Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PPSF: Spór o istnienie Boga. Argumenty na rzecz teizmu w filozofii współczesnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-123-PPSFM-M21
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: PPSF: Spór o istnienie Boga. Argumenty na rzecz teizmu w filozofii współczesnej
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Gr przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Podstawowe problemy subdyscyplin filozofii - do wyboru na I, II lub III roku
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aK-azvSz54txExy_8JL_vyS7KzsLSdvzxcr6G-GX_6mk1%40thread.tacv2/conversations?groupId=8c03f126-f5f7-4174-820f-91acedf06477&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W01; FI1_W06;

FI1_W08; FI1_W09; FI1_U08;

FI1_K01; FI1_K03; FI1_K05;

Skrócony opis:

Na wykładzie zajmiemy się filozoficznymi argumentami "za" i "przeciw" istnieniu Boga. Zaczniemy od filozofii Kanta i jego krytyki metafizycznych argumentów za istnieniem Absolutu. Następnie przeanalizujemy ważniejszych filozofów, atakujących ideę Boga, żyjących w wieku XIX, XX, włącznie ze współczesnymi neodarwinistami.

Zapoznamy się również za argumentacją za istnieniem Boga, które podzielimy na trzy grupy: argumenty kosmologiczne, antropologiczne i ontologiczne. Spróbujemy odpowiedzieć nie tylko na pytania: czy Bóg istnieje?, ale również: jaka jest Jego natura i Jego stosunek do bytów przygodnych, w szczególności do człowieka.

Literatura:

Benisz H., “Schopenhauer – Nietzsche – Heidegger. Fundamentalne kwestie

filozofii życia”, Kęty 2015.

Blank Peter, Wszystko przypadkiem? Wokół darwinowskiej teorii ewolucji,

Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań, 2009.

Bloch Ernst, Atheism in Christianity. The Religion of the Exodus and the

Kingdom, Verso, London-New York 2009.

Buckley Michael J., Ateizm w sporze z religią, Wydawnictwo WAM, Kraków

2009.

Chenu Marie-Dominique, Święty Tomasz z Akwinu i teologia, Wydawnictwo

Znak, Kraków 1997.

Comte-Sponville A., “Duchowość ateistyczna. Wprowadzenie do duchowości

bez Boga”, tłum. E. Aduszkiewicz, Warszawa 2011.

Duméry Henry, Problem Boga w filozofii religii, Wydawnictwo Znak , Kraków

1994.

Dzierżak Piotr, „Doktryna stworzenia z niczego – creatio ex nihilo u św. Tomasz

i nie tylko”, – „Zawsze Wierni”, nr 4 (215), 2021.

Flew A., “Bóg istnieje”, tłum. R. Pucek, Warszawa 2011.

Gilson Étienne, Bóg i ateizm, Wydawnictwo Znak, Kraków 1996.

Gilson Étienne, Chrystianizm a filozofia, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa

1988.

Habermas J., „Wierzyć i wiedzieć”, przemówienia z 14 października 2001 r. w

kościele św. Pawła we Frankfurcie z okazji otrzymania Nagrody Pokojowej

Niemieckich Księgarzy; http://www.tezeusz.pl

Hartman Nicolai, Nowe drogi ontologii, Wydawnictwo Rolewski, Toruń, s. 1998.

Hawking S., Krótkie odpowiedzi na wielkie pytania, Wydawnictwo Zysk i S-ka,

Poznań 2018.

James William, Prawo do wiary, Wydawnictwo Znak, Kraków 1996.

Kierkegaard Soren, Wprawki do chrześcijaństwa, Wydawnictwo ANTYK, Kęty

2002.

Kłoczowski Jan Andrzej OP, U źródeł nowoczesnego myślenia o religii. Szkice z

filozofii religii dla humanistów. Część II, Instytut Myśli Jozefa Tischnera,

JMR Trans-Atlantyk, Kraków 2018.

Krasicki Jan, Po „Śmierci Boga”. Eseje eschatologiczne, Homini, Kraków 2011.

Kazimierz Kłósak, W poszukiwaniu pierwszej przyczyny (cz. I.). Argumentacja

za istnieniem Boga z początku trwania czasowego wszechświata i z

początku życia organicznego, PAX, Warszawa 1955.

Leeuw van der Gerardus, Fenomenologia religii, tłum. Jerzy Prokopiuk, vis á

vis. Etiuda, Kraków 2021.

Lubac de Henri, Najnowsze paradkosy, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012.

Łagosz Marek, Metafizyka Alfreda Northa Whiteheada. Analiza wybranych

kategorii, – „Principia”, t. XLIX, Kraków 2007

Marion Jean-Luc, Bóg bez bycia, Wydawnictwo Znak, Kraków 1996.

Marks Karol, Engels Fryderyk, Dzieła, t. 20, Książka i Wiedza, Warszawa 1972.

Mazanka P., „Źródła sekularyzacji i sekularyzmu w kulturze europejskiej”,

Warszawa 2003.

Nietzsche F., “Antychryst”, tłum. L. Staff, Kraków 1967.

Novak M., „Boga nikt nie widzi. Noc ciemna ateistów i wierzących”, tłum., M.

Pasiciak, Kraków 2010.

Pannenberg Wolfhart, Człowiek, Bóg, wolność, Wydawnictwo Znak, Kraków

1995.

Schleiermacher Friedrich D. E., Mowy o religii, Wydawnictwo Znak, Kraków 1995.

Sieg J., „Post-chrześcijańska myśl ateistyczna”, w: „O filozoficznym poznaniu

Boga dziś”, Warszawa 1992.

Tomasz z Akwinu św., O cnotach rozumu. Komentarz do VI księgi Etyki

nikomachejskiej Arystotelesa, tłum., Michał Głowala, Justyna Kostaś,

Magdalena Otlewska, Włodzimierz Ziółkowski, Oficyna Wydawnicza ATUT,

Wrocław, 2010.

Tomasz z Akwinu św., Suma teologiczna (w skrócie), Fundacja Pomocy Antyk

„Wydawnictwo Antyk – Marcin Dybowski, Warszawa 2004.

Waldenfels Han, "Religie odpowiedzią na pytanie o sens istnienia człowieka",

Warszawa 1986.

Welte Bernhardt Czas i tajemnica, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2000.

Wojtysiak J., „Spór o istnienie Boga. Analityczno-intuicyjny argument na

rzecz teizmu”, Poznań 2012.

Woleński Jan, Powrót do teorii dwóch prawd, –„Filozofia Nauki” 14/1, 2006.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria ocenienia:

- ocena niedostateczna (2) - student nie zna podstawowych zagadnień omówionych na wykładzie

- ocena dostateczna (3) - student pobieżnie orientuje się w problematyce wykładu, wymienia omówione zagadnienia, nie potrafi jednak dokonać głębszej analizy prezentowanych problemów

- ocena dobra (4) - student zna wszystkie poruszane na zajęciach zagadnienia, szczegółowo charakteryzuje kluczowe pojęcia związane z ateizmem i postawami pochodnymi.

- ocena bardzo dobra (5) - student zna szczegółowo rozwiązania wszystkich omawianych zagadnień, oraz twórczo i krytycznie potrafi odnieść się do każdego z nich.

- Szczegółowe kryteria oceniania zostaną podane na wykładach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Mazanka
Prowadzący grup: Paweł Mazanka
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aK-azvSz54txExy_8JL_vyS7KzsLSdvzxcr6G-GX_6mk1%40thread.tacv2/conversations?groupId=8c03f126-f5f7-4174-820f-91acedf06477&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H1 - obszar nauk humanistycznych - I stopień/JM

Skrócony opis:

Na wykładzie zajmiemy się filozoficznymi argumentami "za" i "przeciw" istnieniu Boga. Zaczniemy od filozofii Kanta i jego krytyki metafizycznych argumentów za istnieniem Absolutu. Następnie przeanalizujemy ważniejszych filozofów, atakujących ideę Boga, żyjących w wieku XIX, XX, włącznie ze współczesnymi neodarwinistami.

Zapoznamy się również za argumentacją za istnieniem Boga, które podzielimy na trzy grupy: argumenty kosmologiczne, antropologiczne i ontologiczne. Spróbujemy odpowiedzieć nie tylko na pytania: czy Bóg istnieje?, ale również: jaka jest Jego natura i Jego stosunek do bytów przygodnych, w szczególności do człowieka.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)