eksperymentalne wykorzystywane w pomiarach właściwości fizykochemicznych, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

EK2:

(5.0) weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć prezentuje zasadę działania aparatury pomiarowej stosowanej w wykonywanych eksperymentach

(4.5) weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie prezentuje zasadę działania aparatury pomiarowej stosowanej w wykonywanych eksperymentach, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(4.0) weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie prezentuje zasadę działania aparatury pomiarowej stosowanej w wykonywanych eksperymentach, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(3.5) weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie prezentuje zasadę działania aparatury pomiarowej stosowanej w wykonywanych eksperymentach, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(3.0) weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych prezentuje zasadę działania aparatury pomiarowej stosowanej w wykonywanych eksperymentach, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(2.0)weryfikacja nie wykazuje, że prezentuje zasadę działania aparatury pomiarowej stosowanej w wykonywanych eksperymentach, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

EK3:

(5.0) weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć przeprowadza wyznaczone pomiary wybranych właściwości fizykochemicznych

(4.5) weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie przeprowadza wyznaczone pomiary wybranych właściwości fizykochemicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(4.0) weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie przeprowadza wyznaczone pomiary wybranych właściwości fizykochemicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(3.5) weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie przeprowadza wyznaczone pomiary wybranych właściwości fizykochemicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(3.0) weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych przeprowadza wyznaczone pomiary wybranych właściwości fizykochemicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(2.0) weryfikacja nie wykazuje, że przeprowadza wyznaczone pomiary wybranych właściwości fizykochemicznych, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

EK4:

(5.0) weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć dokumentuje i analizuje uzyskane wyniki z wykorzystaniem technik informacyjnych

(4.5) weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie dokumentuje i analizuje uzyskane wyniki z wykorzystaniem technik informacyjnych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie dokumentuje i analizuje uzyskane wyniki z wykorzystaniem technik informacyjnych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(4.0) weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie dokumentuje i analizuje uzyskane wyniki z wykorzystaniem technik informacyjnych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(3.5) weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych dokumentuje i analizuje uzyskane wyniki z wykorzystaniem technik informacyjnych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(2.0) weryfikacja nie wykazuje, że dokumentuje i analizuje uzyskane wyniki z wykorzystaniem technik informacyjnych, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

EK5:

(5.0) weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć pracuje w zespole zachowując należytą ostrożność przy obsłudze aparatury i kontakcie z odczynnikami

(4.5) weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie pracuje w zespole zachowując należytą ostrożność przy obsłudze aparatury i kontakcie z odczynnikami, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(4.0) weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie pracuje w zespole zachowując należytą ostrożność przy obsłudze aparatury i kontakcie z odczynnikami, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(3.5) weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie pracuje w zespole zachowując należytą ostrożność przy obsłudze aparatury i kontakcie z odczynnikami, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(3.0) weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych pracuje w zespole zachowując należytą ostrożność przy obsłudze aparatury i kontakcie z odczynnikami, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

(2.0) weryfikacja nie wykazuje, że pracuje w zespole zachowując należytą ostrożność przy obsłudze aparatury i kontakcie z odczynnikami, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

Ocena końcowa x jest wyznaczana na podstawie wartości

st(w)= 5, jeśli 4,5 < w; st(w)= 4,5, jeśli 4,25 < w ≤ 4,5; st(w)= 4, jeśli 3,75 < w ≤ 4,25; st(w)= 3,5, jeśli 3,25 < w ≤ 3,75; st(w)= 3, jeśli 2,75 < w ≤ 3,25; st(w)= 2, jeśli w ≤ 2,75

oraz na bazie podanej niżej reguły:

● x wyznacza się ze wzoru x=st(z), gdzie z jest średnią ważoną ocen z przeprowadzonych weryfikacji, w których wagi ocen z egzaminów wynoszą 2, a wagi ocen z innych form weryfikacji są równe 1

jeśli choć jedną oceną końcową z zajęć powiązanych jest 2 lub nzal, to x=2.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Kurzydłowski
Prowadzący grup: Paweł Dąbrowski-Tumański, Iwona Flis-Kabulska, Krzysztof Nawara, Monika Radlik, Renata Rybakiewicz-Sekita, Janusz Stafiej, Małgorzata Wszelaka-Rylik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Kurzydłowski
Prowadzący grup: Paweł Dąbrowski-Tumański, Iwona Flis-Kabulska, Barbara Golec, Monika Radlik, Renata Rybakiewicz-Sekita, Janusz Stafiej, Małgorzata Wszelaka-Rylik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Golec
Prowadzący grup: Paweł Dąbrowski-Tumański, Iwona Flis-Kabulska, Barbara Golec, Monika Radlik, Renata Rybakiewicz-Sekita, Janusz Stafiej, Małgorzata Wszelaka-Rylik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)