Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PSF: Co i jak poznajemy? Przyrodoznawstwo - filozofia - teologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-212-PSFFP-SW22
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: PSF: Co i jak poznajemy? Przyrodoznawstwo - filozofia - teologia
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Propedeutyki subdyscyplin z filozofii - II stopień
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aMYfVjlXS6MZH20yBRDDq4eYCzpVW7KWQM2HwIyUAiLQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=10db1b05-285c-46bc-bf94-8da1645bbd66&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

filozofia

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI2_W01

FI2_W02

FI2_U01

FI2_U04

FI2_K05

Wymagania wstępne:

Znajomość treści filozoficznych z okresu dotychczasowych studiów

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą zagadnień związanych z epistemologią i metodologią nauk przyrodniczych, filozofii i teologii. Celem zajęć jest przedstawienie i porównanie aspektów epistemologicznych i metodologicznych wspomnianych nauk w celu ukazania i wyjaśnienia różnic i podobieństw występujących między nimi.

Pełny opis:

Zajęcia dotyczą zagadnień związanych z epistemologią i metodologią nauk przyrodniczych, filozofii i teologii. Celem zajęć jest przedstawienie i porównanie aspektów epistemologicznych i metodologicznych wspomnianych nauk w celu ukazania i wyjaśnienia różnic i podobieństw występujących między nimi. Ponadto prezentowane jest rola i znaczenie filozofii jako obecnej w rozmaity sposób zarówno w naukach przyrodniczych, jak i w teologii. Zajęcia stanowią uzupełnienie i rozszerzenie tematyki epistemologicznych i metodologicznych aspektów filozofii prezentowanych na I stopniu studiów i pozwalają uzupełnić ewentualne braki w tym zakresie studentom II stopnia studiów.

Literatura:

I. Barbour, Mity, modele paradygmaty, Kraków 1984

M.A. Krąpiec, Filozofia co wyjaśnia? Filozofia w teologii, Lublin 2000

D. Raztsch, Nauka i jej granice, Warszawa 2021

J. Życiński, Granice racjonalności, Warszawa 1993

Dodatkowa, szczegółowa literatura zostanie podana w trakcie zajęć.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna i rozumie:

- rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury oraz miejsce i znaczenie filozofii w relacji do nauk przyrodniczych i teologii

- normy konstytuujące i regulujące struktury i instytucje zajmujące się badaniami naukowymi w zakresie nauk przyrodniczych oraz instytucje religijne

Student potrafi:

- samodzielnie zdobywać wiedzę, wyszukiwać, analizować, oceniać,

selekcjonować i wykorzystywać informacje ze źródeł pisanych

i elektronicznych z zakresu objętego tematem zajęć

- wykrywać zależności między tezami badanych wypowiedzi filozoficznych oraz analizować argumenty filozoficzne oraz identyfikować ich kluczowe tezy

i założenia dotyczące tematyki zajęć

Student jest gotowy do:

- uwzględniania znaczenia europejskiego dziedzictwa filozoficznego dla

rozumienia problematyki relacji między nauką i religią

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 5:

- student w pełni zna i rozumie rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury oraz miejsce i znaczenie filozofii w relacji do nauk przyrodniczych i teologii

- student w pełni prawidłowo charakteryzuje normy konstytuujące i regulujące struktury i instytucje zajmujące się badaniami naukowymi w zakresie nauk przyrodniczych oraz instytucje religijne

- student potrafi w pełni samodzielnie zdobywać wiedzę, wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych z zakresu objętego tematem zajęć

- student potrafi w pełni prawidłowo i samodzielnie wykrywać zależności między tezami badanych wypowiedzi filozoficznych oraz analizować argumenty filozoficzne oraz identyfikować ich kluczowe tezy

i założenia dotyczące tematyki zajęć

- student jest w pełni gotowy do uwzględniania znaczenia europejskiego dziedzictwa filozoficznego dla rozumienia problematyki relacji między nauką i religią

Na ocenę 4,5:

- student w pełni zna i rozumie rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury oraz miejsce i znaczenie filozofii w relacji do nauk przyrodniczych i teologii

- student w pełni prawidłowo charakteryzuje normy konstytuujące i regulujące struktury i instytucje zajmujące się badaniami naukowymi w zakresie nauk przyrodniczych oraz instytucje religijne

- student potrafi samodzielnie, z niewielką pomocą, zdobywać wiedzę, wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych z zakresu objętego tematem zajęć

- student potrafi w pełni prawidłowo i z niewielką pomocą wykrywać zależności między tezami badanych wypowiedzi filozoficznych oraz analizować argumenty filozoficzne oraz identyfikować ich kluczowe tezy

i założenia dotyczące tematyki zajęć

- student jest w znacznej mierze gotowy do uwzględniania znaczenia europejskiego dziedzictwa filozoficznego dla rozumienia problematyki relacji między nauką i religią

Na ocenę 4:

- student dobrze zna i rozumie rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury oraz miejsce i znaczenie filozofii w relacji do nauk przyrodniczych i teologii

- student zasadniczo prawidłowo charakteryzuje normy konstytuujące i regulujące struktury i instytucje zajmujące się badaniami naukowymi w zakresie nauk przyrodniczych oraz instytucje religijne

- student potrafi samodzielnie, z niewielką pomocą, zdobywać wiedzę, wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych z zakresu objętego tematem zajęć

- student potrafi częściowo prawidłowo i z niewielką pomocą wykrywać zależności między tezami badanych wypowiedzi filozoficznych oraz analizować argumenty filozoficzne oraz identyfikować ich kluczowe tezy

i założenia dotyczące tematyki zajęć

- student jest częściowo gotowy do uwzględniania znaczenia europejskiego dziedzictwa filozoficznego dla rozumienia problematyki relacji między nauką i religią

Na ocenę 3,5:

- student zadowalająco zna i rozumie rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury oraz miejsce i znaczenie filozofii w relacji do nauk przyrodniczych i teologii

- student częściowo prawidłowo charakteryzuje normy konstytuujące i regulujące struktury i instytucje zajmujące się badaniami naukowymi w zakresie nauk przyrodniczych oraz instytucje religijne

- student potrafi częściowo samodzielnie, z pomocą, zdobywać wiedzę, wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych z zakresu objętego tematem zajęć

- student potrafi częściowo prawidłowo i z niewielką pomocą wykrywać zależności między tezami badanych wypowiedzi filozoficznych oraz analizować argumenty filozoficzne oraz identyfikować ich kluczowe tezy

i założenia dotyczące tematyki zajęć

- student jest częściowo gotowy do uwzględniania znaczenia europejskiego dziedzictwa filozoficznego dla rozumienia problematyki relacji między nauką i religią

Na ocenę 3:

- student zadowalająco zna i rozumie rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury oraz miejsce i znaczenie filozofii w relacji do nauk przyrodniczych i teologii

- student w dostetecznym stopniu charakteryzuje normy konstytuujące i regulujące struktury i instytucje zajmujące się badaniami naukowymi w zakresie nauk przyrodniczych oraz instytucje religijne

- student potrafi ze znaczną pomocą zdobywać wiedzę, wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych z zakresu objętego tematem zajęć

- student potrafi częściowo prawidłowo i ze znaczną pomocą wykrywać zależności między tezami badanych wypowiedzi filozoficznych oraz analizować argumenty filozoficzne oraz identyfikować ich kluczowe tezy

i założenia dotyczące tematyki zajęć

- student jest w dostetecznym stopniu gotowy do uwzględniania znaczenia europejskiego dziedzictwa filozoficznego dla rozumienia problematyki relacji między nauką i religią

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Świeżyński
Prowadzący grup: Adam Świeżyński
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aMYfVjlXS6MZH20yBRDDq4eYCzpVW7KWQM2HwIyUAiLQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=10db1b05-285c-46bc-bf94-8da1645bbd66&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 ECTS = 30 godzin pracy


Praca w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem podczas zajęć i konsultacji: 30-45 godzin (1-1,5 ECTS)

Praca własna - przygotowanie do zaliczenia: 15-30 godzin (),5-1 ECTS)


= 2 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą zagadnień związanych z epistemologią i metodologią nauk przyrodniczych, filozofii i teologii. Celem zajęć jest przedstawienie i porównanie aspektów epistemologicznych i metodologicznych wspomnianych nauk w celu ukazania i wyjaśnienia różnic i podobieństw występujących między nimi.

Pełny opis:

Zajęcia dotyczą zagadnień związanych z epistemologią i metodologią nauk przyrodniczych, filozofii i teologii. Celem zajęć jest przedstawienie i porównanie aspektów epistemologicznych i metodologicznych wspomnianych nauk w celu ukazania i wyjaśnienia różnic i podobieństw występujących między nimi. Ponadto prezentowane jest rola i znaczenie filozofii jako obecnej w rozmaity sposób zarówno w naukach przyrodniczych, jak i w teologii. Zajęcia stanowią uzupełnienie i rozszerzenie tematyki epistemologicznych i metodologicznych aspektów filozofii prezentowanych na I stopniu studiów i pozwalają uzupełnić ewentualne braki w tym zakresie studentom II stopnia studiów.

Literatura:

I. Barbour, Mity, modele paradygmaty, Kraków 1984

M.A. Krąpiec, Filozofia co wyjaśnia? Filozofia w teologii, Lublin 2000

D. Raztsch, Nauka i jej granice, Warszawa 2021

J. Życiński, Granice racjonalności, Warszawa 1993

Dodatkowa, szczegółowa literatura zostanie podana w trakcie zajęć.

Wymagania wstępne:

Aktywność uczestników zajęć w postaci realizowania zadań, zadawania pytań oraz zgłaszania uwag i komentarzy do prezentowanych treści - mile widziana:-)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)