Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język polski akademicki dla cudzoziemców

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-JpAkad-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język polski akademicki dla cudzoziemców
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

H1A_W07, H1A_W09, H1A_U09,H1A_U10,


H1A_K01, H1A_KO2

Wymagania wstępne:

Znajomość języka polskiego na poziomie B1 i wyższym

Pełny opis:

Zajęcia skierowane są do cudzoziemców, znających język polski na poziomie B1 i wyższym. Celem zajęć jest przedstawienie różnych aspektów stylistyki języka polskiego oraz praktycznej pracy z tekstami o charakterze: naukowym, popularnonaukowym, użytkowym, zwrócenie uwagi na różnice między językiem mówionym a językiem pisanym, przedstawienie specyfiki komunikacji w Internecie, poznanie i próba analizy języka poezji, języka prozy. Na zajęciach pojawią się również elementy historii języka polskiego. W ramach zajęć przewidziane jest powtórzenie zagadnień z gramatyki (poziom zaawansowany), ortografii i interpunkcji. Studenci będą tworzyć teksty naukowe (fragmenty, prace zaliczeniowe) i użytkowe, dzięki czemu w sposób praktyczny będą powtarzać nabyte umiejętności i doskonalić znajomość języka potrzebną do studiowania po polsku i pisania prac zaliczeniowych po polsku.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

H1A_W07- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji i form stylistycznych.

H1A_W09-ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń

H1A_U06- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków. Posiada zdolność tworzenia tekstów w różnych stylach funkcjonalnych.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą (5): student zna zasady akademickiego savoir-vivre'u, swobodnie posługuje się stylem oficjalnym i nieoficjalnym, ma bardzo dobrze opanowane reguły tworzenia tekstu w stylu naukowym, bezbłędnie stosuje różnego rodzaju konstrukcje gramatyczno-leksykalne, a także tworzy zdania złożone. Potrafi samodzielnie opracować materiał na wybrany temat specjalistyczny, a później zaprezentować efekty swojej pracy przed grupą (np. prezentacja akademicka). Student jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas realizacji danego kursu przy napisaniu pracy zaliczeniowej/rocznej/licencjackiej/magisterskiej.

Na ocenę dobrą (4): student zna zasady akademickiego savoir-vivre'u, z niewielkimi uchybieniami posługuje się stylem oficjalnym i nieoficjalnym, ma dobrze opanowane reguły tworzenia tekstu w stylu naukowym, stosuje różnego rodzaju konstrukcje gramatyczno-leksykalne, a także tworzy zdania złożone, sporadycznie popełniając błędy. Potrafi samodzielnie opracować materiał na wybrany temat specjalistyczny, a później zaprezentować efekty swojej pracy przed grupą (np. prezentacja akademicka). Student jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas realizacji danego kursu przy napisaniu pracy zaliczeniowej/rocznej/licencjackiej/magisterskiej.

Na ocenę dostateczną (3): student zna zasady akademickiego savoir-vivre'u, jednak często myli się w formach zwracania się do prowadzących. Rozróżnia styl oficjalny i nieoficjalny, zna reguły tworzenia tekstu w stylu naukowym, natomiast dosyć często popełnia błędy gramatyczno-leksykalne i składniowe. W wypowiedzi ustnej jest wyraźna przewaga zdań prostych nad zdaniami złożonymi Z pomocą oraz wskazówkami prowadzącego potrafi opracować materiał na wybrany temat specjalistyczny, a później zaprezentować efekty swojej pracy przed grupą (np. prezentacja akademicka). Student nie jest w pełni gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas realizacji danego kursu przy napisaniu pracy zaliczeniowej/rocznej/licencjackiej/magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Vira Neszew, Joanna Zajkowska, Karolina Zioło-Pużuk
Prowadzący grup: Vira Neszew
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Vira Neszew, Joanna Zajkowska, Karolina Zioło-Pużuk
Prowadzący grup: Vira Neszew
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Do konwersatorium, prowadzonego w formie 30 godzin, przypisano 3 punkty ECTS:

udział w konwersatorium: 30 godzin

wykonywanie różnego rodzaju zadań w trakcie kursu: 20 godzin

samodzielne opracowanie materiałów, uzupełniających wybrane tematy: 10

przygotowanie prezentacji zaliczeniowej: 10 godzin

konsultacje: 5 godzin

Łącznie: 75 godzin = 3 ECTS


* 1 ECTS = 25-30 godzin


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Vira Neszew, Joanna Zajkowska, Karolina Zioło-Pużuk
Prowadzący grup: Vira Neszew
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Do konwersatorium, prowadzonego w formie 30 godzin, przypisano 3 punkty ECTS:

udział w konwersatorium: 30 godzin

wykonywanie różnego rodzaju zadań w trakcie kursu (w tym napisanie recenzji wybranego filmu): 20 godzin

samodzielne opracowanie materiałów, uzupełniających wybrane tematy: 10

przygotowanie się do debaty oksfordzkiej, która zostanie przeprowadzona w ramach ostatnich zajęć: 8 godzin

aktywny udział w debacie oksfordzkiej: 2 godziny


konsultacje: 5 godzin

Łącznie: 75 godzin = 3 ECTS


* 1 ECTS = 25-30 godzin


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)