Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia środowiskowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-CHS
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia środowiskowa
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku Ochrony Środowiska MONITORING
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB1_W10

OB1_W13

OB1_U05

OB1_K07


Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:podstawowy

Cele przedmiotu:

zdobycie umiejętności i kompetencji w zakresie

- opisu właściwości pierwiastków i związków chemicznych oraz stanów materii;

- opisu podstawowych typów reakcji chemicznych

- opisu i interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie ożywionej

- opisu i interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie nieożywionejumiej

- pomiaru lub wyznaczania wartości oraz oceny wiarygodności wielkości fizykochemicznych;

Wymagania wstępne:wiedza z zakresu podstaw chemii

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

- podstawowe pojęcia i prawa chemii.

- układ okresowy a właściwości pierwiastków.

- wiązania chemiczne.

- podstawowe rodzaje reakcji chemicznych.

- synteza, właściwości i zastosowania wybranych połączeń nieorganicznych.

- metody rozdziału substancji ze szczególnym uwzględnieniem chromatografii.

- wybrane metody analizy chemicznej związków nieorganicznych i organicznych.

- zastosowania spektroskopii elektronowej, oscylacyjnej i

magnetycznego rezonansu jądrowego w chemii

- statystyczne opracowanie wyników.

- zastosowania mechaniki kwantowej i termodynamiki statystycznej w chemii.

- termodynamika chemiczna procesów odwracalnych i nieodwracalnych.

- równowagi fazowe, roztwory, układy koloidalne.

- kinetyka chemiczna, kataliza.

- synteza, budowa, właściwości i zastosowania wybranych grup związków organicznych.

Metody oceny: test

Literatura:

P. W. Atkins - Podstawy chemii fizycznej; Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK 1 – student zna podstawową terminologię z zakresu chemii nieorganicznej, organicznej i termodynamiki chemicznej

EK 2 – student ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień chemii

EK 3 – student posiada wiedzę na temat najważniejszych z punktu widzenia ochrony środowiska przemian i reakcji chemicznych

Umiejętności:

EK 4 – student potrafi analizować i interpretować poprzez opis odpowiednich reakcji chemicznychzjawiska i procesy o największym znaczeniu dla środowiska naturalnego

EK 5 – student formułuje kluczowe problemy w zakresie chemizmu procesów istotnych w ochronie środowiska

EK 6 – student znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji z zakresu danych o chemizmie procesów istotnych dla środowiska.

Kompetencje:

EK 7 – student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę chemiczną do wyjaśnienia najważniejszych zjawisk i procesów zachodzących w środowisku naturalnym.

EK 8 – student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w wykładzie: 30 godz.

przygotowanie do kolokwium : 30 godz.

suma godzin: 60 [60/30(25)=2]

liczba ECTS: 2

Metody i kryteria oceniania:

test

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kulczycki
Prowadzący grup: Andrzej Kulczycki
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDNhYTk5YTItZTI0MS00MjAwLTk2ZmQtMzRhZWFiZWM4M2Vj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22cd38cf19-0ac3-472b-8abc-f271bcf89ef8%22%7d
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:podstawowy

Cele przedmiotu:

zdobycie umiejętności i kompetencji w zakresie

- opisu właściwości pierwiastków i związków chemicznych oraz stanów materii;

- opisu podstawowych typów reakcji chemicznych

- opisu i interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie ożywionej

- opisu i interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie nieożywionejumiej

- pomiaru lub wyznaczania wartości oraz oceny wiarygodności wielkości fizykochemicznych;

Wymagania wstępne:wiedza z zakresu podstaw chemii

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

- podstawowe pojęcia i prawa chemii.

- układ okresowy a właściwości pierwiastków.

- wiązania chemiczne.

- podstawowe rodzaje reakcji chemicznych.

- synteza, właściwości i zastosowania wybranych połączeń nieorganicznych.

- metody rozdziału substancji ze szczególnym uwzględnieniem chromatografii.

- wybrane metody analizy chemicznej związków nieorganicznych i organicznych.

- zastosowania spektroskopii elektronowej, oscylacyjnej i

magnetycznego rezonansu jądrowego w chemii

- statystyczne opracowanie wyników.

- zastosowania mechaniki kwantowej i termodynamiki statystycznej w chemii.

- termodynamika chemiczna procesów odwracalnych i nieodwracalnych.

- równowagi fazowe, roztwory, układy koloidalne.

- kinetyka chemiczna, kataliza.

- synteza, budowa, właściwości i zastosowania wybranych grup związków organicznych.

Metody oceny: test

Literatura:

P. W. Atkins - Podstawy chemii fizycznej; Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002

Wymagania wstępne:

wiedza z zakresu podstaw chemii

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kulczycki
Prowadzący grup: Andrzej Kulczycki
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDNhYTk5YTItZTI0MS00MjAwLTk2ZmQtMzRhZWFiZWM4M2Vj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22cd38cf19-0ac3-472b-8abc-f271bcf89ef8%22%7d
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:podstawowy

Cele przedmiotu:

zdobycie umiejętności i kompetencji w zakresie

- opisu właściwości pierwiastków i związków chemicznych oraz stanów materii;

- opisu podstawowych typów reakcji chemicznych

- opisu i interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie ożywionej

- opisu i interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie nieożywionejumiej

- pomiaru lub wyznaczania wartości oraz oceny wiarygodności wielkości fizykochemicznych;

Wymagania wstępne:wiedza z zakresu podstaw chemii

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

- podstawowe pojęcia i prawa chemii.

- układ okresowy a właściwości pierwiastków.

- wiązania chemiczne.

- podstawowe rodzaje reakcji chemicznych.

- synteza, właściwości i zastosowania wybranych połączeń nieorganicznych.

- metody rozdziału substancji ze szczególnym uwzględnieniem chromatografii.

- wybrane metody analizy chemicznej związków nieorganicznych i organicznych.

- zastosowania spektroskopii elektronowej, oscylacyjnej i

magnetycznego rezonansu jądrowego w chemii

- statystyczne opracowanie wyników.

- zastosowania mechaniki kwantowej i termodynamiki statystycznej w chemii.

- termodynamika chemiczna procesów odwracalnych i nieodwracalnych.

- równowagi fazowe, roztwory, układy koloidalne.

- kinetyka chemiczna, kataliza.

- synteza, budowa, właściwości i zastosowania wybranych grup związków organicznych.

Metody oceny: test

Literatura:

P. W. Atkins - Podstawy chemii fizycznej; Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002

Wymagania wstępne:

wiedza z zakresu podstaw chemii

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kulczycki
Prowadzący grup: Andrzej Kulczycki
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDNhYTk5YTItZTI0MS00MjAwLTk2ZmQtMzRhZWFiZWM4M2Vj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22cd38cf19-0ac3-472b-8abc-f271bcf89ef8%22%7d
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:podstawowy

Cele przedmiotu:

zdobycie umiejętności i kompetencji w zakresie

- opisu właściwości pierwiastków i związków chemicznych oraz stanów materii;

- opisu podstawowych typów reakcji chemicznych

- opisu i interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie ożywionej

- opisu i interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie nieożywionejumiej

- pomiaru lub wyznaczania wartości oraz oceny wiarygodności wielkości fizykochemicznych;

Wymagania wstępne:wiedza z zakresu podstaw chemii

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

- podstawowe pojęcia i prawa chemii.

- układ okresowy a właściwości pierwiastków.

- wiązania chemiczne.

- podstawowe rodzaje reakcji chemicznych.

- synteza, właściwości i zastosowania wybranych połączeń nieorganicznych.

- metody rozdziału substancji ze szczególnym uwzględnieniem chromatografii.

- wybrane metody analizy chemicznej związków nieorganicznych i organicznych.

- zastosowania spektroskopii elektronowej, oscylacyjnej i

magnetycznego rezonansu jądrowego w chemii

- statystyczne opracowanie wyników.

- zastosowania mechaniki kwantowej i termodynamiki statystycznej w chemii.

- termodynamika chemiczna procesów odwracalnych i nieodwracalnych.

- równowagi fazowe, roztwory, układy koloidalne.

- kinetyka chemiczna, kataliza.

- synteza, budowa, właściwości i zastosowania wybranych grup związków organicznych.

Metody oceny: test

Literatura:

P. W. Atkins - Podstawy chemii fizycznej; Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002

Wymagania wstępne:

wiedza z zakresu podstaw chemii

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)