Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium z psychologii klinicznej i osobowości WF-PS-N-ROK
Seminarium (SEM) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Adekwatna do proponowanej problematyki badań studenta.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

W1 - Student posiada wiedzę dotycząca problematyki podejmowanej przez psychologię różnic indywidualną - K_W01.

W2 - Student zna podstawowe zagadnienia badawcze podejmowane współcześnie przez psychologię różnic indywidualnych (zakres przedmiotu, założenia i stosowane metody badawcze) - K_W01.

W3 - Student posiada podstawową wiedzę odnośnie specyfiki metod pomiaru psychologicznego w obszarze psychologii różnic indywidualnych i potrafi je umiejętnie stosować w odniesieniu do sformułowanego problemu badawczego - K_W04.

W4 - Student potrafi wskazać obszary praktycznego wykorzystania wyników własnych badań psychologicznych, w ramach psychologii różnic indywidualnych - K_W03.

UMIEJĘTNOŚCI

U1 - Student potrafi definiować przedmiot psychologii różnic indywidualnych - K_U01.

U2 - Student rozumie znaczenie wnioskowania statystycznego na podstawie danych empirycznych uzyskanych w badaniach własnych - K_U01.

U3 - Student posiada umiejętność analizy różnic międzygrupowych uzyskanych w analizach statystycznych i potrafi wyprowadzać praktyczne wnioski z badań własnych - K_U04.

U5 - Student umie zastosować metody pomiaru psychologiczne znajdujące zastosowanie na gruncie psychologii różnic indywidualnych - K_U05.

U6 - Student potrafi wyjaśnić ogólne prawidłowości przebiegu zjawisk będących przedmiotem własnych analiz na podstawie zgromadzonych i analizowanych danych empirycznych - K_U07.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)

K1 - Student potrafi komunikować posiadaną wiedzę teoretyczną z obszaru psychologii różnic indywidualnych i podejmować konstruktywną dyskusję - K_K03.

K2 - Student posługuje się językiem teorii psychologicznych w formułowaniu pytań i hipotez badawczych oraz w wyjaśnianiu uzyskanych wyników z badań własnych na gruncie współczesnych zagadnień podejmowanych przez psychologię różnic indywidualnych - K_K03.

K3 - Student rozumie potrzebę rozwijania własnych zainteresowań badawczych i ciekawości badawczej - K_K01.

K4 - Student stara się doskonalić swoje kompetencje profesjonalne i umiejętności diagnozy psychologicznej w zakresie psychologii różnic indywidualnych - K_K10.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena niedostateczna

(W) - Student nie zna merytorycznych i formalnych wymagań stawianych pracy magisterskiej.

(U) - Student nie potrafi sformułować problemu, hipotez badawczych swojej pracy magisterskiej ani przeprowadzić badań, ani podjąć wnioskowania statystycznego.

(K) - Student nie potrafi realizować określonych zadań przewidzianych programem nauczania.

Ocena dostateczna

(W) - Student zna merytoryczne i formalne wymagania stawiane pracy magisterskiej w stopniu minimalnym.

(U) - Student potrafi sformułować problem i hipotezy badawcze w swojej pracy magisterskiej oraz podjąć badania empiryczne, ale nie potrafi prawidłowo przeprowadzić wnioskowania statystycznego.

(K) - Student potrafi realizować określone zadania przewidziane programem nauczania jedynie w stopniu dostatecznym.

Ocena dobra

(W) - Student zna merytoryczne i formalne wymagania stawiane pracy magisterskiej w stopniu optymalnym.

(U) - Student potrafi z pomocą prowadzącego sformułować problem i hipotezy badawcze w swojej pracy magisterskiej oraz podjąć badania empiryczne, a także przeprowadzić wnioskowanie statystyczne - jednak popełnia niekiedy błędy lub nieprawidłowo wyciąga wnioski z badań własnych.

(K) - Student potrafi realizować określone zadania przewidziane programem nauczania jedynie w stopniu optymalnym. Zna także sposoby poprawienia błędów formalnych i merytorycznych pracy - ale praktyce naukowej nie wykorzystuje w pełni posiadanej wiedzy.

Ocena bardzo dobra

(W) - Student zna wszystkie wymagania stawiane redakcji pracy magisterskiej pod względem merytorycznym i formalnym (kryterium prawidłowości układu treści według poprawności: merytorycznej, logicznej, zwięzłości i poprawności redakcyjnej, prawidłowego stosowania terminologii psychologicznej oraz umiejętności wnioskowania statystycznego).

(U) - Student potrafi bezbłędnie i samodzielnie sformułować problem i hipotezy badawcze w swojej pracy magisterskiej oraz podjąć badania empiryczne, a ponadto przeprowadzić wnioskowanie statystyczne na podstawie zebranego materiału empirycznego.

(K) - Student potrafi realizować określone zadania przewidziane programem nauczania w stopniu celującym. Prawidłowo wyprowadza wnioski z badań własnych, umie wyjaśnić uzyskane ogólne prawidłowości i zastosować zdobytą wiedzę (wnioski z badań) w praktyce. Potrafi precyzyjnie komunikować posiadaną wiedzę teoretyczną oraz wyniki badań własnych przy zastosowaniu różnych technik i kanałów komunikacji. Posługuje się precyzyjnie językiem poznanych teorii w wyjaśnianiu zagadnień podejmowanych w pracy magisterskiej.

Zakres tematów:

1. Zapoznanie z ogólnymi celami i zasadami pisania pracy naukowej (seminaryjnej).

2. Poszukiwanie tematów badawczych przez uczestników seminarium.

3. Przygotowanie koncepcyjne planu pracy magisterskiej.

4. Nauka podstawowych zasad redakcji tekstów naukowych z zakresu psychologii.

5. Doskonalenie umiejętności całościowego ujęcia poznanych i pogłębianych zagadnień z psychologii osobowości i/lub psychologii klinicznej.

6. Pogłębianie zdolności gromadzenia, uporządkowania i usystematyzowania zebranego materiału naukowego w celu sporządzenia planu pracy magisterskiej.

7. Kształtowanie umiejętności formułowania tytułu pracy magisterskiej, określenia problemu badawczego, stawiania pytań badawczych oraz formułowania hipotez badawczych a także wyboru statystyk.

8. Rozwój umiejętności prezentacji dorobku teoretycznego z zakresu podejmowanej problematyki z psychologii osobowości i/lub klinicznej.

9. Rozwijanie umiejętności analizowania wyników badań własnych i ich interpretacji.

10. Doskonalenie predyspozycji studenta do pisania prac naukowych, z dyscypliny będącej przedmiotem studiów oraz umiejętność określenia problemu badawczego, stawiania pytań badawczych oraz formułowania hipotez badawczych.

11. Kształcenie umiejętności prowadzenia dyskusji naukowych i prezentacji własnego dorobku naukowego na forum publicznym.

12. Pogłębianie znajomości norm i zasad etycznych stosowanych w badaniach naukowych oraz uczciwości intelektualnej w prowadzonych badaniach naukowych.

13. Doskonalenie umiejętności pracy w zespole badawczym oraz podejmowanie twórczych inicjatyw na rzecz popularyzowania wiedzy w zakresie wiedzy z psychologii.

14. Poznawanie sposobów przygotowywania prezentacji naukowych (plakat, prezentacja multimedialna, wystąpienie ustne) oraz sposobów ich udostępniania różnymi technikami i kanałami komunikacji.

15. Kształtowanie umiejętności korzystania z materiałów naukowych opublikowanych w języku obcym oraz doskonaleni sposobów prezentacji raportów z badań własnych w czasopismach redagowanych w języku obcym

Metody dydaktyczne:

Metody aktywizujące i problemowe.

Praca indywidualna (m.in. poszukiwanie własnych tematów badawczych przez studenta, prezentacja zagadnień z literatury z zakresu psychologii osobowości i/lub klinicznej, w tym także tekstów w języku obcym).

Praca grupowa (dyskusja nad problemami badawczymi, sposobami analizy i interpretacji wyników badań empirycznych).

Przygotowanie prezentacji multimedialnej i plakatu naukowego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 1451
Henryk Gasiul 10/10 szczegóły
2 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 1437
Waldemar Klinkosz 11/10 szczegóły
3 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 1436
Katarzyna Kucharska 10/10 szczegóły
4 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 1451
Jan Cieciuch 5/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)