Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia stresu 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-PSTR2
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia stresu 2
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Obowiązkowy poprzednik:

Psychologia stresu 1 WF-PS-N-PSTR1

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W12; student ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień psychologii stresu,

PS_W 13; student znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji z zakresu psychologii stresu,

PS_U04; student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu psychologii stresu.

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:średnio zaawansowany

Cel wykładu: Zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami psychologii radzenia sobie ze stresem i zmiennymi modyfikującymi procesy zaradcze

Efekt kształcenia: Nabycie umiejętności w diagnozie reakcji na stres oraz w zakresie odróżniania strategii i stylów radzenia sobie ze stresem.

Wymagania wstępne: znajomość podstaw psychologii teoretycznej z zakresu osobowości, emocji i motywacji.

Pełny opis:

Pełny opis przedmiotu:

Metody oceny: Egzamin testowy obejmujący część 1 i 2 wykładu.

Treści programowe:

1)Diagnoza reakcji na stres: fizjologicznych wskaźniki reakcji.

2)Diagnoza reakcji na stres: emocjonalne i behawioralne wzorce reakcji.

3)Diagnoza reakcji na stres: poznawczy model reakcji.

4)Charakterystyka objawów stresu chronicznego: pracoholizm.

5)Charakterystyka objawów stresu chronicznego: wypalenie zawodowe.

6)Charakterystyka objawów stresu chronicznego: chroniczne zmęczenie.

7)Charakterystyka objawów stresu chronicznego: choroby cywilizacyjne.

8)Kontrowersje wokół pojęć „odporność na stres” i „radzenie sobie ze stresem”.

9)Model radzenia sobie ze stresem Lazarusa i Folkman.

10)Zrewidowany model radzenia sobie ze stresem Folkman

11)Różnice między procesem, strategią i stylem radzenia sobie ze stresem.

12)Rodzaje strategii radzenia sobie ze stresem wg Lazarusa i Folkman i ich pomiar.

13) Rodzaje stylów radzenia sobie ze stresem i ich pomiar.

14) Zmienne psychologiczne modyfikujące wybór strategii i stylów radzenia sobie ze stresem.

15)Podsumowanie wykładów.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Terelak J.F. (2008). Człowiek i stres. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza BRANTA.

2. Terelak J.F. (red). (2007). Stres zawodowy: Charakterystyka psychologiczna wybranych zawodów stresowych. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Literatura pomocnicza:

1. Fink, G. (Ed.) (2007). Encyklopedia of Stress. Second Edition, T.1-4. London: Academic Press.

2.Heszen-Niejodek Irena, Ratajczak Zofia (red): (1996). Człowiek w sytuacji stresu. Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego.

3.Sęk Helena (red) (2000). Wypalenie zawodowe – przyczyny, mechanizmy, zapobieganie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

4. Strelau J. (red) (2004). Osobowość a ekstremalny stres. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

5.Terelak J.F. (2005). Stres organizacyjny. Warszawa: Wyd. Wyższej Szkoły Menedżerskiej SIG.

6.Tucholska, S. (2003). Wypalenie się zawodowe nauczycieli. Psychologiczna analiza zjawiska i jego osobowościowych uwarunkowań.Lublin: Wyd. KUL.

7. Terelak J. F. (2017). Stres życia. Perspektywa psychologiczna. Warszawa: wyd. UKSW

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK 1; student zna podstawową terminologię z zakresu psychologii stresu,

EK 2; student ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień psychologii stresu,

EK 3; student posiada wiedzę na temat najważniejszych dyskusji prowadzonych na gruncie psychologii stresu.

Umiejętności:

EK 4; student potrafi analizować, streszczać i prezentować tekst filozoficzny z zakresu psychologii stresu,

EK 5; student formułuje w mowie i na piśmie zagadnienia filozoficzne z zakresu psychologii stresu oraz potrafi odpowiednio rekonstruować i uzasadniać poszczególne stanowiska z zakresu psychologii stresu,

EK 6; student znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji z zakresu psychologii stresu.

Kompetencje:

EK 7; student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu psychologii stresu,

EK 8; student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne.

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w wykładzie: 30 godz.

udział w ćwiczeniach: 30 godz.

przygotowanie do ćwiczeń: 30 godz.

przygotowanie referatu: 15 godz.

przygotowanie do kolokwium i egzaminu: 45 godz.

suma godzin: 150 [150/30(25)=5]

liczba ECTS: 5

Metody i kryteria oceniania:

Metoda oceny: egzamin, praca pisemna, obecność na wykładzie obowiązkowa.

Szczegółowe informacje podane są przy odpowiednich grupach w cyklach dydaktycznych,

Metody kształcenia: Wykład konwersatoryjny i prezentacje

Kryteria oceny:

Ocena bardzo dobra: student bardzo dobrze zna podstawową terminologię z psychologii stresu; student ma w sposób bardzo dobry uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z psychologii stresu; student posiada szeroką wiedzę na temat najważniejszych dyskusji prowadzonych na gruncie psychologii zarządzania. student bardzo dobrze potrafi analizować, streszczać i prezentować tekst z zakresu psychologii zarządzania,student bardzo dobrze formułuje w mowie i na piśmie zagadnienia naukowe z zakresu psychologii zarządzania, student bardzo dobrze znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji z zakresu psychologii zarządzania. student bardzo dobrze potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu psychologii zarządzania. student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne.

Ocena dobra: student dobrze zna podstawową terminologię z psychologii stresu; student ma w sposób dobry uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z psychologii stresu; student posiada wiedzę na temat najważniejszych dyskusji prowadzonych na gruncie psychologii stresu. student dobrze potrafi analizować, streszczać i prezentować tekst z zakresu psychologii stresu,student dobrze formułuje w mowie i na piśmie zagadnienia naukowe z zakresu psychologii stresu, student dobrze znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji z zakresu psychologii stresu. student dobrze potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu psychologii stresu. student angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne.

Ocena dostateczna: student zna podstawową terminologię z psychologii stresu; student ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z psychologii stresu; student posiada wiedzę na temat najważniejszych dyskusji prowadzonych na gruncie psychologii stresu. student potrafi analizować, streszczać i prezentować tekst z zakresu psychologii stresu,student formułuje w mowie i na piśmie zagadnienia naukowe z zakresu psychologii stresu, student znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji z zakresu psychologii stresu. student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu psychologii stresu. student angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne.

Ocena niedostateczna: student nie zna podstawowej terminologię z psychologii stresu; student nie ma uporządkowanej znajomości podstawowych zagadnień z psychologii stresu; student nie posiada wiedzy na temat najważniejszych dyskusji prowadzonych na gruncie psychologii stresu. student nie potrafi analizować, streszczać i prezentować tekst z zakresu psychologii stresu,student nie formułuje w mowie i na piśmie zagadnienia naukowe z zakresu psychologii stresu, student nie znajduje i nie wykorzystuje źródeł informacji z zakresu psychologii stresu. student nie potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu psychologii stresu. student nie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, nie formułując własnych wypowiedzi oraz konstruktywnych uwagi krytyczne.

Do zaliczenia pracy pisemnej należy podać w piśmiennictwie co najmniej 10 artykułów naukowych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)