Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PPSF: Sztuka i percepcja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-1123-PPSFPIE23
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: PPSF: Sztuka i percepcja
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Podstawowe problemy subdyscyplin filozofii - do wyboru na I, II lub III roku
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

filozofia

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W01

FI1_W06

FI1_W08

FI1_W09

FI1_U08

FI1_K01

FI1_K03

FI1_K05

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych pojęć epistemologicznych. Przydatny będzie zaliczony kurs z Epistemologii. Dobra znajomość języka angielskiego.

Skrócony opis:

Kurs "Percepcja i Sztuka" poświęcony jest badaniu percepcji sztuki z perspektywy filozoficznej (fenomenologicznej i analitycznej). Stanowi rozwinięcie i zastosowanie analizy epistemologicznej do zagadnień poznawalności i rozumienia dzieł sztuki (przede wszystkim z zakresu malarstwa).

Pełny opis:

Kurs "Percepcja i Sztuka" poświęcony jest badaniu związków zachodzących między percepcją a sztuką. Jego celem będzie próba odpowiedzi na m.in. następujace pytania:

(1) czy sztuka przedstawia bądź reprezentuje rzeczywistość?

(2) czy sztuka przedstawia przedmioty takimi, jakie są, czy takimi, jak je widzimy? Na czym polega różnica?

(3) czy percepcja sztuki jest zależna od wiedzy, resp. przekonań obserwatora?

(4) czym różni się percepcja sztuki od percepcji świata?

Szczególny nacisk zostanie położony na kwestie pojęciowe i normatywne, z odniesieniem do dorobku filozofii, psychologii poznawczej, neuronauki oraz historii sztuki.

Kurs stanowi rozwinięcie i zastosowanie analizy epistemologicznej do zagadnień poznawalności i rozumienia dzieł sztuki (przede wszystkim z zakresu malarstwa).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

student wie, czym estetyka i epistemiczne zagadnienia powiązane z nia. Zna jej specyfikę metodologiczna;

student zna podstawową terminologię i ma uporządkowaną wiedzę z zakresu epistemicznych zobowiązań estetyki;

Umiejętności:

student samodzielnie zdobywa wiedzę, czyta i interpretuje teksty filozoficzne z zakresu estetyki i teorii poznania dzieła sztuki, słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji podstawowych problemów i argumentów estetycznych i teoriopoznawczych, potrafi przeprowadzić analizę podstawowych estetycznych i epistemologicznych oraz identyfikuje ich kluczowe tezy i założenia.

Kompetencje:

student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności oraz rozumie ich znaczenie dla badań naukowych i kształtowania własnego obrazu świata.

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]: udział w wykładzie: 30 godz. udział w ćwiczeniach: 15 godz. przygotowanie do ćwiczeń: 45 godz. przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń: 15 godz. przygotowanie do egzaminu: 45 godz. suma godzin: 150 [150/30(25)=5] liczba ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Egzamin ustny z treści wykładu.

Ocena formalna: poprawność językowa, wykorzystanie literatury.

Wiedza:

Ocena 2 (ndst): student nie zna podstawowej terminologii filozoficznej omawianej na wykładzie i w trakcie ćwiczeń, w stopniu umożliwiającym zrozumienie bieżacej problematyki; student nie zna podstawowych tez z zakresu estetyki i teorii poznania dzieła sztuki.

Ocena 3 (dst): student słabo zna podstawową terminologię filozoficzną omawianą na wykładzie i w trakcie ćwiczeń, w stopniu umożliwiającym zrozumienie bieżacej problematyki; student słabo zna podstawowe tezy z zakresu estetyki i teorii poznania dzieła sztuki, które omówiono na zajęciach. W małym stopniu jest zdolny do samodzielnej lektury tekstu filozoficznego

Ocena 4 (db): student zadowalająco zna podstawową terminologię filozoficzną omawianą na wykładzie i w trakcie ćwiczeń, w stopniu umożliwiającym zrozumienie bieżacej problematyki; student dobrze zna podstawowe tezy z zakresu estetyki i teorii poznania dzieła sztuki. W znacznym stopniu jest zdolny do samodzielnej lektury tekstu filozoficznego

Ocena 5 (bdb): student doskonale zna podstawową terminologię filozoficzną omawianą na wykładzie i w trakcie ćwiczeń, w stopniu umożliwiającym zrozumienie bieżacej problematyki; student bardzo dobrze zna podstawowe tezy z zakresu estetyki i teorii poznania dzieła sztuki. W zaawansowanym stopniu jest zdolny do samodzielnej lektury tekstu filozoficznego

Umiejętności:

Ocena 2 (ndst): student nie jest w stanie samodzielnie czytać tekstów z filozofii

Ocena 3 (dst): student w małym stopniu jest w stanie samodzielnie czytać teksty z filozofii

Ocena 4 (db): student jest w stanie samodzielnie zadowalająco czytać teksty z filozofii

Ocena 5 (bdb): student jest w stanie samodzielnie i twórczo czytać teksty z filozofii

Kompetencje:

Ocena 2 (ndst): student nie potrafi efektywnie zorganizować własnej pracy nad tekstem oraz krytycznie ocenić stopień jej zaawansowania

Ocena 3 (dst): student w ograniczonym stopniu potrafi zorganizować własną pracę nad czytaniem i analizowaniem tekstu

Ocena 4 (db): student zadowalająco potrafi zorganizować własną pracę nad potrafi zorganizować własną pracę nad czytaniem i analizowaniem tekstu oraz umie krytyczne ocenić stopień ich zaawansowania

Ocena 5 (bdb): student efektywnie organizuje własną pracę nad czytaniem i analizowaniem tekstu oraz umie krytyczne ocenić stopień ich zaawansowania

Na ocenę końcową składają się:

1. Obecność na zajęciach

2. Aktywny udział w zajęciach

3. Bieżące przygotowywanie pytań do wykładów oraz notatek na ćwiczenia

4. Udział w egzaminie ustnym (po uprzednim zaliczeniu ćwiczeń)

Ćwiczenia:

Obecność na ćwiczeniach (dopuszczalna jest 1 nieobecność usprawiedliwiona)

Aktywność w analizowaniu tekstu i dyskusji (co najmniej w 5 tematach, minimalnie - w 3)

Praktyki zawodowe:

n/d

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Piekarski
Prowadzący grup: Michał Piekarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]: udział w wykładzie: 30 godz. udział w ćwiczeniach: 15 godz. przygotowanie do ćwiczeń: 45 godz. przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń: 15 godz. przygotowanie do egzaminu: 45 godz. suma godzin: 150 [150/30(25)=5] liczba ECTS

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)