Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dostępność wymiaru sprawiedliwości w Polsce (cel 16)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-ZR-SI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dostępność wymiaru sprawiedliwości w Polsce (cel 16)
Jednostka: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (studia II stopnia)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

Zasadniczym celem przedmiotu jest przedstawienie dostępności wymiaru sprawiedliwości w Polsce - w odniesieniu do założeń wynikających z Celu 16 SDGs.

Pełny opis:

Zakres działań podejmowanych w ramach celu 16 SGDs Cel 16: Promowanie pokojowego i inkluzywnego społeczeństwa, zapewnienie wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budowanie na wszystkich szczeblach skutecznych i odpowiedzialnych instytucji, sprzyjających włączeniu społecznemu, jest bardzo szeroki. Jednym z takich zadań zamieszczonych w Agendzie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 jest Promowanie rządów prawa na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz zapewnienie wszystkim równy dostęp do wymiaru sprawiedliwości (16.3) oraz Rozwijanie skutecznych, odpowiedzialnych i przejrzystych instytucji na wszystkich szczeblach (16.6).

Tematyka zajęć będzie dotyczyła przedstawienia ram prawnych kształtujących dostępność wymiaru sprawiedliwości w prawie polskim. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na przedstawienie podstaw konstytucyjnych w zakresie prawa do sądu (art. 45 Konstytucji) oraz zakazu zamykania drogi sądowej (art. 77 ust. 2 Konstytucji).

Na zajęciach zostaną omówione podstawowe zagadnienia dotyczące kształtowania dostępu do sądu powszechnego w sprawach cywilnych . W ramach zajęć zostanie poruszona tematyka dostępności do sądu w sprawach administracyjnych. Zwrócona zostanie uwaga na rolę, jaką pełni sądownictwo administracyjne w odniesieniu do kontroli działalności administracji publicznej.

Literatura:

M. Kłopocka, Prawo do sądu w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Acta Universitatis Wratislaviensis „Prawo” Tom LXXVI, 2007

Z. Czeszejko-Sochacki, Prawo do sądu w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (ogólna charakterystyka), „Państwo i Prawo” 1997, nr 11–12

P. Sarnecki, Komentarz do art. 45 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz III, Warszawa 2003

Kmieciak Z., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne a prawo europejskie, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca

Hauser R., w: R. Hauser, J. Drachal, E. Mzyk, Dwuinstancyjne sądownictwo administracyjne, Warszawa–Zielona Góra 2003

Łazarska A., Rzetelny proces cywilny – przegląd definicji prawa do rzetelnego procesu, Warszawa, 2012

P. Pogonowski, Realizacja prawa do sądu w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2005

Efekty kształcenia i opis ECTS:

A. Wiedza

1. Posługuje się terminologią umożliwiającą opis systemu prawa oraz celu 16 SDGs, w szczególności w odniesieniu się do wymiaru sprawiedliwości w Polsce

2. Posiada wiedzę umożliwiającą odtworzenie założeń dostępności do wymiaru sprawiedliwości

3. Ma wiedzę dotyczącą zasad dostępu do sądów powszechnych oraz sądu administracyjnego

B. Umiejętności

4. Interpretuje akty prawne i na ich podstawie wyciąga poprawne wnioski (identyfikuje, wyszukuje akty prawne oraz prawidłowo interpretuje przepisy)

5. Potrafi wskazać poszczególne rozwiązania tworzące prawo do sądu

C. Kompetencje

6. Ma świadomość znaczenia dostępności wymiaru sprawiedliwości dla kształtowania społeczeństwa obywatelskiego oraz demokratycznego państwa prawnego

7. Potrafi pracować indywidualnie wykazując inicjatywę i samodzielność w działaniach oraz efektywnie współdziałać w pracy zespołowej, pełniąc w niej różne role.

Metody i kryteria oceniania:

esej, aktywność na zajęciach

Praktyki zawodowe:

nie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Kosieradzka-Federczyk
Prowadzący grup: Adam Cebula, Agata Kosieradzka-Federczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 ECTS

2 ECTS realizowane w ramach tej części przedmiotu (przedmiot podzielony na 2 części)

2 ECTS=50 godz.

uczestnictwo w zajęciach= 9 godz.

przygotowanie do zajęć = 10 godz.

analiza literatury = 31 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S2 - obszar nauk społecznych - II stopień

Skrócony opis:

Zasadniczym celem przedmiotu jest przedstawienie dostępności wymiaru sprawiedliwości w Polsce - w odniesieniu do założeń wynikających z Celu 16 SDGs.

Pełny opis:

Zakres działań podejmowanych w ramach celu 16 SGDs Cel 16: Promowanie pokojowego i inkluzywnego społeczeństwa, zapewnienie wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budowanie na wszystkich szczeblach skutecznych i odpowiedzialnych instytucji, sprzyjających włączeniu społecznemu, jest bardzo szeroki. Jednym z takich zadań zamieszczonych w Agendzie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 jest Promowanie rządów prawa na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz zapewnienie wszystkim równy dostęp do wymiaru sprawiedliwości (16.3) oraz Rozwijanie skutecznych, odpowiedzialnych i przejrzystych instytucji na wszystkich szczeblach (16.6).

Tematyka zajęć będzie dotyczyła przedstawienia ram prawnych kształtujących dostępność wymiaru sprawiedliwości w prawie polskim. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na przedstawienie podstaw konstytucyjnych w zakresie prawa do sądu (art. 45 Konstytucji) oraz zakazu zamykania drogi sądowej (art. 77 ust. 2 Konstytucji).

Na zajęciach zostaną omówione podstawowe zagadnienia dotyczące kształtowania dostępu do sądu powszechnego w sprawach cywilnych . W ramach zajęć zostanie poruszona tematyka dostępności do sądu w sprawach administracyjnych. Zwrócona zostanie uwaga na rolę, jaką pełni sądownictwo administracyjne w odniesieniu do kontroli działalności administracji publicznej.

Literatura:

M. Kłopocka, Prawo do sądu w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Acta Universitatis Wratislaviensis „Prawo” Tom LXXVI, 2007

Z. Czeszejko-Sochacki, Prawo do sądu w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (ogólna charakterystyka), „Państwo i Prawo” 1997, nr 11–12

P. Sarnecki, Komentarz do art. 45 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz III, Warszawa 2003

Kmieciak Z., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne a prawo europejskie, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca

Hauser R., w: R. Hauser, J. Drachal, E. Mzyk, Dwuinstancyjne sądownictwo administracyjne, Warszawa–Zielona Góra 2003

Łazarska A., Rzetelny proces cywilny – przegląd definicji prawa do rzetelnego procesu, Warszawa, 2012

P. Pogonowski, Realizacja prawa do sądu w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2005

Wymagania wstępne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)