Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PPSF: Podstawowe problemy rozwoju nauki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-123-PPSFP-WA22
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: PPSF: Podstawowe problemy rozwoju nauki
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Podstawowe problemy subdyscyplin filozofii - do wyboru na I, II lub III roku
Wykłady systematyczne - rok 2 i 3 stopień I
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W01; FI1_W06;

FI1_W08; FI1_W09; FI1_U08;

FI1_K01; FI1_K03; FI1_K05;

Skrócony opis:

Wykład ma charakter wprowadzający w tematykę związaną z ‘historią i filozofią nauki’ (HPS). Słuchacze będą mieli okazję zapoznać się z podstawową problematyką badań związaną z historiografią nauki oraz wiążącą się z nią problematyką filozofii nauki. Wykład ten pozwoli słuchaczom zrozumieć specyfikę często pomijanej w polskim środowisku filozofii nauki dziedziny, jaką jest HPS.

Pełny opis:

Zadaniem wykładu jest zaprezentowanie problemu rozwoju myśli naukowej. Problem ten sprowadza się do zagadnienia – czy nauka rozwija się przez ciągłą kontynuację i rozbudowę przyjętych koncepcji, czy też co jakiś czas jest tworzona od podstaw, odcinając się od swoich korzeni? Te dwie perspektywy, które można nazwać kumulatywistyczną i anty-kumulatywistyczną nie tylko są ze sobą konfrontowane w polemikach filozoficznych, ale również historiograficznych. Problem ten poruszały wybitne postaci filozofii i historii nauki jak Karl Popper, Thomas Kuhn, Ernst Mayr czy David Hull. Pytanie to jest o tyle ważne, że informuje nas o sposobie, w jaki rozumiemy wiedzę naukową oraz o tym, w jaki sposób się o niej pisze i mówi.

W trakcie wykładu słuchacze zostaną wprowadzeni do problematyki rozwoju nauki z perspektywy zarówno historycznej jak i filozoficznej. Studenci będą mieli okazję zapoznać się z głównymi problemami metodologii badań związanych z historiografią nauki, poznają główne stanowiska oraz osi sporu. Oprócz problematyki historiograficznej słuchacze zapoznają się również z podstawową problematyką filozoficzną związaną z rozwojem nauki. Przedstawiona zostanie główna problematyka filozofii nauki oraz jej najważniejsi przedstawiciele. Poruszane zagadnienia z filozofii nauki będą jednak ograniczać się do tych, które są ważne z perspektywy historiografii nauki. Wykład można więc potraktować jako zapoznanie studenta z niezbyt popularną w Polsce dziedziną filozofii, jaką jest ‘historia i filozofia nauki’ (HPS).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia:

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

- udział w wykładzie: 30 godz.

- udział w ćwiczeniach: 15 godz.

- przygotowanie do zajęć - lektura tekstów: 0-45 godz.

- przygotowanie prezentacji: 0-45

- przygotowanie do zaliczenia: 15-30 godz.

Suma godzin (średnio): 150 [150/30(25)=5]

Liczba ECTS: 5

Wiedza:

1. student zna i rozumie historyczny kontekst teorii z zakresu filozofii nauki;

2. student zna idee i argumenty używane w dyskusjach z zakresu filozofii nauki;

3. student rozumie i rozpoznaje problemy związane z wykorzystywaniem koncepcji filozoficznych w historiografii.

Umiejętności:

1. student czyta i interpretuje teksty filozoficzne dotyczące filozofii nauki;

2. student dostrzega i rozpoznaje problemy filozoficzne związane z historiografią nauki.

Kompetencje:

1. student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy w zakresie filozofii nauki;

2. student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju w zakresie problematyki filozoficznej prezentowanej na zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

Głównymi metodami będą wykład problemowy i wykład konwersatoryjny.

Wyklad zakończy się egzaminem ustnym - od jego wyniku będzie uzależniona ocena końcowa. Warunkiem koniecznym do przystapienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń

Wiedza:

- 2 (ndst ..): Student nie zna podstawowych terminów, pojęć i teorii omawianych na kursie

- 3 (dst.): Student zna podstawowe pojęcia i teorie związane z filozofią i historią nauki, ale nie potrafi szczegółowo omówić tych zagadnień

- 4 (db.): Student identyfikuje i omawia poprawnie wybrane zagadnienia z zakresu filozofii i historii nauki

- 5 (bdb.): Student zna problematykę filozofii nauki w odniesieniu do problematyki hisotoriograficznej omawianej w trakcie wykładu

Umiejętności

- 2 (ndst ..): Student nie potrafi zinterpretować i porównać głównych problemów z zakresu filozofii i historii nauki

- 3 (dst.): Student potrafi odnieść się do niektórych zagadnień związanych z filozofią nauki, ale nie potrafi ich powiązać z myślicielami zajmującymi się tymi zagadnieniami

- 4 (db.): Student potrafi poprawnie wyjaśnić podstawowe zagadnienia poruszane we współczesnych dyskusjach z zakresu filozofii i historii nauki

- 5 (bdb.): Student potrafi krytycznie omówić zagadnienia poruszane w trakcie wykładu, a także ustosunkować się do nich i poprawnie uzasadnić swoje stanowisko

Kompetencje:

Student ma świadomość filozoficznej problematyki zwiazanej z historią nauki. Rozumie jej specyfikę z perspektywy w odnisieniu do innych dyscyplin filozoficznych.

Szczegóły zostaną podane w trakcie kursu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wagner
Prowadzący grup: Michał Wagner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)