Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PPSF: Etyka społeczna (Etyka 2)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-123-PPSFE-R21
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: PPSF: Etyka społeczna (Etyka 2)
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Podstawowe problemy subdyscyplin filozofii - do wyboru na I, II lub III roku
Podstawowe problemy subdyscyplin filozofii (Nauczyciel Etyki) - do wyboru na I, II lub III roku
Przedmioty obowiązkowe - rok 2 stopień I (tzw. stary program)
Wykłady systematyczne - rok 2 i 3 stopień I
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W01; FI1_W06;

FI1_W08; FI1_W09; FI1_U08;

FI1_K01; FI1_K03; FI1_K05;

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w problematykę etyki społecznej rozumianej jako nauka filozoficzna zmierzająca do sformułowania podstawowych zasad i opartych na nich norm i ocen moralnych obowiązujacych w sferze

stosunków miedzy podmiotami społecznymi (osobami pełniącymi różnorodne role społeczne).

Pełny opis:

Zajęcia dotyczą etycznych aspektów życia społecznego. W ich trakcie omawiane będą takie zagadnienia, jak: sprawiedliwość, społeczeństwo obywatelskie, wielokulturowość, prawa człowieka czy nieposłuszeństwo obywatelskie, którym towarzyszyć będą następujące problemy i pytania: Czy człowiek jest istotą społeczną i w konsekwencji społeczność stanowi optymalną przestrzeń dla jego wszechstronnego rozwoju, czy raczej jest istotą wrogo nastawioną do innych, a powinność tworzenia społeczności, w tym państwa wynika z faktu, że jedynie władza może zapobiec chaosowi i walce wszystkich ze wszystkimi? Czy obywatel ma moralny obowiązek posłuszeństwa wobec władzy państwowej czy też niekiedy może okazać nieposłuszeństwo? Jak z etycznego punktu widzenia należy zarządzać społeczeństwem wielokulturowym? Czy należy szanować wszystkie kultury wraz z ich tradycjami i praktykami, czy też istnieją jakieś moralne granice tolerancji kulturowej? Czy mamy moralne zobowiązania wobec innych państw, obcych społeczności, obywateli innych narodów? A jeśli tak, to czego one dotyczą i na jakich założeniach się opierają? Czy działania wojenne mogą być moralnie usprawiedliwione, czy też wojna zawsze i wszędzie będzie czymś moralnie niedozwolonym? Czy istnieją prawa, które przysługują każdemu człowiekowi, niezależnie od jego narodowości, rasy, płci czy też uprawnienia, jakie posiada człowiek zawsze wiążą się z historycznie i społecznie uwarunkowanym prawem stanowionym?

Literatura:

Ślipko T., Zarys etyk szczegółowej, t. 2: Etyka społeczna, Kraków 2005.

Szahaj A., Jednostka czy wspólnota? Spór liberałów z komunitarystami a „sprawa polska”, Warszawa 2000.

Śpiewak P. (red.), Komunitarianie. Wybór tekstów, Warszawa 2004.

Pietrzyk-Reeves D., Idea społeczeństwa obywatelskiego. Współczesna debata i jej źródła, Wrocław 2004.

Sartori G., Teoria demokracji, Warszawa 1998.

Król M., Filozofia polityczna, Kraków 2008.

Rawls J., Teoria sprawiedliwości, Warszawa 2009.

Popper K., Społeczeństwo otwarte, Warszawa 2007.

Habermas J., Przeobrażenia sfery publicznej, Warszawa 2007.

Freeman M., Prawa człowieka, Warszawa 2007.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student nazywa i charakteryzuje podstawowe filozoficzne koncepcje życia społecznego, zna główne pojęcia i idee z zakresu etyki społecznej, wymienia i omawia moralne cele i zasady więzi społecznych oraz normy regulujące struktury społeczne, rozróżnia poszczególne społeczności, definiuje je i tłumaczy ich prawa oraz obowiązki moralne

Umiejętności: student, pracując indywidualnie i grupowo, analizuje i interpretuje teksty filozoficzne z zakresu etyki społecznej, wyprowadza wnioski z twierdzeń formułowanych w ramach filozoficznych koncepcji życia społecznego, rozpoznaje założenia postulowanych tez i poddaje je krytyce, dowodzi istnienia i konieczności realizacji moralnych zasad życia społecznego, pokazuje, jak prawa i obowiązki poszczególnych społeczności łączą się z personalistyczną wizją człowieka

Kompetencje: student, wykorzystując wiedzę filozoficzną z zakresu etyki społecznej, interpretuje wydarzenia społeczne i kulturalne, stawia diagnozy i wyraża oceny dotyczące współczesnych społeczeństw, jest zdolny do aktywnego uczestnictwa w dyskusjach o tematyce społecznej, ma świadomość moralnych zobowiązań, jakie stawia przed nim partycypacja w poszczególnych społecznościach, jest wrażliwy na moralny wymiar więzi międzyludzkich, dostrzega relacje między rozwojem moralnym a dojrzałym, aktywnym i autentycznym uczestniczeniem w życiu społecznym.

Metody i kryteria oceniania:

Formy i warunki zaliczenia: uczestnictwo w zajęciach, znajomość problematyki będącej przedmiotem lektur obowiązkowych oraz zdanie egzaminu ustnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Rozmarynowska
Prowadzący grup: Karolina Rozmarynowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Rozmarynowska
Prowadzący grup: Karolina Rozmarynowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS:

udział w wykładzie - 30

udział w ćwiczeniach - 30

przygotowanie do ćwiczeń (lektura tekstów) - 40

przygotowanie prezentacji - 5

konsultacje - 5

przygotowanie do egzaminu - 25

SUMA GODZIN 135 [135 : 30 (25) = 5]

LICZBA ECTS - 5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Rozmarynowska
Prowadzący grup: Karolina Rozmarynowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS:

udział w wykładzie - 30

udział w ćwiczeniach - 30

przygotowanie do ćwiczeń (lektura tekstów) - 40

przygotowanie prezentacji - 5

konsultacje - 5

przygotowanie do egzaminu - 25

SUMA GODZIN 135 [135 : 30 (25) = 5]

LICZBA ECTS - 5

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)