Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Illusions of Memory and Cognition

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-IMC-ER
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Illusions of Memory and Cognition
Jednostka: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Grupy: Grupa przedmiotów - oferta Erasmus
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02

PS_W03

PS_K03

Skrócony opis:

Złudzenia poznawcze i pamięci są intrygującymi zjawiskami, które inspirują liczne badania empiryczne i dociekania teoretyczne. Złudzenia poznawcze, podobnie jak iluzje optyczne, są błędami w sądach o rzeczywistości, popełnianymi przy subiektywnym przekonaniu o poprawności dokonanej oceny. W czasie wykładów omówione zostaną wybrane przykłady błedów poznawczych i zniekształceń pamięci, których badania doprowadziły do zrozumienia istotnych mechanizmów przetwarzania informacji przez człowieka.

Celem wykładu jest poszerzenie wiedzy studentów na temat paradygmatów i modeli teoretycznych pamięci i poznania. Oczekuje się, że studenci zyskają dobre zrozumienie natury naukowego (eksperymentalnego) dociekania mechanizmów poznawczych leżących u podstaw obserwowanych zjawisk. Dodatkowym celem jest wzbogacenie zasobu słownictwa studentów o angielskie terminy dotyczące pamięci i poznania.

Pełny opis:

Szczegółowe treści programowe:

1. Wprowadzenie. Program badawczy Kahnemana i Tversky’ego.

2. Zaniedbywanie proporcji bazowej. Pseudozależności.

3. Nadmierna pewność ocen i złudzenie mądrości po fakcie.

4. Subaddytywność w ocenie prawdopodobieństwa.

5. Odwracanie preferencji wyboru.

6. Zmiana preferencji pod wpływem dokonania wyboru.

7. Klasyfikacja złudzeń pamięci i przyczyn ich powstawania.

8. Skojarzeniowe złudzenia pamięci – paradygmat DRM

9. Teoria monitorowania źródła. Błędy atrybucji i kryptomnezja.

10. Teoria rozmytego śladu – pamięć treści a pamięć dosłowna.

11-12. Głębokie zniekształcenia pamięci (podejście Ch. Brainerda)

13. Pamięć utajona i efekt czystej ekspozycji.

14. Efekt dezinformacji. Efekt prawdy.

15. Zapominanie indukowane wydobywaniem. Podsumowanie wykładów.

Literatura:

Lektura:

Gallo, D. A. (2006). Associative illusions of memory: False memory research in DRM and related tasks. Psychology Press.

Pohl, R. (Ed.) (2016). Cognitive illusions. Intriguing phenomena in judgement, thinking and memory. 2nd Ed. Psychology Press.

Schacter, D. L. (2003). Siedem grzechów pamięci. Jak zapominamy i zapamiętujemy. Tłum. E. Haman & J. Rączaszek, Warszawa, PIW.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: Student zna podstawowe rodzaje złudzeń poznawczych i pamięci i rozumie znaczenie ich badania dla rozwoju współczesnych teorii psychologicznych.

Student zna główne pojęcia i zasady prowadzenia badań w psychologii pamięci.

Umiejętności: Rozumie jakie jest znaczenie eksperymentu i precyzyjnego definiowania pojęć w badaniach naukowych w psychologii poznawczej.

Kompetencje i postawy: Student jest gotowy do samodzielnego uzupełniania wiedzy, w związku z ciągle pojawiającymi się nowymi odkryciami w dziedzinie psychologii pamięci i poznania.

ECTS: 6 pkt

30 godzin - uczestnictwo w zajęciach (1p)

50 godzin - lektury (2 p)

80 godzin - przygotowanie do egzaminu (3 p)

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym w formie testu (studenci otrzymają wcześniej zbiór pytań pomocniczych). W każdym pytaniu testowym będą po cztery opcje odpowiedzi z jedną prawidłową.

Kryteria oceniania:

Ocena końcowa będzie zależała od:

- uczestnictwa w wykładach,

- wyniku testu końcowego

Warunkiem koniecznym otrzymania oceny pozytywnej jest: uzyskanie minimum 50% punktów z testu końcowego oraz nie więcej niż 5 nieobecności.

Wykład odbywać się będzie stacjonarnie (dopóki nie zostaną wprowadzone inne zalecenia przez Uniwersytet).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Nieznański, Włodzimierz Strus, Agnieszka Szymańska
Prowadzący grup: Marek Nieznański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)