Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium z psychologii klinicznej i osobowości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-ROK
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium z psychologii klinicznej i osobowości
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Seminaria magisterskie
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W03

PS_U08

PS_U09

PS_K03

PS_K07

Zna i rozumie, na czym polega oraz jak powinna przebiegać szczegółowo analiza i interpretacja różnych procesów psychicznych z różnych perspektyw

teoretycznych (W03);

Potrafi samodzielnie konstruować i oceniać psychometrycznie psychologiczne narzędzia badawcze (U08);

Potrafi posługiwać się pisemnie i słownie specjalistyczną terminologią psychologiczną (U09);

Jest gotów do samodzielnego uzupełniania wiedzy i umiejętności w zależności od pojawiających się potrzeb i zmian (K03);

Jest gotów do ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności językowych oraz samodzielnego wykorzystywania w tym celu dostępnych mu źródeł i ich krytycznej oceny pod względem przydatności do swojej pracy zawodowej (K07)

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: zaawansowany.

Cel przedmiotu:

Celem jest kontynuacja samodzielnej pracy badawczej w zakresie psychologii osobowości i/lub psychologii klinicznej.

Efekt kształcenia:

Postawa – ukształtowanie uczciwości badawczej

Kompetencja – opanowanie zasad pisania pracy dyplomowej, analizy statystycznej i wnioskowania na poziomie magisterskim oraz przygotowanie pracy magisterskiej.

Wymagania wstępne:

zaliczone wcześniejsze lata studiów.

Pełny opis:

1) Zapoznanie się z planem przebiegu seminarium i z formalnymi wymaganiami pracy mgr;

2) Pozyskanie wiedzy z zakresu metodologii pisania pracy naukowej;

3) Pozyskanie wiedzy z zakresu projektowania badań naukowych a także doboru adekwatnych narzędzi badań w domenie psychologii osobowości i klinicznej;

4) Praca nad częścią teoretyczną (dalsze studia literatury), konsultacje problemów teoretycznych i metodologicznych;

5) Przeprowadzenie badań pilotażowych i dyskusja nad danymi wstępnymi;

6) Przygotowanie prezentacji wyników badań na zaliczenie;

7) Praca nad dyskusją wyników badań i formułowaniem wniosków końcowych.

Literatura:

Każdy ze studentów wybiera literaturę indywidualnie zgodnie z zainteresowanie badawczym w dziedzinie psychologii osobowości i/lub klinicznej. Wybór literatury podlega dyskusji w gronie studentów i ostatecznie podlega akceptacji przez promotora. Wymagania: znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie biernym, a także obowiązkowa obecność na zajęciach seminarium.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Zdolność do planowania badań empirycznych. Zna w szerszym zakresie wybrane metody i narzędzia pozwalające na przeprowadzenie badań empirycznych z zakresu psychologii osobowości i/lub psychologii klinicznej.

Potrafi samodzielnie opracować własne narzędzia badawcze do realizacji zgodnych z tematyką badań empirycznych. Umie zastosować odpowiednie techniki statystyczne do interpretacji danych.

Jest w stanie interpretować i analizować uzyskiwane wyniki badań własnych, wybierać istotne dla przeprowadzania wywodów treści z dostępnej literatury. Jest kompetentny w przygotowaniu raportu na temat badań własnych.

Metody i kryteria oceniania:

- Aktywność stacjonarna - 30 godzin.

- Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

- Przygotowanie prezentacji wyników badań na zaliczenie.

- Ocena postępów naukowych, m.in. zapoznania się z literaturą przedmiotu, formułowania problemu badawczego, stawiania pytań i hipotez badawczych, doboru metod badawczych i grup osób badanych - zatem oceniany jest efekt indywidualnej pracy studenta, którym jest przygotowana jest praca magisterska.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Gasiul, Waldemar Klinkosz, Katarzyna Kucharska
Prowadzący grup: Henryk Gasiul, Waldemar Klinkosz, Katarzyna Kucharska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Uczestnicy seminarium zapoznają się z literaturą przedmiotu indywidualnie, adekwatnie do poszukiwanego a następnie sformułowanego problemu badawczego. Celem indywidualnych poszukiwań badawczych jest jest poszukiwanie nowatorskich tematów z zakresu psychologii klinicznej, psychosomatyki i psychologii zdrowia, teoretyczne ich opracowywanie oraz weryfikacja empiryczna postawionych hipotez badawczych, a ponadto praca nad warsztatem metodologicznym oraz podnoszenie umiejętności redagowania tekstów naukowych.

Pełny opis:

1) Zapoznanie się z planem przebiegu seminarium i z formalnymi wymaganiami pracy mgr;

2) Pozyskanie wiedzy z zakresu metodologii pisania pracy naukowej;

3) Pozyskanie wiedzy z zakresu projektowania badań naukowych a także doboru adekwatnych narzędzi badań w domenie psychologii klinicznej i psychosomatyki;

4) Poszukiwanie problemu badawczego, studiowanie literatury pod kątem sformułowania problemów badawczych;

5) Sformułowanie tematu pracy, celu badań i postawienie pytań badawczych; studia literatury pod kątem sformułowania hipotez badawczych oraz planu badań;

6) Ustna prezentacja tematu i problemów oraz ich uzasadnienie (wykazanie się wiedzą teoretyczną z podjętego obszaru badawczego, wstępne zarysowanie hipotez i planu badań.

Literatura:

Polecana Literatura

Creswell John W. Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2013.

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-5 . American Psychiatric Association, American Psychiatric Publishing, May 2013.

ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders, WHO, Geneva, 1992.

Jarema Marek (redaktor naukowy). Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. PZWL 2016, wyd.2.

Kucharska K., Wilkos E. Zaburzenia odżywiania. Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. red. Marek Jarema PZWL 2016, wyd.2.

Młodożeniec A., Jarema M. Ryzyko samobójstwa szacowane na podstawie skal oceny stanu psychicznego. Przegląd ważniejszych narzędzi badawczych. Psychiatria po Dyplom. 2010, 7(4).; 54-59.

Sęk Helena. Psychologia Kliniczna tom I i II; PWN, Warszawa 2013

Talarowska Monika, Gałecki Piotr. Zaburzenia funkcji poznawczych w wybranych chorobach somatycznych. Continuo 2013.

Young Jane M, Michael J Solomon. How to Critically Appraise an Article. Nat Clin Pract Gastroenterol Hepatol. 2009; 6(2):82-91.

Zieliński Jarosław (e-book). Metodologia pracy naukowej. Aspra JR F.H.U 2014.

Jak pisać pracę magisterską? – Bibliografia

1. Drączkowski Franciszek, ABC pisania pracy magisterskiej, Bernardinum, Pelplin 2000.

2. Jura J., Roszczypała J., Metodyka przygotowania prac dyplomowych: licencjackich i magisterskich, Warszawa 2000.

3. Majchrzak J., Mendel T., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. Poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1999.

4. Węglińska Maria, Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1997.

5. Woźniak Krzysztof, O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych. Przewodnik praktyczny, Warszawa 1998.

Wymagania wstępne:

Znajomość metodologii psychologii oraz statystyki. Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie biernym, a także obowiązkowa obecność na zajęciach seminarium.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Gasiul, Waldemar Klinkosz, Katarzyna Kucharska
Prowadzący grup: Henryk Gasiul, Waldemar Klinkosz, Katarzyna Kucharska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W cyklu seminariów studenci:

1) zapoznają się z planem przebiegu seminarium i z formalnymi wymaganiami pracy mgr;

2) pozyskają wiedzę z zakresu metodologii pisania pracy naukowej;

3) pozyskania wiedzy z zakresu projektowania badań naukowych a także doboru adekwatnych narzędzi badań w domenie psychologii klinicznej i psychosomatyki;

4) będą kontynuowali pracę nad częścią teoretyczną (dalsze studia literatury), konsultacje problemów teoretycznych i metodologicznych;

5) przeprowadzą badania pilotażowe; dyskusja nad danymi wstępnymi;

6) przygotują prezentację wyników badań na zaliczenie;

7) opracują dyskusję wyników badań oraz wnioski końcowe.

Pełny opis:

Rodzaj tematyki podejmowanej w ramach seminarium uzależniony jest od zainteresowań jego uczestników. Ogólny kierunek badań dotyczy poszukiwania związków osobowością a emocjonalnością oraz poszukiwania odpowiedzi na pytanie o znaczenie motywów ja w wyjaśnianiu zachowań i rozwoju osobowości. Ponadto, istotne jest rozpoznawanie różnic pomiędzy osobami o odmiennych zainteresowaniach, odmiennych rolach zawodowych, pełniących odmienne funkcje (np. uprawiających różne sporty) w zakresie osobowości, motywów ja i szeroko pojętej emocjonalności.

W cyklu seminariów studenci:

1) zapoznają się z planem przebiegu seminarium i z formalnymi wymaganiami pracy mgr;

2) pozyskają wiedzę z zakresu metodologii pisania pracy naukowej;

3) pozyskania wiedzy z zakresu projektowania badań naukowych a także doboru adekwatnych narzędzi badań w domenie psychologii klinicznej i psychosomatyki;

4) będą kontynuowali pracę nad częścią teoretyczną (dalsze studia literatury), konsultacje problemów teoretycznych i metodologicznych;

5) przeprowadzą badania pilotażowe; dyskusja nad danymi wstępnymi;

6) przygotują prezentację wyników badań na zaliczenie;

7) opracują dyskusję wyników badań oraz wnioski końcowe.

Literatura:

Dobór adekwatny do sformułowanego problemu badawczego.

Wymagania wstępne:

Systematyczne uczestniczenie w zajęciach oraz rzetelna praca naukowa.

Dostęp do Zespołu w Teams

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad919d0af142248849c03337267d2145e%40thread.tacv2/conversations?groupId=7941d3d6-6fe8-48fc-b1c0-2f8f61da1f83&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Cieciuch, Henryk Gasiul, Waldemar Klinkosz, Katarzyna Kucharska
Prowadzący grup: Jan Cieciuch, Henryk Gasiul, Waldemar Klinkosz, Katarzyna Kucharska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Uczestnicy seminarium zapoznają się z literaturą przedmiotu indywidualnie, adekwatnie do poszukiwanego a następnie sformułowanego problemu badawczego. Celem indywidualnych poszukiwań badawczych jest poszukiwanie nowatorskich tematów z zakresu psychologii osobowości i/lub psychologii klinicznej oraz teoretyczne ich opracowywanie i weryfikacja empiryczna postawionych hipotez badawczych, a ponadto praca nad warsztatem metodologicznym oraz podnoszenie umiejętności redagowania tekstów naukowych.

Pełny opis:

1) Zapoznanie się z planem przebiegu seminarium i z formalnymi wymaganiami pracy mgr;

2) Pozyskanie wiedzy z zakresu metodologii pisania pracy naukowej;

3) Pozyskanie wiedzy z zakresu projektowania badań naukowych a także doboru adekwatnych narzędzi badań w domenie psychologii osobowości i/lub klinicznej;

4) Poszukiwanie problemu badawczego, studiowanie literatury pod kątem sformułowania problemów badawczych;

5) Sformułowanie tematu pracy, celu badań i postawienie pytań badawczych; studia literatury pod kątem sformułowania hipotez badawczych oraz planu badań;

6) Ustna prezentacja tematu i problemów oraz ich uzasadnienie (wykazanie się wiedzą teoretyczną z podjętego obszaru badawczego, wstępne zarysowanie hipotez i planu badań.

Literatura:

Literatura podawana jest w opisie seminarium prowadzonego przez danego prowadzącego.

Wymagania wstępne:

Znajomość metodologii psychologii oraz statystyki. Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie biernym, a także obowiązkowa obecność na zajęciach seminarium.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Cieciuch, Henryk Gasiul, Waldemar Klinkosz, Katarzyna Kucharska
Prowadzący grup: Jan Cieciuch, Henryk Gasiul, Waldemar Klinkosz, Katarzyna Kucharska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Uczestnicy seminarium zapoznają się z literaturą przedmiotu indywidualnie, adekwatnie do poszukiwanego a następnie sformułowanego problemu badawczego. Celem indywidualnych poszukiwań badawczych jest poszukiwanie nowatorskich tematów z zakresu psychologii osobowości i/lub psychologii klinicznej oraz teoretyczne ich opracowywanie i weryfikacja empiryczna postawionych hipotez badawczych, a ponadto praca nad warsztatem metodologicznym oraz podnoszenie umiejętności redagowania tekstów naukowych.

Pełny opis:

1) Zapoznanie się z planem przebiegu seminarium i z formalnymi wymaganiami pracy mgr;

2) Pozyskanie wiedzy z zakresu metodologii pisania pracy naukowej;

3) Pozyskanie wiedzy z zakresu projektowania badań naukowych a także doboru adekwatnych narzędzi badań w domenie psychologii osobowości i/lub klinicznej;

4) Poszukiwanie problemu badawczego, studiowanie literatury pod kątem sformułowania problemów badawczych;

5) Sformułowanie tematu pracy, celu badań i postawienie pytań badawczych; studia literatury pod kątem sformułowania hipotez badawczych oraz planu badań;

6) Ustna prezentacja tematu i problemów oraz ich uzasadnienie (wykazanie się wiedzą teoretyczną z podjętego obszaru badawczego, wstępne zarysowanie hipotez i planu badań.

Literatura:

Literatura podawana jest w opisie seminarium prowadzonego przez danego prowadzącego.

Wymagania wstępne:

Znajomość metodologii psychologii oraz statystyki. Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie biernym, a także obowiązkowa obecność na zajęciach seminarium.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konsultacje, 5 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Seminarium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Cieciuch, Waldemar Klinkosz, Katarzyna Kucharska
Prowadzący grup: Jan Cieciuch, Waldemar Klinkosz, Katarzyna Kucharska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konsultacje - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem pracy studenta jest w ramach bieżącego seminarium:

- teoretyczne opracowanie wybranej problematyki badawczej z zakresu psychologii osobowości i/lub psychologii klinicznej;

- weryfikacja empiryczna postawionych hipotez badawczych;

- wnikliwa praca nad rzetelnym warsztatem metodologicznym;

- opracowanie części pracy magisterskiej: wstęp oraz grupa badawcza i

metoda;

- interpretacja wyników badań pilotażowych

- podnoszenie umiejętności redagowania tekstów naukowych.

Pełny opis:

Celem pracy studenta jest w ramach bieżącego seminarium:

- teoretyczne opracowanie wybranej problematyki badawczej z zakresu psychologii osobowości i/lub psychologii klinicznej;

- weryfikacja empiryczna postawionych hipotez badawczych;

- wnikliwa praca nad rzetelnym warsztatem metodologicznym;

- opracowanie części pracy magisterskiej: wstęp oraz grupa badawcza i

metoda;

- interpretacja wyników badań pilotażowych

- podnoszenie umiejętności redagowania tekstów naukowych.

Zaliczenie semestru nastąpi w oparciu o:

- zaliczenie opracowania materiału pracy magisterskiej: abstraktu oraz wstępu;

- zaliczenie opracowania rozdziału metoda

- prezentacja pilotażowych wyników pracy badawczej;

- obligatoryjną obecność na seminariach magisterskich.

Literatura:

Literatura podawana jest w opisie seminarium prowadzonego przez danego prowadzącego.

Wymagania wstępne:

Znajomość metodologii psychologii oraz statystyki. Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie biernym, a także obowiązkowa obecność na zajęciach seminarium.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konsultacje, 5 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Seminarium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Cieciuch, Waldemar Klinkosz, Katarzyna Kucharska
Prowadzący grup: Jan Cieciuch, Waldemar Klinkosz, Katarzyna Kucharska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konsultacje - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem pracy studenta jest w ramach bieżącego seminarium:

- teoretyczne opracowanie wybranej problematyki badawczej z zakresu psychologii osobowości i/lub psychologii klinicznej;

- weryfikacja empiryczna postawionych hipotez badawczych;

- wnikliwa praca nad rzetelnym warsztatem metodologicznym;

- opracowanie części pracy magisterskiej: wstęp oraz grupa badawcza i

metoda;

- interpretacja wyników badań:

- podnoszenie umiejętności redagowania tekstów naukowych;

- redakcja pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Celem pracy studenta jest w ramach bieżącego seminarium dla studentów IV roku jest:

- teoretyczne opracowanie wybranej problematyki badawczej z zakresu psychologii osobowości i/lub psychologii klinicznej;

- weryfikacja empiryczna postawionych hipotez badawczych;

- wnikliwa praca nad rzetelnym warsztatem metodologicznym;

- opracowanie części pracy magisterskiej: wstęp oraz grupa badawcza i

metoda.

Celem pracy studenta w ramach bieżącego seminarium dla studentów V roku jest:

- interpretacja wyników badań pilotażowych

- podnoszenie umiejętności redagowania tekstów naukowych.

- redakcja pracy magisterskiej

Zaliczenie semestru studentów IV roku nastąpi w oparciu o:

- zaliczenie opracowania materiału pracy magisterskiej: abstraktu oraz wstępu;

- zaliczenie opracowania rozdziału metoda oraz przygotowanie metodologii badań przed rekrutacją grup badanych

Zaliczenie semestru studentów V roku nastąpi w oparciu o:

- prezentację wyników pracy badawczej

- zaliczenie opracowania rozdziału wyniki i dyskusja

- redakcję pracy magisterskiej

- obligatoryjną obecność na seminariach magisterskich.

Literatura:

Literatura podawana jest w opisie seminarium prowadzonego przez danego prowadzącego.

Wymagania wstępne:

Znajomość metodologii psychologii oraz statystyki. Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie biernym, a także obowiązkowa obecność na zajęciach seminarium.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)