Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody pomiaru zjawisk społecznych i psychometria-ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BD-MPZSP-ćw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody pomiaru zjawisk społecznych i psychometria-ćwiczenia
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Zgodnie z programem studiów uchwalonym przez Senat UKSW:

https://monitor.uksw.edu.pl/docs/search

BDAS2_U12, BDAS2_U05

Wymagania wstępne:

· statystyka na poziomie przedstawionym w sylabusie tego przedmiotu dla

studentów socjologii UKSW lub równoważnym;

· język angielski na poziomie ‘roboczym’ (swobodne korzystanie z literatury

naukowej);

· statystyka na poziomie przedstawionym w sylabusie tego przedmiotu dla

studentów socjologii UKSW lub równoważnym;

· podstawowe umiejętność posługiwania się programem obliczeniowym, typu Excel,

SPSS.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności budowania indeksów (testów)

na danych surweyowych; sprawdzania ich jakości i poprawności.

Pełny opis:

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy z zakresu pomiaru w naukach społecznych, ze

szczególnym uwzględnieniem technik socjometrycznych i psychometrycznych. Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności budowania indeksów (testów)

na danych surweyowych; sprawdzania ich jakości i poprawności.

Literatura:

Oppenheim A.N. 2004 (1966). Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw. Poznan: Zysk i

S-ka Wydawnictwo.

Babbie E. 2004. Badania społeczne w praktyce. Warszawa: wydawnictwo naukowe PWN.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

- Student zna podstawy budowania skal pomiarowych (indeksów) i rozumie ich rolę w

procesie badawczym.

Umiejętności

- Student posiada umiejętność stworzenia indeksu służącego do rozwiązania jego problemu

badawczego, korzystając z zastanych danych surweyovych.

- Student posiada umiejętność sprawdzania jakości pobudowanego indeksu.

- Student potrafi zaprezentować wyniki własnych analiz w postaci raportu

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji

EW_01 – praca pisemna – raport o wykonaniu zadań 1-7.

EU_01-03 – wykonanie 7 zadań praktycznych

Kryteria oceny końcowej

50% praca pisemna wg kryteriów

50% prace domowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 28 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Nataliia Pohorila
Prowadzący grup: Nataliia Pohorila
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności budowania indeksów (testów)

na danych surweyowych; sprawdzania ich jakości i poprawności.

Pełny opis:

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy z zakresu pomiaru w naukach społecznych, ze

szczególnym uwzględnieniem technik socjometrycznych i psychometrycznych. Uczestnicy

poznają szeroki zakres procedur badania testowego w psychologii i socjologii, teorie

pomiaru oraz zasady konstruowania i sprawdzania jakości testów psychologicznych i

socjometrycznych.

Literatura:

Oppenheim A.N. 2004 (1966). Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw. Poznan: Zysk i

S-ka Wydawnictwo.

Babbie E. 2004. Badania społeczne w praktyce. Warszawa: wydawnictwo naukowe PWN.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)