Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Budowa, rodzaje i zastosowanie słowników

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-OG-BudRodzZas
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Budowa, rodzaje i zastosowanie słowników
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy: Gr przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Skrócony opis:

Konwersatorium ma zapoznać studentów z zakresem leksykografii i metaleksykografii. W toku zajęć studenci poznają makrostrukturę i mikrostrukturę różnego typu słowników. W trakcie omawiania poszczególnych słowników zostaną przedstawione narzędzia wykorzystywane do analizy słowników.

Cele przedmiotu:

1) znajomość i rozumienie podstawowych pojęć z zakresu leksykografii i metaleksykografii;

2) znajomość różnych typów słowników;

3) znajomość różnych konwencji opisu leksykograficznego;

4) umiejętność korzystania ze słowników języka polskiego;

5) umiejętność korzystania ze słowników naukowych;

6) umiejętność analizy słowników;

7) umiejętność definiowania jednostek leksykalnych;

8) umiejętność rozpoznawania relacji między jednostkami leksykalnymi.

Literatura:

M. Bańko, Z pogranicza leksykografii i językoznawstwa, Warszawa 2001.

M. Grochowski, Zarys leksykologii i leksykografii, Toruń 1982.

R. Grzegorczykowa, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa 1995.

S. Kania, J. Tokarski, Zarys leksykologii i leksykografii polskiej, Warszawa 1984.

W. Miodunka, Podstawy leksykologii i leksykografii, Warszawa 1989.

B. Ostromęcka – Frączak, Z problemów leksykografii dwujęzycznej. Słownik słoweńsko – polski, w: W. Doroszewski. Mistrz i nauczyciel, red. B. Falińska, Łomża 1997.

T. Piotrowski, Zrozumieć leksykografię, Warszawa 2001.

T. Piotrowski, Z zagadnień leksykografii, Warszawa 1994.

S. Urbańczyk, Słowniki i encyklopedie. Ich rodzaje i użyteczność, wyd. czwarte zmienione i poszerzone, Kraków 2000.

P. Żmigrodzki, Wprowadzenie do leksykografii polskiej, Katowice 2005.

Słowniki

Leksykografia. Słownik specjalistyczny, red. Monika Bielińska, Kraków 2020.

K. Czarnecka, H. Zgółkowa, Słownik gwary uczniowskiej, Poznań 1991 (i wyd. nast.).

A. Dąbrowska, Słownik eufemizmów polskich, Warszawa 1998.

M. Grochowski, Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów, Warszawa 1995.

L. Kaczmarek, T. Skubalanka, S. Grabias, Słownik gwary studenckiej, Wrocław 1994 (i wyd. nast.).

S. Kania, Słownik argotyzmów, Warszawa 1995.

M. Karaś, Słownik gwar polskich, t. 1-5, Kraków - Wrocław 1982-1998.

J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Słownik języka polskiego, t. 1-8, Warszawa 1900-1927.

G. Knapski, Thesaurus polono-latino-graecus, Kraków 1621.

W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, wyd. osiemnaste, Warszawa 1989 (i wyd. nast.).

J. Krzyżanowski, Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, t. 1-4, Warszawa 1969-1978.

S. B. Linde, Słownik języka polskiego, t. 1-6, Warszawa 1807-1814 (wyd. drugie poprawne i pomnożone wyd. A. Bielowski, Lwów 1854-1860; też wyd. fototyp.).

J. Mączyński, Lexicon Latino-Polonicum ex optimis Latinae linguae scriptoribus concinnatum, Królewiec 1564.

Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa 1999.

W. Pisarek, Słownik języka niby-polskiego, czyli błędy językowe w prasie, Wrocław 1978.

S. Skorupka, Słownik frazeologiczny języka polskiego, t. 1-2, Warszawa 1967 (i wyd. nast.).

F. Sławski, Słownik prasłowiański, t. 1-6, Wrocław 1974-1991.

Słownik języka Adama Mickiewicza, red. K. Górski i S. Hrabec, przedmowa K. Wyki, t. I-XI, Wrocław 1962-1983.

Słownik języka polskiego, red. nacz. W. Doroszewski, t. 1-11, Warszawa 1958-1969.

Słownik języka polskiego..., A. Zdanowicz i in., cz., t. 1-2, Wilno 1861.

Słownik polszczyzny XVI wieku, pod red. M. R. Mayenowej, t. 1-26, Wrocław 1966-1998.

Słownik poprawnej polszczyzny, red. W. Doroszewski i H. Kurkowska, Warszawa 1973 (i wyd. nast.).

Słownik staropolski, pod red. S. Urbańczyka, t. 1-11, Wrocław 1953-1995.

Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, Warszawa 1996.

Słownik wyrazów bliskoznacznych, pod red. S. Skorupki, wyd. szóste, Warszawa 1971 (i wyd. nast.).

Słownik wyrazów obcych, red. naczelny Z. Rysiewicz, wyd. siódme, Warszawa 1961 (i wyd. nast.).

K. Stępniak, Słownik tajemnych gwar przestępczych, Londyn 1993.

W. Taszycki, Słownik staropolskich nazw osobowych, Wrocław 1965.

J. Tuwim, Polski słownik pijacki i antologia bachiczna, wyd. drugie, Warszawa 1991.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Majewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H1 - obszar nauk humanistycznych - I stopień/JM

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)