Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona środowiska w strategii systemowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-OSSS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ochrona środowiska w strategii systemowej
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku Ochrony Środowiska ZARZĄDZANIE
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a33eeddc759da44e9a3d69d91249169e5%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=87d50380-413d-498f-8ea8-5c17b613b6e7&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB1_W02

OB1_W05

OB1_W11

OB1_U11

OB1_U12

OB1_K07

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu ochrony środowiska a w szczególności systemu zarządzania środowiskowego.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest ukazanie problematyki ochrony środowiska w ujęciu systemowym.

Pełny opis:

W ramach systemowego ujęcia ochrony środowiska uwzględniona została problematyka przedmiotowa i metodologiczna. Zasadniczym celem zajęć jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i kompetencje, stanowiące podstawę umiejętności rozwiązywania problemów występujących w kontekście systemów zarządzania środowiskowego.

Literatura:

Poskrobko, B., Baran, A., 2007, Zarządzanie środowiskiem. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Matuszak-Flejszman, A., 2007, System zarządzania środowiskowego w organizacji. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Scruton R., 2017, Zielona filozofia. Jak poważnie myśleć o naszej planecie, Poznań.

Embros G., Systemowe aspekty zrównoważonego rozwoju, w: J. W. Czartoszewski (red.), Nauki humanistyczne i sozologia, Warszawa 2010, s 93-111.

Embros G., Prakseologiczne uwarunkowania procesu decyzyjnego w ochronie środowiska, w: Studia Ecologiae et Bioethicae, 14(2016)1, Warszawa 2016, s. 101- 127.

Embros G., Decision-making Process in the Systemic Strategy for Environmental Protection, w: Problemy Ekorozwoju, 2021,16(1), 91-101.

Laszlo E., Systemowy obraz świata, PIW, Warszawa 1978.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

Student charakteryzuje ochronę środowiska w strategii systemowej

Student identyfikuje uwarunkowania, strukturę i komponenty procesu decyzyjnego

Student wskazuje praktyczne kwestie w kontekście omawianych zagadnień

Umiejętności:

Student objaśnia kluczowe zagadnienia w kontekście ochrony środowiska w ujęciu systemowym

Student uzasadnia uwarunkowania procesu decyzyjnego

Student analizuje praktyczne konsekwencje omawianych zagadnień

Kompetencje:

Student zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii

Student jest otwarty na różne ujęcia opracowywanej tematyki

ECTS [1 ECTS = 30 (25) godz.]

udział w ćwiczeniach 30 godz.

przygotowanie referatu 15 godz.

przygotowanie do kolokwium 15 godz.

suma godzin: 60

liczba ECTS: 2

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

Ocena 2 (ndst): student nie jest w stanie scharakteryzować ochrony środowiska w strategii systemowej, nie potrafi identyfikować uwarunkowań, struktury czy komponentów procesu decyzyjnego, nie jest w stanie wskazać praktycznych kwestii ujawniających się w kontekście omawianych zagadnień,

Ocena 3 (dst): student poprawnie charakteryzuje nieliczne aspekty ochrony środowiska ukazywanej w strategii systemowej, identyfikuje jedynie niektóre uwarunkowania i komponenty procesu decyzyjnego, wskazanie praktycznych kwestii sprawia mu trudność,

Ocena 4 (db): student poprawnie charakteryzuje ochronę środowiska w strategii systemowej, właściwie identyfikuje uwarunkowania, strukturę i komponenty procesu decyzyjnego, wskazuje niektóre praktyczne kwestie ujawniające się w kontekście omawianych zagadnień,

Ocena 5 (bdb): student właściwie charakteryzuje ochronę środowiska w strategii systemowej, znakomicie identyfikuje uwarunkowania, strukturę i komponenty procesu decyzyjnego, wskazuje wiele praktycznych kwestii ujawniających się w kontekście omawianych zagadnień,

Umiejętności:

Ocena 2 (ndst): student nie potrafi objaśniać kluczowych zagadnień ochrony środowiska w ujęciu systemowym, nie umie uzasadnić uwarunkowań procesu decyzyjnego, nie jest w stanie analizować praktycznych konsekwencji omawianych zagadnień,

Ocena 3 (dst): student w dostatecznym stopniu objaśnia kluczowe zagadnienia w kontekście ochrony środowiska w ujęciu systemowym, w ograniczonym stopniu uzasadnia uwarunkowania procesu decyzyjnego, analizuje niektóre praktyczne konsekwencje omawianych zagadnień,

Ocena 4 (db): student dobrze objaśnia kluczowe zagadnienia w kontekście ochrony środowiska w ujęciu systemowym, uzasadnia uwarunkowania procesu decyzyjnego, właściwie analizuje praktyczne konsekwencje omawianych zagadnień,

Ocena 5 (bdb): student sprawnie objaśnia kluczowe zagadnienia w kontekście ochrony środowiska w ujęciu systemowym, bardzo dobrze uzasadnia uwarunkowania procesu decyzyjnego, fachowo analizuje praktyczne konsekwencje omawianych zagadnień,

Kompetencje:

Ocena 2 (ndst): student nie potrafi zachować krytycyzmu w wyrażaniu opinii, nie jest otwarty na różne ujęcia opracowywanej tematyki,

Ocena 3 (dst): student w wielu wypadkach zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii, bywa otwarty na różne ujęcia opracowywanej tematyki,

Ocena 4 (db): student zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii, jest otwarty na różne ujęcia opracowywanej tematyki,

Ocena 5 (bdb): student zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii, zawsze jest otwarty na różne ujęcia opracowywanej tematyki,

Na ocenę końcową składają się:

Ocena z referatu, aktywne uczestnictwo w zajęciach ("plusy" za aktywność), ocena z kolokwium końcowego.

Dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione nieobecności.

Weryfikacja - indywidualna ocena aktywności na zajęciach

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Embros
Prowadzący grup: Grzegorz Embros
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest ukazanie problematyki ochrony środowiska w ujęciu systemowym. Uwzględniona została problematyka przedmiotowa i metodologiczna. Zasadniczym celem zajęć jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i kompetencje, stanowiące podstawę umiejętności rozwiązywania problemów występujących w kontekście systemów zarządzania środowiskowego.

Literatura:

Norma ISO 14001:2015

Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030

Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce 2018

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza dot. teorii systemów i ochrony środowiska

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Embros
Prowadzący grup: Grzegorz Embros
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS = 30 (25) godz.]

udział w ćwiczeniach 30 godz.

przygotowanie referatu 15 godz.

przygotowanie do kolokwium 15 godz.

suma godzin: 60

liczba ECTS: 2

Skrócony opis:

Celem zajęć jest ukazanie problematyki ochrony środowiska w ujęciu systemowym.

Pełny opis:

W ramach systemowego ujęcia ochrony środowiska uwzględniona została problematyka przedmiotowa i metodologiczna. Zasadniczym celem zajęć jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i kompetencje, stanowiące podstawę umiejętności rozwiązywania problemów występujących w kontekście systemów zarządzania środowiskowego.

Literatura:

Poskrobko, B., Baran, A., 2007, Zarządzanie środowiskiem. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Matuszak-Flejszman, A., 2007, System zarządzania środowiskowego w organizacji. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Scruton R., 2017, Zielona filozofia. Jak poważnie myśleć o naszej planecie, Poznań.

Embros G., Systemowe aspekty zrównoważonego rozwoju, w: J. W. Czartoszewski (red.), Nauki humanistyczne i sozologia, Warszawa 2010, s 93-111.

Embros G., Prakseologiczne uwarunkowania procesu decyzyjnego w ochronie środowiska, w: Studia Ecologiae et Bioethicae, 14(2016)1, Warszawa 2016, s. 101- 127.

Embros G., Decision-making Process in the Systemic Strategy for Environmental Protection, w: Problemy Ekorozwoju, 2021,16(1), 91-101.

Laszlo E., Systemowy obraz świata, PIW, Warszawa 1978.

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza dot. teorii systemów i ochrony środowiska

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Embros
Prowadzący grup: Grzegorz Embros
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS = 30 (25) godz.]

udział w ćwiczeniach 30 godz.

przygotowanie referatu 15 godz.

przygotowanie do kolokwium 15 godz.

suma godzin: 60

liczba ECTS: 2

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest ukazanie problematyki ochrony środowiska w ujęciu systemowym.

Pełny opis:

W ramach systemowego ujęcia ochrony środowiska uwzględniona została problematyka przedmiotowa i metodologiczna. Zasadniczym celem zajęć jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i kompetencje, stanowiące podstawę umiejętności rozwiązywania problemów występujących w kontekście systemów zarządzania środowiskowego.

Literatura:

Poskrobko, B., Baran, A., 2007, Zarządzanie środowiskiem. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Matuszak-Flejszman, A., 2007, System zarządzania środowiskowego w organizacji. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Scruton R., 2017, Zielona filozofia. Jak poważnie myśleć o naszej planecie, Poznań.

Embros G., Systemowe aspekty zrównoważonego rozwoju, w: J. W. Czartoszewski (red.), Nauki humanistyczne i sozologia, Warszawa 2010, s 93-111.

Embros G., Prakseologiczne uwarunkowania procesu decyzyjnego w ochronie środowiska, w: Studia Ecologiae et Bioethicae, 14(2016)1, Warszawa 2016, s. 101- 127.

Embros G., Decision-making Process in the Systemic Strategy for Environmental Protection, w: Problemy Ekorozwoju, 2021,16(1), 91-101.

Laszlo E., Systemowy obraz świata, PIW, Warszawa 1978.

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza dot. teorii systemów i ochrony środowiska

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)