Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie bioenergetyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-TBE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Technologie bioenergetyczne
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku studiów II stopnia magisterskich MONITORING
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB2_W02

OB2_W11

OB2_U04

OB2_U08


Skrócony opis:

Wprowadzenie do technologii bioenergetycznych

- cel rozwoju technologii bioenergetycznych

- technologie bioenergetyczne dla środków transportu

- technologie bioenergetyczne dla energetyki

Biopaliwa ciekłe

- definicja

- alkohole jako biokomponenty paliw do silników o zapłonie iskrowym

- FAME jako biopaliwo lub biokomponent paliw do silników o zapłonie samoczynnym

- biokomponenty węglowodorowe

- biopaliwa dla lotnictwa

Biogaz jako paliwo dla środków transportu i energetyki

Bio-DME jako biopaliwo dla środków transportu i energetyki

Wykorzystanie biomasy stałej jako paliwa w instalacjach energetycznych

- wykorzystanie biomasy stałej w dużych zawodowych zakładach energetycznych

- wykorzystanie biomasy stałej w małych i domowych instalacjach grzewczych

Dostępność surowców dla technologii bioenergetycznych w Polsce i w UE.

Pełny opis:

Wprowadzenie do technologii bioenergetycznych

- cel rozwoju technologii bioenergetycznych: konsumpcja paliw transportowych i energetycznych, efekt cieplarniany, zamknięty obieg CO2

- technologie bioenergetyczne dla środków transportu: biopaliwa i biokomponenty, biopaliwa ciekłe i gazowe

- technologie bioenergetyczne dla energetyki: biopaliwa stałe, biopłyny i biopaliwa gazowe

Biopaliwa ciekłe

- definicja

- alkohole jako biokomponenty paliw do silników o zapłonie iskrowym: bioetanol, biobutanol - surowce, technologie wytwarzania, własności eksploatacujne

- FAME jako biopaliwo lub biokomponent paliw do silników o zapłonie samoczynnym: surowce, technologie wytwarzania, własności eksploatacyjne

- biokomponenty węglowodorowe: surowce, technologie wytwarzania - Fischera - Tropscha, HVO, dimeryzacja alkoholi, własności eksploatacyjne

- biopaliwa dla lotnictwa: surowce, technologie wytwarzania, własności eksploatacyjne

Biogaz jako paliwo dla środków transportu i energetyki - surowce, technologie wytwarzania (biogaz rolniczy, biogaz z oczyszczalni ścieków, gaz wysypiskowy), własności eksploatacyjne

Bio-DME jako biopaliwo dla środków transportu i energetyki: surowce, technologie wytwarzania, własności eksploatacujne

Wykorzystanie biomasy stałej jako paliwa w instalacjach energetycznych

- wykorzystanie biomasy stałej w dużych zawodowych zakładach energetycznych - współspalanie z węglem kamiennym lyb brunatnym

- wykorzystanie biomasy stałej w małych i domowych instalacjach grzewczych

Dostępność surowców dla technologii bioenergetycznych w Polsce i w UE: odpady drewna, słoma, uprawy energetyczne

Literatura:

1. Kuś J., Matyka M., Uprawa roślin na cele energetyczne, Wydawnictwo IUNG-PIB, Puławy 2010.

2. Szymczyk S. i inni., Biorafineria lignocelulozowa – uwarunkowania środowiskowe, energetyczne i społeczno-ekonomiczne, red. M. Stolarski, J. Gołaszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2015.

3. „Odnawialne źródła energii jako element rozwoju lokalnego - Przewodnik dla samorządów terytorialnych i inwestorów” Wydawnictwo Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej IBMiER, Warszawa 2003;

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK 1 – student zna podstawową terminologię z zakresu paliw i biopaliw oraz technologii bioenergetycznych

EK 2 – student ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień technologii bioenergetycznych

EK 3 – student posiada wiedzę na temat najważniejszych technologii wytwarzania biopaliw oraz zastosowania biomasy w energetyce.

Umiejętności:

EK 4 – student potrafi analizować technologie bioenergetyczne pod kątem ich oddziaływania na środowisko; potrafi oceniać biopaliwa z punktu widzenia celowości ich stosowania w transporcie i energetyce.

EK 5 – student formułuje kluczowe problemy w obszarze technologii bioenergetycznych

EK 6 – student znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji z zakresu technologii bioenergetycznych.

Kompetencje:

EK 7 – student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę z zakresu technologii bioenergetycznych do oceny efektywności w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń powietrza.

EK 8 – student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne

Metody i kryteria oceniania:

test

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kulczycki
Prowadzący grup: Andrzej Kulczycki
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDA5NzY2NWUtYWY2NC00MWViLTkyNjctNWRjMWZiMWE4YmQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22cd38cf19-0ac3-472b-8abc-f271bcf89ef8%22%7d
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Wprowadzenie do technologii bioenergetycznych

- cel rozwoju technologii bioenergetycznych

- technologie bioenergetyczne dla środków transportu

- technologie bioenergetyczne dla energetyki

Biopaliwa ciekłe

- definicja

- alkohole jako biokomponenty paliw do silników o zapłonie iskrowym

- FAME jako biopaliwo lub biokomponent paliw do silników o zapłonie samoczynnym

- biokomponenty węglowodorowe

- biopaliwa dla lotnictwa

Biogaz jako paliwo dla środków transportu i energetyki

Bio-DME jako biopaliwo dla środków transportu i energetyki

Wykorzystanie biomasy stałej jako paliwa w instalacjach energetycznych

- wykorzystanie biomasy stałej w dużych zawodowych zakładach energetycznych

- wykorzystanie biomasy stałej w małych i domowych instalacjach grzewczych

Dostępność surowców dla technologii bioenergetycznych w Polsce i w UE.

Pełny opis:

Wprowadzenie do technologii bioenergetycznych

- cel rozwoju technologii bioenergetycznych: konsumpcja paliw transportowych i energetycznych, efekt cieplarniany, zamknięty obieg CO2

- technologie bioenergetyczne dla środków transportu: biopaliwa i biokomponenty, biopaliwa ciekłe i gazowe

- technologie bioenergetyczne dla energetyki: biopaliwa stałe, biopłyny i biopaliwa gazowe

Biopaliwa ciekłe

- definicja

- alkohole jako biokomponenty paliw do silników o zapłonie iskrowym: bioetanol, biobutanol - surowce, technologie wytwarzania, własności eksploatacujne

- FAME jako biopaliwo lub biokomponent paliw do silników o zapłonie samoczynnym: surowce, technologie wytwarzania, własności eksploatacyjne

- biokomponenty węglowodorowe: surowce, technologie wytwarzania - Fischera - Tropscha, HVO, dimeryzacja alkoholi, własności eksploatacyjne

- biopaliwa dla lotnictwa: surowce, technologie wytwarzania, własności eksploatacyjne

Biogaz jako paliwo dla środków transportu i energetyki - surowce, technologie wytwarzania (biogaz rolniczy, biogaz z oczyszczalni ścieków, gaz wysypiskowy), własności eksploatacyjne

Bio-DME jako biopaliwo dla środków transportu i energetyki: surowce, technologie wytwarzania, własności eksploatacujne

Wykorzystanie biomasy stałej jako paliwa w instalacjach energetycznych

- wykorzystanie biomasy stałej w dużych zawodowych zakładach energetycznych - współspalanie z węglem kamiennym lyb brunatnym

- wykorzystanie biomasy stałej w małych i domowych instalacjach grzewczych

Dostępność surowców dla technologii bioenergetycznych w Polsce i w UE: odpady drewna, słoma, uprawy energetyczne

Literatura:

1. Kuś J., Matyka M., Uprawa roślin na cele energetyczne, Wydawnictwo IUNG-PIB, Puławy 2010.

2. Szymczyk S. i inni., Biorafineria lignocelulozowa – uwarunkowania środowiskowe, energetyczne i społeczno-ekonomiczne, red. M. Stolarski, J. Gołaszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2015.

3. „Odnawialne źródła energii jako element rozwoju lokalnego - Przewodnik dla samorządów terytorialnych i inwestorów” Wydawnictwo Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej IBMiER, Warszawa 2003;

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z chemii

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kulczycki
Prowadzący grup: Andrzej Kulczycki
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDA5NzY2NWUtYWY2NC00MWViLTkyNjctNWRjMWZiMWE4YmQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22cd38cf19-0ac3-472b-8abc-f271bcf89ef8%22%7d
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Wprowadzenie do technologii bioenergetycznych

- cel rozwoju technologii bioenergetycznych

- technologie bioenergetyczne dla środków transportu

- technologie bioenergetyczne dla energetyki

Biopaliwa ciekłe

- definicja

- alkohole jako biokomponenty paliw do silników o zapłonie iskrowym

- FAME jako biopaliwo lub biokomponent paliw do silników o zapłonie samoczynnym

- biokomponenty węglowodorowe

- biopaliwa dla lotnictwa

Biogaz jako paliwo dla środków transportu i energetyki

Bio-DME jako biopaliwo dla środków transportu i energetyki

Wykorzystanie biomasy stałej jako paliwa w instalacjach energetycznych

- wykorzystanie biomasy stałej w dużych zawodowych zakładach energetycznych

- wykorzystanie biomasy stałej w małych i domowych instalacjach grzewczych

Dostępność surowców dla technologii bioenergetycznych w Polsce i w UE.

Pełny opis:

Wprowadzenie do technologii bioenergetycznych

- cel rozwoju technologii bioenergetycznych: konsumpcja paliw transportowych i energetycznych, efekt cieplarniany, zamknięty obieg CO2

- technologie bioenergetyczne dla środków transportu: biopaliwa i biokomponenty, biopaliwa ciekłe i gazowe

- technologie bioenergetyczne dla energetyki: biopaliwa stałe, biopłyny i biopaliwa gazowe

Biopaliwa ciekłe

- definicja

- alkohole jako biokomponenty paliw do silników o zapłonie iskrowym: bioetanol, biobutanol - surowce, technologie wytwarzania, własności eksploatacujne

- FAME jako biopaliwo lub biokomponent paliw do silników o zapłonie samoczynnym: surowce, technologie wytwarzania, własności eksploatacyjne

- biokomponenty węglowodorowe: surowce, technologie wytwarzania - Fischera - Tropscha, HVO, dimeryzacja alkoholi, własności eksploatacyjne

- biopaliwa dla lotnictwa: surowce, technologie wytwarzania, własności eksploatacyjne

Biogaz jako paliwo dla środków transportu i energetyki - surowce, technologie wytwarzania (biogaz rolniczy, biogaz z oczyszczalni ścieków, gaz wysypiskowy), własności eksploatacyjne

Bio-DME jako biopaliwo dla środków transportu i energetyki: surowce, technologie wytwarzania, własności eksploatacujne

Wykorzystanie biomasy stałej jako paliwa w instalacjach energetycznych

- wykorzystanie biomasy stałej w dużych zawodowych zakładach energetycznych - współspalanie z węglem kamiennym lyb brunatnym

- wykorzystanie biomasy stałej w małych i domowych instalacjach grzewczych

Dostępność surowców dla technologii bioenergetycznych w Polsce i w UE: odpady drewna, słoma, uprawy energetyczne

Literatura:

1. Kuś J., Matyka M., Uprawa roślin na cele energetyczne, Wydawnictwo IUNG-PIB, Puławy 2010.

2. Szymczyk S. i inni., Biorafineria lignocelulozowa – uwarunkowania środowiskowe, energetyczne i społeczno-ekonomiczne, red. M. Stolarski, J. Gołaszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2015.

3. „Odnawialne źródła energii jako element rozwoju lokalnego - Przewodnik dla samorządów terytorialnych i inwestorów” Wydawnictwo Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej IBMiER, Warszawa 2003;

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z chemii

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kulczycki
Prowadzący grup: Andrzej Kulczycki
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDA5NzY2NWUtYWY2NC00MWViLTkyNjctNWRjMWZiMWE4YmQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22cd38cf19-0ac3-472b-8abc-f271bcf89ef8%22%7d
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wprowadzenie do technologii bioenergetycznych

- cel rozwoju technologii bioenergetycznych

- technologie bioenergetyczne dla środków transportu

- technologie bioenergetyczne dla energetyki

Biopaliwa ciekłe

- definicja

- alkohole jako biokomponenty paliw do silników o zapłonie iskrowym

- FAME jako biopaliwo lub biokomponent paliw do silników o zapłonie samoczynnym

- biokomponenty węglowodorowe

- biopaliwa dla lotnictwa

Biogaz jako paliwo dla środków transportu i energetyki

Bio-DME jako biopaliwo dla środków transportu i energetyki

Wykorzystanie biomasy stałej jako paliwa w instalacjach energetycznych

- wykorzystanie biomasy stałej w dużych zawodowych zakładach energetycznych

- wykorzystanie biomasy stałej w małych i domowych instalacjach grzewczych

Dostępność surowców dla technologii bioenergetycznych w Polsce i w UE.

Pełny opis:

Wprowadzenie do technologii bioenergetycznych

- cel rozwoju technologii bioenergetycznych: konsumpcja paliw transportowych i energetycznych, efekt cieplarniany, zamknięty obieg CO2

- technologie bioenergetyczne dla środków transportu: biopaliwa i biokomponenty, biopaliwa ciekłe i gazowe

- technologie bioenergetyczne dla energetyki: biopaliwa stałe, biopłyny i biopaliwa gazowe

Biopaliwa ciekłe

- definicja

- alkohole jako biokomponenty paliw do silników o zapłonie iskrowym: bioetanol, biobutanol - surowce, technologie wytwarzania, własności eksploatacujne

- FAME jako biopaliwo lub biokomponent paliw do silników o zapłonie samoczynnym: surowce, technologie wytwarzania, własności eksploatacyjne

- biokomponenty węglowodorowe: surowce, technologie wytwarzania - Fischera - Tropscha, HVO, dimeryzacja alkoholi, własności eksploatacyjne

- biopaliwa dla lotnictwa: surowce, technologie wytwarzania, własności eksploatacyjne

Biogaz jako paliwo dla środków transportu i energetyki - surowce, technologie wytwarzania (biogaz rolniczy, biogaz z oczyszczalni ścieków, gaz wysypiskowy), własności eksploatacyjne

Bio-DME jako biopaliwo dla środków transportu i energetyki: surowce, technologie wytwarzania, własności eksploatacujne

Wykorzystanie biomasy stałej jako paliwa w instalacjach energetycznych

- wykorzystanie biomasy stałej w dużych zawodowych zakładach energetycznych - współspalanie z węglem kamiennym lyb brunatnym

- wykorzystanie biomasy stałej w małych i domowych instalacjach grzewczych

Dostępność surowców dla technologii bioenergetycznych w Polsce i w UE: odpady drewna, słoma, uprawy energetyczne

Literatura:

1. Kuś J., Matyka M., Uprawa roślin na cele energetyczne, Wydawnictwo IUNG-PIB, Puławy 2010.

2. Szymczyk S. i inni., Biorafineria lignocelulozowa – uwarunkowania środowiskowe, energetyczne i społeczno-ekonomiczne, red. M. Stolarski, J. Gołaszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2015.

3. „Odnawialne źródła energii jako element rozwoju lokalnego - Przewodnik dla samorządów terytorialnych i inwestorów” Wydawnictwo Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej IBMiER, Warszawa 2003;

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z chemii

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)