Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

ABC własnego biznesu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CSDZ-ABK-ABC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: ABC własnego biznesu
Jednostka: Biuro Karier
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P6S_UO, P6S_KO, P6S_UW, P6S_UU, P6S_KR, P6S_UK, P6S_WK


Skrócony opis:

Szkolenie obejmuje blok tematyczny dotyczący zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Pełny opis:

Celem warsztatów jest nabycie wiedzy nt. zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz rozwój kompetencji, organizowanie i planowanie.

Szkolenie obejmuje blok tematyczny dotyczący zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej:

1) Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

• kryteria wyboru formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej

• kryteria ekonomiczne planowania działalności gospodarczej

• koszty założenia firmy i ulgi dla przedsiębiorców

2) Prawa i obowiązki przedsiębiorcy

3) Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej – formalności

4) Źródła finansowania działalności gospodarczej

Opis pracy studenta

24h Obecność i zaangażowanie podczas szkolenia ABC własnego biznesu

12h Praca własna – przygotowanie do zajęć ABC własnego biznesu

8h Zadanie 1 z obszaru, którego dotyczy szkolenie

8h Zadanie 2 z obszaru, którego dotyczy szkolenie

8h Zadanie 3 z obszaru, którego dotyczy szkolenie

15h indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym (pakiet usług doradczych)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekt kształcenia po ukończeniu szkolenia na poziomie podstawowym

• Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu otwarcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

• Zna formy organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna).

• Zna systemy rozliczeń podatkowych działalności gospodarczej (podatek od towarów i usług, podatek dochodowy od osób fizycznych).

• Zna możliwe formy opodatkowania (skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa).

• Potrafi wypełnić wszelkie formularze niezbędne przy zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej (w Urzędzie Miasta, Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym).

• Potrafi sklasyfikować formy organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej i wybrać najbardziej odpowiednią dla swojej firmy.

• Wie, gdzie i w jakiej formie można uzyskać dofinansowanie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

• Potrafi odpowiednio określić zakres działalności własnej firmy, zaplanować i zrealizować działania prowadzące do jej otwarcia.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- obecność i aktywność na warsztatach ABC własnego biznesu;

- napisanie testów ewaluacyjnych (na rozpoczęcie i zakończenie zajęć);

- odbycie konsultacji z Doradcą Zawodowym (pakiet indywidualnych konsultacji z Doradcą Zawodowym, służący diagnozie ról zespołowych, określeniu potrzeb, udzieleniu wskazówek rozwojowych).

- zaliczenie warsztatów w formie wybranej przez prowadzącego zajęcia (egzamin/test/rozmowa oceniająca).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Subda
Prowadzący grup: Milena Bodych-Biernacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO - przedmioty ogólnouczelniane (bez obszaru)

Skrócony opis:

Szkolenie obejmuje blok tematyczny dotyczący zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej

Pełny opis:

Celem warsztatów jest nabycie wiedzy nt. zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz rozwój kompetencji, organizowanie i planowanie.

Szkolenie obejmuje blok tematyczny dotyczący zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej:

1) Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

• kryteria wyboru formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej

• kryteria ekonomiczne planowania działalności gospodarczej

• koszty założenia firmy i ulgi dla przedsiębiorców

2) Prawa i obowiązki przedsiębiorcy

3) Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej – formalności

4) Źródła finansowania działalności gospodarczej

Opis pracy studenta

24 h Obecność i zaangażowanie podczas szkolenia ABC własnego biznesu

12 h Praca własna – przygotowanie do zajęć ABC własnego biznesu

8 h Zadanie 1 z obszaru, którego dotyczy szkolenie

8 h Zadanie 2 z obszaru, którego dotyczy szkolenie

8 h Zadanie 3 z obszaru, którego dotyczy szkolenie

15 h indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym (pakiet usług doradczych)

Prowadzący: Milena Bodych-Biernacka

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Subda
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO - przedmioty ogólnouczelniane (bez obszaru)

Skrócony opis:

Szkolenie obejmuje blok tematyczny dotyczący zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Pełny opis:

Celem warsztatów jest nabycie wiedzy nt. zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz rozwój kompetencji, organizowanie i planowanie.

Szkolenie obejmuje blok tematyczny dotyczący zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej:

1) Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

• kryteria wyboru formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej

• kryteria ekonomiczne planowania działalności gospodarczej

• koszty założenia firmy i ulgi dla przedsiębiorców

2) Prawa i obowiązki przedsiębiorcy

3) Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej – formalności

4) Źródła finansowania działalności gospodarczej

Opis pracy studenta

24h Obecność i zaangażowanie podczas szkolenia ABC własnego biznesu

12h Praca własna – przygotowanie do zajęć ABC własnego biznesu

8h Zadanie 1 z obszaru, którego dotyczy szkolenie

8h Zadanie 2 z obszaru, którego dotyczy szkolenie

8h Zadanie 3 z obszaru, którego dotyczy szkolenie

15h indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym (pakiet usług doradczych)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)