Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki mikroskopowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB-BI-EOP-08lab
Kod Erasmus / ISCED: 13.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki mikroskopowe
Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Efekty uczenia się: BI1_U01,BI1_U09,BI1_K01

Skrócony opis:

Problematyka zajęć obejmuje: wprowadzenie do mikroskopii, mikroskopia świetlna, mikroskopia fluorescencyjna, mikroskopia konfokalna, mikroskopia elektronowa, aparatura i techniki wykorzystywane w badaniach. Przekazywana wiedza umożliwi studentom nie tylko poznanie, ale też zrozumienie zasad działania mikroskopów i wspomagających je programów komputerowych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z pojęciem obrazowanie, pokazanie znaczenia rozwoju technik obrazowania oraz przedstawienie problemów badawczych, w których rozwiązaniu metody mikroskopowe odgrywają istotną rolę.

Zajęcia zostaną podzielone na następujące problemy: wprowadzenie do mikroskopii, mikroskopia świetlna, mikroskopia fluorescencyjna, mikroskopia konfokalna, mikroskopia elektronowa, aparatura i techniki wykorzystywane w badaniach przyżyciowych. Przekazywana wiedza umożliwi studentom nie tylko poznanie, ale też zrozumienie zasad działania mikroskopów i wspomagających je programów komputerowych.

Podczas wykładów oraz ćwiczeń studenci zapoznają się z:

podstawami optyki, odbiorem i przetwarzanie bodźców przez oko ludzkie, budową i zasadą działania różnych rodzajów mikroskopów świetnych, zastosowaniem w mikroskopii świetlnej różnych rodzajów kontrastów, rodzajami obiektywów i pojęciem rozdzielczości, znacznikami fluorescencyjnymi - w tym przeciwciałami oraz białkami fluorescencyjnymi, budową i zasadą działania mikroskopu fluorescencyjnego, zastosowaniem mikroskopii fluorescencyjnej w badaniach przyżyciowych, zasadą działania i możliwościami mikroskopii konfokalnej, analizą obrazów mikroskopowych - również pojęciem konwolucji i dekonwolucji, transmisyjną i skaningową mikroskopią elektronową, metodami przygotowywania preparatów do różnych rodzajów mikroskopii.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty uczenia

Student powinien stosować podstawowe techniki i wykorzystywać możliwości systemów mikroskopowych używanych w biologii, właściwie dobrać źródła i informacje z nich pochodzące, rozumie literaturę z zakresu metod i technik badawczych stosowanych w biologii w języku polskim; czyta ze zrozumieniem teksty naukowe w języku angielskim.

Wiedza

EP1. student zna i rozumie – wybrane tematy i zależności pomiędzy nimi występujące, rozumie podstawowe zjawiska i procesy biologiczne oraz techniki mikroskopowe wykorzystywane w biologii

EP 2. student ma znajomość terminologii biologicznej i stosowanych w niej metod badawczych.

Umiejętności:

EP3. student potrafi stosować podstawowe techniki i narzędzia badawcze w obszarze obrazowania struktur biologicznych oraz przeprowadzać obserwacje. EP4. Potrafi organizować pracę indywidualną oraz współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Kompetencje:

EP5. student jest gotów stosować właściwe techniki mikroskopowe do obrazowania struktur biologicznych

EP6. Potrafi poddać krytycznej ocenie posiadaną wiedzę.

EP 1-2 przypisano do wykładów, EP 3-6 przypisano do ćwiczeń.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania w zakresie wiedzy:

- ocena 2 (niedostateczna) rok II i III: student nie posiada wiedzy z podstaw obrazowania w biologii. Nie zna rodzajów mikroskopów ich budowy, działania i możliwości. Student nie rozumie podstaw optyki.

rok III: student nie posiada wiedzy w zakresie podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii stosowanej w metodach obrazowania i technikach mikroskopowych. Nie potrafi wyszukać informacje z artykułów naukowych.

- ocena 3 (dostateczna) rok II i III: Student posiada w ograniczonym stopniu wiedzę w zakresie podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii stosowanej w metodach obrazowania w biologii. Wiedza, którą posiada jest nieugruntowana i uniemożliwia powiązanie pojęć z danej dyscypliny z przedmiotami z nią ściśle związanymi. Nie widzi potrzeby rozwijania swych umiejętności oraz dokształcania się.

Rok III: ma trudności z zapamiętaniem i powiązaniem wiedzy z poszczególnych dziedzin nauk przyrodniczych.

- ocena 4 (dobra) rok II i III: student zna i rozumie podstawowe techniki i metody badawcze w obszarze obrazowania struktur biologicznych. Posiada wiedzę dotyczącą tematów przedstawionych przez wykładowcę. Posiada wiedzę w zakresie podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii stosowanej w biologii i metodach badawczych. Potrafi odnaleźć potrzebne informacje w literaturze oraz na stronach internetowych. Potrafi pracować indywidualnie oraz w grupie. Widzi potrzebę dokształcania się.

- ocena 5 (bardzo dobra) rok II i III: student poznał i w pełni rozumie techniki mikroskopowe i metody obrazowania wykorzystywane w biologii, przedstawione w czasie szkolenia.

Rok III" wiąże pojęcia z przedmiotu z pojęciami związanymi z poszczególnymi dziedzinami biologii. Jego wiedza nie ogranicza się do znajomości literatury podstawowej. Korzysta z literatury anglojęzycznej.

Metody i kryteria oceniania w zakresie umiejętności:

-ocena 2 (niedostateczna) rok II i III: nie potrafi wykorzystać przedstawionych metod i technik badawczych; nie bierze udziału w dyskusji - na zajęciach jest nieaktywny

- ocena 3 (dostateczna) rok II i III na dostatecznym poziomie potrafi wykorzystać przedstawione techniki mikroskopowe oraz metody badawcze obrazowania;

- ocena 4 (dobra) rok II i III: na odpowiednim poziomie potrafi wykorzystać przedstawione metody obrazowania i techniki mikroskopowe; Jest aktywnym słuchaczem, zadaje pytanie, bierze udział w dyskusji.

Rok III: zdobywa samodzielnie wiadomości, które wykraczają poza problemy zawarte w wykładach.

- ocena 5 (bardzo dobra) rok II i III doskonale potrafi wykorzystać przedstawione metody badawcze; Jest aktywnym słuchaczem, zadaje pytanie, bierze udział w dyskusji.

Rok III: zdobywa samodzielnie wiadomości, które wykraczają poza problemy zawarte w wykładach. Ma solidne podstawy dotyczące wiedzy z chemii, fizyki i matematyki, które pozwalają mu w pełni zrozumieć omawiane problemy i tematy.

Metody i kryteria oceniania w zakresie kompetencji społecznych, rok II i III:

- ocena 2 (niedostateczna) - nie posiada umiejętności badawczych, nie stara się ćwiczyć tych umiejętności, nie potrafi dostosować się do pracy w grupie

- ocena 3 (dostateczna) - na dostatecznym poziomie opanował techniki badawcze, stara się w praktyce wykorzystać nabytą wiedzę

- ocena 4 (dobra) - na odpowiednim poziomie potrafi wykorzystać opanowane techniki badawcze i zastosować je do właściwych eksperymentów

- ocena 5 (bardzo dobra) - potrafi na wysokim poziomie zaplanować eksperyment wykorzystując możliwości różnych mikroskopów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wanda Kłopocka
Prowadzący grup: Wanda Kłopocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wanda Kłopocka
Prowadzący grup: Wanda Kłopocka, Paweł Pomorski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS=30 godzin]


Udział w wykładach: 30 godzin

Przygotowanie do egzaminu: 15 godzin

Poszerzanie wiadomości z wykorzystaniem poleconej literatury: 5 godzin

Konsultacje: 10 godzin

Razem 60h = 2 ECTS


Udział w ćwiczeniach: 30 godzin

Przygotowanie do kolokwium: 5 godzin

Przygotowanie referatu na wybrany temat i przedstawienie podczas ćwiczeń: 25 godzin

Razem 60h = 2 ECTS

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)