Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biochemia 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-BCH1
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biochemia 1
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku Ochrony Środowiska MONITORING
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac8df0adfc7c74f7886b5df47677875d9%40thread.tacv2/conversations?groupId=f689ac4d-3983-4086-8117-8a5afe573a69&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki biologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB1_W10

OB1_W13

OB1_U05

OB1_K07

Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza biologiczna.

Skrócony opis:

Biochemia nauka badająca przemiany chemiczne i energetyczne procesów życiowych przebiegających w żywej komórce i mające znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania wszystkich organizmów żywych. Zajmuje się nie tylko badaniem mechanizmu reakcji chemicznych zachodzących w komórce, ale także sposobami gromadzenia, magazynowani i użytkowania energii w procesach jej wymagających.

Zostaną omówione wszystkie substancje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu np. białka czy kwasy nukleinowe. Omówiona zostanie funkcja i znaczenie różnych cząsteczek w przemianach biochemicznych mających zapewnić prawidłowe funkcjonowanie organizmu oraz przedstawione zostaną przykładowe, najistotniejsze szlaki metaboliczne z uwzględnieniem ich umiejscowienia w komórce.

Pełny opis:

Wykłady obejmujące następujące zagadnienia:

1.Omówienie znaczenia przemian biochemicznych dla organizmów żywych.

2.Omówienie budowy, klasyfikacji i znaczenia dla organizmu aminokwasów i białek.

3.Omówienie budowy, klasyfikacji i znaczenia dla organizmu enzymów.

4.Omówienie budowy, klasyfikacji i znaczenia dla organizmu witamin rozpuszczalnych w wodzie i koenzymów.

5.Omówienie budowy, klasyfikacji i znaczenia dla organizmu witamin rozpuszczalnych w tłuszczach.

6.Omówienie budowy, klasyfikacji i znaczenia dla organizmu cukrów prostych.

7.Omówienie budowy, klasyfikacji i znaczenia dla organizmu cukrów złożonych.

8.Omówienie znaczenia kwasów nukleinowych dla życia komórek.

9.Omówienie przemiany aminokwasów i białek.

10.Omówienie zjawiska utleniania biologicznego i jego roli w organizmie.

11.Omówienie cyklu kwasów trójkarboksylowych i jego znaczenie dla organizmu.

12.Omówienie zjawiska powstawania energii komórkowej i korzyści wynikające z tego wynikających.

13.Omówienie budowy, klasyfikacji i znaczenia dla organizmu tłuszczowców.

14.Omówienie metabolizmu tłuszczowców i cukrów oraz ich wzajemnego powiązania.

15.Omówienie co to są hormony i ich roli w funkcjonowaniu organizmu.

16.Omówienie procesu fotosyntezy i jego znaczenie dla organizmów.

Literatura:

1. Podstawy biochemii – J. Kączkowski, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2012.

2. Biochemia - J. M. Berg, L. Stryer, J. L. Tymoczko, G. J. Gatto, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2018.

3. Biochemia kręgowców – W. Miniakowski, S. Weidnera, PWN, Warszawa 2005

Biochemia. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych – E. Bańkowski, Urban & Partnerzy, Wrocław 2010.

4. Przewodnik po terminologii. Toksykologia, bezpieczeństwo żywności, zdrowie publiczne, ocena ryzyka – K. Góralczyk, G. Kostka, J.K. Ludwicki, P. Struciński, NIZP-PZH, Warszawa 2013.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student ma rozszerzoną wiedzę na temat problematyki związanej z przemianą materii i energii w organizmie, podstawowych szlaków metabolicznych człowieka i budowy komórki.

Student ma rozszerzoną wiedzę na temat efektów zdrowotnych w przypadku niedoborów niektórych składników.

Student ma wiedzę na temat podstawowego funkcjonowania organizmu ludzkiego.

Student potrafi samodzielnie określić i wymienić składniki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu i jaka dziedzina nauki się tym zajmuje.

Student rozumie potrzebę samokształcenia w zakresie funkcjonowania organizmu człowieka i od czego ten proces zależy.

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w wykładzie: 30 godz.

przygotowanie do egzaminu: 30-60 godz.

Suma godzin (średnio): 60 [60/30(25)=2]

Liczba ECTS: 2

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin testowy z możliwością pytań otwartych.

Zaliczenie 51 - 60% w zależności od frekwencji, każdy następny przedział 10% to coraz lepsza ocena.

Przy uzyskaniu wyniku na progu zaliczenia lub przy kolejnych progach dla poszczególnych ocen będzie również brana pod uwagę frekwencja i aktywność na wykładach.

Dopuszczalne są jedynie 2 nieobecności w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Góralczyk
Prowadzący grup: Katarzyna Góralczyk
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3axQPY_s6UxxmOMEdpqV-Q7MAIqAyNRvM4ODHNVDBIA0c1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=138eace8-a2a3-4003-a3e2-fcac26674123&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Biochemia jest to nauka badająca przemiany biochemiczne i energetyczne procesów życiowych przebiegających w żywej komórce i mające znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania wszystkich organizmów żywych. Zajmuje się nie tylko badaniem mechanizmów reakcji chemicznych zachodzących w żywych komórkach organizmów, ale także przemianami energii i ich wydajnością, sposobami gromadzenia, magazynowani i użytkowania energii w różnych procesach jej wymagających.

Pełny opis:

1.Znaczenie przemian biochemicznych dla organizmów żywych.

2.Budowa, klasyfikacja i znaczenie dla organizmu aminokwasów i białek.

3.Budowa, klasyfikacja i znaczenie dla organizmu enzymów.

4.Budowa, klasyfikacja i znaczenie dla organizmu witamin rozpuszczalnych w wodzie i koenzymów.

5.Budowa, klasyfikacja i znaczenie dla organizmu witamin rozpuszczalnych w tłuszczach.

6.Budowa, klasyfikacja i znaczenie dla organizmu cukrów prostych.

7.Budowa, klasyfikacja i znaczenie dla organizmu cukrów złożonych.

8.Kwasy nukleinowe i ich znaczenie dla życia komórek.

9.Przemiany aminokwasów i białek.

10.Zjawisko utleniania biologicznego i jego roli w organizmie.

11.Cykl kwasów trójkarboksylowych i jego znaczenie dla organizmu.

12.Powstawania energii komórkowej i korzyści wynikające z tego zjawiska.

13.Budowa, klasyfikacja i znaczenie dla organizmu tłuszczowców.

14.Metabolizm tłuszczowców i cukrów oraz ich wzajemne powiązania.

15.Co to są hormony i i ich rola w funkcjonowaniu organizmu.

16.Proces fotosyntezy i jego znaczenie dla organizmów.

Literatura:

1. Podstawy biochemii – J. Kączkowski, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2012.

2. Biochemia - J. M. Berg, L. Stryer, J. L. Tymoczko, G. J. Gatto, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2018.

3. Biochemia kręgowców – W. Miniakowski, S. Weidnera, PWN, Warszawa 2005

Biochemia. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych – E. Bańkowski, Urban & Partnerzy, Wrocław 2010.

4. Przewodnik po terminologii. Toksykologia, bezpieczeństwo żywności, zdrowie publiczne, ocena ryzyka – K. Góralczyk, G. Kostka, J.K. Ludwicki, P. Struciński, NIZP-PZH, Warszawa 2013.

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza na temat różnych reakcji i wiązań chemicznych, a także na temat budowy komórki i funkcjonowania organizmów żywych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Góralczyk
Prowadzący grup: Katarzyna Góralczyk
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3axQPY_s6UxxmOMEdpqV-Q7MAIqAyNRvM4ODHNVDBIA0c1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=138eace8-a2a3-4003-a3e2-fcac26674123&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Biochemia jest to nauka badająca przemiany biochemiczne i energetyczne procesów życiowych przebiegających w żywej komórce i mające znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania wszystkich organizmów żywych. Zajmuje się nie tylko badaniem mechanizmów reakcji chemicznych zachodzących w żywych komórkach organizmów, ale także przemianami energii i ich wydajnością, sposobami gromadzenia, magazynowani i użytkowania energii w różnych procesach jej wymagających.

Pełny opis:

1.Znaczenie przemian biochemicznych dla organizmów żywych.

2.Budowa, klasyfikacja i znaczenie dla organizmu aminokwasów i białek.

3.Budowa, klasyfikacja i znaczenie dla organizmu enzymów.

4.Budowa, klasyfikacja i znaczenie dla organizmu witamin rozpuszczalnych w wodzie i koenzymów.

5.Budowa, klasyfikacja i znaczenie dla organizmu witamin rozpuszczalnych w tłuszczach.

6.Budowa, klasyfikacja i znaczenie dla organizmu cukrów prostych.

7.Budowa, klasyfikacja i znaczenie dla organizmu cukrów złożonych.

8.Kwasy nukleinowe i ich znaczenie dla życia komórek.

9.Przemiany aminokwasów i białek.

10.Zjawisko utleniania biologicznego i jego roli w organizmie.

11.Cykl kwasów trójkarboksylowych i jego znaczenie dla organizmu.

12.Powstawania energii komórkowej i korzyści wynikające z tego zjawiska.

13.Budowa, klasyfikacja i znaczenie dla organizmu tłuszczowców.

14.Metabolizm tłuszczowców i cukrów oraz ich wzajemne powiązania.

15.Co to są hormony i i ich rola w funkcjonowaniu organizmu.

16.Proces fotosyntezy i jego znaczenie dla organizmów.

Literatura:

1. Podstawy biochemii – J. Kączkowski, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2012.

2. Biochemia - J. M. Berg, L. Stryer, J. L. Tymoczko, G. J. Gatto, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2018.

3. Biochemia kręgowców – W. Miniakowski, S. Weidnera, PWN, Warszawa 2005

Biochemia. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych – E. Bańkowski, Urban & Partnerzy, Wrocław 2010.

4. Przewodnik po terminologii. Toksykologia, bezpieczeństwo żywności, zdrowie publiczne, ocena ryzyka – K. Góralczyk, G. Kostka, J.K. Ludwicki, P. Struciński, NIZP-PZH, Warszawa 2013.

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza na temat różnych reakcji i wiązań chemicznych, a także na temat budowy komórki i funkcjonowania organizmów żywych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Góralczyk
Prowadzący grup: Katarzyna Góralczyk
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3axQPY_s6UxxmOMEdpqV-Q7MAIqAyNRvM4ODHNVDBIA0c1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=138eace8-a2a3-4003-a3e2-fcac26674123&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Biochemia jest to nauka badająca przemiany biochemiczne i energetyczne procesów życiowych przebiegających w żywej komórce i mające znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania wszystkich organizmów żywych. Zajmuje się nie tylko badaniem mechanizmów reakcji chemicznych zachodzących w żywych komórkach organizmów, ale także przemianami energii i ich wydajnością, sposobami gromadzenia, magazynowani i użytkowania energii w różnych procesach jej wymagających.

Pełny opis:

1.Znaczenie przemian biochemicznych dla organizmów żywych.

2.Budowa, klasyfikacja i znaczenie dla organizmu aminokwasów i białek.

3.Budowa, klasyfikacja i znaczenie dla organizmu enzymów.

4.Budowa, klasyfikacja i znaczenie dla organizmu witamin rozpuszczalnych w wodzie i koenzymów.

5.Budowa, klasyfikacja i znaczenie dla organizmu witamin rozpuszczalnych w tłuszczach.

6.Budowa, klasyfikacja i znaczenie dla organizmu cukrów prostych.

7.Budowa, klasyfikacja i znaczenie dla organizmu cukrów złożonych.

8.Kwasy nukleinowe i ich znaczenie dla życia komórek.

9.Przemiany aminokwasów i białek.

10.Zjawisko utleniania biologicznego i jego roli w organizmie.

11.Cykl kwasów trójkarboksylowych i jego znaczenie dla organizmu.

12.Powstawania energii komórkowej i korzyści wynikające z tego zjawiska.

13.Budowa, klasyfikacja i znaczenie dla organizmu tłuszczowców.

14.Metabolizm tłuszczowców i cukrów oraz ich wzajemne powiązania.

15.Co to są hormony i i ich rola w funkcjonowaniu organizmu.

16.Proces fotosyntezy i jego znaczenie dla organizmów.

Literatura:

1. Podstawy biochemii – J. Kączkowski, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2012.

2. Biochemia - J. M. Berg, L. Stryer, J. L. Tymoczko, G. J. Gatto, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2018.

3. Biochemia kręgowców – W. Miniakowski, S. Weidnera, PWN, Warszawa 2005

Biochemia. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych – E. Bańkowski, Urban & Partnerzy, Wrocław 2010.

4. Przewodnik po terminologii. Toksykologia, bezpieczeństwo żywności, zdrowie publiczne, ocena ryzyka – K. Góralczyk, G. Kostka, J.K. Ludwicki, P. Struciński, NIZP-PZH, Warszawa 2013.

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza na temat różnych reakcji i wiązań chemicznych, a także na temat budowy komórki i funkcjonowania organizmów żywych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)