Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium z psychologii klinicznej i osobowości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-ROK
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium z psychologii klinicznej i osobowości
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W03

PS_U08

PS_U09

PS_K03

PS_K07

Zna i rozumie, na czym polega oraz jak powinna przebiegać szczegółowo analiza i interpretacja różnych procesów psychicznych z różnych perspektyw

teoretycznych (W03);

Potrafi samodzielnie konstruować i oceniać psychometrycznie psychologiczne narzędzia badawcze (U08);

Potrafi posługiwać się pisemnie i słownie specjalistyczną terminologią psychologiczną (U09);

Jest gotów do samodzielnego uzupełniania wiedzy i umiejętności w zależności od pojawiających się potrzeb i zmian (K03);

Jest gotów do ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności językowych oraz samodzielnego wykorzystywania w tym celu dostępnych mu źródeł i ich krytycznej oceny pod względem przydatności do swojej pracy zawodowej (K07)

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: zaawansowany.

Cel przedmiotu:

Celem jest kontynuacja samodzielnej pracy badawczej w zakresie psychologii osobowości i/lub psychologii klinicznej.

Efekt kształcenia:

Postawa – ukształtowanie uczciwości badawczej

Kompetencja – opanowanie zasad pisania pracy dyplomowej, analizy statystycznej i wnioskowania na poziomie magisterskim oraz przygotowanie pracy magisterskiej.

Wymagania wstępne:

zaliczone wcześniejsze lata studiów.

Pełny opis:

1) Zapoznanie się z planem przebiegu seminarium i z formalnymi wymaganiami pracy mgr;

2) Pozyskanie wiedzy z zakresu metodologii pisania pracy naukowej;

3) Pozyskanie wiedzy z zakresu projektowania badań naukowych a także doboru adekwatnych narzędzi badań w domenie psychologii osobowości i klinicznej;

4) Praca nad częścią teoretyczną (dalsze studia literatury), konsultacje problemów teoretycznych i metodologicznych;

5) Przeprowadzenie badań pilotażowych i dyskusja nad danymi wstępnymi;

6) Przygotowanie prezentacji wyników badań na zaliczenie;

7) Praca nad dyskusją wyników badań i formułowaniem wniosków końcowych.

Literatura:

Każdy ze studentów wybiera literaturę indywidualnie zgodnie z zainteresowanie badawczym w dziedzinie psychologii osobowości i/lub klinicznej. Wybór literatury podlega dyskusji w gronie studentów i ostatecznie podlega akceptacji przez promotora. Wymagania: znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie biernym, a także obowiązkowa obecność na zajęciach seminarium.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Zdolność do planowania badań empirycznych. Zna w szerszym zakresie wybrane metody i narzędzia pozwalające na przeprowadzenie badań empirycznych z zakresu psychologii osobowości i/lub psychologii klinicznej.

Potrafi samodzielnie opracować własne narzędzia badawcze do realizacji zgodnych z tematyką badań empirycznych. Umie zastosować odpowiednie techniki statystyczne do interpretacji danych.

Jest w stanie interpretować i analizować uzyskiwane wyniki badań własnych, wybierać istotne dla przeprowadzania wywodów treści z dostępnej literatury. Jest kompetentny w przygotowaniu raportu na temat badań własnych.

Metody i kryteria oceniania:

- Aktywność stacjonarna - 30 godzin.

- Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

- Przygotowanie prezentacji wyników badań na zaliczenie.

- Ocena postępów naukowych, m.in. zapoznania się z literaturą przedmiotu, formułowania problemu badawczego, stawiania pytań i hipotez badawczych, doboru metod badawczych i grup osób badanych - zatem oceniany jest efekt indywidualnej pracy studenta, którym jest przygotowana jest praca magisterska.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Cieciuch, Henryk Gasiul, Waldemar Klinkosz, Katarzyna Kucharska
Prowadzący grup: Jan Cieciuch, Henryk Gasiul, Waldemar Klinkosz, Katarzyna Kucharska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Uczestnicy seminarium zapoznają się z literaturą przedmiotu indywidualnie, adekwatnie do poszukiwanego a następnie sformułowanego problemu badawczego. Celem indywidualnych poszukiwań badawczych jest poszukiwanie nowatorskich tematów z zakresu psychologii osobowości i/lub psychologii klinicznej oraz teoretyczne ich opracowywanie i weryfikacja empiryczna postawionych hipotez badawczych, a ponadto praca nad warsztatem metodologicznym oraz podnoszenie umiejętności redagowania tekstów naukowych.

Pełny opis:

1) Zapoznanie się z planem przebiegu seminarium i z formalnymi wymaganiami pracy mgr;

2) Pozyskanie wiedzy z zakresu metodologii pisania pracy naukowej;

3) Pozyskanie wiedzy z zakresu projektowania badań naukowych a także doboru adekwatnych narzędzi badań w domenie psychologii osobowości i/lub klinicznej;

4) Poszukiwanie problemu badawczego, studiowanie literatury pod kątem sformułowania problemów badawczych;

5) Sformułowanie tematu pracy, celu badań i postawienie pytań badawczych; studia literatury pod kątem sformułowania hipotez badawczych oraz planu badań;

6) Ustna prezentacja tematu i problemów oraz ich uzasadnienie (wykazanie się wiedzą teoretyczną z podjętego obszaru badawczego, wstępne zarysowanie hipotez i planu badań.

Literatura:

Literatura podawana jest w opisie seminarium prowadzonego przez danego prowadzącego.

Wymagania wstępne:

Znajomość metodologii psychologii oraz statystyki. Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie biernym, a także obowiązkowa obecność na zajęciach seminarium.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Cieciuch, Henryk Gasiul, Waldemar Klinkosz, Katarzyna Kucharska
Prowadzący grup: Jan Cieciuch, Henryk Gasiul, Waldemar Klinkosz, Katarzyna Kucharska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Uczestnicy seminarium zapoznają się z literaturą przedmiotu indywidualnie, adekwatnie do poszukiwanego a następnie sformułowanego problemu badawczego. Celem indywidualnych poszukiwań badawczych jest poszukiwanie nowatorskich tematów z zakresu psychologii osobowości i/lub psychologii klinicznej oraz teoretyczne ich opracowywanie i weryfikacja empiryczna postawionych hipotez badawczych, a ponadto praca nad warsztatem metodologicznym oraz podnoszenie umiejętności redagowania tekstów naukowych.

Pełny opis:

1) Zapoznanie się z planem przebiegu seminarium i z formalnymi wymaganiami pracy mgr;

2) Pozyskanie wiedzy z zakresu metodologii pisania pracy naukowej;

3) Pozyskanie wiedzy z zakresu projektowania badań naukowych a także doboru adekwatnych narzędzi badań w domenie psychologii osobowości i/lub klinicznej;

4) Poszukiwanie problemu badawczego, studiowanie literatury pod kątem sformułowania problemów badawczych;

5) Sformułowanie tematu pracy, celu badań i postawienie pytań badawczych; studia literatury pod kątem sformułowania hipotez badawczych oraz planu badań;

6) Ustna prezentacja tematu i problemów oraz ich uzasadnienie (wykazanie się wiedzą teoretyczną z podjętego obszaru badawczego, wstępne zarysowanie hipotez i planu badań.

Literatura:

Literatura podawana jest w opisie seminarium prowadzonego przez danego prowadzącego.

Wymagania wstępne:

Znajomość metodologii psychologii oraz statystyki. Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie biernym, a także obowiązkowa obecność na zajęciach seminarium.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konsultacje, 5 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Seminarium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Cieciuch, Waldemar Klinkosz, Katarzyna Kucharska
Prowadzący grup: Jan Cieciuch, Waldemar Klinkosz, Katarzyna Kucharska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konsultacje - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem pracy studenta jest w ramach bieżącego seminarium:

- teoretyczne opracowanie wybranej problematyki badawczej z zakresu psychologii osobowości i/lub psychologii klinicznej;

- weryfikacja empiryczna postawionych hipotez badawczych;

- wnikliwa praca nad rzetelnym warsztatem metodologicznym;

- opracowanie części pracy magisterskiej: wstęp oraz grupa badawcza i

metoda;

- interpretacja wyników badań pilotażowych

- podnoszenie umiejętności redagowania tekstów naukowych.

Pełny opis:

Celem pracy studenta jest w ramach bieżącego seminarium:

- teoretyczne opracowanie wybranej problematyki badawczej z zakresu psychologii osobowości i/lub psychologii klinicznej;

- weryfikacja empiryczna postawionych hipotez badawczych;

- wnikliwa praca nad rzetelnym warsztatem metodologicznym;

- opracowanie części pracy magisterskiej: wstęp oraz grupa badawcza i

metoda;

- interpretacja wyników badań pilotażowych

- podnoszenie umiejętności redagowania tekstów naukowych.

Zaliczenie semestru nastąpi w oparciu o:

- zaliczenie opracowania materiału pracy magisterskiej: abstraktu oraz wstępu;

- zaliczenie opracowania rozdziału metoda

- prezentacja pilotażowych wyników pracy badawczej;

- obligatoryjną obecność na seminariach magisterskich.

Literatura:

Literatura podawana jest w opisie seminarium prowadzonego przez danego prowadzącego.

Wymagania wstępne:

Znajomość metodologii psychologii oraz statystyki. Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie biernym, a także obowiązkowa obecność na zajęciach seminarium.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konsultacje, 5 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Seminarium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Cieciuch, Waldemar Klinkosz, Katarzyna Kucharska
Prowadzący grup: Jan Cieciuch, Waldemar Klinkosz, Katarzyna Kucharska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konsultacje - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem pracy studenta jest w ramach bieżącego seminarium:

- teoretyczne opracowanie wybranej problematyki badawczej z zakresu psychologii osobowości i/lub psychologii klinicznej;

- weryfikacja empiryczna postawionych hipotez badawczych;

- wnikliwa praca nad rzetelnym warsztatem metodologicznym;

- opracowanie części pracy magisterskiej: wstęp oraz grupa badawcza i

metoda;

- interpretacja wyników badań:

- podnoszenie umiejętności redagowania tekstów naukowych;

- redakcja pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Celem pracy studenta jest w ramach bieżącego seminarium dla studentów IV roku jest:

- teoretyczne opracowanie wybranej problematyki badawczej z zakresu psychologii osobowości i/lub psychologii klinicznej;

- weryfikacja empiryczna postawionych hipotez badawczych;

- wnikliwa praca nad rzetelnym warsztatem metodologicznym;

- opracowanie części pracy magisterskiej: wstęp oraz grupa badawcza i

metoda.

Celem pracy studenta w ramach bieżącego seminarium dla studentów V roku jest:

- interpretacja wyników badań pilotażowych

- podnoszenie umiejętności redagowania tekstów naukowych.

- redakcja pracy magisterskiej

Zaliczenie semestru studentów IV roku nastąpi w oparciu o:

- zaliczenie opracowania materiału pracy magisterskiej: abstraktu oraz wstępu;

- zaliczenie opracowania rozdziału metoda oraz przygotowanie metodologii badań przed rekrutacją grup badanych

Zaliczenie semestru studentów V roku nastąpi w oparciu o:

- prezentację wyników pracy badawczej

- zaliczenie opracowania rozdziału wyniki i dyskusja

- redakcję pracy magisterskiej

- obligatoryjną obecność na seminariach magisterskich.

Literatura:

Literatura podawana jest w opisie seminarium prowadzonego przez danego prowadzącego.

Wymagania wstępne:

Znajomość metodologii psychologii oraz statystyki. Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie biernym, a także obowiązkowa obecność na zajęciach seminarium.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)