Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

WM: Uwarunkowania kompetencji społeczno-emocjonalnych 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-UKSE1
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: WM: Uwarunkowania kompetencji społeczno-emocjonalnych 1
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Wykłady monograficzne - Psychologia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02

PS_W03

PS_W08

PS_K03

PS_K07

Skrócony opis:

Na wykładach studenci zdobywają wiedzę na temat kompetencji społeczno-emocjonalnych, sposobów pomiaru oraz badań nad determinantami.

Pełny opis:

1. Pojęcie kompetencji społecznych.

2. Metody pomiaru kompetencji społecznych – I.

3. Metody pomiaru kompetencji społecznych – II.

4. Pojęcie kompetencji emocjonalnych.

5. Metody pomiaru kompetencji emocjonalnych.

6. Pojęcie inteligencji emocjonalnej (zdolności emocjonalnych).

7. Metody pomiaru inteligencji emocjonalnej (zdolności emocjonalnych).

8. Pojęcie inteligencji społecznej (zdolności społecznych).

9. Metody pomiaru inteligencji społecznej (zdolności społecznych).

10. Odmienność pojęć inteligencja (zdolności) i kompetencje (umiejętności).

11. Pojęcie treningu społecznego.

12. Model uwarunkowań kompetencji społecznych i emocjonalnych.

13. Instrumentalne uwarunkowania kompetencji społeczno-emocjonalnych.

14. Poznawcze i rozwojowe uwarunkowania inteligencji społecznej i emocjonalnej.

15. Podsumowanie.

Literatura:

Podstawowa

1. Martowska, K. (2012). Psychologiczne uwarunkowania kompetencji społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Liberi Libri.

2. Matczak, A., Knopp, K. (2013). Znaczenie inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu człowieka. Warszawa: Liberi Libri.

3. Śmieja, M., Orzechowski, J. (2008) (red.). Inteligencja emocjonalna. Fakty, mity, kontrowersje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Uzupełniająca

1. Jakubowska, U. (1996). Wokół pojęcia „kompetencja społeczna” – ujęcie komunikacyjne. Przegląd Psychologiczny, 39, 29-40.

2. Knopp, K. (2007). Inteligencja emocjonalna a temperament studentów oraz postawy rodzicielskie ich matek i ojców. Roczniki Psychologiczne, 10, 113-134.

3. Leopold, M. A. (2001). Rozumienie pojęcia kompetencja emocjonalna. Forum Psychologiczne, 1, 155-182.

4. Leopold, M. A. (2006). Elementy składowe kompetencji emocjonalnej. Czasopismo Psychologiczne, 2, 191-204.

5. Martowska, K. (2009). Inteligencja emocjonalna licealistów a oddziaływania wychowawcze rodziców. Ruch Pedagogiczny, 3-4, 55-69.

6. Martowska, K., Knopp, K. (2018). Sposoby pomiaru inteligencji emocjonalnej. W: H. Gasiul (red.), Metody badania emocji i motywacji. Warszawa: Difin.

7. Matczak, A. (2001). Temperament a kompetencje społeczne. W: W. Ciarkowska, A.

8. Matczak (red.), Różnice indywidualne: wybrane badania inspirowane Regulacyjną Teorią Temperamentu Profesora Jana Strelaua (s. 53-69). Warszawa: Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania.

9. Matczak, A. (2004). Temperament a inteligencja emocjonalna. Psychologia – etologia – genetyka, 10, 59-82.

10. Matczak, A. (2006). Natura i struktura inteligencji emocjonalnej. Psychologia – etologia – genetyka, 10, 59-82.

11. Matczak, A. (2009) (red.). Determinants of social and emotional competencies. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

12. Matczak, A., Martowska, K. (2011). Z badań nad uwarunkowaniami kompetencji emocjonalnych. Studia Psychologica, 1, 5-18

13. Mądrzycki, T. (2002). Osobowość jako system tworzący i realizujący plany. Gdańsk: GWP.

14. Olszyca, K. (1998). Rola osobowościowych mechanizmów w regulacji stymulacji. Studia Psychologiczne, 36, 57-71.

15. Piekarska, J. (2004). Inteligencja emocjonalna młodzieży a sposoby reagowania rodziców sytuacjach problemowych. Psychologia Rozwojowa, 9, 23-33.

16. Smółka, P. (2008). Kompetencje społeczne. Kraków: Oficyna Wolters Kluwer Business.

17. Smółka, P. (2008). Kompetencje społeczne – uwarunkowania i metody pomiaru. W: W. Ciarkowska, W. Oniszczenko (red.), Szkice z psychologii różnic indywidualnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

1) Definiuje pojęcia: kompetencje społeczne, kompetencje emocjonalne, inteligencja społeczna, inteligencja emocjonalna, trening społeczny.

2) Rozumie znaczenie instrumentalnych wyznaczników rozwoju kompetencji społecznych i emocjonalnych.

3) Zna podstawowe koncepcje inteligencji społecznej.

4) Zna podstawowe koncepcje inteligencji emocjonalnej.

5) Rozumie odmienność pojęć zdolności i kompetencje (umiejętności).

6) Rozumie odmienność metod pomiaru zdolności i metod pomiaru kompetencji.

7) Zna narzędzia do pomiaru kompetencji społecznych, kompetencji emocjonalnych, inteligencji społecznej i inteligencji emocjonalnej.

Umiejętności:

1) Dostrzega odmienność dyspozycji warunkujących zachowania „maksymalne” i zachowania typowe.

2) Potrafi dokonać wyboru adekwatnego narzędzia do pomiaru kompetencji społeczno-emocjonalnych.

Postawy:

1) Wykazuje tendencję do profilowego ujmowania kompetencji społeczno-emocjonalnych.

2) Ma świadomość możliwości doskonalenia kompetencji społeczno-emocjonalnych.

ECTS: 4 punkty (udział w wykładzie 30 godzin, czytanie lektur 60 godzin, przygotowanie do egzaminu: 30 godzin; łącznie 120 godzin; 120:30=4)

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria ocen

Wiedza

Na ocenę 5 (bdb): w wysokim stopniu opanował wiedzą zdefiniowaną przy opisie efektów kształcenia i bardzo dobrze ją rozumie.

Na ocenę 4 (db): dobrze opanował wiedzę zdefiniowaną przy opisie efektów kształcenia w punktach i dobrze ją rozumie.

Na ocenę 3 (dst): w wystarczającym stopniu (w ponad 60%) opanował wiedzę zdefiniowaną przy opisie efektów kształcenia i rozumie ją fragmentarycznie.

Na ocenę 2 (ndst): nie opanował w wystarczającym stopniu wiedzy zdefiniowanej przy opisie efektów kształcenia.

Umiejętności

Na ocenę 5 (bdb): umie samodzielnie wykryć różnice między różnymi podejściami do operacjonalizowania kompetencji społeczno-emocjonalnych, inteligencji emocjonalnej i inteligencji społecznej; potrafi dokonać wyboru narzędzi diagnostycznych adekwatnych do problemu;

Na ocenę 4 (db): przy porównywaniu różnych podejść do operacjonalizowania kompetencji społeczno-emocjonalnych, inteligencji emocjonalnej i inteligencji społecznej na ogół nie dokonuje samodzielnych analiz, ograniczając się do gotowej wiedzy; potrafi dokonać wyboru narzędzi diagnostycznych adekwatnych do problemu.

Na ocenę 3 (dst): przy porównywaniu różnych podejść do operacjonalizowania kompetencji społeczno-emocjonalnych, inteligencji emocjonalnej i inteligencji społecznej na ogół poprzestaje na opisie; dobierając narzędzia diagnostyczne, nie uwzględnia w wystarczającym stopniu specyfiki problemu.

Na ocenę 2 (ndst): nie potrafi operować posiadaną wiedzą.

Kompetencje (postawy):

Oceniana jest dojrzałość refleksji nad warunkami rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych i komplementarnością różnych podejść stosowanych przy ich opisywaniu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Martowska
Prowadzący grup: Katarzyna Martowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Na wykładach studenci zdobywają wiedzę na temat kompetencji społeczno-emocjonalnych, sposobów pomiaru oraz badań nad determinantami.

Pełny opis:

1. Pojęcie kompetencji społecznych.

2. Pojęcie kompetencji emocjonalnych.

3. Pojęcie inteligencji emocjonalnej (zdolności emocjonalnych).

4. Pojęcie inteligencji społecznej (zdolności społecznych).

5. Odmienność pojęć inteligencja (zdolności) i kompetencje (umiejętności).

6. Pojęcie treningu społecznego.

7. Model uwarunkowań kompetencji społecznych i emocjonalnych.

8. Instrumentalne uwarunkowania kompetencji społeczno-emocjonalnych.

9. Poznawcze i rozwojowe uwarunkowania inteligencji społecznej i emocjonalnej.

10. Motywacyjne uwarunkowania kompetencji społeczno-emocjonalnych.

11. Rodzinne uwarunkowania kompetencji społeczno-emocjonalnych.

12. Kompetencje społeczno-emocjonalne a płeć – dane empiryczne.

13. Kompetencje społeczno-emocjonalne a wiek – dane empiryczne.

14. Kompetencje społeczno-emocjonalne a temperament – dane empiryczne.

15. Podsumowanie.

Literatura:

Podstawowa

1. Martowska, K. (2012). Psychologiczne uwarunkowania kompetencji społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Liberi Libri.

2. Matczak, A., Knopp, K. (2013). Znaczenie inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu człowieka. Warszawa: Liberi Libri.

3. Śmieja, M., Orzechowski, J. (2008) (red.). Inteligencja emocjonalna. Fakty, mity, kontrowersje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Uzupełniająca

1. Jakubowska, U. (1996). Wokół pojęcia „kompetencja społeczna” – ujęcie komunikacyjne. Przegląd Psychologiczny, 39, 29-40.

2. Knopp, K. (2007). Inteligencja emocjonalna a temperament studentów oraz postawy rodzicielskie ich matek i ojców. Roczniki Psychologiczne, 10, 113-134.

3. Leopold, M. A. (2001). Rozumienie pojęcia kompetencja emocjonalna. Forum Psychologiczne, 1, 155-182.

4. Leopold, M. A. (2006). Elementy składowe kompetencji emocjonalnej. Czasopismo Psychologiczne, 2, 191-204.

5. Martowska, K. (2009). Inteligencja emocjonalna licealistów a oddziaływania wychowawcze rodziców. Ruch Pedagogiczny, 3-4, 55-69.

6. Martowska, K., Knopp, K. (2018). Sposoby pomiaru inteligencji emocjonalnej. W: H. Gasiul (red.), Metody badania emocji i motywacji. Warszawa: Difin.

7. Matczak, A. (2001). Temperament a kompetencje społeczne. W: W. Ciarkowska, A.

8. Matczak (red.), Różnice indywidualne: wybrane badania inspirowane Regulacyjną Teorią Temperamentu Profesora Jana Strelaua (s. 53-69). Warszawa: Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania.

9. Matczak, A. (2004). Temperament a inteligencja emocjonalna. Psychologia – etologia – genetyka, 10, 59-82.

10. Matczak, A. (2006). Natura i struktura inteligencji emocjonalnej. Psychologia – etologia – genetyka, 10, 59-82.

11. Matczak, A. (2009) (red.). Determinants of social and emotional competencies. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

12. Matczak, A., Martowska, K. (2011). Z badań nad uwarunkowaniami kompetencji emocjonalnych. Studia Psychologica, 1, 5-18

13. Mądrzycki, T. (2002). Osobowość jako system tworzący i realizujący plany. Gdańsk: GWP.

14. Olszyca, K. (1998). Rola osobowościowych mechanizmów w regulacji stymulacji. Studia Psychologiczne, 36, 57-71.

15. Piekarska, J. (2004). Inteligencja emocjonalna młodzieży a sposoby reagowania rodziców sytuacjach problemowych. Psychologia Rozwojowa, 9, 23-33.

16. Smółka, P. (2008). Kompetencje społeczne. Kraków: Oficyna Wolters Kluwer Business.

17. Smółka, P. (2008). Kompetencje społeczne – uwarunkowania i metody pomiaru. W: W. Ciarkowska, W. Oniszczenko (red.), Szkice z psychologii różnic indywidualnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Martowska
Prowadzący grup: Katarzyna Martowska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/message/19:c3e8fd220c6e4d68a8b47bd2935b8382@thread.tacv2/1603094462735?groupId=f6ba8a78-741e-4e78-b3c4-cd31c324bff1
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Na wykładach studenci zdobywają wiedzę na temat kompetencji społeczno-emocjonalnych, sposobów pomiaru oraz badań nad determinantami.

Pełny opis:

Zakres tematów

1. Pojęcie kompetencji społecznych.

2. Metody pomiaru kompetencji społecznych – I.

3. Metody pomiaru kompetencji społecznych – II.

4. Pojęcie kompetencji emocjonalnych.

5. Metody pomiaru kompetencji emocjonalnych.

6. Pojęcie inteligencji emocjonalnej (zdolności emocjonalnych).

7. Metody pomiaru inteligencji emocjonalnej (zdolności emocjonalnych).

8. Pojęcie inteligencji społecznej (zdolności społecznych).

9. Metody pomiaru inteligencji społecznej (zdolności społecznych).

10. Odmienność pojęć inteligencja (zdolności) i kompetencje (umiejętności).

11. Pojęcie treningu społecznego.

12. Model uwarunkowań kompetencji społecznych i emocjonalnych.

13. Instrumentalne uwarunkowania kompetencji społeczno-emocjonalnych.

14. Poznawcze i rozwojowe uwarunkowania inteligencji społecznej i emocjonalnej.

15. Podsumowanie.

Literatura:

Podstawowa

1. Martowska, K. (2012). Psychologiczne uwarunkowania kompetencji społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Liberi Libri.

2. Matczak, A., Knopp, K. (2013). Znaczenie inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu człowieka. Warszawa: Liberi Libri.

3. Śmieja, M., Orzechowski, J. (2008) (red.). Inteligencja emocjonalna. Fakty, mity, kontrowersje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Uzupełniająca

1. Jakubowska, U. (1996). Wokół pojęcia „kompetencja społeczna” – ujęcie komunikacyjne. Przegląd Psychologiczny, 39, 29-40.

2. Knopp, K. (2007). Inteligencja emocjonalna a temperament studentów oraz postawy rodzicielskie ich matek i ojców. Roczniki Psychologiczne, 10, 113-134.

3. Leopold, M. A. (2001). Rozumienie pojęcia kompetencja emocjonalna. Forum Psychologiczne, 1, 155-182.

4. Leopold, M. A. (2006). Elementy składowe kompetencji emocjonalnej. Czasopismo Psychologiczne, 2, 191-204.

5. Martowska, K. (2009). Inteligencja emocjonalna licealistów a oddziaływania wychowawcze rodziców. Ruch Pedagogiczny, 3-4, 55-69.

6. Martowska, K., Knopp, K. (2018). Sposoby pomiaru inteligencji emocjonalnej. W: H. Gasiul (red.), Metody badania emocji i motywacji. Warszawa: Difin.

7. Matczak, A. (2001). Temperament a kompetencje społeczne. W: W. Ciarkowska, A.

8. Matczak (red.), Różnice indywidualne: wybrane badania inspirowane Regulacyjną Teorią Temperamentu Profesora Jana Strelaua (s. 53-69). Warszawa: Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania.

9. Matczak, A. (2004). Temperament a inteligencja emocjonalna. Psychologia – etologia – genetyka, 10, 59-82.

10. Matczak, A. (2006). Natura i struktura inteligencji emocjonalnej. Psychologia – etologia – genetyka, 10, 59-82.

11. Matczak, A. (2009) (red.). Determinants of social and emotional competencies. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

12. Matczak, A., Martowska, K. (2011). Z badań nad uwarunkowaniami kompetencji emocjonalnych. Studia Psychologica, 1, 5-18

13. Mądrzycki, T. (2002). Osobowość jako system tworzący i realizujący plany. Gdańsk: GWP.

14. Olszyca, K. (1998). Rola osobowościowych mechanizmów w regulacji stymulacji. Studia Psychologiczne, 36, 57-71.

15. Piekarska, J. (2004). Inteligencja emocjonalna młodzieży a sposoby reagowania rodziców sytuacjach problemowych. Psychologia Rozwojowa, 9, 23-33.

16. Smółka, P. (2008). Kompetencje społeczne. Kraków: Oficyna Wolters Kluwer Business.

17. Smółka, P. (2008). Kompetencje społeczne – uwarunkowania i metody pomiaru. W: W. Ciarkowska, W. Oniszczenko (red.), Szkice z psychologii różnic indywidualnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Martowska
Prowadzący grup: Katarzyna Martowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Na wykładach studenci zdobywają wiedzę na temat kompetencji społeczno-emocjonalnych, sposobów pomiaru oraz badań nad determinantami.

Pełny opis:

Zakres tematów

1. Pojęcie kompetencji społecznych.

2. Metody pomiaru kompetencji społecznych – I.

3. Metody pomiaru kompetencji społecznych – II.

4. Pojęcie kompetencji emocjonalnych.

5. Metody pomiaru kompetencji emocjonalnych.

6. Pojęcie inteligencji emocjonalnej (zdolności emocjonalnych).

7. Metody pomiaru inteligencji emocjonalnej (zdolności emocjonalnych).

8. Pojęcie inteligencji społecznej (zdolności społecznych).

9. Metody pomiaru inteligencji społecznej (zdolności społecznych).

10. Odmienność pojęć inteligencja (zdolności) i kompetencje (umiejętności).

11. Pojęcie treningu społecznego.

12. Model uwarunkowań kompetencji społecznych i emocjonalnych.

13. Instrumentalne uwarunkowania kompetencji społeczno-emocjonalnych.

14. Poznawcze i rozwojowe uwarunkowania inteligencji społecznej i emocjonalnej.

15. Podsumowanie.

Literatura:

Podstawowa

1. Martowska, K. (2012). Psychologiczne uwarunkowania kompetencji społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Liberi Libri.

2. Matczak, A., Knopp, K. (2013). Znaczenie inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu człowieka. Warszawa: Liberi Libri.

3. Śmieja, M., Orzechowski, J. (2008) (red.). Inteligencja emocjonalna. Fakty, mity, kontrowersje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Uzupełniająca

1. Jakubowska, U. (1996). Wokół pojęcia „kompetencja społeczna” – ujęcie komunikacyjne. Przegląd Psychologiczny, 39, 29-40.

2. Knopp, K. (2007). Inteligencja emocjonalna a temperament studentów oraz postawy rodzicielskie ich matek i ojców. Roczniki Psychologiczne, 10, 113-134.

3. Leopold, M. A. (2001). Rozumienie pojęcia kompetencja emocjonalna. Forum Psychologiczne, 1, 155-182.

4. Leopold, M. A. (2006). Elementy składowe kompetencji emocjonalnej. Czasopismo Psychologiczne, 2, 191-204.

5. Martowska, K. (2009). Inteligencja emocjonalna licealistów a oddziaływania wychowawcze rodziców. Ruch Pedagogiczny, 3-4, 55-69.

6. Martowska, K., Knopp, K. (2018). Sposoby pomiaru inteligencji emocjonalnej. W: H. Gasiul (red.), Metody badania emocji i motywacji. Warszawa: Difin.

7. Matczak, A. (2001). Temperament a kompetencje społeczne. W: W. Ciarkowska, A.

8. Matczak (red.), Różnice indywidualne: wybrane badania inspirowane Regulacyjną Teorią Temperamentu Profesora Jana Strelaua (s. 53-69). Warszawa: Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania.

9. Matczak, A. (2004). Temperament a inteligencja emocjonalna. Psychologia – etologia – genetyka, 10, 59-82.

10. Matczak, A. (2006). Natura i struktura inteligencji emocjonalnej. Psychologia – etologia – genetyka, 10, 59-82.

11. Matczak, A. (2009) (red.). Determinants of social and emotional competencies. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

12. Matczak, A., Martowska, K. (2011). Z badań nad uwarunkowaniami kompetencji emocjonalnych. Studia Psychologica, 1, 5-18

13. Mądrzycki, T. (2002). Osobowość jako system tworzący i realizujący plany. Gdańsk: GWP.

14. Olszyca, K. (1998). Rola osobowościowych mechanizmów w regulacji stymulacji. Studia Psychologiczne, 36, 57-71.

15. Piekarska, J. (2004). Inteligencja emocjonalna młodzieży a sposoby reagowania rodziców sytuacjach problemowych. Psychologia Rozwojowa, 9, 23-33.

16. Smółka, P. (2008). Kompetencje społeczne. Kraków: Oficyna Wolters Kluwer Business.

17. Smółka, P. (2008). Kompetencje społeczne – uwarunkowania i metody pomiaru. W: W. Ciarkowska, W. Oniszczenko (red.), Szkice z psychologii różnic indywidualnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Wymagania wstępne:

Zaliczenie II roku studiów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)