Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologia 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-BIO2
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologia 2
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku Ochrony Środowiska
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki biologiczne

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB1_W01

OB1_W05

OB1_W08

OB1_U07

OB1_U08

OB1_U09

OB1_K03

OB1_K04

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne: wiedza biologiczna na poziomie szkoły średniej

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany

Cele przedmiotu: Nauka przygotowywania prostych preparatów, samodzielnej obserwacji, analizowania i opisywania widzianego obrazu bądź eksponatu w celu lepszego zrozumienia budowy oraz funkcjonowania różnych organizmów ze świata roślin oraz zwierząt, odróżniania cech ogólnych od szczegółowych, ujmowania podobieństw i różnic, dopełnienie i utrwalenie poznawanych treści biologicznych.

Pełny opis:

Tematyka ćwiczeń:

1.Budowa i zasady działania mikroskopu świetlnego i mikroskopu stereoskopowego. Porównanie Procaryota i Eucaryota. Budowa komórki roślinnej i zwierzęcej (organelle komórkowe i ich funkcje). Podział komórek: mitoza i mejoza.

2.Budowa komórki roślinnej (organelle i ich funkcje). Ściana komórkowa i jej modyfikacje. Substancje zapasowe. Budowa i właściwości błon cytoplazmatycznych. Substancje zapasowe. Plazmoliza i deplazmoliza.

3.Budowa i funkcje tkanek roślinnych.

4.Pierwotna i wtórna budowa korzenia i łodygi. Modyfikacje korzeni i pędów (rośliny jednoliścienne i dwuliścienne)

5.Morfologia i anatomia liścia (igła sosny, rośliny jednoliścienne i dwuliścienne). Modyfikacje liści.

6.Charakterystyka mszaków, paprotniki i roślin nagozalążkowych Cykle życiowe i budowa wybranych przedstawicieli.

7.Rośliny okrytozalążkowe i ich cykl życiowy. Rodzaje kwiatów, kwiatostanów i owoców.

8.Charakterystyka komórki zwierzęcej. Elementy budowy zewnętrznej i wewnętrznej pierwotniaków, gąbek i parzydełkowców.

9.Charakterystyka ogólna, elementy budowy zewnętrznej i wewnętrznej płazińców (wirki, przywry, tasiemce) oraz obleńców (wrotki i nicienie). Cykle życiowe niektórych płazińców i obleńców.

10.Charakterystyka ogólna, elementy budowy zewnętrznej i wewnętrznej pierścienic (wieloszczety, skąposzczety i pijawki) oraz mięczaków (ślimaki, małże i głowonogi)

11.Charakterystyka ogólna, budowa zewnętrzna i wewnętrzna stawonogów (skorupiaki, pajęczaki)

12. Charakterystyka ogólna, budowa zewnętrzna i wewnętrzna stawonogów (owady)

13.Tkanki zwierzęce – budowa i funkcje.

14.Przegląd głównych grup kręgowców (krągłouste, ryby, płazy). Zróżnicowanie budowy zewnętrznej i wewnętrznej.

15.Przegląd głównych grup kręgowców (gady, ptaki i ssaki). Budowa zewnętrzna i wewnętrzna.

Literatura:

Alberts B., Bray D., Hopkin K., Johnson A., Lewis J., Raff M., Roberts K., Walter P. 2007 - Podstawy biologii komórki - cz. 1 i 2, PWN, Warszawa, 364, 740 str.

Anatomia porównawcza kręgowców - red. Szarski H. 1978 (i inne wyd.)- PWN, Warszawa, 773 str.

Biologia - red. Czubaj A. 1992 (i inne wyd.) - PWRiL, Warszawa, 505 str.

Braune W., Leman A., Taubert H. 1975 - Praktikum z anatomii roślin, PWN Warszawa,

348 str.

Curtis N. 2006 - Ilustrowany słownik biologiczny - Wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 275 str.

Jura Cz. 2004 - Bezkręgowce. Podstawy morfologii funkcjonalnej, systematyki i filogenezy. PWN, Warszawa, 864 str.

Kurczyńska E.U., Borowska-Wkręt D. 2007 - Mikroskopia świetlna w badaniach komórki roślinnej. Ćwiczenia. PWN, Warszawa, 109 str.

Stańczykowska A. 1986 - Zwierzęta bezkręgowe naszych wód. WSiP Warszawa, 319 str.

Szweykowska A., Szweykowski J. 2004 ( i inne wyd.) - Botanika t. 1 i 2. PWN, Warszawa 343, 638 str.

Hempel-Zawitkowska J. 2007 - Zoologia dla uczelni rolniczych red. , PWN, 396 str.

Internet: b http://biodidac.bio.uottawa.ca

Internet: c http://www.insectimages.org

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

EK1 - Zna podstawową terminologią biologiczną.

EK2 - Student opisuje i charakteryzuje poziomy organizacja życia od komórki do organizmu.

EK3 - Wyjaśnia zależności pomiędzy anatomią i morfologią organów (roślin i zwierząt) a ich funkcjami.

EK4 - Definiuje podobieństwa i różnice w budowie głównych jednostek taksonomicznych zwierząt i roślin. Odróżnia cechy ogólne od szczegółowych.

EK5 - Wymienia pospolite gatunki krajowej flory i fauny

Umiejętności

EK6 - Student potrafi pracować z mikroskopem optycznym i stereoskopowym, analizując preparaty mikroskopowe - trwałe, tymczasowe i przyżyciowe. Wykonuje samodzielnie preparaty nietrwałe i trwałe przy pomocy różnych technik .

EK7 - Sporządza prawidłową dokumentację graficzną i opisową własnych obserwacji.

EK8 - Porównuje elementy budowy roślin i zwierząt na różnym poziomie organizacji. Analizuje związki pomiędzy budowa a funkcją.

EK9 - Zna zasady pracy z kluczem i posługuje się kluczem do oznaczania zwierząt i roślin do większych jednostek taksonomicznych.

EK10 - Rozpoznaje wybrane taksony zwierząt bezkręgowych i kręgowych oraz pospolite gatunki roślin krajowej fauny i flory.

Kompetencje/Postawy

EK11 - Student jest odpowiedzialny za powierzany sprzęt .

EK12 - Student potrafi pracować indywidualne lub w zespole.

EK13 - Student dba o etyczne zachowanie wobec zwierząt.

EK14 - Student ma świadomość, iż posiadana wiedza biologiczna oraz zdobyte umiejętności to solidna podstawa dla dalszego dokształcania się.

ECTS:

- udział w ćwiczeniach - 30

- przygotowanie teoretyczne do ćwiczeń - 15

- przygotowanie graficznej rejestracji i opisu obrazów widzianych pod mikroskopem lub okazów makroskopowych po każdych ćwiczeniach - 15

- przygotowanie do kolokwiów cząstkowych - 30

SUMA GODZIN 90 [90:30(25) = 3]

LICZBA ECTS - 3

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia:

Kolokwium na ocenę

Wymagania:

Uczęszczanie na zajęcia, przygotowanie teoretyczne do ćwiczeń, prowadzenie w zeszycie dokumentacji graficznej i opisowej praktycznych zadań wykonywanych na ćwiczeniach, zaliczenie kolokwiów cząstkowych lub końcowego.

Na ocenę końcową składa się suma punktów z 4 kolokwiów (max. 40 pkt)+ 1/2 punktów za aktywność + zaliczenie zadań praktycznych (2-3 zadania na każde kolokwium)

zakres punktów:

od 24-27 - ocena dostateczna;

28-30 - dost. plus,

31-34 - dobra,

35-38 - dobra plus,

pow. 39 - ocena bardzo dobra

Jeśli student nie uzyska 24 pkt. pisze kolokwium końcowe z całego materiału.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krassimira Ilieva-Makulec
Prowadzący grup: Krassimira Ilieva-Makulec, Kamil Karaban
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Nauka przygotowywania prostych preparatów, samodzielnej obserwacji, analizowania i opisywania widzianego obrazu bądź eksponatu w celu lepszego zrozumienia budowy oraz funkcjonowania różnych organizmów ze świata roślin oraz zwierząt, odróżniania cech ogólnych od szczegółowych, ujmowania podobieństw i różnic, dopełnienie i utrwalenie poznawanych treści biologicznych

Pełny opis:

Tematyka ćwiczeń:

1.Budowa i zasady działania mikroskopu świetlnego i mikroskopu stereoskopowego. Porównanie Procaryota i Eucaryota. Budowa komórki roślinnej i zwierzęcej (organelle komórkowe i ich funkcje). Podział komórek: mitoza i mejoza.

2.Budowa komórki roślinnej (organelle i ich funkcje). Ściana komórkowa i jej modyfikacje. Substancje zapasowe. Budowa i właściwości błon cytoplazmatycznych. Substancje zapasowe. Plazmoliza i deplazmoliza.

3.Budowa i funkcje tkanek roślinnych.

4.Pierwotna i wtórna budowa korzenia i łodygi. Modyfikacje korzeni i pędów (rośliny jednoliścienne i dwuliścienne)

5.Morfologia i anatomia liścia (igła sosny, rośliny jednoliścienne i dwuliścienne). Modyfikacje liści.

6.Charakterystyka mszaków, paprotniki i roślin nagozalążkowych Cykle życiowe i budowa wybranych przedstawicieli.

7.Rośliny okrytozalążkowe i ich cykl życiowy. Rodzaje kwiatów, kwiatostanów i owoców.

8.Charakterystyka komórki zwierzęcej. Elementy budowy zewnętrznej i wewnętrznej pierwotniaków, gąbek i parzydełkowców.

9.Charakterystyka ogólna, elementy budowy zewnętrznej i wewnętrznej płazińców (wirki, przywry, tasiemce) oraz obleńców (wrotki i nicienie). Cykle życiowe niektórych płazińców i obleńców.

10.Charakterystyka ogólna, elementy budowy zewnętrznej i wewnętrznej pierścienic (wieloszczety, skąposzczety i pijawki) oraz mięczaków (ślimaki, małże i głowonogi)

11.Charakterystyka ogólna, budowa zewnętrzna i wewnętrzna stawonogów (skorupiaki, pajęczaki i owady)

12.Budowa i morfologia funkcjonalna szkarłupni (liliowce, strzykwy, jeżowce, rozgwiazdy, wężowidła) i niższych strunowców (osłonice i bezczaszkowce)

13.Tkanki zwierzęce – budowa i funkcje.

14.Przegląd głównych grup kręgowców (krągłouste, ryby, płazy). Zróżnicowanie budowy zewnętrznej i wewnętrznej.

15.Przegląd głównych grup kręgowców (gady, ptaki i ssaki). Budowa zewnętrzna i wewnętrzna.

Literatura:

Alberts B., Bray D., Hopkin K., Johnson A., Lewis J., Raff M., Roberts K., Walter P. 2007 - Podstawy biologii komórki - cz. 1 i 2, PWN, Warszawa, 364, 740 str.

Anatomia porównawcza kręgowców - red. Szarski H. 1978 (i inne wyd.)- PWN, Warszawa, 773 str.

Biologia - red. Czubaj A. 1992 (i inne wyd.) - PWRiL, Warszawa, 505 str.

Braune W., Leman A., Taubert H. 1975 - Praktikum z anatomii roślin, PWN Warszawa,

348 str.

Curtis N. 2006 - Ilustrowany słownik biologiczny - Wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 275 str.

Jura Cz. 2004 - Bezkręgowce. Podstawy morfologii funkcjonalnej, systematyki i filogenezy. PWN, Warszawa, 864 str.

Kurczyńska E.U., Borowska-Wkręt D. 2007 - Mikroskopia świetlna w badaniach komórki roślinnej. Ćwiczenia. PWN, Warszawa, 109 str.

Stańczykowska A. 1986 - Zwierzęta bezkręgowe naszych wód. WSiP Warszawa, 319 str.

Szweykowska A., Szweykowski J. 2004 ( i inne wyd.) - Botanika t. 1 i 2. PWN, Warszawa 343, 638 str.

Hempel-Zawitkowska J. 2007 - Zoologia dla uczelni rolniczych red. , PWN, 396 str.

Internet: b http://biodidac.bio.uottawa.ca

Internet: c http://www.insectimages.org

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne: wiedza biologiczna na poziomie szkoły średniej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krassimira Ilieva-Makulec
Prowadzący grup: Paweł Boniecki, Krassimira Ilieva-Makulec, Kamil Karaban, Maciej Sierakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS:

- udział w ćwiczeniach - 30

- przygotowanie teoretyczne do ćwiczeń - 15

- przygotowanie graficznej rejestracji i opisu obrazów widzianych pod mikroskopem lub okazów makroskopowych po każdych ćwiczeniach - 15

- przygotowanie do kolokwiów cząstkowych - 30

SUMA GODZIN 90 [90:30(25) = 3]

LICZBA ECTS - 3

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Nauka przygotowywania prostych preparatów, samodzielnej obserwacji, analizowania i opisywania widzianego obrazu bądź eksponatu w celu lepszego zrozumienia budowy oraz funkcjonowania różnych organizmów ze świata roślin oraz zwierząt, odróżniania cech ogólnych od szczegółowych, ujmowania podobieństw i różnic, dopełnienie i utrwalenie poznawanych treści biologicznych

Pełny opis:

Tematyka ćwiczeń:

1.Budowa i zasady działania mikroskopu świetlnego i mikroskopu stereoskopowego. Porównanie Procaryota i Eucaryota. Budowa komórki roślinnej i zwierzęcej (organelle komórkowe i ich funkcje). Podział komórek: mitoza i mejoza.

2.Budowa komórki roślinnej (organelle i ich funkcje). Ściana komórkowa i jej modyfikacje. Substancje zapasowe. Budowa i właściwości błon cytoplazmatycznych. Substancje zapasowe. Plazmoliza i deplazmoliza.

3.Budowa i funkcje tkanek roślinnych.

4.Pierwotna i wtórna budowa korzenia i łodygi. Modyfikacje korzeni i pędów (rośliny jednoliścienne i dwuliścienne)

5.Morfologia i anatomia liścia (igła sosny, rośliny jednoliścienne i dwuliścienne). Modyfikacje liści.

6.Charakterystyka mszaków, paprotniki i roślin nagozalążkowych Cykle życiowe i budowa wybranych przedstawicieli.

7.Rośliny okrytozalążkowe i ich cykl życiowy. Rodzaje kwiatów, kwiatostanów i owoców.

8.Charakterystyka komórki zwierzęcej. Elementy budowy zewnętrznej i wewnętrznej pierwotniaków, gąbek i parzydełkowców.

9.Charakterystyka ogólna, elementy budowy zewnętrznej i wewnętrznej płazińców (wirki, przywry, tasiemce) oraz obleńców (wrotki i nicienie). Cykle życiowe niektórych płazińców i obleńców.

10.Charakterystyka ogólna, elementy budowy zewnętrznej i wewnętrznej pierścienic (wieloszczety, skąposzczety i pijawki) oraz mięczaków (ślimaki, małże i głowonogi)

11.Charakterystyka ogólna, budowa zewnętrzna i wewnętrzna stawonogów (skorupiaki, pajęczaki i owady)

12.Budowa i morfologia funkcjonalna szkarłupni (liliowce, strzykwy, jeżowce, rozgwiazdy, wężowidła) i niższych strunowców (osłonice i bezczaszkowce)

13.Tkanki zwierzęce – budowa i funkcje.

14.Przegląd głównych grup kręgowców (krągłouste, ryby, płazy). Zróżnicowanie budowy zewnętrznej i wewnętrznej.

15.Przegląd głównych grup kręgowców (gady, ptaki i ssaki). Budowa zewnętrzna i wewnętrzna.

Literatura:

Alberts B., Bray D., Hopkin K., Johnson A., Lewis J., Raff M., Roberts K., Walter P. 2007 - Podstawy biologii komórki - cz. 1 i 2, PWN, Warszawa, 364, 740 str.

Anatomia porównawcza kręgowców - red. Szarski H. 1978 (i inne wyd.)- PWN, Warszawa, 773 str.

Biologia - red. Czubaj A. 1992 (i inne wyd.) - PWRiL, Warszawa, 505 str.

Braune W., Leman A., Taubert H. 1975 - Praktikum z anatomii roślin, PWN Warszawa,

348 str.

Curtis N. 2006 - Ilustrowany słownik biologiczny - Wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 275 str.

Jura Cz. 2004 - Bezkręgowce. Podstawy morfologii funkcjonalnej, systematyki i filogenezy. PWN, Warszawa, 864 str.

Kurczyńska E.U., Borowska-Wkręt D. 2007 - Mikroskopia świetlna w badaniach komórki roślinnej. Ćwiczenia. PWN, Warszawa, 109 str.

Stańczykowska A. 1986 - Zwierzęta bezkręgowe naszych wód. WSiP Warszawa, 319 str.

Szweykowska A., Szweykowski J. 2004 ( i inne wyd.) - Botanika t. 1 i 2. PWN, Warszawa 343, 638 str.

Hempel-Zawitkowska J. 2007 - Zoologia dla uczelni rolniczych red. , PWN, 396 str.

Internet: b http://biodidac.bio.uottawa.ca

Internet: c http://www.insectimages.org

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne: wiedza biologiczna na poziomie szkoły średniej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krassimira Ilieva-Makulec
Prowadzący grup: Paweł Boniecki, Arkadiusz Buczyński, Krassimira Ilieva-Makulec, Kamil Karaban
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS:

- udział w ćwiczeniach - 30

- przygotowanie teoretyczne do ćwiczeń - 15

- przygotowanie graficznej rejestracji i opisu obrazów widzianych pod mikroskopem lub okazów makroskopowych po każdych ćwiczeniach - 15

- przygotowanie do kolokwiów cząstkowych - 30

SUMA GODZIN 90 [90:30(25) = 3]

LICZBA ECTS - 3

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Nauka przygotowywania prostych preparatów, samodzielnej obserwacji, analizowania i opisywania widzianego obrazu bądź eksponatu w celu lepszego zrozumienia budowy oraz funkcjonowania różnych organizmów ze świata roślin oraz zwierząt, odróżniania cech ogólnych od szczegółowych, ujmowania podobieństw i różnic, dopełnienie i utrwalenie poznawanych treści biologicznych

Pełny opis:

Tematyka ćwiczeń:

1.Budowa i zasady działania mikroskopu świetlnego i mikroskopu stereoskopowego. Porównanie Procaryota i Eucaryota. Budowa komórki roślinnej i zwierzęcej (organelle komórkowe i ich funkcje). Podział komórek: mitoza i mejoza.

2.Budowa komórki roślinnej (organelle i ich funkcje). Ściana komórkowa i jej modyfikacje. Substancje zapasowe. Budowa i właściwości błon cytoplazmatycznych. Substancje zapasowe. Plazmoliza i deplazmoliza.

3.Budowa i funkcje tkanek roślinnych.

4.Pierwotna i wtórna budowa korzenia i łodygi. Modyfikacje korzeni i pędów (rośliny jednoliścienne i dwuliścienne)

5.Morfologia i anatomia liścia (igła sosny, rośliny jednoliścienne i dwuliścienne). Modyfikacje liści.

6.Charakterystyka mszaków, paprotniki i roślin nagozalążkowych Cykle życiowe i budowa wybranych przedstawicieli.

7.Rośliny okrytozalążkowe i ich cykl życiowy. Rodzaje kwiatów, kwiatostanów i owoców.

8.Charakterystyka komórki zwierzęcej. Elementy budowy zewnętrznej i wewnętrznej pierwotniaków, gąbek i parzydełkowców.

9.Charakterystyka ogólna, elementy budowy zewnętrznej i wewnętrznej płazińców (wirki, przywry, tasiemce) oraz obleńców (wrotki i nicienie). Cykle życiowe niektórych płazińców i obleńców.

10.Charakterystyka ogólna, elementy budowy zewnętrznej i wewnętrznej pierścienic (wieloszczety, skąposzczety i pijawki) oraz mięczaków (ślimaki, małże i głowonogi)

11.Charakterystyka ogólna, budowa zewnętrzna i wewnętrzna stawonogów (skorupiaki, pajęczaki i owady)

12.Budowa i morfologia funkcjonalna szkarłupni (liliowce, strzykwy, jeżowce, rozgwiazdy, wężowidła) i niższych strunowców (osłonice i bezczaszkowce)

13.Tkanki zwierzęce – budowa i funkcje.

14.Przegląd głównych grup kręgowców (krągłouste, ryby, płazy). Zróżnicowanie budowy zewnętrznej i wewnętrznej.

15.Przegląd głównych grup kręgowców (gady, ptaki i ssaki). Budowa zewnętrzna i wewnętrzna.

Literatura:

Alberts B., Bray D., Hopkin K., Johnson A., Lewis J., Raff M., Roberts K., Walter P. 2007 - Podstawy biologii komórki - cz. 1 i 2, PWN, Warszawa, 364, 740 str.

Anatomia porównawcza kręgowców - red. Szarski H. 1978 (i inne wyd.)- PWN, Warszawa, 773 str.

Biologia - red. Czubaj A. 1992 (i inne wyd.) - PWRiL, Warszawa, 505 str.

Braune W., Leman A., Taubert H. 1975 - Praktikum z anatomii roślin, PWN Warszawa,

348 str.

Curtis N. 2006 - Ilustrowany słownik biologiczny - Wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 275 str.

Jura Cz. 2004 - Bezkręgowce. Podstawy morfologii funkcjonalnej, systematyki i filogenezy. PWN, Warszawa, 864 str.

Kurczyńska E.U., Borowska-Wkręt D. 2007 - Mikroskopia świetlna w badaniach komórki roślinnej. Ćwiczenia. PWN, Warszawa, 109 str.

Stańczykowska A. 1986 - Zwierzęta bezkręgowe naszych wód. WSiP Warszawa, 319 str.

Szweykowska A., Szweykowski J. 2004 ( i inne wyd.) - Botanika t. 1 i 2. PWN, Warszawa 343, 638 str.

Hempel-Zawitkowska J. 2007 - Zoologia dla uczelni rolniczych red. , PWN, 396 str.

Internet: b http://biodidac.bio.uottawa.ca

Internet: c http://www.insectimages.org

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne: wiedza biologiczna na poziomie szkoły średniej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)