Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aktywna ochrona gatunkowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-AKOG
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aktywna ochrona gatunkowa
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Konwersatoria monograficzne dla studiów I stopnia licencjackich
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki biologiczne

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB1_W02

OB1_W07

OB1_W09

OB1_U02

OB1_U06

OB1_U07

OB1_U09

OB1_K03

OB1_K04
Wymagania wstępne:

znajomość podstaw biologii, ekologii i ochrony zwierząt

Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza pojęcie czynnej (aktywnej) ochrony gatunku, przedstawia sposoby planowania takiej formy ochrony, prezentuje też potencjalne źródła finansowania. Zapoznaje z wykorzystaniem różnych działań w terenie do aktywnej ochrony zwierząt na przykładzie kolonijnych gatunków ptaków, gnieżdżących się na wyspach wiślanych. Prezentuje efektywność różnych metod w zależności od gatunku i rodzaju zagrożenia. Pozwala poznać techniki, które mogą być przydatne do prowadzenia działań ochronnych gatunku i siedlisk. Zapoznaje z etycznymi i prawnymi aspektami pracy ze zwierzętami w terenie; Zapoznaje z zagrożeniami związanymi z pracą w terenie i zasadami zachowania bezpieczeństwa w takiej pracy

Na przełomie maja i czerwca (w zależności od zaawansowania sezonu rozrodczego ptaków oraz stanu wody) tygodniowy wyjazd w teren do stacji terenowej UKSW we Wróblach k/Maciejowic (wyspy na Wiśle Środkowej) + 1-2 spotkania organizacyjne przed wyjazdem.

Pełny opis:

1. Organizacja zajęć. Co to jest aktywna ochrona gatunku? Dlaczego chronimy w Polsce gatunki ptaków gnieżdżących się na ziemi?

2. Techniki pracy w terenie – zagadnienia etyczne i prawne

3. Techniki badań terenowych – bezpieczeństwo pracy w terenie

4. W jaki sposób planujemy aktywne działania ochronne

5. Przykłady aktywnych działań ochronnych na różnych gatunkach

6. Sposoby finansowania działań aktywnej ochrony gatunku – skąd wziąć fundusze

7. Aktywna ochrona mew i rybitw na Wiśle Środkowej – zagrożenia środowiskowe, populacyjne i związane z działalnością człowieka

8. Aktywna ochrona mew i rybitw na Wiśle Środkowej – metody redukcji liczebności i aktywności norki amerykańskiej i lisa

9. Aktywna ochrona mew i rybitw na Wiśle Środkowej – neutralizacja ssaków drapieżnych jako forma ochrony lęgowisk

10. Aktywna ochrona mew i rybitw na Wiśle Środkowej – po co stosujemy inkubatory i drewniane atrapy jaj

11. Aktywna ochrona mew i rybitw na Wiśle Środkowej – zwiększanie różnorodności genetycznej w koloniach

12. Aktywna ochrona mew i rybitw na Wiśle Środkowej – jak poprawić siedlisko gniazdowania – wypas kontrolowany i selektywna wycinka podrostu na wyspach

13. Aktywna ochrona mew i rybitw na Wiśle Środkowej – metody neutralizowania masowego wyroju meszek

14. Aktywna ochrona mew i rybitw na Wiśle Środkowej – na czym polega ocena bieżących efektów ekologicznych działań

15. Podsumowanie zajęć

Literatura:

1 Williams D.R., Pople R.G., Showler D.A., Dicks L.V., Child M.F., zu Ermgassen E.K.H.J., Sutherland W.J. 2013. Bird Conservation: Global evidence for the effects of interventions. Exeter, Pelagic Publishing.

2. Perrins C.M., Lebreton J.D., Hirons G.J.M. 1991. Bird Population Studies. Relevance to Conservation and management. Oxford University Press.

3. W. J. Sutherland, I. Newton, R. Green. 2004. Bird Ecology and Conservation: A Handbook of Techniques. Oxford UP

Literatura uzupełniająca:

Artykuły w języku angielskim dotyczące czynnej ochrony gatunkowej, w tym stosowanych metod, efektywności i uwarunkowań prowadzonych działań

Efekty kształcenia i opis ECTS:

a) Efekty kształcenia

1. Wiedza:

EK 1 - Student rozumie i wyjaśnia związki między ekologią, zachowaniem się zwierząt i metodami czynnej ochrony gatunków i siedlisk; potrafi wyjaśnić znaczenie i uwarunkowania aktywnych zabiegów ochronnych dla statusu gatunku i długoterminowej strategii planowania jego ochrony; student zna zasady etyczne i regulacje dotyczące prawnej i czynnej ochrony przyrody w Polsce

EK 2 - Student zna główne kategorie pojęciowe i terminologię z obszaru nauk przyrodniczych, w szczególności ochrony przyrody; zna metody czynnej ochrony gatunkowej zwierząt, zwłaszcza te dotyczące lęgowych ptaków siewkowych;

EK 3 - Student identyfikuje i analizuje realne i potencjalne zagrożenia dla zwierząt mających podlegać czynnej ochronie

2. Umiejętności

EK 4 - Student student korzysta z literatury, Internetu i innych informacji źródłowych w sposób krytyczny; sporządza proste raporty na podstawia zebranych danych; student użytkuje komputer w zakresie koniecznym do przygotowania analiz i prezentacji uzyskanych wyników; Student posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej i wizualnej; student interpretuje tekst naukowy; potrafi pracować w zespole, posiada umiejętność krytycznej i kreatywnej oceny oraz weryfikacji przedstawianych prezentacji

EK 5 - Student wykonuje i opisuje proste zadania badawcze w terenie indywidualnie i zespołowo; student potrafi określić zagrożenia środowiskowe,

EK 6 - Student stawia poprawne hipotezy dotyczące przyczyn obserwowanych zjawisk; student potrafi wybrać i zastosować poznane techniki czynnej ochrony do ochrony wybranego gatunku

3. Kompetencje:

EK 7 - Student doskonali swoje umiejętności zawodowe w pracy terenowej; dba o rzetelność i wiarygodność swojej pracy; student jest odpowiedzialny, w sposób etyczny podchodzi do chronionego gatunku, stosuje się do zasad obowiązujących na zajęciach również w zakresie bezpieczeństwa pracy w terenie

EK 8 - Student podejmując pracę w terenie a także przygotowując prezentację multimedialną wykazuje inicjatywę i samodzielność; efektywnie pracuje w zespole

b) Opis ECTS

Aktywność studenta liczba godzin/nakład pracy studenta

Udział w części audytoryjnej 5

Przygotowanie do części terenowej 10

Udział w części terenowej 30

Studiowanie literatury do części audytoryjnej 15

Studiowanie literatury do części terenowej 10

Przygotowanie prezentacji 25

Przygotowanie raportu 25

Suma godzin 120 [120/30 = 4]

Liczba ECTS 4

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania

Wiedza (EK 1-3)

Na ocenę 2 (ndst.)

EK 1 - Student nie rozumie i nie potrafi wyjaśnić związków między ekologią, zachowaniem się zwierząt oraz możliwościami i formami czynnej ochrony gatunków i siedlisk ; nie potrafi wyjaśnić znaczenia czynnej ochrony dla zmian statusu gatunku, w kontekście planowania jego ochrony; student nie zna zasad etycznych i regulacji dotyczących prawnej i czynnej ochrony przyrody w Polsce;

EK 2 - Student nie zna głównych kategorii pojęciowych i terminologii z obszaru nauk przyrodniczych, w szczególności ochrony przyrody; Student nie zna metod czynnej ochrony zwierząt i ich siedlisk;

EK 3 student nie identyfikuje oraz nie analizuje realnych i potencjalnych zagrożeń dla zwierząt mających podlegać czynnej ochronie

Na ocenę 3 (dst.)

EK 1 – Student wie, że istnieje związek między ekologią, zachowaniem się zwierząt i możliwościami oraz metodami ochrony, ale nie potrafi podać przykładów; nie potrafi wyjaśnić znaczenia i uwarunkowań czynnych działań ochronnych dla statusu gatunku w kontekście planowania jego ochrony; student zna jedynie fragmentarycznie zasady etyczne i regulacje dotyczące prawnej i czynnej ochrony przyrody w Polsce;

EK 2 - Student zna niektóre metody czynnej ochrony gatunkowej i siedlisk; nie potrafi przytoczyć przykładów ich zastosowania;

EK 3 - Student ma trudności z identyfikacją i analizą realnych i potencjalnych zagrożeń dla zwierząt mających podlegać czynnej ochronie.

Na ocenę 4 (db.)

EK 1 - Student wie, że istnieje związek między ekologią, zachowaniem się zwierząt i możliwościami oraz uwarunkowaniami metod ochrony; potrafi wyjaśnić znaczenie działań ochronnych dla zmian statutu gatunku w kontekście planowania strategii jego ochrony, ale nie potrafi podać przykładów takich zależności z literatury; student zna zasady etyczne i większość regulacji dotyczących prawnej i czynnej ochrony przyrody w Polsce

EK 2 – Student zna większość kategorii pojęciowych i terminologię z obszaru nauk przyrodniczych; Student zna większość metod czynnej ochrony gatunkowej wybranych grup zwierząt i potrafi przytoczyć przykłady ich zastosowania;

EK 3 - Student zazwyczaj nie ma trudności z identyfikacją i analizą realnych i potencjalnych zagrożeń dla zwierząt mających podlegać czynnej ochronie

Na ocenę 5 (bdb.)

EK 1 – Student doskonale rozumie i wyjaśnia relacje między ekologią, zachowaniem się zwierząt oraz możliwościami i uwarunkowaniami metod czynnej ochrony; potrafi wnikliwie wyjaśnić znaczenie działań ochronnych dla zmian statusu gatunku w kontekście planowania strategii jego ochrony oraz podać przykłady z literatury takich relacji; student bardzo dobrze zna zasady etyczne i regulacje dotyczące prawnej i czynnej ochrony przyrody w Polsce;

EK 2 - Student zna kategorie pojęciowych i terminologię z obszaru nauk przyrodniczych, w szczególności ochrony przyrody; Student bardzo dobrze zna metody czynnych zabiegów ochronnych dla wybranych grup zwierząt; potrafi podać wiele przykładów;

EK 3 - Student bardzo dobrze identyfikuje i analizuje realne i potencjalne zagrożenia dla zwierząt mających podlegać czynnej ochronie

Umiejętności (EK 4-6)

Na ocenę 2 (ndst.):

EK 4 – Student bezkrytycznie korzysta z literatury, Internetu i innych informacji źródłowych na zadany temat; student nie potrafi wykorzystać komputera w zakresie koniecznym do przygotowania analiz i prezentacji uzyskanych wyników; nie potrafi sporządzić prostego raportu na podstawie zebranych danych; Student nie umie przygotować wystąpienia ustnego z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej, korzysta z niesprawdzonych źródeł, tekst omawianego artykułu jest niepoprawnie przetłumaczony; student nie potrafi właściwie zinterpretować tekstu naukowego, nie potrafi pracować w zespole, nie posiada umiejętności krytycznej i kreatywnej oceny oaz weryfikacji przedstawianych prezentacji;

EK 5 - Student nie potrafi wykonać i opisać prostych zadań badawczych indywidualnie (zespołowo); nie potrafi określić zagrożeń środowiskowych,

EK 6 – Student nie potrafi stawiać poprawnych hipotez dotyczących przyczyn obserwowanych zjawisk; student nie potrafi wybrać i zastosować właściwych zabiegów czynnej ochrony do ochrony wybranego gatunku

Na ocenę 3 (dst.):

EK 4 – Student często bezkrytycznie korzysta z literatury, Internetu i innych informacji źródłowych na zadany temat; ma trudności z wykorzystaniem komputera w zakresie koniecznym do przygotowania analiz i prezentacji uzyskanych wyników; Student poprawnie sporządza proste raporty na podstawia zebranych danych, nie potrafi jednak wyciągnąć prawidłowych wniosków, a strona graficzna raportu pozostawia wiele do życzenia; Student poprawnie przygotowuje wystąpienie ustne z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej, ma jednak problemy z tłumaczeniem naukowych tekstów w języku angielskim oraz wybraniem ważnego dla prezentacji materiału; student ma trudności z poprawną interpretacją tekstu naukowego, nie posiada umiejętności krytycznej i kreatywnej oceny oaz weryfikacji przedstawianych prezentacji, nie zawsze dobrze współpracuje w zespole

EK 5 - Student potrafi poprawnie wykonać indywidualnie i zespołowo proste zadania badawcze, ale ma problem z prawidłowym ich opisaniem; student ma trudności z realną oceną zagrożeń środowiskowych

EK 6 – Student ma problem z postawieniem poprawnych hipotez dotyczących przyczyn obserwowanych zjawisk; student w większości sytuacji nie potrafi wybrać i zastosować właściwych zabiegów czynnej ochrony do ochrony wybranego gatunku

Na ocenę 4 (db.):

EK 4 – Student czasami bezkrytycznie korzysta z literatury, Internetu i innych informacji źródłowych na zadany temat; nie wykorzystuje w pełni komputera w do przygotowania analiz i prezentacji uzyskanych wyników; Student sporządza proste raporty na podstawia zebranych danych; wyciąga prawidłowe wnioski, ale strona graficzna raportu jest uboga; Student dobrze przygotuje wystąpienia ustne z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej, prezentacja zawiera jednak błędy lub nie wykorzystuje wszystkich ważnych informacji zawartych w omawianych artykułach; student zazwyczaj nie ma trudności z poprawną interpretacją tekstu naukowego, nie zawsze jednak jest w stanie dokonać kreatywnej oceny i weryfikacji przedstawianych prezentacji

EK 5 - Student dobrze wykonuje i opisuje proste zadania badawcze indywidualnie (zespołowo); student potrafi określić zagrożenia środowiskowe

EK 6 – Student zazwyczaj stawia poprawne hipotezy dotyczące przyczyn obserwowanych zjawisk, ale nie zawsze potrafi wybrać i zastosować poznane techniki czynnej ochrony do ochrony wybranego gatunku

Na ocenę 5 (bdb.):

EK 4 - Student korzysta zawsze w sposób krytyczny z literatury, Internetu i innych informacji źródłowych; w pełni wykorzystuje komputer do przygotowania analiz i prezentacji uzyskanych wyników; Student sporządza proste raporty na podstawia zebranych danych; kreatywnie interpretuje wyniki i wyciąga prawidłowe wnioski , w pełni wykorzystując stronę graficzną (tabele i ryciny) do przedstawiania wyników; Student przygotowuje spójne i dobrze zaplanowane wystąpienie ustne z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej i wizualnej. Prezentacja zawiera wszystkie istotne informacje zawarte w przeczytanych artykułach, a artykuły są przetłumaczone bezbłędnie; nie ma żadnych trudności z poprawną interpretacją tekstu naukowego, potrafi tez dokonać kreatywnej oceny prezentacji przedstawianych przez inne osoby.

EK 5 - Student doskonale wykonuje i opisuje proste zadania badawcze indywidualnie i zespołowo; student bez problemów definiuje zagrożenia środowiskowe;

EK 6 - Student stawia poprawne hipotezy dotyczące przyczyn obserwowanych zjawisk, zawsze potrafi wybrać i zastosować poznane techniki czynnej ochrony do ochrony wybranego gatunku

Kompetencje (EK 7-8)

Na ocenę 2 (ndst.)

EK 7 - Student nie dba o rzetelność w pracy w terenie oraz wiarygodność uzyskanych wyników, jest bezkrytyczny w stosunku do informacji uzyskiwanych z literatury i Internetu, nie bierze udziału w dyskusji; student jest nieodpowiedzialny, w sposób nieetyczny podchodzi do chronionego gatunku, nie stosuje się do zasad obowiązujących na zajęciach również w zakresie bezpieczeństwa pracy w terenie

EK 8 - Student podczas pracy w terenie a także w trakcie przygotowania prezentacji multimedialnej nie wykazuje inicjatywy i samodzielności; nie potrafi pracować w zespole;

Na ocenę 3 (dst.):

EK 7 - Student jedynie w niewielkim stopniu dba o rzetelność w pracy w terenie oraz wiarygodność uzyskanych wyników, często jest bezkrytyczny w stosunku do informacji uzyskiwanych z literatury i Internetu, zazwyczaj nie bierze udziału w dyskusji; etyczne podejście do chronionego gatunku nie jest dla studenta priorytetowe, regularnie nie stosuje się do zasad obowiązujących na zajęciach również w zakresie bezpieczeństwa pracy w terenie

EK 8 - Student podczas pracy w terenie a także w trakcie przygotowanie prezentacji multimedialnej stara się wykazywać inicjatywę i samodzielność; nie potrafi pracować w zespole

Na ocenę 4 (db.):

EK 7 - Student stara się cały czas doskonalić swoje umiejętności zawodowe w pracy terenowej; dba o rzetelność i wiarygodność swojej pracy; student zazwyczaj zachowuje krytycyzm w stosunku do informacji uzyskiwanych z literatury i Internetu, nie zawsze jednak jest kreatywny w poszukiwaniu literatury do zadanego tematu; student jest odpowiedzialny, w sposób etyczny podchodzi do chronionego gatunku, zazwyczaj stosuje się do zasad obowiązujących na zajęciach również w zakresie bezpieczeństwa pracy w terenie

EK 8 - Student podczas pracy w terenie a także w trakcie przygotowania prezentacji multimedialnej zazwyczaj wykazuje się samodzielnością i inicjatywą, stara się pracować zespołowo jeśli to konieczne;

Na ocenę 5 (bdb.):

EK 7 - Student aktywnie doskonali swoje umiejętności zawodowe w pracy terenowej; jest rzetelny i wiarygodny w swojej pracy terenowej; student zawsze zachowuje krytycyzm w stosunku do informacji uzyskiwanych z literatury i Internetu, kreatywnie poszukuje literatury do zadanego tematu; student jest odpowiedzialny, zawsze w sposób etyczny podchodzi do chronionego gatunku i stosuje się do wszystkich zasad obowiązujących na zajęciach, nie wyłączając dotyczących bezpieczeństwa pracy w terenie

EK 8 - Student podczas pracy w terenie a także przygotowania prezentacji multimedialnej wykazuje się samodzielnością i inicjatywą, potrafi pracować w zespole.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Bukaciński
Prowadzący grup: Arkadiusz Buczyński, Dariusz Bukaciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza pojęcie czynnej (aktywnej) ochrony gatunku, przedstawia sposoby planowania takiej formy ochrony, prezentuje też potencjalne źródła finansowania. Zapoznaje z wykorzystaniem różnych działań w terenie do aktywnej ochrony zwierząt na przykładzie kolonijnych gatunków ptaków, gnieżdżących się na wyspach wiślanych. Prezentuje efektywność różnych metod w zależności od gatunku i rodzaju zagrożenia. Pozwala poznać techniki, które mogą być przydatne do prowadzenia działań ochronnych gatunku i siedlisk. Zapoznaje z etycznymi i prawnymi aspektami pracy ze zwierzętami w terenie; Zapoznaje z zagrożeniami związanymi z pracą w terenie i zasadami zachowania bezpieczeństwa w takiej pracy

Na przełomie maja i czerwca (w zależności od zaawansowania sezonu rozrodczego ptaków oraz stanu wody) tygodniowy wyjazd w teren do stacji terenowej UKSW we Wróblach k/Maciejowic (wyspy na Wiśle Środkowej) + 1-2 spotkania organizacyjne przed wyjazdem na MSTeams.

Pełny opis:

1. Organizacja zajęć. Co to jest aktywna ochrona gatunku? Dlaczego chronimy w Polsce gatunki ptaków gnieżdżących się na ziemi?

2. Techniki pracy w terenie – zagadnienia etyczne i prawne

3. Techniki badań terenowych – bezpieczeństwo pracy w terenie

4. W jaki sposób planujemy aktywne działania ochronne

5. Przykłady aktywnych działań ochronnych na różnych gatunkach

6. Sposoby finansowania działań aktywnej ochrony gatunku – skąd wziąć fundusze

7. Aktywna ochrona mew i rybitw na Wiśle Środkowej – zagrożenia środowiskowe, populacyjne i związane z działalnością człowieka

8. Aktywna ochrona mew i rybitw na Wiśle Środkowej – metody redukcji liczebności i aktywności norki amerykańskiej i lisa

9. Aktywna ochrona mew i rybitw na Wiśle Środkowej – neutralizacja ssaków drapieżnych jako forma ochrony lęgowisk

10. Aktywna ochrona mew i rybitw na Wiśle Środkowej – po co stosujemy inkubatory i drewniane atrapy jaj

11. Aktywna ochrona mew i rybitw na Wiśle Środkowej – zwiększanie różnorodności genetycznej w koloniach

12. Aktywna ochrona mew i rybitw na Wiśle Środkowej – jak poprawić siedlisko gniazdowania – wypas kontrolowany i selektywna wycinka podrostu na wyspach

13. Aktywna ochrona mew i rybitw na Wiśle Środkowej – metody neutralizowania masowego wyroju meszek

14. Aktywna ochrona mew i rybitw na Wiśle Środkowej – na czym polega ocena bieżących efektów ekologicznych działań

15. Podsumowanie zajęć

Literatura:

1 Williams D.R., Pople R.G., Showler D.A., Dicks L.V., Child M.F., zu Ermgassen E.K.H.J., Sutherland W.J. 2013. Bird Conservation: Global evidence for the effects of interventions. Exeter, Pelagic Publishing.

2. Perrins C.M., Lebreton J.D., Hirons G.J.M. 1991. Bird Population Studies. Relevance to Conservation and management. Oxford University Press.

3. W. J. Sutherland, I. Newton, R. Green. 2004. Bird Ecology and Conservation: A Handbook of Techniques. Oxford UP

Literatura uzupełniająca:

Artykuły w języku angielskim dotyczące czynnej ochrony gatunkowej, w tym stosowanych metod, efektywności i uwarunkowań prowadzonych działań

Wymagania wstępne:

znajomość podstaw biologii, ekologii i ochrony zwierząt, bierna znajomość języka angielskiego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Bukaciński
Prowadzący grup: Arkadiusz Buczyński, Dariusz Bukaciński
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=40292
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Aktywność studenta liczba godzin/nakład pracy studenta

Udział w części audytoryjnej 5

Przygotowanie do części terenowej 10

Udział w części terenowej 30

Studiowanie literatury do części audytoryjnej 15

Studiowanie literatury do części terenowej 10

Przygotowanie prezentacji 25

Przygotowanie raportu 25

Suma godzin 120 [120/30 = 4]

Liczba ECTS 4

Typ przedmiotu:

fakultatywny ograniczonego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza pojęcie czynnej (aktywnej) ochrony gatunku, przedstawia sposoby planowania takiej formy ochrony, prezentuje też potencjalne źródła finansowania. Zapoznaje z wykorzystaniem różnych działań w terenie do aktywnej ochrony zwierząt na przykładzie kolonijnych gatunków ptaków, gnieżdżących się na wyspach wiślanych. Prezentuje efektywność różnych metod w zależności od gatunku i rodzaju zagrożenia. Pozwala poznać techniki, które mogą być przydatne do prowadzenia działań ochronnych gatunku i siedlisk. Zapoznaje z etycznymi i prawnymi aspektami pracy ze zwierzętami w terenie; Zapoznaje z zagrożeniami związanymi z pracą w terenie i zasadami zachowania bezpieczeństwa w takiej pracy

Na przełomie maja i czerwca (w zależności od zaawansowania sezonu rozrodczego ptaków oraz stanu wody) tygodniowy wyjazd w teren do stacji terenowej UKSW we Wróblach k/Maciejowic (wyspy na Wiśle Środkowej) + 1-2 spotkania organizacyjne przed wyjazdem na MSTeams.

Pełny opis:

1. Organizacja zajęć. Co to jest aktywna ochrona gatunku? Dlaczego chronimy w Polsce gatunki ptaków gnieżdżących się na ziemi?

2. Techniki pracy w terenie – zagadnienia etyczne i prawne

3. Techniki badań terenowych – bezpieczeństwo pracy w terenie

4. W jaki sposób planujemy aktywne działania ochronne

5. Przykłady aktywnych działań ochronnych na różnych gatunkach

6. Sposoby finansowania działań aktywnej ochrony gatunku – skąd wziąć fundusze

7. Aktywna ochrona mew i rybitw na Wiśle Środkowej – zagrożenia środowiskowe, populacyjne i związane z działalnością człowieka

8. Aktywna ochrona mew i rybitw na Wiśle Środkowej – metody redukcji liczebności i aktywności norki amerykańskiej i lisa

9. Aktywna ochrona mew i rybitw na Wiśle Środkowej – neutralizacja ssaków drapieżnych jako forma ochrony lęgowisk

10. Aktywna ochrona mew i rybitw na Wiśle Środkowej – po co stosujemy inkubatory i drewniane atrapy jaj

11. Aktywna ochrona mew i rybitw na Wiśle Środkowej – zwiększanie różnorodności genetycznej w koloniach

12. Aktywna ochrona mew i rybitw na Wiśle Środkowej – jak poprawić siedlisko gniazdowania – wypas kontrolowany i selektywna wycinka podrostu na wyspach

13. Aktywna ochrona mew i rybitw na Wiśle Środkowej – metody neutralizowania masowego wyroju meszek

14. Aktywna ochrona mew i rybitw na Wiśle Środkowej – na czym polega ocena bieżących efektów ekologicznych działań

15. Podsumowanie zajęć

Literatura:

1 Williams D.R., Pople R.G., Showler D.A., Dicks L.V., Child M.F., zu Ermgassen E.K.H.J., Sutherland W.J. 2013. Bird Conservation: Global evidence for the effects of interventions. Exeter, Pelagic Publishing.

2. Perrins C.M., Lebreton J.D., Hirons G.J.M. 1991. Bird Population Studies. Relevance to Conservation and management. Oxford University Press.

3. W. J. Sutherland, I. Newton, R. Green. 2004. Bird Ecology and Conservation: A Handbook of Techniques. Oxford UP

Literatura uzupełniająca:

Artykuły w języku angielskim dotyczące czynnej ochrony gatunkowej, w tym stosowanych metod, efektywności i uwarunkowań prowadzonych działań

Wymagania wstępne:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)