Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Skuteczna komunikacja, rozwiązywanie konfliktów i twórcze rozwiązywanie problemów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CSDZ-ABK-KKP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Skuteczna komunikacja, rozwiązywanie konfliktów i twórcze rozwiązywanie problemów
Jednostka: Biuro Karier
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P6S_UK P6S_UW P7S_KK

P7S_UK P7S_UW P7S_UO

P6S_UO

ZDK_U07

ZDK_U11

ZDK_K04

ZDK_K02

Skrócony opis:

Rozwój kluczowych kompetencji: kreatywność, innowacyjność, komunikatywność.

Pełny opis:

Celem warsztatów będzie rozwój kompetencji: kreatywność, innowacyjność, komunikatywność.

Warsztaty będą złożone z następujących bloków tematycznych:

I. Skuteczna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów

1) Komunikacja interpersonalna (czym jest, efektywna komunikacja – warunki)

2) Komunikacja interpersonalna w rozwiązywaniu konfliktów

3) Trening "dopasowania" i "prowadzenia" w komunikacji

4) Konstruktywna krytyka i asertywność w konflikcie

5) Strategie i techniki kreatywnego rozwiązywania konfliktów

6) Techniki sterowania dialogiem

7) Psychologiczne techniki wpływu w konflikcie

8) Sposoby myślenia innych ludzi:

• autorytet zewnętrzny - wewnętrzny,

• dążenie - unikanie,

• ja - inni,

• ogólny - szczegółowy,

• opcje - procedury,

• podobieństwa – różnice

II. Twórcze rozwiązywanie problemów

1) Czym jest innowacja, czym jest kreatywność

2) Role w procesie innowacji (budowanie zespołów)

3) Techniki analizowania problemów

4) Techniki poszukiwania rozwiązań

Opis pracy studenta

16h Obecność i zaangażowanie podczas obu bloków tematycznych

10h Praca własna – przygotowanie do zajęć Skuteczna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów

16h Obecność i zaangażowanie podczas bloku tematycznego Twórcze rozwiązywanie problemów

11h Praca własna - przygotowanie do zajęć Twórcze rozwiązywanie problemów

8h Zadanie 1 z obszaru tematycznego, którego dotyczą warsztaty

8h Zadanie 2 z obszaru tematycznego, którego dotyczą warsztaty

8h Zadanie 3 z obszaru tematycznego, którego dotyczą warsztaty

8h Zadanie 4 z obszaru tematycznego, którego dotyczą warsztaty

15h indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym (pakiet usług doradczych)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekt kształcenia po ukończeniu warsztatu na poziomie podstawowym

• Ma uporządkowaną wiedzę ogólna na temat kanałów komunikacji, modeli komunikacji, diagnozowania sytuacji konfliktowej, technik, stylów i metod rozwiązywania konfliktów

• Ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu definicji twórczości (koncepcja myślenia lateralnego, asocjacyjnego)

• Ma uporządkowaną szczegółową wiedzę na temat barier kreatywności i metod ich przełamywania (błędne nastawienie, szufladkowanie, etykietowanie, inercyjność umysłu, fiksacja funkcjonalna)

• Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową na temat psychologicznych uwarunkowań powstawania konfliktów i ich skutków

• Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z obszaru technik twórczego myślenia

• Potrafi analizować własne zachowanie pod kątem strategii stosowanych w czasie konfliktu

• Potrafi stosować użytecznie techniki komunikacyjne

• Potrafi zastosować w praktyce różne techniki służące diagnozie, analizie i rozwiązywaniu problemów

• Potrafi świadomie budować własną wiarygodność i skuteczność osobistą

• Potrafi skutecznie pracować w grupie, potrafi poradzić sobie z trudnymi sytuacjami podczas pracy zespołowej

• Rozumie korzyści wynikające z umiejętności twórczego myślenia

• Potrafi dostrzegać i twórczo rozwiązywać problemy

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- obecność i aktywność na warsztatach "Skuteczna komunikacja, rozwiązywanie konfliktów i twórcze rozwiązywanie problemów”;

- napisanie testów ewaluacyjnych (na rozpoczęcie i zakończenie zajęć);

- odbycie konsultacji z Doradcą Zawodowym (pakiet indywidualnych konsultacji z Doradcą Zawodowym, służący diagnozie ról zespołowych, określeniu potrzeb, udzieleniu wskazówek rozwojowych).

- zaliczenie warsztatów w formie wybranej przez prowadzącego zajęcia (egzamin/test/rozmowa oceniająca).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Subda
Prowadzący grup: Agnieszka Świst-Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO - przedmioty ogólnouczelniane (bez obszaru)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Subda
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO - przedmioty ogólnouczelniane (bez obszaru)

Skrócony opis:

Rozwój kluczowych kompetencji: kreatywność, innowacyjność, komunikatywność.

Pełny opis:

Celem warsztatów będzie rozwój kompetencji: kreatywność, innowacyjność, komunikatywność.

Warsztaty będą złożone z następujących bloków tematycznych:

I. Skuteczna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów

1) Komunikacja interpersonalna (czym jest, efektywna komunikacja – warunki)

2) Komunikacja interpersonalna w rozwiązywaniu konfliktów

3) Trening "dopasowania" i "prowadzenia" w komunikacji

4) Konstruktywna krytyka i asertywność w konflikcie

5) Strategie i techniki kreatywnego rozwiązywania konfliktów

6) Techniki sterowania dialogiem

7) Psychologiczne techniki wpływu w konflikcie

8) Sposoby myślenia innych ludzi:

• autorytet zewnętrzny - wewnętrzny,

• dążenie - unikanie,

• ja - inni,

• ogólny - szczegółowy,

• opcje - procedury,

• podobieństwa – różnice

II. Twórcze rozwiązywanie problemów

1) Czym jest innowacja, czym jest kreatywność

2) Role w procesie innowacji (budowanie zespołów)

3) Techniki analizowania problemów

4) Techniki poszukiwania rozwiązań

Opis pracy studenta

16h Obecność i zaangażowanie podczas obu bloków tematycznych

10h Praca własna – przygotowanie do zajęć Skuteczna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów

16h Obecność i zaangażowanie podczas bloku tematycznego Twórcze rozwiązywanie problemów

11h Praca własna - przygotowanie do zajęć Twórcze rozwiązywanie problemów

8h Zadanie 1 z obszaru tematycznego, którego dotyczą warsztaty

8h Zadanie 2 z obszaru tematycznego, którego dotyczą warsztaty

8h Zadanie 3 z obszaru tematycznego, którego dotyczą warsztaty

8h Zadanie 4 z obszaru tematycznego, którego dotyczą warsztaty

15h indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym (pakiet usług doradczych)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)