Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Environmental Ethic

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-POEETH
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Environmental Ethic
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Gr przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Przedmioty ogólnouczelniane
Zajęcia w językach obcych w Instytucie Ekologii i Bioetyki
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2908d0cfa92d4d24ae57f5350cfd7a1a%40thread.tacv2/conversations?groupId=5f9e07bf-8e20-45db-aeb4-4db059d84250&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB2_W06

OB2_W09

OB2_W12

OB2_U01

OB2_U06

OB2_U09

OB2_K06

Wymagania wstępne:

English at B2 level

Skrócony opis:

The aim of the lecture is to introduce students to ecological ethics

Pełny opis:

1. Introduction to ethics.

2. Introduction to environmental ethics: history of reflection, main theoretical problems, and methods.

3.. The scope of ethical consideration: anthropocentrism

4. The scope of ethical consideration: biocentrism

5. The scope of ethical consideration: ecocentrism

6. Animal ethics

7. Essay presentation.

Literatura:

Literature:

Obligatory reading:

Callicott B., Frodeman R. (eds.), Encyclopedia of Environmental Ethics and Philosophy, Farmington Hills 2008 – selected fragments

Thoreau H. D., Walden or, life in the woods, 1854 – selected chapters

Leopold A., Sandy County Almanac, Nowy Jork 1981 – selected fragments

Carson R., Silent Spring, Cambridge, MA 1962 – selected fragments

Optional reading:

Árnason Þorvarður, Views of Nature and Environmental Concern in Iceland, Linköping 2005.

Attfield R., Environmental Ethics: An Overview for the Twenty-First Century, Cambridge 2003.

Brennan A., Yeuk-Sze L., Environmental Ethics, w: The Stanford Encyclopedia of Philosophy, ed. E. N. Zalta, https://plato.stanford.edu/cgi-bin/encyclopedia/archinfo.cgi?entry=ethics-environmental

Cafaro P., Environmental Virtue Ethics, w: The Routledge Companion to Virtue Ethics, red. L. Besser-Jones, M. Slote, Nowy Jork 2015, s. 427-444.

Cafaro P., Environmental Virtue Ethics. Special Issue: Introduction, “Journal of Agricultural and Environmental Ethics”, 2010, nr 1-2, s. 3-7.

Dower N., Ethics and Environmental Responsibility, Aldershot 1989.

Dzwonkowska D., Environmental Ethics in Poland, “Journal of Agricultural and Environmental Ethics”, 2017, DOI 10.1007/s10806-017-9659-6

Dzwonkowska D., Environmental Virtue Ethics and Sustainability, „Problems of Sustainable Development”, 2018, nr 2, s. 139–146.

Dzwonkowska D., Is Environmental Virtue Ethics Anthropocentric?, “Journal of Agricultural and Environmental Ethics”, DOI: 10.1007/s10806-018-9751-6.

Fortuna P., Wróblewski Z., Gorbaniuk O., The structure and correlates of anthropocentrism as a psychological construct, “Current Psychology, 2021, nr 5, s. 1-13.

Gregory K., Dissertation: Iceland’s Environmental Saga: Motivations for Sustainable Action and Belief; defense Date: March 18th, 2016, Department of Geography, University of Colorado, Boulder.

Gunkel D., The machine question: critical perspective on AI, Robots, and Ethics. Massachusetts, Cambridge MA 2012.

Hill T. Jr., Ideals of Human Excellence and Preserving Natural Environment, “Environmental Ethics”, 1983, nr 3, s. 211–224.

Naess A., Ecology, Community and Lifestyle, Cambridge 1989.

Naess A., The case against science, w: The selected works of Arne Naess, H. Glasser , A. Drengson (red.), t. 9, Dordrecht 2005, s. 145-163.

Naess A., The deep ecology movement: some philosophical aspects, w: The selected works of Arne Naess, H. Glasser , A. Drengson (red.), t. 10, Dordrecht 2005, s. 33-55.

Naess A., The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement: A Summary, “Inquiry: An Interdisciplinary Journal of Philosophy and the Social Sciences”, 1973, t. 16, s. 95–100.

Norton B. G., Weak anthropocentrism and environmental ethics, “Environmental Ethics”, 1984, nr 6, 131-148.

Regan T., The case of animal rights, Berkeley 1983.

Rolston III H., Environmental Virtue Ethics: Half the Truth but Dangerous as a Whole, w:, „Environmental Virtue Ethics”, R. Sandler, P. Cafaro (red.), Oxford 2005, s. 61-78.

Rolston III H., Is There an Ecological Ethic?, “Ethics”, 1975, nr 85, 93–109.

Rolston III H., Philosophy Gone Wild: Environmental Ethics, Buffalo 1989.

Routley R., Is There a Need for a New, an Environmental Ethic?, „Proceedings, Twelfth World Congress of Philosophy”, 1973, s. 205–210.

Sandler R., Character and Environment. A Virtue-Oriented Approach to Environmental Ethics, Nowy Jork 2007.

Sandler R., Environmental Ethics. Theory in Practice, Nowy Jork 2018.

Sandler R., Towards an Adequate Environmental Virtue Ethic, „Environmental Values”, 2004, nr 4, s. 477-495.

Sandler R., What Makes a Character Trait a Virtue?, „The Journal of Value Inquiry”, 2005, nr 3-4, s. 383-397.

Singer P., Animal Liberation, 1975.

Skolimowski H., Eco-Ethics as the Foundation of Conservation, “The Environmentalist”, 1984, t. 7, s. 45-51.

Skolimowski H/, Eco-philosophy: designing new tactics for living, Boston 1981.

Taylor P., “Biocentric Egalitarianism” or "Respect for Nature" (i.e., Living Beings), http://hettingern.people.cofc.edu/Env_Ethics_Sp_2012/Taylor1_Biocentric_Egalitarianism.htm

Taylor P., Respect for Nature: A Theory of Environmental Ethics, Princeton 1986.

Treanor B, Emplotting Virtue: A Narrative Approach to Environmental Virtue Ethics, Albany 2014.

van Wensveen L., Dirty Virtues: The Emergence of Ecological Virtue Ethics, Amherst 2000.

van Wensveen L., Ecosystem Sustainability as a Criterion for Genuine Virtue, „Environmental Ethics”, 2001, t. 23, s. 227-41.

White L., The Historical Roots of Our Ecologic Crisis, „Science” 1967, nr 155, s. 1203–1207.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. Knowledge - after the course student knows main theoretical issues discussed in environmental ethics. He/she knows, what is anthropocentrism, biocentrism, ecosystem ethics, and animal ethics. He/she is knowledgeable about main concepts and representatives of environmental ethics.

2. Skills - student is able to understand moral obligations towards nature, he/she is able to give arguments for nature protection from perspective of main normative theories (deontology, and consequentialism).

3. competencies - student applies moral competences in his/her actions, and perceives nature as a subject of his/her moral choices. He/she is informed consumer. Moreover, student is able to discriminate facts from fake information in terms of environmental issues.

Metody i kryteria oceniania:

activity during classes = 20 % of the final grade; essay on the topic connected with environmental ethics = 80 % of the final grade.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Dzwonkowska
Prowadzący grup: Dominika Dzwonkowska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2908d0cfa92d4d24ae57f5350cfd7a1a%40thread.tacv2/conversations?groupId=5f9e07bf-8e20-45db-aeb4-4db059d84250&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

The aim of the lecture is to introduce students to ecological ethics

Pełny opis:

The course content:

1. Introduction to environmental ethics: history of reflection, main theoretical problems, and methods - 2 hrs

2. Three approaches to environmental ethics: deontological, consequentialist and aretological - 4 hours

3. Anthropocentrism, biocentrism, ecocentrism - 4 hours

4. Environmental Ethics in Poland - 2 hours

5. Ethics and animals - 2 hours

6. Final exam

Literatura:

1. Sandler Ronald, Character and Environment. A Virtue-Oriented Approach to Environmental Ethics, Columbia University Press, Nowy Jork 2007.

2. Sandler Ronald, Environmental Ethics. Theory in Practice, Oxford University Press, Nowy Jork 2018.

3. Tyburski Włodzimierz, Człowiek i środowisko. Dyscypliny humanistyczne i ekologia, Toruń 1995.


Tyburski Włodzimierz, Dyscypliny humanistyczne i ekologia, Wydawnictwo UMK, Toruń 2013.

4. Tyburski Włodzimierz, Główne kierunki i zasady etyki środowiskowej, w: A. Papuziński (red.) Wprowadzenie do filozoficznych problemów ekologii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1999, s. 97-132.

5. Dzwonkowska Dominika, Environmental Ethics in Poland, „Journal of Agricultural and Environmental Ethics”, 30(2017)1, s. 135–15, doi: 10.1007/s10806-017-9659-6

6. Dzwonkowska Dominika, Virtue and vice in environmental discourse, „Studia Ecologiae et Bioethicae”, 11(2013)4, s. 61-76.

Wymagania wstępne:

English at least at B2 level

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Dzwonkowska
Prowadzący grup: Dominika Dzwonkowska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2908d0cfa92d4d24ae57f5350cfd7a1a%40thread.tacv2/conversations?groupId=5f9e07bf-8e20-45db-aeb4-4db059d84250&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 ECTS = lecture participation

3 ECTS = research project preparation


Skrócony opis:

The aim of the lecture is to introduce students to ecological ethics

Pełny opis:

1. Introduction to ethics.

2. Introduction to environmental ethics: history of reflection, main theoretical problems, and methods.

3. Environmental Ethics in Poland and Iceland

4. The scope of ethical consideration: anthropocentrism

5. The scope of ethical consideration: biocentrism

6. The scope of ethical consideration: ecocentrism

7. Animal ethics

8. Deep ecology movement

9. Feminist environmental ethics

10. Environmental values

11. Environmental virtue ethics – introduction

12. Three approaches to environmental virtue ethics

13. Universalistic, positive, and pragmatic environmental virtue ethics

14. Climate change ethics

15. Essay presentation.

Literatura:

Literature:

Obligatory reading:

Callicott B., Frodeman R. (eds.), Encyclopedia of Environmental Ethics and Philosophy, Farmington Hills 2008 – selected fragments

Thoreau H. D., Walden or, life in the woods, 1854 – selected chapters

Leopold A., Sandy County Almanac, Nowy Jork 1981 – selected fragments

Carson R., Silent Spring, Cambridge, MA 1962 – selected fragments

Optional reading:

Árnason Þorvarður, Views of Nature and Environmental Concern in Iceland, Linköping 2005.

Attfield R., Environmental Ethics: An Overview for the Twenty-First Century, Cambridge 2003.

Brennan A., Yeuk-Sze L., Environmental Ethics, w: The Stanford Encyclopedia of Philosophy, ed. E. N. Zalta, https://plato.stanford.edu/cgi-bin/encyclopedia/archinfo.cgi?entry=ethics-environmental

Cafaro P., Environmental Virtue Ethics, w: The Routledge Companion to Virtue Ethics, red. L. Besser-Jones, M. Slote, Nowy Jork 2015, s. 427-444.

Cafaro P., Environmental Virtue Ethics. Special Issue: Introduction, “Journal of Agricultural and Environmental Ethics”, 2010, nr 1-2, s. 3-7.

Dower N., Ethics and Environmental Responsibility, Aldershot 1989.

Dzwonkowska D., Environmental Ethics in Poland, “Journal of Agricultural and Environmental Ethics”, 2017, DOI 10.1007/s10806-017-9659-6

Dzwonkowska D., Environmental Virtue Ethics and Sustainability, „Problems of Sustainable Development”, 2018, nr 2, s. 139–146.

Dzwonkowska D., Is Environmental Virtue Ethics Anthropocentric?, “Journal of Agricultural and Environmental Ethics”, DOI: 10.1007/s10806-018-9751-6.

Fortuna P., Wróblewski Z., Gorbaniuk O., The structure and correlates of anthropocentrism as a psychological construct, “Current Psychology, 2021, nr 5, s. 1-13.

Gregory K., Dissertation: Iceland’s Environmental Saga: Motivations for Sustainable Action and Belief; defense Date: March 18th, 2016, Department of Geography, University of Colorado, Boulder.

Gunkel D., The machine question: critical perspective on AI, Robots, and Ethics. Massachusetts, Cambridge MA 2012.

Hill T. Jr., Ideals of Human Excellence and Preserving Natural Environment, “Environmental Ethics”, 1983, nr 3, s. 211–224.

Naess A., Ecology, Community and Lifestyle, Cambridge 1989.

Naess A., The case against science, w: The selected works of Arne Naess, H. Glasser , A. Drengson (red.), t. 9, Dordrecht 2005, s. 145-163.

Naess A., The deep ecology movement: some philosophical aspects, w: The selected works of Arne Naess, H. Glasser , A. Drengson (red.), t. 10, Dordrecht 2005, s. 33-55.

Naess A., The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement: A Summary, “Inquiry: An Interdisciplinary Journal of Philosophy and the Social Sciences”, 1973, t. 16, s. 95–100.

Norton B. G., Weak anthropocentrism and environmental ethics, “Environmental Ethics”, 1984, nr 6, 131-148.

Regan T., The case of animal rights, Berkeley 1983.

Rolston III H., Environmental Virtue Ethics: Half the Truth but Dangerous as a Whole, w:, „Environmental Virtue Ethics”, R. Sandler, P. Cafaro (red.), Oxford 2005, s. 61-78.

Rolston III H., Is There an Ecological Ethic?, “Ethics”, 1975, nr 85, 93–109.

Rolston III H., Philosophy Gone Wild: Environmental Ethics, Buffalo 1989.

Routley R., Is There a Need for a New, an Environmental Ethic?, „Proceedings, Twelfth World Congress of Philosophy”, 1973, s. 205–210.

Sandler R., Character and Environment. A Virtue-Oriented Approach to Environmental Ethics, Nowy Jork 2007.

Sandler R., Environmental Ethics. Theory in Practice, Nowy Jork 2018.

Sandler R., Towards an Adequate Environmental Virtue Ethic, „Environmental Values”, 2004, nr 4, s. 477-495.

Sandler R., What Makes a Character Trait a Virtue?, „The Journal of Value Inquiry”, 2005, nr 3-4, s. 383-397.

Singer P., Animal Liberation, 1975.

Skolimowski H., Eco-Ethics as the Foundation of Conservation, “The Environmentalist”, 1984, t. 7, s. 45-51.

Skolimowski H/, Eco-philosophy: designing new tactics for living, Boston 1981.

Taylor P., “Biocentric Egalitarianism” or "Respect for Nature" (i.e., Living Beings), http://hettingern.people.cofc.edu/Env_Ethics_Sp_2012/Taylor1_Biocentric_Egalitarianism.htm

Taylor P., Respect for Nature: A Theory of Environmental Ethics, Princeton 1986.

Treanor B, Emplotting Virtue: A Narrative Approach to Environmental Virtue Ethics, Albany 2014.

van Wensveen L., Dirty Virtues: The Emergence of Ecological Virtue Ethics, Amherst 2000.

van Wensveen L., Ecosystem Sustainability as a Criterion for Genuine Virtue, „Environmental Ethics”, 2001, t. 23, s. 227-41.

White L., The Historical Roots of Our Ecologic Crisis, „Science” 1967, nr 155, s. 1203–1207.

Wymagania wstępne:

English at least at B2 level

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Dzwonkowska
Prowadzący grup: Dominika Dzwonkowska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2908d0cfa92d4d24ae57f5350cfd7a1a%40thread.tacv2/conversations?groupId=5f9e07bf-8e20-45db-aeb4-4db059d84250&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 ECTS = lecture participation

3 ECTS = research project preparation


Skrócony opis:

The aim of the lecture is to introduce students to ecological ethics

Pełny opis:

1. Introduction to ethics.

2. Introduction to environmental ethics: history of reflection, main theoretical problems, and methods.

3.. The scope of ethical consideration: anthropocentrism

4. The scope of ethical consideration: biocentrism

5. The scope of ethical consideration: ecocentrism

6. Animal ethics

7. Essay presentation.

Literatura:

Literature:

Obligatory reading:

Callicott B., Frodeman R. (eds.), Encyclopedia of Environmental Ethics and Philosophy, Farmington Hills 2008 – selected fragments

Thoreau H. D., Walden or, life in the woods, 1854 – selected chapters

Leopold A., Sandy County Almanac, Nowy Jork 1981 – selected fragments

Carson R., Silent Spring, Cambridge, MA 1962 – selected fragments

Optional reading:

Árnason Þorvarður, Views of Nature and Environmental Concern in Iceland, Linköping 2005.

Attfield R., Environmental Ethics: An Overview for the Twenty-First Century, Cambridge 2003.

Brennan A., Yeuk-Sze L., Environmental Ethics, w: The Stanford Encyclopedia of Philosophy, ed. E. N. Zalta, https://plato.stanford.edu/cgi-bin/encyclopedia/archinfo.cgi?entry=ethics-environmental

Cafaro P., Environmental Virtue Ethics, w: The Routledge Companion to Virtue Ethics, red. L. Besser-Jones, M. Slote, Nowy Jork 2015, s. 427-444.

Cafaro P., Environmental Virtue Ethics. Special Issue: Introduction, “Journal of Agricultural and Environmental Ethics”, 2010, nr 1-2, s. 3-7.

Dower N., Ethics and Environmental Responsibility, Aldershot 1989.

Dzwonkowska D., Environmental Ethics in Poland, “Journal of Agricultural and Environmental Ethics”, 2017, DOI 10.1007/s10806-017-9659-6

Dzwonkowska D., Environmental Virtue Ethics and Sustainability, „Problems of Sustainable Development”, 2018, nr 2, s. 139–146.

Dzwonkowska D., Is Environmental Virtue Ethics Anthropocentric?, “Journal of Agricultural and Environmental Ethics”, DOI: 10.1007/s10806-018-9751-6.

Fortuna P., Wróblewski Z., Gorbaniuk O., The structure and correlates of anthropocentrism as a psychological construct, “Current Psychology, 2021, nr 5, s. 1-13.

Gregory K., Dissertation: Iceland’s Environmental Saga: Motivations for Sustainable Action and Belief; defense Date: March 18th, 2016, Department of Geography, University of Colorado, Boulder.

Gunkel D., The machine question: critical perspective on AI, Robots, and Ethics. Massachusetts, Cambridge MA 2012.

Hill T. Jr., Ideals of Human Excellence and Preserving Natural Environment, “Environmental Ethics”, 1983, nr 3, s. 211–224.

Naess A., Ecology, Community and Lifestyle, Cambridge 1989.

Naess A., The case against science, w: The selected works of Arne Naess, H. Glasser , A. Drengson (red.), t. 9, Dordrecht 2005, s. 145-163.

Naess A., The deep ecology movement: some philosophical aspects, w: The selected works of Arne Naess, H. Glasser , A. Drengson (red.), t. 10, Dordrecht 2005, s. 33-55.

Naess A., The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement: A Summary, “Inquiry: An Interdisciplinary Journal of Philosophy and the Social Sciences”, 1973, t. 16, s. 95–100.

Norton B. G., Weak anthropocentrism and environmental ethics, “Environmental Ethics”, 1984, nr 6, 131-148.

Regan T., The case of animal rights, Berkeley 1983.

Rolston III H., Environmental Virtue Ethics: Half the Truth but Dangerous as a Whole, w:, „Environmental Virtue Ethics”, R. Sandler, P. Cafaro (red.), Oxford 2005, s. 61-78.

Rolston III H., Is There an Ecological Ethic?, “Ethics”, 1975, nr 85, 93–109.

Rolston III H., Philosophy Gone Wild: Environmental Ethics, Buffalo 1989.

Routley R., Is There a Need for a New, an Environmental Ethic?, „Proceedings, Twelfth World Congress of Philosophy”, 1973, s. 205–210.

Sandler R., Character and Environment. A Virtue-Oriented Approach to Environmental Ethics, Nowy Jork 2007.

Sandler R., Environmental Ethics. Theory in Practice, Nowy Jork 2018.

Sandler R., Towards an Adequate Environmental Virtue Ethic, „Environmental Values”, 2004, nr 4, s. 477-495.

Sandler R., What Makes a Character Trait a Virtue?, „The Journal of Value Inquiry”, 2005, nr 3-4, s. 383-397.

Singer P., Animal Liberation, 1975.

Skolimowski H., Eco-Ethics as the Foundation of Conservation, “The Environmentalist”, 1984, t. 7, s. 45-51.

Skolimowski H/, Eco-philosophy: designing new tactics for living, Boston 1981.

Taylor P., “Biocentric Egalitarianism” or "Respect for Nature" (i.e., Living Beings), http://hettingern.people.cofc.edu/Env_Ethics_Sp_2012/Taylor1_Biocentric_Egalitarianism.htm

Taylor P., Respect for Nature: A Theory of Environmental Ethics, Princeton 1986.

Treanor B, Emplotting Virtue: A Narrative Approach to Environmental Virtue Ethics, Albany 2014.

van Wensveen L., Dirty Virtues: The Emergence of Ecological Virtue Ethics, Amherst 2000.

van Wensveen L., Ecosystem Sustainability as a Criterion for Genuine Virtue, „Environmental Ethics”, 2001, t. 23, s. 227-41.

White L., The Historical Roots of Our Ecologic Crisis, „Science” 1967, nr 155, s. 1203–1207.

Wymagania wstępne:

English at least at B2 level

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Dzwonkowska
Prowadzący grup: Dominika Dzwonkowska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2908d0cfa92d4d24ae57f5350cfd7a1a%40thread.tacv2/conversations?groupId=5f9e07bf-8e20-45db-aeb4-4db059d84250&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 ECTS = lecture participation

3 ECTS = research project preparation


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H1 - obszar nauk humanistycznych - I stopień/JM

Skrócony opis:

The aim of the lecture is to introduce students to ecological ethics

Pełny opis:

1. Introduction to ethics.

2. Introduction to environmental ethics: history of reflection, main theoretical problems, and methods.

3.. The scope of ethical consideration: anthropocentrism

4. The scope of ethical consideration: biocentrism

5. The scope of ethical consideration: ecocentrism

6. Animal ethics

7. Essay presentation.

Literatura:

Literature:

Obligatory reading:

Callicott B., Frodeman R. (eds.), Encyclopedia of Environmental Ethics and Philosophy, Farmington Hills 2008 – selected fragments

Thoreau H. D., Walden or, life in the woods, 1854 – selected chapters

Leopold A., Sandy County Almanac, Nowy Jork 1981 – selected fragments

Carson R., Silent Spring, Cambridge, MA 1962 – selected fragments

Optional reading:

Árnason Þorvarður, Views of Nature and Environmental Concern in Iceland, Linköping 2005.

Attfield R., Environmental Ethics: An Overview for the Twenty-First Century, Cambridge 2003.

Brennan A., Yeuk-Sze L., Environmental Ethics, w: The Stanford Encyclopedia of Philosophy, ed. E. N. Zalta, https://plato.stanford.edu/cgi-bin/encyclopedia/archinfo.cgi?entry=ethics-environmental

Cafaro P., Environmental Virtue Ethics, w: The Routledge Companion to Virtue Ethics, red. L. Besser-Jones, M. Slote, Nowy Jork 2015, s. 427-444.

Cafaro P., Environmental Virtue Ethics. Special Issue: Introduction, “Journal of Agricultural and Environmental Ethics”, 2010, nr 1-2, s. 3-7.

Dower N., Ethics and Environmental Responsibility, Aldershot 1989.

Dzwonkowska D., Environmental Ethics in Poland, “Journal of Agricultural and Environmental Ethics”, 2017, DOI 10.1007/s10806-017-9659-6

Dzwonkowska D., Environmental Virtue Ethics and Sustainability, „Problems of Sustainable Development”, 2018, nr 2, s. 139–146.

Dzwonkowska D., Is Environmental Virtue Ethics Anthropocentric?, “Journal of Agricultural and Environmental Ethics”, DOI: 10.1007/s10806-018-9751-6.

Fortuna P., Wróblewski Z., Gorbaniuk O., The structure and correlates of anthropocentrism as a psychological construct, “Current Psychology, 2021, nr 5, s. 1-13.

Gregory K., Dissertation: Iceland’s Environmental Saga: Motivations for Sustainable Action and Belief; defense Date: March 18th, 2016, Department of Geography, University of Colorado, Boulder.

Gunkel D., The machine question: critical perspective on AI, Robots, and Ethics. Massachusetts, Cambridge MA 2012.

Hill T. Jr., Ideals of Human Excellence and Preserving Natural Environment, “Environmental Ethics”, 1983, nr 3, s. 211–224.

Naess A., Ecology, Community and Lifestyle, Cambridge 1989.

Naess A., The case against science, w: The selected works of Arne Naess, H. Glasser , A. Drengson (red.), t. 9, Dordrecht 2005, s. 145-163.

Naess A., The deep ecology movement: some philosophical aspects, w: The selected works of Arne Naess, H. Glasser , A. Drengson (red.), t. 10, Dordrecht 2005, s. 33-55.

Naess A., The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement: A Summary, “Inquiry: An Interdisciplinary Journal of Philosophy and the Social Sciences”, 1973, t. 16, s. 95–100.

Norton B. G., Weak anthropocentrism and environmental ethics, “Environmental Ethics”, 1984, nr 6, 131-148.

Regan T., The case of animal rights, Berkeley 1983.

Rolston III H., Environmental Virtue Ethics: Half the Truth but Dangerous as a Whole, w:, „Environmental Virtue Ethics”, R. Sandler, P. Cafaro (red.), Oxford 2005, s. 61-78.

Rolston III H., Is There an Ecological Ethic?, “Ethics”, 1975, nr 85, 93–109.

Rolston III H., Philosophy Gone Wild: Environmental Ethics, Buffalo 1989.

Routley R., Is There a Need for a New, an Environmental Ethic?, „Proceedings, Twelfth World Congress of Philosophy”, 1973, s. 205–210.

Sandler R., Character and Environment. A Virtue-Oriented Approach to Environmental Ethics, Nowy Jork 2007.

Sandler R., Environmental Ethics. Theory in Practice, Nowy Jork 2018.

Sandler R., Towards an Adequate Environmental Virtue Ethic, „Environmental Values”, 2004, nr 4, s. 477-495.

Sandler R., What Makes a Character Trait a Virtue?, „The Journal of Value Inquiry”, 2005, nr 3-4, s. 383-397.

Singer P., Animal Liberation, 1975.

Skolimowski H., Eco-Ethics as the Foundation of Conservation, “The Environmentalist”, 1984, t. 7, s. 45-51.

Skolimowski H/, Eco-philosophy: designing new tactics for living, Boston 1981.

Taylor P., “Biocentric Egalitarianism” or "Respect for Nature" (i.e., Living Beings), http://hettingern.people.cofc.edu/Env_Ethics_Sp_2012/Taylor1_Biocentric_Egalitarianism.htm

Taylor P., Respect for Nature: A Theory of Environmental Ethics, Princeton 1986.

Treanor B, Emplotting Virtue: A Narrative Approach to Environmental Virtue Ethics, Albany 2014.

van Wensveen L., Dirty Virtues: The Emergence of Ecological Virtue Ethics, Amherst 2000.

van Wensveen L., Ecosystem Sustainability as a Criterion for Genuine Virtue, „Environmental Ethics”, 2001, t. 23, s. 227-41.

White L., The Historical Roots of Our Ecologic Crisis, „Science” 1967, nr 155, s. 1203–1207.

Wymagania wstępne:

English at least at B2 level

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)