Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne technologie i ich oddziaływanie na środowisko

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-WSTOS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Współczesne technologie i ich oddziaływanie na środowisko
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku studiów II stopnia magisterskich MONITORING
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB2_W02

OB2_W11

OB2_U04

OB2_U08


Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu: procesów jednostkowych, dróg emisji zanieczyszczeń do środowiska, przeciwdziałania emisji zanieczyszczeń.

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje 30 godzin i prowadzony będzie w formie mieszanej: wykładów konwencjonalnych, wykładów konwersatoryjnych oraz wykładów seminaryjnych. W ramach zajęć zostaną omówione wybrane technologie produkcyjne z różnych obszarów gospodarki, zagrożenia z nimi związane w tym oddziaływanie na środowisko.

Pełny opis:

Przedmiot Współczesne technologie i ich oddziaływanie na środowisko obejmuje 30 godzin i podzielonych na piętnaście dwugodzinnych spotkań. Spotkania te będą miały formę mieszaną wykładów konwencjonalnych oraz konwersatoryjnych i wykładów seminaryjnych (opracowywanych przez studentów) w tym z wybranej przez studenta technologii. W ramach zajęć zostaną omówione wybrane technologie przemysłowe organiczne i nieorganiczne np. technologia wydobycia ropy naftowej, produkcja kwasu siarkowego, leków, nawozów, zagadnienia związane z przemysłem tekstylnym czy spożywczym. Przedstawione zostaną schematy wybranych technologii i omówione zostanie ich potencjalne oddziaływanie na środowisko.

Literatura:

Literatura podstawowa – pozycje: 1, 2, 3.

Literatura uzupełniająca – pozycje: 4, 5, 6, 7

1. Molenda Jacek: Technologia chemiczna. WSiP, Warszawa 1997.

2. Bartkiewicz Bronisław, Umiejewska Katarzyna: Oczyszczanie ścieków przemysłowych. PWN, Warszawa 2010.

3. Schmidt-Szałowski Krzysztof, Szafran Mikołaj, Bobryk Ewa, Sentek Jan: Technologia chemiczna. Przemysł nieorganiczny. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

4. Surygała Jan (red): Vademecum rafinera. Ropa naftowa właściwości, przetwarzanie, produkty. WNT, Warszawa 2006.

5. Mazurkiewicz Adam (red.): Nanonauki i nanotechnologie. Stan i perspektywy rozwoju. Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB. Radom 2007

6. Dobrzański Leszek: Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo. Materiały inżynierskie z podstawami projektowania materiałowego. WNT, Warszawa 2002.

7. Mihułka Mariusz (kierownik pracy): Charakterystyka technologiczna przemysłu włókienniczego w Unii Europejskiej, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2003

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

Student zna podstawowe metody otrzymywania substratów wykorzystywanych w przemyśle organicznym i nieorganicznym. Zna główne technologie otrzymywania wybranych produktów, wie na czym polegają i zna ich zastosowanie. Wykazuje znajomość podstawowych pojęć i terminologii z obszaru omawianych technologii. Zna główne zagrożenia środowiskowe związane z omawianymi technologiami.

UMIEJĘTNOŚCI:

Student potrafi scharakteryzować kluczowe technologie przemysłu organicznego i nieorganicznego. Potrafi zidentyfikować kluczowe parametry omawianych procesów. Umie wskazać główne zagrożenia środowiskowe poszczególnych technologii i określić ich źródło.

KOMPETENCJE:.

Student jest przygotowany do merytorycznej dyskusji w zakresie współczesnych technologii przemysłu organicznego i nieorganicznego oraz ich potencjalnego oddziaływania na środowisko.

1 ECTS =. 25-30 godzin

udział w wykładzie: 30 godz.

przygotowanie do kolokwium zaliczającego: 30 godz.

konsultacje: 5 godzin

przygotowanie do wykładów: 15 godzin

suma godzin: 80 [80/30(25)=3]

liczba ECTS: 3

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę z przedmiotu składa się średnia z oceny z końcowego kolokwium zaliczającego i oceny z przygotowanej prezentacji. Przy ocenie końcowej uwzględniana będzie również obecność studenta podczas zajęć i aktywność studenta w prowadzonych dyskusjach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Matuszewska
Prowadzący grup: Anna Matuszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje 30 godzin i prowadzony będzie w formie mieszanej: wykładów konwencjonalnych, wykładów konwersatoryjnych oraz wykładów seminaryjnych. W ramach zajęć zostaną omówione wybrane technologie produkcyjne z różnych obszarów gospodarki, zagrożenia z nimi związane w tym oddziaływanie na środowisko.

Pełny opis:

Przedmiot Współczesne technologie i ich oddziaływanie na środowisko obejmuje 30 godzin i podzielonych na piętnaście dwugodzinnych spotkań. Spotkania te będą miały formę mieszaną wykładów konwencjonalnych oraz konwersatoryjnych i wykładów seminaryjnych (opracowywanych przez studentów) w tym z wybranej przez studenta technologii. W ramach zajęć zostaną omówione wybrane technologie przemysłowe organiczne i nieorganiczne np. technologia wydobycia ropy naftowej, produkcja kwasu siarkowego, leków, nawozów, zagadnienia związane z przemysłem tekstylnym czy spożywczym. Przedstawione zostaną schematy wybranych technologii i omówione zostanie ich potencjalne oddziaływanie na środowisko.

Literatura:

Literatura podstawowa – pozycje: 1, 2, 3.

Literatura uzupełniająca – pozycje: 4, 5, 6, 7

1. Molenda Jacek: Technologia chemiczna. WSiP, Warszawa 1997.

2. Bartkiewicz Bronisław, Umiejewska Katarzyna: Oczyszczanie ścieków przemysłowych. PWN, Warszawa 2010.

3. Schmidt-Szałowski Krzysztof, Szafran Mikołaj, Bobryk Ewa, Sentek Jan: Technologia chemiczna. Przemysł nieorganiczny. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

4. Surygała Jan (red): Vademecum rafinera. Ropa naftowa właściwości, przetwarzanie, produkty. WNT, Warszawa 2006.

5. Mazurkiewicz Adam (red.): Nanonauki i nanotechnologie. Stan i perspektywy rozwoju. Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB. Radom 2007

6. Dobrzański Leszek: Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo. Materiały inżynierskie z podstawami projektowania materiałowego. WNT, Warszawa 2002.

7. Mihułka Mariusz (kierownik pracy): Charakterystyka technologiczna przemysłu włókienniczego w Unii Europejskiej, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2003

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych procesów omawianych w ramach przedmiotu "Podstawy inżynierii procesowej"

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Matuszewska
Prowadzący grup: Anna Matuszewska, Marta Pochopień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje 30 godzin i prowadzony będzie w formie mieszanej: wykładów konwencjonalnych, wykładów konwersatoryjnych oraz wykładów seminaryjnych. W ramach zajęć zostaną omówione wybrane technologie produkcyjne z różnych obszarów gospodarki, zagrożenia z nimi związane w tym oddziaływanie na środowisko.

Pełny opis:

Przedmiot Współczesne technologie i ich oddziaływanie na środowisko obejmuje 30 godzin i podzielonych na piętnaście dwugodzinnych spotkań. Spotkania te będą miały formę mieszaną wykładów konwencjonalnych oraz konwersatoryjnych i wykładów seminaryjnych (opracowywanych przez studentów) w tym z wybranej przez studenta technologii. W ramach zajęć zostaną omówione wybrane technologie przemysłowe organiczne i nieorganiczne np. technologia wydobycia ropy naftowej, produkcja kwasu siarkowego, leków, nawozów, zagadnienia związane z przemysłem tekstylnym czy spożywczym. Przedstawione zostaną schematy wybranych technologii i omówione zostanie ich potencjalne oddziaływanie na środowisko.

Literatura:

Literatura podstawowa – pozycje: 1, 2, 3.

Literatura uzupełniająca – pozycje: 4, 5, 6, 7

1. Molenda Jacek: Technologia chemiczna. WSiP, Warszawa 1997.

2. Bartkiewicz Bronisław, Umiejewska Katarzyna: Oczyszczanie ścieków przemysłowych. PWN, Warszawa 2010.

3. Schmidt-Szałowski Krzysztof, Szafran Mikołaj, Bobryk Ewa, Sentek Jan: Technologia chemiczna. Przemysł nieorganiczny. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

4. Surygała Jan (red): Vademecum rafinera. Ropa naftowa właściwości, przetwarzanie, produkty. WNT, Warszawa 2006.

5. Mazurkiewicz Adam (red.): Nanonauki i nanotechnologie. Stan i perspektywy rozwoju. Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB. Radom 2007

6. Dobrzański Leszek: Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo. Materiały inżynierskie z podstawami projektowania materiałowego. WNT, Warszawa 2002.

7. Mihułka Mariusz (kierownik pracy): Charakterystyka technologiczna przemysłu włókienniczego w Unii Europejskiej, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2003

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych procesów omawianych w ramach przedmiotu "Podstawy inżynierii procesowej"

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Matuszewska
Prowadzący grup: Anna Matuszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS

1 ECTS =. 25-30 godzin

udział w wykładzie: 30 godz.

przygotowanie do kolokwium zaliczającego: 30 godz.

konsultacje: 5 godzin

przygotowanie do wykładów: 15 godzin

suma godzin: 80 [80/30(25)=3]

liczba ECTS: 3


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje 30 godzin i prowadzony będzie w formie mieszanej: wykładów konwencjonalnych, wykładów konwersatoryjnych oraz wykładów seminaryjnych. W ramach zajęć zostaną omówione wybrane technologie produkcyjne z różnych obszarów gospodarki, zagrożenia z nimi związane w tym oddziaływanie na środowisko.

Pełny opis:

Przedmiot Współczesne technologie i ich oddziaływanie na środowisko obejmuje 30 godzin i podzielonych na piętnaście dwugodzinnych spotkań. Spotkania te będą miały formę mieszaną wykładów konwencjonalnych oraz konwersatoryjnych i wykładów seminaryjnych (opracowywanych przez studentów) w tym z wybranej przez studenta technologii. W ramach zajęć zostaną omówione wybrane technologie przemysłowe organiczne i nieorganiczne np. technologia wydobycia ropy naftowej, produkcja kwasu siarkowego, leków, nawozów, zagadnienia związane z przemysłem tekstylnym czy spożywczym. Przedstawione zostaną schematy wybranych technologii i omówione zostanie ich potencjalne oddziaływanie na środowisko.

Literatura:

Literatura podstawowa – pozycje: 1, 2, 3.

Literatura uzupełniająca – pozycje: 4, 5, 6, 7

1. Molenda Jacek: Technologia chemiczna. WSiP, Warszawa 1997.

2. Bartkiewicz Bronisław, Umiejewska Katarzyna: Oczyszczanie ścieków przemysłowych. PWN, Warszawa 2010.

3. Schmidt-Szałowski Krzysztof, Szafran Mikołaj, Bobryk Ewa, Sentek Jan: Technologia chemiczna. Przemysł nieorganiczny. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

4. Surygała Jan (red): Vademecum rafinera. Ropa naftowa właściwości, przetwarzanie, produkty. WNT, Warszawa 2006.

5. Mazurkiewicz Adam (red.): Nanonauki i nanotechnologie. Stan i perspektywy rozwoju. Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB. Radom 2007

6. Dobrzański Leszek: Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo. Materiały inżynierskie z podstawami projektowania materiałowego. WNT, Warszawa 2002.

7. Mihułka Mariusz (kierownik pracy): Charakterystyka technologiczna przemysłu włókienniczego w Unii Europejskiej, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2003

Wymagania wstępne:

Studentów obowiązuje znajomość podstawowych procesów omawianych w ramach przedmiotu "Podstawy inżynierii procesowej"

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)