Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PSF: Wprowadzenie do etyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-21-PSFET-R21 Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: PSF: Wprowadzenie do etyki
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (studia II stopnia)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)
Propedeutyki subdyscyplin filozofii (Nauczyciel Etyki)
Propedeutyki subdyscyplin z filozofii - II stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI2_W01; FI2_W02;

FI2_U01; FI2_U04;

FI2_K05;

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu wprowadzenie studentów w problematykę etyczną, zapoznanie z podstawowymi kategoriami etycznymi, takimi jak: wartości, cnoty, wolność, sumienie czy odpowiedzialność, a także przedstawienie najważniejszych problemów z zakresu etyki.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu kształtowanie umiejętności analizy tekstów filozoficznych z zakresu etyki, rozpoznawania założeń poszczególnych teorii etycznych oraz ich uzasadnień. Student podejmuje refleksję nad zagadnieniami etycznymi, uczy się samodzielnego myślenia i wyciągania wniosków w zakresie oceny moralnej działań człowieka.

Literatura:

Etyka. Antologia tekstów, wyb. Z. Kalita, Wrocław 1995.

Arystoteles, Etyka nikomachejska [w:] Dzieła wszystkie, t. 5, Warszawa 2002.

Ślipko T., Zarys etyki ogólnej, Kraków 2002.

Styczeń T., Problem możliwości etyki jako empirycznie uprawnionej i ogólnie ważnej teorii moralności, Lublin 1972.

Tugendhat E., Wykłady o etyce, Warszawa 2004.

Spaemann R., Podstawowe pojęcia moralne, Lublin 2000.

Spaemann R., Osoby. O różnicy między kimś a czymś, Warszawa 2001.

Spaemann R., Szczęście a życzliwość. Esej o etyce, Lublin 1997.

Wojtyła K., Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000.

Ingarden R., Książeczka o człowieku, Kraków 2003.

Tischner, O człowieku. Wybór pism filozoficznych, Wrocław 2003.

Comte-Sponville, Mały traktat o wielkich cnotach, Warszawa 2000.

Grabowski M., Krajobraz winy, Toruń 2001.

Pamięć w filozofii XX wieku, red. Z. Rosińska, Wydawnictwo UW, Warszawa 2006.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student poznaje problematykę etyczną i charakterystyczne dla niej pojęcia i kategorie moralne, zna główne problemy poruszanych zagadnień oraz odpowiadające im koncepcje

Umiejętności: student analizuje, interpretuje i poddaje krytyce teksty filozoficzne o tematyce etycznej, dobiera argumenty na rzecz określonego stanowiska etycznego w danej kwestii, ustala kryteria oceny etycznej, potrafi zespołowo i indywidualnie analizować i interpretować zagadnienia etyczne

Kompetencje: student jest zdolny do podjęcia dyskusji na wybrany temat, potrafi wyciągać odpowiednie wnioski, przedstawiać racjonalne argumenty oraz formułować wiarygodne oceny moralne, dostrzega moralny wymiar rzeczywistości, będąc świadomym jej wieloaspektowości, docenia wagę wartości moralnych w życiu każdego człowieka

ECTS:

Udział w zajęciach - 30 godzin

Lektura tekstów - 15 godzin

Pisemna analiza tekstu - 5 godzin

Przygotowanie do zaliczenia - 10 godzin

Suma godzin - 60 : 30 = 2 punkty ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

- na ocenę 2 (ndst): student nie wie czym jest etyka jako dyscyplina naukowa, nie zna głównych kierunków etycznych, nie definiuje podstawowych kategorii etycznych

- na ocenę 3 (dst.): student wie czym jest etyka jako dyscyplina naukowa, zna główne kierunki etyczne, ale nie potrafi ich objaśnić, definiuje podstawowe kategorie etyczne

- na ocenę 4 (db.): student student wie czym jest etyka jako dyscyplina naukowa, zna główne kierunki etyczne i potrafi je krótko opisać, wskazuje zasady moralnej oceny ludzkiego działania, definiuje i charakteryzuje podstawowe kategorie etyczne

- na ocenę 5 (bdb.): student wie czym jest etyka jako dyscyplina naukowa, zna główne kierunki etyczne i dokładnie je opisuje, wskazuje zasady moralnej oceny ludzkiego działania, definiuje i szczegółowo charakteryzuje podstawowe kategorie etyczne

Umiejętności:

- na ocenę 2 (ndst.): student nie czyta i nie analizuje tekstów filozoficznych o tematyce etycznej, nie potrafi uzasadnić określonego stanowiska etycznego

- na ocenę 3 (dst.): student czyta, ale nie analizuje tekstów filozoficznych o tematyce etycznej, dobiera nieliczne argumenty na rzecz określonego stanowiska etycznego w danej kwestii

- na ocenę 4 (db.): student czyta i analizuje teksty filozoficzne o tematyce etycznej, potrafi uzasadnić określone stanowisko etyczne

- na ocenę 5 (bdb.): student analizuje, interpretuje i poddaje racjonalnej krytyce teksty filozoficzne o tematyce etycznej, dobiera logiczne argumenty na rzecz określonego stanowiska etycznego w danej kwestii, ustala kryteria oceny etycznej

Kompetencje:

Oceniany jest stopień świadomości moralnego wymiaru rzeczywistości, a także zdolność do podjęcia dyskusji o kwestiach etycznych: wyciągania odpowiednich wniosków i dobierania argumentów

Na ocenę końcową składa się:

1) ocena z zaliczenia

2) pisemna analiza wskazanego tekstu

3) udział i aktywność na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Rozmarynowska
Prowadzący grup: Karolina Rozmarynowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H2 - obszar nauk humanistycznych - II stopień

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.