Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie: Antropologia ekologiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-SMAE
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie: Antropologia ekologiczna
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aNyXU776GbAAdK7-xIhKeHLyiUyv-z1ef8vXGk9WA_Jk1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=a968e2f8-0f65-4170-8f40-d9dc8817a997&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB2_W02

OB2_W11

OB2_U04

OB2_U08

OB2_U14

OB2_K07

OB2_K08

OB2_K09

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

Poziom zaawansowany

Cele przedmiotu:

Zastosowanie zasad metodyki pisarstwa naukowego oraz merytoryczne opracowanie tytułowej problematyki pracy magisterskiej

Wymagania wstępne:

Semnarium zakłada wiedzę z zakresu ekologii humanistycznej.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

SEMESTR I

1/ Utrwalenie zasad metodyki pisarstwa naukowego (6 godz.)

- budowanie struktury pracy

- typy streszczania tekstów

- zasady sporządzania przypisów

2/ Problematyka biologicznej relacji człowieka ze środowiskiem naturalnym (6 godz.)

- przyroda w człowieku i człowiek w przyrodzie

- kultura jako szczególna forma życia

- zagadnienie chorób cywilizacyjnych

3/ Problematyka psychicznej relacji człowieka do środowiska naturalnego (6 godz.)

- etologiczny postulat estetyki ekologicznej

- filozoficzny projekt estetyki ekologicznej

- zagadnienie cywilizacjnej destrukcji człowieczeństwa

4/ Problematyka etycznej ralacji człowieka do środowiska (6 godz.)

- geneza etyki środowiskowej

- odmiany etyki środowiskowej

- zagadnienie etosu ekologicznego przetrwania ludzkości

5/ Problematyka aktualnie realizowanych prac magisterskich (6 godz.)

- od Homo oekonomicus do Homo oekologicus

- pedagogiczne aspekty przezwyciężania kryzysu ekologicznego

SEMESTR II

1/ Problematyka uwikłania człowieka w kryzys ekologiczny (12 godz.)

- identyfikacja kryzysu ekologicznego

- zakresy ludzkiego doświadczania kryzysu ekologicznego

- cywilizacyjne przyczyny kryzysu ekologicznego

- grzechy śmiertelne cywilizowanej ludzkości

2/ Problematyka antropolgicznych aspektów techniki(10 godz.)

- geneza techniki

- odmiany techniki

- od techniki do technologii

3/ Problematyka aktualnie ralizowanych prac magisterskich (8 godz.)

- ekologiczny wymiar bezpieczeństwa państwa

- ekologiczne "Szczyty Ziemi"

- lokalne zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju

- pedagogiczne aspekty przezwyciężania kryzysu ekologicznego

Metody oceny:

Podstawę zaliczenia seminarium stanowi obecność na zajęciach, wygłoszenie referatu i semestralna praca pisemna.

Literatura:

1/ Birnbacher D., Odpowiedzialność za przyszłe pokolenia, przekł. B. Andrzejewski, P. Jackowski, Warszawa 1999.

2/ Böhme G., Antropologia filozoficzna. Ujęcie pragmatyczne, przekł. P. Domański, Warszawa 1998.

3/ Böhme G., Filozofia i estetyka przyrody w dobie kryzysu środowiska naturalnego, przekł. J. Merecki, Warszawa 2002.

4/ Hałaczek B., Co ekologię z bioetyką łączy, „Studia Philosophiae Christianae ATK” 30(1994)2, 136-158.

5/ Łepko Z., Etologiczne inspiracje ekofilozofii, w: Dołęga J. M., Czartoszewski J. W., Skowroński A. (red.), Ochrona środowiska społeczno-przyrodniczego w filozofii i teologii, Warszawa 2001, 135-164.

6/ Łepko Z., Ku ekofilozofii, „Studia Philosophiae Christianae ATK” 30(1994)1, 21-34.

7/ Sadowski R., Łepko Z. (red.), Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od Raportu Brundtland, Towarzystwo Na-ukowe Franciszka Salezego, Warszawa 2017, ss. 665.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student dostrzega wielorakie związki między elementami środowiskowymi.

Umiejętności: student sporządza proste raporty oraz wytyczne do ekspertyz na podstawia zebranych danych; potrafi krytycznie oceniać informacje o środowisku.

Kompetencje: student dba o rzetelność i wiarygodność swojej pracy

Metody i kryteria oceniania:

ECTS:

udział w seminarium online na platformie Teams. Kod dostępu - jlsnv1y - 60

przygotowanie do seminarium - 60

konsultacje - 50

przygotowanie pracy pisemnej - 130

SUMA GODZIN 300 [300 : 60 = 5]

LICZBA ECTS - 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 20 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Łepko
Prowadzący grup: Zbigniew Łepko
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3acd38474334c847ac9d6d2f2d1147e5ff%40thread.tacv2/conversations?groupId=733b745b-6e4e-4656-82c1-2cf761db6e48&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

Poziom zaawansowany

Cele przedmiotu:

Zastosowanie zasad metodyki pisarstwa naukowego oraz merytoryczne opracowanie tytułowej problematyki pracy magisterskiej

Wymagania wstępne:

Semnarium zakłada wiedzę z zakresu ekologii humanistycznej.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

SEMESTR I

1/ Utrwalenie zasad metodyki pisarstwa naukowego (6 godz.)

- budowanie struktury pracy

- typy streszczania tekstów

- zasady sporządzania przypisów

2/ Problematyka biologicznej relacji człowieka ze środowiskiem naturalnym (6 godz.)

- przyroda w człowieku i człowiek w przyrodzie

- kultura jako szczególna forma życia

- zagadnienie chorób cywilizacyjnych

3/ Problematyka psychicznej relacji człowieka do środowiska naturalnego (6 godz.)

- etologiczny postulat estetyki ekologicznej

- filozoficzny projekt estetyki ekologicznej

- zagadnienie cywilizacjnej destrukcji człowieczeństwa

4/ Problematyka etycznej ralacji człowieka do środowiska (6 godz.)

- geneza etyki środowiskowej

- odmiany etyki środowiskowej

- zagadnienie etosu ekologicznego przetrwania ludzkości

5/ Problematyka aktualnie realizowanych prac magisterskich (6 godz.)

- od Homo oekonomicus do Homo oekologicus

- pedagogiczne aspekty przezwyciężania kryzysu ekologicznego

SEMESTR II

1/ Problematyka uwikłania człowieka w kryzys ekologiczny (12 godz.)

- identyfikacja kryzysu ekologicznego

- zakresy ludzkiego doświadczania kryzysu ekologicznego

- cywilizacyjne przyczyny kryzysu ekologicznego

- grzechy śmiertelne cywilizowanej ludzkości

2/ Problematyka antropolgicznych aspektów techniki(10 godz.)

- geneza techniki

- odmiany techniki

- od techniki do technologii

3/ Problematyka aktualnie ralizowanych prac magisterskich (8 godz.)

- ekologiczny wymiar bezpieczeństwa państwa

- ekologiczne "Szczyty Ziemi"

- lokalne zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju

- pedagogiczne aspekty przezwyciężania kryzysu ekologicznego

Metody oceny:

Podstawę zaliczenia seminarium stanowi obecność na zajęciach, wygłoszenie referatu i semestralna praca pisemna.

Literatura:

1/ Birnbacher D., Odpowiedzialność za przyszłe pokolenia, przekł. B. Andrzejewski, P. Jackowski, Warszawa 1999.

2/ Böhme G., Antropologia filozoficzna. Ujęcie pragmatyczne, przekł. P. Domański, Warszawa 1998.

3/ Böhme G., Filozofia i estetyka przyrody w dobie kryzysu środowiska naturalnego, przekł. J. Merecki, Warszawa 2002.

4/ Hałaczek B., Co ekologię z bioetyką łączy, „Studia Philosophiae Christianae ATK” 30(1994)2, 136-158.

5/ Łepko Z., Etologiczne inspiracje ekofilozofii, w: Dołęga J. M., Czartoszewski J. W., Skowroński A. (red.), Ochrona środowiska społeczno-przyrodniczego w filozofii i teologii, Warszawa 2001, 135-164.

6/ Łepko Z., Ku ekofilozofii, „Studia Philosophiae Christianae ATK” 30(1994)1, 21-34.

7/ Sadowski R., Łepko Z. (red.), Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od Raportu Brundtland, Towarzystwo Na-ukowe Franciszka Salezego, Warszawa 2017, ss. 665.

Wymagania wstępne:

Wiedza: student dostrzega wielorakie związki między elementami środowiskowymi.

Umiejętności: student sporządza proste raporty oraz wytyczne do ekspertyz na podstawia zebranych danych; potrafi krytycznie oceniać informacje o środowisku.

Kompetencje: student dba o rzetelność i wiarygodność swojej pracy

ECTS:

udział w seminarium online na platformie Teams. Kod dostępu - jlsnv1y - 60

przygotowanie do seminarium - 60

konsultacje - 50

przygotowanie pracy pisemnej - 130

SUMA GODZIN 300 [300 : 60 = 5]

LICZBA ECTS - 5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Łepko
Prowadzący grup: Zbigniew Łepko
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3acd38474334c847ac9d6d2f2d1147e5ff%40thread.tacv2/conversations?groupId=733b745b-6e4e-4656-82c1-2cf761db6e48&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Seminarium podsumowuje wiedzę z zakresu różnych typów antropologii, w szczególności zaś antropologii biologicznej, kulturowej i filozoficznej.

Pełny opis:

SEMESTR I

1/ Utrwalenie zasad metodyki pisarstwa naukowego (6 godz.)

- budowanie struktury pracy

- typy streszczania tekstów

- zasady sporządzania przypisów

2/ Problematyka biologicznej relacji człowieka ze środowiskiem naturalnym (6 godz.)

- przyroda w człowieku i człowiek w przyrodzie

- kultura jako szczególna forma życia

- zagadnienie chorób cywilizacyjnych

3/ Problematyka psychicznej relacji człowieka do środowiska naturalnego (6 godz.)

- etologiczny postulat estetyki ekologicznej

- filozoficzny projekt estetyki ekologicznej

- zagadnienie cywilizacjnej destrukcji człowieczeństwa

4/ Problematyka etycznej ralacji człowieka do środowiska (6 godz.)

- geneza etyki środowiskowej

- odmiany etyki środowiskowej

- zagadnienie etosu ekologicznego przetrwania ludzkości

5/ Problematyka aktualnie realizowanych prac magisterskich (6 godz.)

- od Homo oekonomicus do Homo oekologicus

- pedagogiczne aspekty przezwyciężania kryzysu ekologicznego

SEMESTR II

1/ Problematyka uwikłania człowieka w kryzys ekologiczny (12 godz.)

- identyfikacja kryzysu ekologicznego

- zakresy ludzkiego doświadczania kryzysu ekologicznego

- cywilizacyjne przyczyny kryzysu ekologicznego

- grzechy śmiertelne cywilizowanej ludzkości

2/ Problematyka antropolgicznych aspektów techniki(10 godz.)

- geneza techniki

- odmiany techniki

- od techniki do technologii

3/ Problematyka aktualnie ralizowanych prac magisterskich (8 godz.)

- ekologiczny wymiar bezpieczeństwa państwa

- ekologiczne "Szczyty Ziemi"

- lokalne zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju

- pedagogiczne aspekty przezwyciężania kryzysu ekologicznego

Literatura:

1/ Birnbacher D., Odpowiedzialność za przyszłe pokolenia, przekł. B. Andrzejewski, P. Jackowski, Warszawa 1999.

2/ Böhme G., Antropologia filozoficzna. Ujęcie pragmatyczne, przekł. P. Domański, Warszawa 1998.

3/ Böhme G., Filozofia i estetyka przyrody w dobie kryzysu środowiska naturalnego, przekł. J. Merecki, Warszawa 2002.

4/ Hałaczek B., Co ekologię z bioetyką łączy, „Studia Philosophiae Christianae ATK” 30(1994)2, 136-158.

5/ Łepko Z., Etologiczne inspiracje ekofilozofii, w: Dołęga J. M., Czartoszewski J. W., Skowroński A. (red.), Ochrona środowiska społeczno-przyrodniczego w filozofii i teologii, Warszawa 2001, 135-164.

6/ Łepko Z., Ku ekofilozofii, „Studia Philosophiae Christianae ATK” 30(1994)1, 21-34.

7/ Sadowski R., Łepko Z. (red.), Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od Raportu Brundtland, Towarzystwo Na-ukowe Franciszka Salezego, Warszawa 2017, ss. 665.

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu ekologii i różnych odmian antropologii, w szczególności antropologii biologicznej, kulturowej i filozoficznej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)