Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-II-1-SmMgrL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW2_W05, FW2_U02, FW2_U03, FW2_K01

Wymagania wstępne:

Zakres wiedzy właściwy absolwentowi studiów licencjackich na kierunku filologia włoska.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje metodologię pisania pracy magisterskiej z zakresu literaturoznawstwa lub językoznawstwa włoskiego. Celem przedmiotu jest zgromadzenie materiałów i przygotowanie części pracy dyplomowej na poziomie magisterskim w języku włoskim zgodnie z wybranym profilem badawczym: literaturoznawczym lub językoznawczym.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna zaawansowane metody analizy różnego rodzaju włoskojęzycznych tekstów mówionych i pisanych (FW2_W05); potrafi wyszukiwać, analizować́, selekcjonować informacje, sprawnie posługiwać się̨ narzędziami pomocniczymi (Internet, bazy danych, opracowania naukowe etc.) (FW2_U02); potrafi wykorzystać w samodzielnej pracy wskazówki czy uwagi krytyczne opiekunów naukowych, ekspertów, recenzentów etc.(FW2_U03); jest gotów do prawidłowego identyfikowania priorytetów związanych z przygotowywaniem pracy magisterskiej w obszarze literaturoznawstwa bądź językoznawstwa w języku włoskim (FW2_K01).

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą – Student bardzo dobrze zna zaawansowane metody analizy różnego rodzaju włoskojęzycznych tekstów mówionych i pisanych (FW2_W05), bierze aktywny udział w dyskusjach prowadzonych podczas seminariów, potrafi sprawnie i bez żadnych trudności wyszukiwać, analizować́, selekcjonować informacje, sprawnie posługiwać się̨ narzędziami pomocniczymi (Internet, bazy danych, opracowania naukowe etc.), by zebrać odpowiednią bibliografię do pracy magisterskiej (FW2_U02); potrafi twórczo wykorzystać w samodzielnej pracy wskazówki czy uwagi krytyczne opiekunów naukowych, ekspertów, recenzentów etc.(FW2_U03) i napisać wskazane przez prowadzącego bardzo dobrej jakości elementy częściowe pracy magisterskiej, wykonał przy tym wszystkie bieżące zadania pisemne, wskazane przez prowadzącego w trakcie kursu; jest gotów do prawidłowego identyfikowania priorytetów związanych z przygotowywaniem pracy magisterskiej w obszarze literaturoznawstwa bądź językoznawstwa w języku włoskim (FW2_K01).

Na ocenę dobrą – Student dobrze zna zaawansowane metody analizy różnego rodzaju włoskojęzycznych tekstów mówionych i pisanych (FW2_W05), bierze aktywny udział w dyskusjach prowadzonych podczas seminariów, potrafi sprawnie i bez większych trudności wyszukiwać, analizować́, selekcjonować dobrze, sprawnie posługiwać się̨ narzędziami pomocniczymi (Internet, bazy danych, opracowania naukowe etc.), by zebrać odpowiednią bibliografię do pracy magisterskiej (FW2_U02); potrafi dość oryginalnie wykorzystać w samodzielnej pracy wskazówki czy uwagi krytyczne opiekunów naukowych, ekspertów, recenzentów etc.(FW2_U03) i napisać wskazane przez prowadzącego dobrej jakości elementy częściowe pracy magisterskiej, wykonał przy tym wszystkie bieżące zadania pisemne, wskazane przez prowadzącego w trakcie kursu; jest gotów do prawidłowego identyfikowania priorytetów związanych z przygotowywaniem pracy magisterskiej w obszarze literaturoznawstwa bądź językoznawstwa w języku włoskim (FW2_K01).

Na ocenę dosateczną – Student dostatecznie zna zaawansowane metody analizy różnego rodzaju włoskojęzycznych tekstów mówionych i pisanych (FW2_W05), bierze udział w dyskusjach prowadzonych podczas seminariów, potrafi dostatecznie sprawnie wyszukiwać, analizować́, selekcjonować informacje, sprawnie posługiwać się̨ narzędziami pomocniczymi (Internet, bazy danych, opracowania naukowe etc.), by zebrać odpowiednią bibliografię do pracy magisterskiej (FW2_U02); potrafi wykorzystać w samodzielnej pracy wskazówki czy uwagi krytyczne opiekunów naukowych, ekspertów, recenzentów etc.(FW2_U03) i napisać wskazane przez prowadzącego zadowalającej jakości elementy częściowe pracy magisterskiej, wykonał przy tym bieżące zadania pisemne, wskazane przez prowadzącego w trakcie kursu; jest gotów do prawidłowego identyfikowania priorytetów związanych z przygotowywaniem pracy magisterskiej w obszarze literaturoznawstwa bądź językoznawstwa w języku włoskim (FW2_K01).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Raoul Bruni, Alberto Regagliolo, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Raoul Bruni, Alberto Regagliolo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Broniś, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Olga Broniś, Małgorzata Ślarzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

4 ECTS

30 h – aktywny udział w zajęciach i prowadzonych dyskusjach

30 h – przygotowanie do zajęć i wykonywanie bieżących zadań

60 h – przygotowywanie tekstów częściowych powstającej pracy magisterskiej


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Raoul Bruni, Joanna Pietrzak-Thebault, Alberto Regagliolo, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Raoul Bruni, Joanna Pietrzak-Thebault, Alberto Regagliolo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

4 ECTS (1 ECTS = 30 h)

30 h – aktywny udział w zajęciach

30 h – zbieranie bibliografii

10 h – wykonanie przez prowadzącego zadanych ćwiczeń i przygotowanie prezentacji

50 h – napisanie wskazanych fragmentów pracy magisterskiej

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)