Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologia i ochrona gleby

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-BOG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Biologia i ochrona gleby
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku studiów II stopnia magisterskich
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB2_W12

OB2_U01

OB2_U09

OB2_U13

OB2_K07

Skrócony opis:

Różnorodność gatunkowa i obfitość występowania organizmów glebowych jest tak duża, że często jest porównywana z biologicznym bogactwem lasów tropikalnych. Ze środowiskiem glebowym, w różnym stopniu powiązani są przedstawiciele wszystkich królestw świata żywego, od grzybów i bakterii począwszy a na roślinach i zwierzętach kończąc. Wielokierunkowe, wzajemne powiązania organizmów, oraz ich udział w przemianach martwej materii organicznej warunkują prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów lądowych. Celem wykładu jest zapoznanie studiujących z całym bogactwem życia gleby ze szczególnym wskazaniem na rolę organizmów w procesach mineralizacji i humifikacji.

Pełny opis:

1.Co to jest gleba i jak powstaje? Czynniki i procesy glebotwórcze.

2.Gleba jako układ trójfazowy. Postacie wody glebowej.

3.Budowa profilu glebowego. Podstawy klasyfikacji gleb. Gleby Polski.

4.Materia organiczna gleby i jej przemiany. Formy i typy próchnicy.

5.Różnorodność organizmów glebowych. Podstawy klasyfikacji edafonu.

6.Bakterie glebowe i ich rola w procesach przemian glebowych.

7.Grzyby glebowe i ich znaczenie w rozkładzie martwej materii organicznej.

8.Klasyfikacja i przegląd przedstawicieli mikrofauny, mezofauny i makrofauny.

9.Rola zooedafonu w procesach mineralizacji i kumulacji próchnicy glebowej.

10.Dżdżownice jako glebowe gatunki inżynierskie.

11.Szczególnie aktywne biologiczne obszary gleby: ryzosfera, drylosfera, myrmekosfera, termitosfera.

12.Przegląd metod oceny liczebności i biomasy zwierząt glebowych.

13.Liczebność podstawowych grup fauny glebowej w wybranych ekosystemach strefy umiarkowanej.

14.Wpływ zabiegów agrotechnicznych na faunę glebową pól uprawnych.

15.Rekultywacja środowiska glebowego. Biologiczne metody remediacji gleb.

Literatura:

1.Dobrzański B. i Zawadzki S. (red.) - Gleboznawstwo, podręcznik dla studentów akademii rolniczych. PWRiL Warszawa 1981, str. 515 (lub inne podręczniki gleboznawstwa ogólnego).

2.Burges A. i Raw F. (red.) - Biologia gleby. PWRiL Warszawa 1971, str. 515.

3.Richards B.N. - Wstęp do ekologii gleby. PWN, Warszawa 1979, str. 325.

4.Górny M. - Zooekologia gleb leśnych. PWRiL Warszawa 1975, str. 310.

5.Górny M. i Grum L. - Metody stosowane w zoologii gleby. PWN Warszawa 1981, str 482.

6.Tyburski J. i Makulec G. (red). - Fauna gleb użytkowanych rolniczo a ich urodzajność. Wyd. UWM, Olsztyn 2013, str. 116.

6.Russel S. - Drobnoustroje a życie gleby. PWN Warszawa 1974, str. 404.

7.Kajak A. - Biologia gleby. Wyd. SGGW Warszawa, 2016, 240 str.

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: wykład informacyjny, tematyczne prezentacje studenckie połączone z dyskusją, wykład powiązany z demonstracją, film dokumentalny.

Podstawą zaliczenia jest przygotowanie przez uczestnika zajęć 1-2 prezentacji na wskazany przez prowadzącego temat, oraz zaliczenie końcowego sprawdzianu obejmującego całość tematyki zajęć. W ocenie prezentacji uwzględnia się klarowność przedstawienia, zgodność z tematem, odpowiednie proporcje tekstu i ilustracji, umiejętność korzystania ze źródeł, referowanie a nie czytanie tekstu w prezentowanych slajdach i in.

Poprawne odpowiedzi na 51-60% pytań w teście sprawdzającym - ocena dst, 61-70% - ocena dobra, 71-100% - ocena bdb, 0 - 50% odpowiedzi poprawnych - ocena ndst.

Dopuszcza się dwie (2) nieusprawiedliwione nieobecności po upływie okresu rejestracji. Usprawiedliwiona nieobecność na więcej niż 5 zajęciach (10 godz.) może również skutkować niezaliczeniem przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Karaban
Prowadzący grup: Kamil Karaban
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aQG3R-LNtydaZl2QHB3KtyEx-YlqCJyqfwFP92DoXWZY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=5bdd9882-c1c3-4d86-b2c1-18ba48893052&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Różnorodność gatunkowa i obfitość występowania organizmów glebowych jest tak duża, że często jest porównywana z biologicznym bogactwem lasów tropikalnych. Ze środowiskiem glebowym, w różnym stopniu powiązani są przedstawiciele wszystkich królestw świata żywego, od grzybów i bakterii począwszy a na roślinach i zwierzętach kończąc. Wielokierunkowe, wzajemne powiązania organizmów, oraz ich udział w przemianach martwej materii organicznej warunkują prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów lądowych. Celem wykładu jest zapoznanie studiujących z całym bogactwem życia gleby ze szczególnym wskazaniem na rolę organizmów w procesach mineralizacji i humifikacji.

Pełny opis:

1.Co to jest gleba i jak powstaje? Czynniki i procesy glebotwórcze.

2.Gleba jako układ trójfazowy. Postacie wody glebowej.

3.Budowa profilu glebowego. Podstawy klasyfikacji gleb. Gleby Polski.

4.Materia organiczna gleby i jej przemiany. Formy i typy próchnicy.

5.Różnorodność organizmów glebowych. Podstawy klasyfikacji edafonu.

6.Bakterie glebowe i ich rola w procesach przemian glebowych.

7.Grzyby glebowe i ich znaczenie w rozkładzie martwej materii organicznej.

8.Klasyfikacja i przegląd przedstawicieli mikrofauny, mezofauny i makrofauny.

9.Rola zooedafonu w procesach mineralizacji i kumulacji próchnicy glebowej.

10.Dżdżownice jako glebowe gatunki inżynierskie.

11.Szczególnie aktywne biologiczne obszary gleby: ryzosfera, drylosfera, myrmekosfera, termitosfera.

12.Przegląd metod oceny liczebności i biomasy zwierząt glebowych.

13.Liczebność podstawowych grup fauny glebowej w wybranych ekosystemach strefy umiarkowanej.

14.Wpływ zabiegów agrotechnicznych na faunę glebową pól uprawnych.

15.Rekultywacja środowiska glebowego. Biologiczne metody remediacji gleb.

Literatura:

1.Dobrzański B. i Zawadzki S. (red.) - Gleboznawstwo, podręcznik dla studentów akademii rolniczych. PWRiL Warszawa 1981, str. 515 (lub inne podręczniki gleboznawstwa ogólnego).

2.Burges A. i Raw F. (red.) - Biologia gleby. PWRiL Warszawa 1971, str. 515.

3.Richards B.N. - Wstęp do ekologii gleby. PWN, Warszawa 1979, str. 325.

4.Górny M. - Zooekologia gleb leśnych. PWRiL Warszawa 1975, str. 310.

5.Górny M. i Grum L. - Metody stosowane w zoologii gleby. PWN Warszawa 1981, str 482.

6.Tyburski J. i Makulec G. (red). - Fauna gleb użytkowanych rolniczo a ich urodzajność. Wyd. UWM, Olsztyn 2013, str. 116.

6.Russel S. - Drobnoustroje a życie gleby. PWN Warszawa 1974, str. 404.

7.Kajak A. - Biologia gleby. Wyd. SGGW Warszawa, 2016, 240 str.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Karaban
Prowadzący grup: Kamil Karaban
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aQG3R-LNtydaZl2QHB3KtyEx-YlqCJyqfwFP92DoXWZY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=5bdd9882-c1c3-4d86-b2c1-18ba48893052&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Różnorodność gatunkowa i obfitość występowania organizmów glebowych jest tak duża, że często jest porównywana z biologicznym bogactwem lasów tropikalnych. Ze środowiskiem glebowym, w różnym stopniu powiązani są przedstawiciele wszystkich królestw świata żywego, od grzybów i bakterii począwszy a na roślinach i zwierzętach kończąc. Wielokierunkowe, wzajemne powiązania organizmów, oraz ich udział w przemianach martwej materii organicznej warunkują prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów lądowych. Celem wykładu jest zapoznanie studiujących z całym bogactwem życia gleby ze szczególnym wskazaniem na rolę organizmów w procesach mineralizacji i humifikacji.

Pełny opis:

1.Co to jest gleba i jak powstaje? Czynniki i procesy glebotwórcze.

2.Gleba jako układ trójfazowy. Postacie wody glebowej.

3.Budowa profilu glebowego. Podstawy klasyfikacji gleb. Gleby Polski.

4.Materia organiczna gleby i jej przemiany. Formy i typy próchnicy.

5.Różnorodność organizmów glebowych. Podstawy klasyfikacji edafonu.

6.Bakterie glebowe i ich rola w procesach przemian glebowych.

7.Grzyby glebowe i ich znaczenie w rozkładzie martwej materii organicznej.

8.Klasyfikacja i przegląd przedstawicieli mikrofauny, mezofauny i makrofauny.

9.Rola zooedafonu w procesach mineralizacji i kumulacji próchnicy glebowej.

10.Dżdżownice jako glebowe gatunki inżynierskie.

11.Szczególnie aktywne biologiczne obszary gleby: ryzosfera, drylosfera, myrmekosfera, termitosfera.

12.Przegląd metod oceny liczebności i biomasy zwierząt glebowych.

13.Liczebność podstawowych grup fauny glebowej w wybranych ekosystemach strefy umiarkowanej.

14.Wpływ zabiegów agrotechnicznych na faunę glebową pól uprawnych.

15.Rekultywacja środowiska glebowego. Biologiczne metody remediacji gleb.

Literatura:

1.Dobrzański B. i Zawadzki S. (red.) - Gleboznawstwo, podręcznik dla studentów akademii rolniczych. PWRiL Warszawa 1981, str. 515 (lub inne podręczniki gleboznawstwa ogólnego).

2.Burges A. i Raw F. (red.) - Biologia gleby. PWRiL Warszawa 1971, str. 515.

3.Richards B.N. - Wstęp do ekologii gleby. PWN, Warszawa 1979, str. 325.

4.Górny M. - Zooekologia gleb leśnych. PWRiL Warszawa 1975, str. 310.

5.Górny M. i Grum L. - Metody stosowane w zoologii gleby. PWN Warszawa 1981, str 482.

6.Tyburski J. i Makulec G. (red). - Fauna gleb użytkowanych rolniczo a ich urodzajność. Wyd. UWM, Olsztyn 2013, str. 116.

6.Russel S. - Drobnoustroje a życie gleby. PWN Warszawa 1974, str. 404.

7.Kajak A. - Biologia gleby. Wyd. SGGW Warszawa, 2016, 240 str.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Karaban
Prowadzący grup: Kamil Karaban
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aQG3R-LNtydaZl2QHB3KtyEx-YlqCJyqfwFP92DoXWZY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=5bdd9882-c1c3-4d86-b2c1-18ba48893052&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Różnorodność gatunkowa i obfitość występowania organizmów glebowych jest tak duża, że często jest porównywana z biologicznym bogactwem lasów tropikalnych. Ze środowiskiem glebowym, w różnym stopniu powiązani są przedstawiciele wszystkich królestw świata żywego, od grzybów i bakterii począwszy a na roślinach i zwierzętach kończąc. Wielokierunkowe, wzajemne powiązania organizmów, oraz ich udział w przemianach martwej materii organicznej warunkują prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów lądowych. Celem wykładu jest zapoznanie studiujących z całym bogactwem życia gleby ze szczególnym wskazaniem na rolę organizmów w procesach mineralizacji i humifikacji.

Pełny opis:

1.Co to jest gleba i jak powstaje? Czynniki i procesy glebotwórcze.

2.Gleba jako układ trójfazowy. Postacie wody glebowej.

3.Budowa profilu glebowego. Podstawy klasyfikacji gleb. Gleby Polski.

4.Materia organiczna gleby i jej przemiany. Formy i typy próchnicy.

5.Różnorodność organizmów glebowych. Podstawy klasyfikacji edafonu.

6.Bakterie glebowe i ich rola w procesach przemian glebowych.

7.Grzyby glebowe i ich znaczenie w rozkładzie martwej materii organicznej.

8.Klasyfikacja i przegląd przedstawicieli mikrofauny, mezofauny i makrofauny.

9.Rola zooedafonu w procesach mineralizacji i kumulacji próchnicy glebowej.

10.Dżdżownice jako glebowe gatunki inżynierskie.

11.Szczególnie aktywne biologiczne obszary gleby: ryzosfera, drylosfera, myrmekosfera, termitosfera.

12.Przegląd metod oceny liczebności i biomasy zwierząt glebowych.

13.Liczebność podstawowych grup fauny glebowej w wybranych ekosystemach strefy umiarkowanej.

14.Wpływ zabiegów agrotechnicznych na faunę glebową pól uprawnych.

15.Rekultywacja środowiska glebowego. Biologiczne metody remediacji gleb.

Literatura:

1.Dobrzański B. i Zawadzki S. (red.) - Gleboznawstwo, podręcznik dla studentów akademii rolniczych. PWRiL Warszawa 1981, str. 515 (lub inne podręczniki gleboznawstwa ogólnego).

2.Burges A. i Raw F. (red.) - Biologia gleby. PWRiL Warszawa 1971, str. 515.

3.Richards B.N. - Wstęp do ekologii gleby. PWN, Warszawa 1979, str. 325.

4.Górny M. - Zooekologia gleb leśnych. PWRiL Warszawa 1975, str. 310.

5.Górny M. i Grum L. - Metody stosowane w zoologii gleby. PWN Warszawa 1981, str 482.

6.Tyburski J. i Makulec G. (red). - Fauna gleb użytkowanych rolniczo a ich urodzajność. Wyd. UWM, Olsztyn 2013, str. 116.

6.Russel S. - Drobnoustroje a życie gleby. PWN Warszawa 1974, str. 404.

7.Kajak A. - Biologia gleby. Wyd. SGGW Warszawa, 2016, 240 str.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)